Forenzní psychologie

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je seznámit studující s forenzní psychologií jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Proto je obsah předmětu zaměřen spíše na praktické využití poznatků než na teoretické přístupy a koncepce, které charakterizují forenzní psychologii jako jednu z psychologických věd.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studující znát jak psychologické poznatky o osobnosti pachatele, tak i o psychologii oběti trestných činů. Své vědomosti budou umět tvůrčím způsobem uplatnit jak při jednání s pachateli (např. při jejich výslechu, vyšetřování, zjišťování motivace jejich jednání, včetně vyšetřování dětských pachatelů), tak i při jednání a poskytování pomoci obětem trestných činů.

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

  1. Předmět a metody forenzní psychologie
  2. Psychologie pachatelů trestných činů
  3. Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvých pachatelů
  4. Kriminální jednání a jeho motivace
  5. Jednání s nebezpečnými pachateli
  6. Dopad trestného činu na oběť
  7. Posttraumatická stresová porucha
  8. Poskytování pomoci v situaci tísně
  9. Role oběti při vyšetřování trestného činu
  10. Jednání s obětí trestného činu