Genderové nerovnosti v akademických kariérách: organizační kontext jako faktor akumulace ne/výhod

Cílem projektu je analýza procesů, jakým se v průběhu života vytvářejí a kumulují nerovnosti v pracovních drahách v akademické oblasti se zaměřením na genderové rozdíly a synergii mezi strukturálními, organizačními i individuálními faktory.

Projekt zkoumá genderové nerovnosti v akademickém prostředí z perspektivy propojující teorii genderovaných organizací a režimů nerovnosti J. Acker a teorii kumulace výhod R. Mertona. Klade si otázku, jak vznikají a v čase se vyvíjí genderové nerovnosti v akademických kariérách, a jak tento vývoj ovlivňují různé organizační kontexty posuzované z hlediska oboru (společenské a humanitní vědy, přírodní a technické vědy), typu akademické instituce (veřejné a soukromé VŠ, čistě výzkumné instituce) i kvality pracovního prostředí. Projekt kombinuje kvalitativní (longitudinální rozhovory) a kvantitativní (dotazníkové šetření) metody a aplikuje intersekcionální perspektivu analýzy genderových nerovností propojující gender, senioritu/mocenskou pozici a stádium životního cyklu. Dotazníkové šetření sleduje genderové rozdíly v různých typech výzkumných organizací. Kvalitativní rozhovory zkoumají, jaké aspekty, události a situace vnímají sami akademici a akademičky jako klíčové pro své akademické kariéry, a v čem a zda jsou jejich narativy genderované a ovlivněné různými organizačními kontexty.

Hlavním řešitele projektu je PhDr. Marta Vohlídalová. Řešitelský tým dále tvoří doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D., Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D. a doc. Mgr. Mária Králová, Ph.D.