Občanské právo

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na obecnou část občanského práva hmotného zabývající se pojmem, předmětem, prameny a systémem toho odvětví, občanskoprávními skutečnostmi a občanskoprávními vztahy, subjekty a předměty občanskoprávních vztahů, na věcná práva, obecné závazkové právo, jednotlivé smluvní typy a výklad odpovědnosti za škodu a dále zejména na oblast práva dědického a rodinného. Problémy budou též některé smluvní typy ze závazkového práva (např. pojistná smlouva).

Hlavní témata - obsah předmětu

 1. Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny a systém občanského práva.
 2. Vývoj občanského práva. Základní zásady občanského práva. Působnost, interpretace, aplikace, mezery v právu. Struktura norem občanského práva.
 3. Právní úkony. Vznik smlouvy. Následky vadných právních úkonů. Promlčení aprekluze.
 4. Občanskoprávní vztah, pojem, předpoklady vzniku, prvky, subjekty, zastoupení.
 5. Objekt a obsah občanskoprávního vztahu, třídění subjektivních práva, výkon a ochrana.
 6. Vlastnictví, pojem, obsah, držba. Spoluvlastnictví. SJM.
 7. Věcná práva k věci cizí, zástavní a zadržovací právo. Věcná břemena, vznik a zánik.

 8. Úvod do závazkových vztahů. Vznik a změna, zajištění a zánik závazků.

 9. Odpovědnost za škodu. Odpovědnost za bezdůvodné obohacení. Zvláštní případy odpovědnosti za škodu.

 10. Kupní smlouva. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

 11. Půjčka, výpůjčka, darovací smlouva. Nájemní smlouva. Smlouva o dílo, zhotovení věci na zakázku, příkazní smlouva, jednatelství bez příkazu. Přepravní, obstaravatelské a zprostředkovatelské smlouvy. Cestovní smlouva

 12. Dědické právo.