Obchodní dovednosti

Cílem předmětu je získat dovednosti v širokém spektru obchodních jednáních a styku se zákazníkem, obchodu a marketingu. Důraz je kladen na význam aktivit spojených s vyhledáním a navazováním kontaktu se zákazníkem. Student se dále seznámí s metodami a účinností komunikace, budování a udržování vztahů v oblasti obchodu, a to v kontextu specifik jednotlivých typů obchodů a interkulturních rozdílů. Předností výuky předmětu je též prakticky vyzkoušet obchodní dovednosti a upevnit komunikační dovednosti a sebedůvěru v nejrůznějších obchodních situacích a připravit studenty na budoucí praxi.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • charakterizovat základní nástroje k vyhledávání nových zákazníků
 • využít etiku a etiketu při komunikaci na podporu obchodu
 • aplikovat prodejní techniky s cílem udržení a rozvoji vztahu se zákazníky
 • rozlišit a využít pro obchodní aktivity specifika jednotlivých oborů i z mezinárodního a interkulturního hlediska

Hlavní témata:

 1. Možnosti, nástroje a formy vyhledání nového zákazníka
 2. Marketingová komunikace na podporu obchodu
 3. Prodejní dovednosti, obchodní jednaní, vyjednáváni a přesvědčování
 4. Udržováni a rozvoj vztahu se zákazníky, evidence zákazníků
 5. Právní aspekty obchodu a obchodní korespondence
 6. Etiketa a etika v obchodním a společenském styku
 7. Specifika obchodů a interkulturní dopady