Speciální pedagogika

Termín: říjen 2024 - červen 2025

Uzávěrka přihlášek: 

     - 1. kolo 30. 6. 2024

     - 2. kolo 30. 8. 2024

Cena: 14 900 Kč/semestr

4 semestr

Termín: říjen 2024 - červen 2026

Uzávěrka přihlášek: 

     - 1. kolo 30. 6. 2024

     - 2. kolo 30. 8. 2024

Cena: 14 900 Kč/semestr

Místo konání: Praha – Žižkov, Roháčova 1148/63, Praha 3 nebo Praha – Libeň, Lindnerova 575/1, Praha 8

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na speciálněpedagogickou, výchovnou a vzdělávací činnost ve školách a třídách zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami vede k získání kvalifikace v souladu se zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění:

 • učitele pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (v souladu sp § 6 odst. 2 písm. c), bod 2, § 7 odst. 2 písm. c), bod 2, § 8 odst. 1 písm. c), d), § 9 odst. 6 písm. a), bod 2)
 • vychovatele pro školská výchovná a ubytovací zařízení nebo jejich oddělení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči (v souladu s § 16 odst. 2 písm. c))

Cílová skupina

Studium je určené pro:

 • absolventy akreditovaných magisterských studijních programů učitelství, vychovatelství, pedagogiky volného času, kteří působí nebo budou působit jako učitelé:
 • na základních nebo středních školách,
 • ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
 • ve školách zřízených při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči
 • absolventy Bc. studií učitelství (třeba MŠ), vychovatelství a pedagogiky volného času
 • absolventy akreditovaných magisterských studijních programů neučitelského zaměření, kteří min. absolvovali v rámci studia CŽV podle § 22 odst. 1, písm. a, b, c zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění, 
 • absolventy s vyšším odborným vzděláním nebo s úplným středním vzděláním s maturitou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovacího předmětu, kteří min. absolvovali v rámci CŽV studium v oblasti rozšířené odborné kvalifikace v souladu s § 16, odst 1, dále § 17 odst 1 a § 6 odst 1 c-f zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění.

Kromě stěžejních speciálně-pedagogických vědních disciplín (speciální pedagogika osob s mentálním postižením, speciální pedagogika osob s poruchami chování, speciální pedagogika osob s tělesným postižením, speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, speciální pedagogika osob se sluchovým postižením a speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností, speciální pedagogika osob s parciálními poruchami) vzdělávací program dále zahrnuje širší vědní základ speciální pedagogiky (biomedicínské, psychologické, sociální a etické aspekty péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami) a základy speciálně-pedagogického poradenství. Absolventi získají také orientaci v problematice vzdělávání minorit (multikulturní tolerance, romistika) a uplatňování vybraných terapeutických technik. Výuka probíhající formou přednášek a seminářů je doplněna bloky řízené praxe.

Kromě klíčových speciálně-pedagogických vědních disciplín, jako speciální pedagogika osob s mentálním postižením, speciální pedagogika osob s poruchami chování, speciální pedagogika osob s tělesným postižením, speciální pedagogika osob se zrakovým postižením, speciální pedagogika osob se sluchovým postižením a speciální pedagogika osob s narušenou komunikační schopností, speciální pedagogika osob s parciálními poruchami, vzdělávací program dále poskytuje širší vědní základ speciální pedagogiky, zahrnující biomedicínské, psychologické, sociální a etické aspekty péče o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami, a principy speciálně-pedagogického poradenství. Absolventi též získají povědomí o problematice vzdělávání minorit (multikulturní tolerance, romistika) a aplikaci vybraných terapeutických technik. Výuka, koncipovaná formou přednášek a seminářů, je doplněna o bloky řízené praxe.

Cílem vzdělávacího programu je především poskytnout účastníkům schopnosti/dovednosti (kompetence) nezbytné k pedagogické práci s dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – kvalifikační vzdělávání

Nabízené studijní programy se zaměřují především na podporu profesního růstu učitelů a dalších pedagogických pracovníků, kteří aktivně působí v praxi. Pedagogičtí pracovníci si v našich studijních programech mohou zvýšit, nebo rozšířit svou odbornou kvalifikaci.

Veškeré studijní programy DVPP realizované Ambis a.s. jsou držiteli osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.

Účastníci celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, nemohou používat statut studenta.

DÉLKA STUDIA

Studium je rozděleno do čtyř semestrů, které obsahují 260 vyučovacích hodin a 48 hodin řízené praxe.

FORMA STUDIA

Studium je realizováno v prezenční formě. Výuka probíhá výhradně o víkendech, 4-6x za semestr.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování studia s uvedením získané způsobilosti podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Přihláška

 • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech - 2 semestry
 • Oceňování nemovitého majetku - 4 semestry
 • Stavební minimum
 • Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
 • Speciální pedagogika
 • Ekonomika a management podniku - zaměření Bankovní management / Business Economics and Management with a focus on Banking Management


Tel.: 7​75 890 956​​​​​​

E-mail: kurzy@ambis.cz