Finanční trhy a cenné papíry

Zaměření předmětu:

Student získá jasnou představu a znalosti o fungování finančních trhů v tržní ekonomice. Absolvování tohoto předmětu by mělo studentům napomoci pochopit podstatné vazby a souvislosti týkající se instrumentů obchodovaných na finančních trzích, techniky a postupy používané při obchodování na finančních trzích, úlohu a roli různých subjektů, kteří vystupují na těchto trzích. Pozornost bude také věnována jednak základním metodám a modelům využívaným při analýze investičních instrumentů a portfolií, zároveň však také teoretickému, praktickému a legislativnímu vymezení finančního trhu a subjektů, kteří zde působí.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni

 • zaujmout jasná stanoviska k otázkám specifik fungování finančních trhů;
 • vysvětlit principy obchodování na finančních trzích;
 • vysvětlit rizika spojená s alokací peněžních prostředků;
 • oceňovat finanční instrumenty a finanční deriváty;
 • vysvětlit práva a povinnosti související s jednotlivými investičními instrumenty;
 • vysvětlit devizové obchody z hlediska techniky a účelu jejich provádění.

Hlavní témata:

 1. Alokace úspor, charakteristika finančních trhů, struktura finančních trhů
 2. Primární a sekundární trhy. Burzovní a mimoburzovní trhy.
 3. Regulace a dozor finančních trhů (důvody regulace a dozoru, metody a nástroje regulace a dozoru, regulace a dozor v České republice).
 4. Druhy a charakteristiky investičních instrumentů (krátkodobé dluhové cenné papíry, dlouhodobé dluhové cenné papíry,
 5. Akciové trhy a dluhopisové trhy. Ohodnocování akcií a dluhopisů.
 6. Devizový trh jako segment finančního trhu – charakteristika devizových obchodů