Nauka o zbraních a střelivu

Zaměření předmětu

Cílem předmětu „Zbraně a střelivo“ je seznámit studenty s právním rámcem užití zbraně dle nového zákona o střelných zbraních a střelivu, jakož i s konstrukcí zbraně a principy její funkce, vč. konstrukce střeliva. Při výuce bude věnována pozornost i zákonnému použití zbraně a deliktům, jakož i okolností vylučujících protiprávnost při užití zbraně dle trestního zákona. Předmět je zamýšlen jako teoretický úvod do problematiky zbraní a střeliva a jako motivace k získání zbrojního průkazu. Po vzájemné dohodě studenta a vedení školy je možno v mimoškolním čase pro studenty zorganizovat praktické nácviky střelby na střelnici.

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po absolvování předmětu budou studenti schopni orientovat se v problematice právního rámce držení a užití zbraní a střeliva a základních technických znalostí funkce zbraně a střeliva.

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Ústavní základy a právní rámec držení zbraní a střeliva
 2. Pojem zbraně, rozdělení zbraní, vymezení pojmu zbraně
 3. Střelné zbraně a jejich užití dle zákona o střelních zbraních a střelivu
 4. Kategorie zbraní a střeliva
 5. Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva
 6. Zbrojní průkaz a zbrojní licence
 7. Registrace zbraně a průkaz zbraně
 8. Informační systémy zbraní a střeliva a provozovaných střelnic
 9. Sankce a delikty spojené s držením a použitím zbraní
 10. Použití zbraně dle trestního zákona
 11. Principy činnosti střelných zbraní
 12. Konstrukce střeliva a jeho funkce