Mezinárodní vztahy a Evropská unie

Dvouleté navazující magisterské studium

Školné

od 25 900,- / semestr

Obor

Management a hospodaření ve veřejné správě

Akreditace

V akretidačním řízení

Forma

Prezenční

Titul

Ing.

Uplatnění zaměření

Mezinárodní vztahy a členství státu v mezinárodních organizacích, zejm. EU, spoluvytvářejí národní politiku, výkon veřejné správy a zahraniční vztahy státu. Znalost principů mezinárodních vztahů, fungování Evropské unie, výkon evropských politik ve státní správě stejně jako mezinárodního práva tak značně posílí všeobecné porozumění fungování veřejné správy a roli ČR jako svrchovaného státu v kontextu regionálním a světovém. 

Předměty v rámci zaměření

 • European Union 
 • World Affairs in Light of International Law 
 • Evropské politiky a evropské právo

Dobré uplatnění zejména ve veřejné správě, ale také v ziskové i neziskové sféře v oblasti ekonomiky a managementu na pozicích výkonných (referentských) i vedoucích zaměstnanců.

Kriticky porovnat pohledy standardních ekonomických modelů na klíčové ekonomické kategorie a mechanismy a zhodnotit jejich aplikace na aktuální hospodářsko-politické problémy. 


Znalosti aktuálních manažerských přístupů, činností a procesů, včetně metod, nástrojů a technologií (IT) k jejich řízení.
 

Zaměření oboru Management a hospodaření ve veřejné správě

Management cestovního ruchu

Politologie

Veřejné finance


Hospodářská a sociální politika

Management a životní prostředí

Management lidských zdrojů


Management rozvoje měst a regionů

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou pracovních dnů ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Nový magisterský obor můžete studovat v Praze i v Brně.

Zajímá nás názor našich studentů

Studentka Kriminalistiky a Kriminologie

Hned během prvních pár týdnů školy mi bylo jasné, že tohle byla správná volba. Měla jsem ze začátku trochu obavy ohledně předsudků, které občas kolem soukromých škol panují. Ty se ale velmi rychle rozpustily, jak pára nad hrncem.

Na škole působí odborníci z praxe a, jak se hned ukázalo, mají skutečně hodně toho, co předat. Příjemná atmosféra školy, kde si nikdo není cizí, je další poměrně příjemnou výhodou, jelikož tu nikdo není jen tvář beze jména, jen další z davu.

- Kateřina, Kriminalistika a kriminologie


Kde se obor vyučuje?


Praha 8
Lindnerova 575/1
Praha - Libeň

Brno
Mezírka 775/1
Brno - střed

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do čtvrtého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu

1. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilejšími principy a modely rozhodování ekonomických subjektů na mikroekonomické a makroekonomické úrovni, a tím umožnit kvalifikovanější orientaci v aktuálních ekonomických problémech a otázkách i v aplikovaných ekonomických disciplínách.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Základní ekonomické pojmy a metody ekonomického uvažování.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Základní nástroje hospodářské politiky – fiskální a monetární politika.
 8. Peníze a trh peněz. Cílování inflace.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkodobém a střednědobém horizontu – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkodobém a střednědobém horizontu – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus. Inflace, nezaměstnanost a Phillipsovy křivky.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh (fiskální a monetární politika). Dlouhodobý horizont, hospodářský růst a jeho determinanty.

Zaměření předmětu:

Cílem je rozvíjet a prohlubovat znalosti z oblasti managementu a hospodaření o teoretické a praktické poznatky zaměřené na veřejnou správu a samosprávu. V rámci studia student získá přehled o metodách, nástrojích a technikách v praxi využitelných při řízení a hospodaření ve veřejné správě. Student si osvojí praktické znalosti interního fungování systému řízení a hospodaření včetně mnohých specifik, úskalí, příkladů dobrých praxí i chyb.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Definice a pojmy týkající se managementu a hospodaření.
 2. Veřejná správa – právní, ekonomické a organizační aspekty, státní správa a samospráva.
 3. Specifika řízení a hospodaření ve veřejné správě, teoretické přístupy.
 4. Modely řízení, řízení podle cílů ve veřejné správě.
 5. Manažerské funkce – plánování ve veřejné správě včetně finančního plánování.
 6. Manažerské funkce – organizování ve veřejné správě včetně struktur, tvorby dokumentace.
 7. Manažerské funkce – vedení a motivování ve veřejné správě včetně odměňování.
 8. Manažerské funkce – kontrola ve veřejné správě včetně systému finanční kontroly.
 9. Povinnosti vedoucích zaměstnanců z hlediska managementu a hospodaření ve veřejné správě.
 10. Rozhodování ve veřejné správě, ekonomické aspekty rozhodování.
 11. Analýzy ve veřejné správě a jejich ekonomické aspekty.
 12. Manažerské dovednosti, řešení problémů, společenská odpovědnost a etika manažera.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout základy informačních systémů, základy statistiky a základy ekonometrie nezbytně nutné pro hlubší studium veřejných financí a ekonomiky. V části informační systémy je důraz kladen na širší pochopení informačního systému veřejné správy (ISVS) a jeho komponentů, kam patří mimo jiné také lidé (uživatelé ISVS), zákony, standardy a pravidla organizace. V části statistika je důraz kladen na aplikaci statistiky ve VS. V části ekonometrie je důraz kladen na aplikace ve VS v současné době charakterizované také velkými objemy dat (Big Data).

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Informační systém veřejné správy, Podniková informatika. Informační technologie, technika a infrastruktura. Data podnikového informačního systému. Portfolio aplikací podnikové informatiky.
 2. Infrastrukturní aplikace informačních technologií. Transakční aplikace podnikového informačního systému. Aplikace pro podporu rozhodování. Aplikace podporující řízení externích vztahů.
 3. Aplikace orientované na produktivitu jednotlivců. Řízení provozu a rozvoje informačních systémů veřejné správy a podnikové informatiky. Řízení procesů veřejné správy a podnikových procesů a procesní modelování.
 4. Životní cyklus aplikace informačních technologií. Bezpečnost v informatice.
 5. Úvod do statistiky (Úvod do statistiky, statistická terminologie, statistické tabulky a grafy, etapy statistického zkoumání, statistické třídění. Vlastnosti variační řady a jejich měření pomocí charakteristik, měření a  charakteristiky úrovně a variability).
 6. Základy pravděpodobnosti I. (Základní pojmy teorie pravděpodobnosti, definice. Opakované pokusy nezávislé a závislé. Náhodné veličiny, rozdělení pravděpodobností, distribuční funkce, pravděpodobnostní funkce, hustota.).
 7. Základy pravděpodobnosti II. (Charakteristiky náhodných veličin. Důležitá rozdělení pravděpodobností diskrétních a spojitých náhodných veličin).
 8. Základy statistické indukce I. (Rozdělení pravděpodobnosti některých statistik a funkcí. Základní a výběrový soubor, náhodný výběr. Bodový odhad, metody konstrukce bodových odhadů).
 9. Základy statistické indukce II. (Intervalový odhad, konstrukce konfidenčních intervalů. Testy statistických hypotéz, obecný postup, chyby při testování. Základní parametrické a neparametrické testy).
 10. Úvod do ekonometrie. Regresní a korelační analýza.
 11. Testování hypotéz, intervaly spolehlivosti. Gauss-Markovův teorém, předpoklady klasického modelu.
 12. Úvod do analýzy časových řad. Modely časových řad. Aplikovaná ekonometrie.

Zaměření předmětu:

: Cílem tohoto předmětu je učinit průřez obecnou částí, jednotlivými rezorty státní správy, správním právem procesním a trestním a seznámit studenty s nejvýznamnějšími právními předpisy těchto oblastí správního práva. Budou osvětleny základní pojmy obecné části veřejné správy, přičemž jedna přednáška bude věnována problematice územní samosprávy, tj. obcím a krajům. Z rozsáhlé materie správního práva procesního bude zprostředkován obsah správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), který je nejvýznamnějším právním předpisem procesního práva správního. Záměrem je vysvětlit studentům smysl a význam institutů správního řádu. Předmět bude zaměřen i na otázku správního soudnictví, jehož výkonem pověřil zákonodárce krajské soudy a Nejvyšší správní soud v Brně (zákon č. 150/2002 Sb.).

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Veřejná správa – pojem, prameny, základní organizace, správní akty, kontrola veřejné správy, právo petiční, právo na přístup k informacím, odpovědnost za škodu ve veřejné správě.
 2. Územní samospráva – obce, kraje.
 3. Správní právo trestní – přestupky.
 4. Správní řád.
 5. Správní soudnictví.
 6. Vnitřní správa.
 7. Správa na úseku kultury a školství.
 8. Stavební správa, územní plánování.
 9. Správa na úseku obrany.
 10. Správa na úseku zdravotnictví.
 11. Živnostenská správa.
 12. Správa policie.

Zaměření předmětu:

Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce. Studenti budou znát zásady informační etiky zejména z hlediska plagiátorství a také základy etiky výzkumu. Studenti zvládnou koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě zadání diplomové práce, dále budou umět relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími odborný problém tématu budoucí kvalifikační práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního způsobu výzkumu, budou znát základní nástroje těchto výzkumů a budou schopni je vhodně použít. Studenti se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, budou konzultovat postup vzniku diplomové práce a získají tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Úvod do odborného obsahu práce I. – typologie a struktura odborných textů, charakteristika odborného textu.
 2. Úvod do odborného obsahu práce II. – stylistické, formální, gramatické a typografické zásady psaní odborných textů.
 3. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí kvalifikační práce, formální a obsahová podoba diplomové práce, charakteristika jednotlivých základních částí kvalifikační práce.
 4. Práce s tématem a způsoby vyhledávání informací, hodnocení zdrojů, informací a vědecké práce.
 5. Elektronické informační zdroje – druhy, vyhledávání, rešeršní strategie.
 6. Citační styly, forma citací a způsob citování.
 7. Autorský zákon a publikační etika, plagiátorství.
 8. Time management, efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání kvalifikační práce.
 9. Prezentace kvalifikační práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby práce.
 10. Informační etika a etika výzkumu.
 11. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování kvalifikační práce.
 12. Typy výzkumů – kvalitativní a kvantitativní přístup, metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi tento předmět umožňuje ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Hlavní témata - Obsah předmětu

Harmonogram praxe:

 1. Zadání odborné praxe.
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

2. Semestr

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se strategickou rolí řízení lidských zdrojů v organizaci. Předmět umožňuje studentům poznat specifické problémy řízení lidských zdrojů se specifikou veřejné správy. Navazuje na předmět Řázení lidských zdrojů v bakalářském studijním programu. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na strategické přístupy řízení lidských zdrojů, rozvoj a vzdělávání pracovníků, řízení výkonu. Poskytuje posluchačům znalosti pro výkon manažerských funkcí ve veřejné správě.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Pojetí, význam lidských zdrojů a lidského kapitálu.
 2. Činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci a ve veřejné správě.
 3. Fungování trhu práce a státní politika zaměstnanosti.
 4. Analýza pracovních míst a kompetenční modely ve veřejné správě.
 5. Získávání a výběr zaměstnanců ve veřejné správě.
 6. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu ve veřejné správě.
 7. Vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě.
 8. Řízení pracovního výkonu a kvality ve veřejné správě.
 9. Nástroje řízení znalostí, talentů, diverzity.
 10. Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě.
 11. Hodnocení a motivace zaměstnanců ve veřejné správě.
 12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci.

Zaměření předmětu:

Předmět navazuje na základní znalosti z účetnictví (metody a principy). Předmět je zaměřen jak obecné metodické postupy manažerského účetnictví, tak na možnosti využívání manažerského účetnictví v organizacích veřejného sektoru, převážně v občanských sdruženích a obecně prospěšných organizacích, těžiště spočívá v oblasti kalkulací nákladů, hledání finančních zdrojů a jejich následné vyúčtování, dále na provázanosti manažerského a finančního účetnictví.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Úvod do studia manažerského účetnictví, průběh studia předmětu. Podstata a funkce manažerského účetnictví.
 2. Pojetí a členění nákladů a výnosů v manažerském účetnictví, kritéria racionality nákladů, možnosti členění nákladů.
 3. Nákladové funkce, analýza nákladů, bod zvratu.
 4. Kalkulace, metody (absorpční kalkulace – prostá kalkulace dělením, kalkulace s poměrovými čísly, přirážková kalkulace, kalkulace ve sdružené výrobě).
 5. Kalkulace variabilních nákladů, moderní metody kalkulace (ABC).
 6. Kalkulační systém a jeho využití.
 7. Možnosti zachycování účetních informací o činnosti vnitropodnikových útvarů (jednookruhová soustava, dvouokruhová soustava).
 8. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – výkonová orientace.
 9. Vliv charakteru činnosti na zachycování operací v nákladovém účetnictví – odpovědnostní orientace.
 10. Rozpočetnictví, vymezení rozpočtů, metody rozpočtování.
 11. Využití rozdílových metod pro účely řízení vnitropodnikových útvarů (metoda standardních nákladů a výnosů a odchylek).
 12. Rozpočet (rozpočet investic, rozpočtová rozvaha, rozpočet finančních toků), krátkodobé rozpočty.

Zaměření předmětu:

Stěžejním cílem výuky předmětu Veřejná ekonomika a finanční management je získání základních poznatků o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami, technikami, nástroji, přístupy a pojmy. Součástí přednášek budou praktické aplikace, informace, příklady či případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami v této oblasti. Po úspěšném absolvování předmětu získají posluchači základní znalosti v oblasti veřejné ekonomie, financí a finančního managementu, sestavování veřejných rozpočtů na místní, regionální i národní úrovni, osvojí si racionální přístupy ke způsobům hospodaření s veřejnými prostředky.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Úvod do veřejné ekonomie, financí a finančního managementu, definice a pojmy.
 2. Příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, daně v ČR.
 3. Veřejné statky a externality.
 4. Role státu v ekonomice, fiskální systém.
 5. Veřejná volba, veřejné služby, veřejné zakázky, veřejné investice.
 6. Efektivnost, hospodárnost, účinnost – na konkrétních příkladech.
 7. Rozpočtování ve veřejné správě a v samosprávě, rozpočet EU.
 8. Finanční data (databáze Monitor) a finanční analýzy.
 9. Finanční řízení – zásady zdravého finančního řízení.
 10. Řízení úspor.
 11. Dotační management a fondy EU.
 12. Principy investičního a finančního rozhodování ve vazbě na společenskou odpovědnost.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami sociálně vědního výzkumu, které jsou prakticky využitelné v rámci řešení manažerských problémů v oblasti veřejné politiky. Kurz studentům zároveň poskytuje dostatečnou metodologickou výbavu pro přípravu jejich diplomových prací. Důraz je kladen na zvládnutí potřebného souboru znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu. Semináře, kde se studenti prakticky seznámí s přípravou výzkumného projektu a jeho realizací, budou též prostorem, kde budou diskutovány jejich individuální výzkumné projekty. Výsledkem kurzu je i) pochopení hlavních principů metodologie výzkumu, ii) schopnost orientovat se v celé šíři kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu a znát principy a podmínky jejich použití, iii) ovládat základy kvalitativní i kvantitativní analýzy dat, iv) schopnost připravit a realizovat vlastní empirický výzkumný projekt.Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami sociálně vědního výzkumu, které jsou prakticky využitelné v rámci řešení manažerských problémů v oblasti veřejné politiky. Kurz studentům zároveň poskytuje dostatečnou metodologickou výbavu pro přípravu jejich diplomových prací. Důraz je kladen na zvládnutí potřebného souboru znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu. Semináře, kde se studenti prakticky seznámí s přípravou výzkumného projektu a jeho realizací, budou též prostorem, kde budou diskutovány jejich individuální výzkumné projekty. Výsledkem kurzu je i) pochopení hlavních principů metodologie výzkumu, ii) schopnost orientovat se v celé šíři kvalitativních a kvantitativních metod výzkumu a znát principy a podmínky jejich použití, iii) ovládat základy kvalitativní i kvantitativní analýzy dat, iv) schopnost připravit a realizovat vlastní empirický výzkumný projekt.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Sociálně vědní výzkum a možnosti jeho aplikace v oblasti managementu veřejných politik.
 2. Hlavní koncepty.
 3. Principy vzniku teorií ve výzkumu: operacionalizace, hypotéza, objektivita a otázka hodnotové neutrality ve výzkumu.
 4. Příprava výzkumného projektu, proces výzkumu, design výzkumu.
 5. Etická pravidla výzkumu, stanovení výzkumné otázky.
 6. Volba adekvátní metody sběru dat, sampling v kvalitativním a kvantitativním výzkumu a jeho hlavní principy.
 7. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: dotazníkové šetření.
 8. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: Focus groups, hloubkové rozhovory.
 9. Vybrané kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu: pozorování, case study, desk research, data mining.
 10. Hlavní principy analýzy kvalitativních dat a jejich prezentace (principy grounded theory a kvalitativního kódování).
 11. Hlavní principy analýzy kvantitativních dat a statistického zpracování sociálně vědních dat.
 12. Zásady a principy přípravy vlastního výzkumného projektu a závěrečné výzkumné zprávy.
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Harmonogram praxe:

 1. Zadání odborné praxe
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

3. Semestr

Zaměření předmětu:

To provide students with an unconventional view on the development of external determinants of the Czech national economy, represented by the global economy structural developments, changes in globalization and interdependence processes, and the influence of the international political environment with emphasis on geopolitics.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Subject and methods of examining the global economy and geopolitics.
 2. Multi-level structure of the global economy.
 3. The subjects of the global economy and international politics.
 4. The system of international economic relations and political determinants of its development.
 5. Principles, mechanisms, tools and theoretical concepts of international economic and geopolitical relations.
 6. The origin, evolution and perspectives of the global economy.
 7. Dynamics of the development of the current global economy and geopolitics.
 8. Structural developments and changes in the global economy with its future.
 9. Global problems and contradictions of the global economy and their relation to geopolitics.
 10. The institutional superstructure of the global economy and international politics.
 11. Geopolitics as part of international politics and its influence on the global economy in the form of geo-economics.
 12. Structure and concepts of global management of the global economy and geopolitics.

Zaměření předmětu:

Seznámení s klíčovými analytickými a koncepčními (politickými) přístupy a nástroji k lokálnímu a regionálnímu rozvoji a možnostmi jejich praktické aplikace.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Úvod do lokálního a regionálního rozvoje, vymezení základní pojmů.
 2. Přehled teorií lokálního a regionálního rozvoje.
 3. Koncepty lokálního a regionálního rozvoje (exogenní vs. endogenní rozvoj, udržitelný rozvoj, inovační rozvoj, městský a regionální marketing aj.).
 4. Aktéři a instituce působící v oblasti lokálního a regionálního rozvoje.
 5. Regionální a komunální politika – cíle, koncepce, nástroje.
 6. Územní plánování – cíle, koncepce a nástroje.
 7. Principy udržitelného rozvoje a jejich praktické uplatnění.
 8. Tvorba a evaluace strategií lokálního a regionálního rozvoje.
 9. Výzkum ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů rozvojových strategií a projektů.
 10. Rozvoj velkých měst a metropolitních regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.
 11. Rozvoj malých měst a venkovských regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení.
 12. Revitalizace starých průmyslových měst a regionů – aktéři, trendy, problémy, možnosti řešení

Zaměření předmětu:

Kurz se zabývá marketingovými principy a aplikací marketingového výzkumu ve veřejné správě. Marketing vychází z potřeb a požadavků trhu je na trh zaměřen. Veřejná správa čelí jedinečným marketingovým výzvám – od nedostatečných zdrojů pro adekvátní řešení potřeb marketingu až po všeobecný nedostatek pochopení síly marketingu.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Specifika a rozvoj marketingu ve veřejné správě. Zákazník ve veřejné správě. Služby tažené poptávkou vs. služby tažené nabídkou a jejich vliv na marketing ve veřejné správě. Možnosti a limity marketingu ve veřejné správě.
 2. Marketingový informační systém ve veřejné správě. Informace charakterizující spravované území. Informace o výsledcích činnosti veřejné správy. Informace o hodnotách, vizích, plánech a preferencích. Informace o způsobech naplňování legislativy a agendách. Informace o službách poskytovaných veřejnou správou.
 3. Marketingový výzkum jako komunikace s občanem – zákazníkem. Informační zdroje, GDPR. Struktura výzkumu. Realizace výzkumu, design výzkumu, metodologie, organizace výzkumu, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, smíšený výzkum. Strategie výzkumu.
 4. Mise, vize, marketingová strategie a taktika. Marketingový plán. Marketingové cíle. Cílové skupiny. Pozicionování. Rozpočet. Implementace plánu a vyhodnocení.
 5. Charakteristika nástrojů marketingu ve veřejné správě – marketingový mix 4P, 4C, 8P, 9P. Produkt a jeho specifika ve veřejné správě. Životní cyklus produktu. Inovace produktu ve veřejné správě. Kvalita produktu ve veřejné správě - ISO 9001, European Framework for Quality Management. TQM – total quality management.
 6. Distribuce a cenová politika. Vliv přímých a nepřímých platebních mechanismů na marketingové aktivity ve veřejné správě.
 7. Marketingová komunikace. Vliv stupně kontaktu s veřejností na komunikační aktivity ve veřejné správě. Efektivní komunikace radnice, obce, města, regionu. Komunikační kanály. Image, identita, logo, branding. PR, sponzoring, lobbing. Krizová komunikace ve veřejné správě. Dobré jméno (good will) a word-of-mouth komunikace (WOM).
 8. ICT v marketingu veřejné správy. E-Government. Využití internetu a sociálních sítí v marketingu veřejné správy. Úřední deska. Veřejná setkání s občany. Úřadovny, SMS zprávy. Projekt CzechPoint.
 9. Lidé a materiální prostředí. Uspokojení potřeb zákazníka a tvorba hodnot. Zaměstnanci ve veřejné správě jako ambasadoři značky. Veřejnost a zájmové skupiny. Zařízení, vybavení a atmosféra v organizaci veřejné správy

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Zadání odborné praxe
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

Zaměření předmětu:

Náplní předmětu je příprava diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem v dohodnutém rozsahu (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Osnova:

 1. Teze pro zpracování diplomové práce (v přiměřeném rozsahu 10–15 normostran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 2. Koncept diplomové práce (rozpracovaná teoretická i praktická část, v rozsahu 10–15 normostran).

4. Semestr

Zaměření předmětu:

Stěžejním cílem výuky předmětu Management a hospodaření ve veřejné správě II je prohloubit znalosti ve vztahu k managementu a hospodaření ve státní správě a samosprávě. V rámci studia získá student přehled o strategickém řízení, řízení projektů, řízení procesů, řízení kvality a změn, řízení času, řízení rizik a problematiky korupce, podvodů a plýtvání, a to z teoretického a zejména praktického hlediska. Student si osvojí potřebné znalosti včetně dobré a špatné praxe v této oblasti, úskalí, specifik a potenciálních problémů, a to v relevantních souvislostech.

Hlavní témata - Obsah předmětu

 1. Úvod do problematiky a aktualizace probraných témat.
 2. Hospodaření ve státní správě a samosprávě, dopady ekonomické činnosti, principy udržitelného rozvoje.
 3. Strategické řízení, finanční aspekty strategického řízení ve veřejné správě.
 4. Řízení projektů, ekonomické aspekty řízení projektů ve veřejné správě.
 5. Procesní přístup a řízení procesů ve veřejné správě, ekonomické aspekty.
 6. Řízení lidských zdrojů, výdaje na zaměstnance ve veřejné správě.
 7. Řízení kvality ve veřejné správě, vztah kvality výkonu a výdajů.
 8. Řízení změn, ekonomické aspekty řízení změn.
 9. Řízení rizik a příležitostí ve veřejné správě, ekonomické dopady.
 10. Korupce, plýtvání, podvody a jejich dopady na hospodaření.
 11. Řízení času.
 12. Řízení a hospodaření různých typů organizací ve veřejné správě.

Zaměření předmětu:

Náplní předmětu je příprava a zpracování diplomové práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, tedy potřebami reálného profesního života a lépe tak reagovat na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů absolventů, a to jak z hlediska managementu, tak z hlediska ekonomiky a hospodaření. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního programu jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých typů ekonomiky a managementu a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Zadání odborné praxe
 2. Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci odborné praxe
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

Povinně volitelné předměty

povinně volitelný

Course Overview:

The course aims to provide an overview of the historical development as well as the current practice of the European Union institutions. First and foremost, the most important selected theoretical approaches to European integration will be discussed in the context of the development of European Community since the 1950s. Consequently, the Union’s contractual structure and an analysis of the EU institutions under the Treaty of Lisbon will be debated. In addition, other components and agencies of the EU institutional structure will be properly explained. In the course students will be provided with an elementary terminology and topics related to the discussion of the current state of the EU. The course enables to understand and grasp the mechanisms of functioning of the Union, its institutional arrangement and basic competencies, as well as their subsidiary relation to the political institutions at the national level.

Main Topics

 1. European integration and its main agents
 2. European integration and its development
 3. Legal personality of the Union and supranationality
 4. The main EU institutions: an overview
 5. European Commission, European Parliament
 6. Elections to the European Parliament
 7. The European Council, the Council of the European Union and the Council of Europe
 8. The Court of Justice of the EU, the European Ombudsman, European Public Prosecutor's Office (EPPO)
 9. The Committee of the Regions, the EU advisory bodies and the EU agencies
 10. EU policies
 11. Future of the EU
 12. Students’ presentations and debate

Course Overview:

The course aims to provide the students a general and comprehensive approach to international relations while introducing the international legal perspective. Students will learn both the essentials of public international law and particular legal regimes such as coercion, use of force, human rights, State territory and statehood with respect to selected world affairs and topical international questions. The course will show the interaction between international politics and law and the role of international law in the world governance. It’s focus both on theory and practice and on interdisciplinarity will help students to better understand international negotiation, norm-making, legal argumentation and interpretative techniques.

Main Topics

 1. International relations and international law
 2. Basic concepts of Public International Law
 3. International community
 4. Sources of Public International Law
 5. Panorama of current world affairs
 6. Coercion in international relations
 7. UN collective security systém
 8. Use of force in the world
 9. Human rights today
 10. State sovereignty and international spaces
 11. Violation of international law and consequences
 12. New challenges in international relations and legal prospects

Zaměření předmětu:

Kurz představuje sektorové unijní politiky a komunitární právo, jakožto agendu věcně příslušných orgánů státní správy. Cílem je seznámit se s tématickou náplní politik Evropské unie a s právním rámcem její činnosti, tedy sférami relevantními pro členské státy, jejich zastoupení, vnitrostátní politiku a veřejnou správu. Pozornost bude věnována např. oblasti koordinace hospodářských politik EU, financí a rozpočtu EU, společné obchodní politiky, strukturálních fondů a regionálních programů, justice a vnitra, společné zemědělské politiky, dopravy, telekomunikací, migrační a azylové politiky, apod. Zároveň kurz objasní institucionální rámec EU pro výkon sektorových politik, stejně jako adekvátní právní mechanismy. V širším měřítku bude představeno právo Evropské unie, jeho prameny a systém, vč. evropského institucionálního práva, právní úpravy vnitřního trhu či řízení před unijními soudy. Na kurzu participují experti přes unijní sektorové politiky a odborníci ze státní správy.

Hlavní témata

 1. Evropské politiky a Evropská unie
 2. Právní rámec politik EU
 3. Hospodářské a sociální otázky a COREPER I
 4. Politické, finanční a zahraniční otázky a COREPER II
 5. Strukturální fondy EU
 6. Sektorové unijní politiky, integrace a rozšíření EU
 7. Prameny a systém práva EU
 8. Evropské institucionální právo
 9. Vnitřní trh a hospodářská a měnová unie
 10. Oblast svobody, bezpečnosti a práva
 11. Soudní ochrana práva EU
 12. Evropské politiky, právo EU a státní správa ČR

Na Ambisu studuje již 4500 studentů. 
Buďte jedním z nich!

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou dnů ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.