Audit a finanční controlling

Cílem výuky předmětu Audit a finanční controlling je poskytnout studentům znalosti o obsahu a úkolech specifické kontrolní činnosti, kterou plní interní audit jako jedna ze součástí finančního controllingu. Předmět reaguje na rostoucí potřebu firem používat nezávislou kontrolu, která vyhodnotí jeho činnost jednak z titulu funkce zřízené přímo v podniku (finanční controlling) a jednak z vnějšku (audit) za pomoci externích auditorů, proto je obsahem předmětu také pojetí, cíle a právní úprava auditu účetní závěrky v ČR. Studenti se seznámí se základními přístupy ověřování účetních závěrek, s postupem auditora a také s významem auditorské zprávy.