Integrovaný management

Zaměření předmětu

Cílem je získat pokročilé znalosti z managementu integrovaného do prostředí vztažných (zejména bezpečnostních) standardů ISO, ČSN, EN, STANAG, Českých obranných standardů, Standardních operačních postupů, Typových scénářů cvičení a dalších. Tyto znalosti budou porovnávány s aktuálními českými a evropskými legislativními normami z oblasti integrovaného managementu, controllingu a procesního auditu s cílem posouzení míry jejich vzájemné souvztažnosti, interoperability, operability a proveditelnosti. Integrální součástí probírané problematiky budou standardy českého krizového řízení i globálně pojatého krizového managementu. Výukové metody budou koncepčně, systémově a procesně řešit prioritní cíle a úkoly krizového řízení s respektováním a aplikováním: - odlišnosti od běžných způsobů řízení státní/ veřejné správy a samosprávy/ služby a organizací; - zásad ochrany obyvatelstva; - krizové připravenosti kritické infrastruktury; - zachování kontinuity organizací v krizích. Role jednotlivých zúčastněných entit budou proritně posuzovány z hlediska zajištování kontinuální bezpečnosti s použitím organizačních, personálních, legislativních, finančních, materiálních a technických opatření. Možnost výuky v anglickém jazyce.

Výstupy předmětu (výstupy učení)

 • Komplexní znalost úkolů, systémů, procesů a cílů krizového řízení organizací, integrovaných do prostředí standardizace;
 • Schopnost modelovat systémy a procesy včetně identifikace jejich kritických a krizových rozhraní, vymezujících krizové situace a určujících zranitelnost či odolnost konkrétní organizace vůči krizím;
 • Schopnost testovat organizace v odolávání konkrétním ohrožením a v efektivním vykonávání činností prevence, čelení a zdolávání krizových situací, znovuobnovení a oživení kritických funkcí organizace v mimořádných událostech a krizových situacích.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Osvojení si metody DYVELOP (Dynamická vektorová logistika procesů)
 2. Management integrovaný do prostředí vztažných (zejména bezpečnostních) standardů ISO, ČSN, EN, STANAG, Českých obranných standardů, Standardních operačních postupů, Typových scénářů cvičení a dalších
 3. Posuzování míry vzájemné souvztažnosti, interoperability, operability, zranitelnosti a odolnosti bezpečnostních prostředí ve světě a ČR
 4. EU a NATO, jejich úloha a místo v systému krizového řízení
 5. Aktéři bezpečnostního systému ČR a jejich role ve zdolávání krizí
 6. Zadání individuální případové studie krizové připravenosti organizací veřejné/ státní správy/ služby
 7. Řešení individuální případové studie metodou DYVELOP s podporou počítače
 8. Obhájení individuální případové studie jako seminární práce