Personalistika v nepodnikatelské sféře

Zaměření předmětu

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti studentů v oblasti personální práce a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o významu, náplni a zajištění personální práce ve specifických podmínkách nepodnikatelské sféry, zejména v územní samosprávě, ve školství a v neziskových organizacích. Studenti se učí prostřednictvím přednášek, případových studií a demonstrování.

Výstupy předmětu - výstupy učení

 1. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:
 2. Vymezit pojetí a systém personální práce v organizaci.
 3. Provést analýzu pracovního místa a zpracovat popis pracovního místa.
 4. Definovat potřebu zaměstnanců a navrhnout možnosti jejího pokrytí.
 5. Vymezit postup a zvážit alternativy obsazení volného pracovního místa
 6. Identifikovat potenciální zdroje zaměstnanců a stanovit vhodnou metodu získávání zaměstnanců
 7. Formulovat nabídku zaměstnání a navrhnout alternativní možnosti jejího uveřejnění.
 8. Demonstrovat použití jednotlivých kritérií a metod výběru zaměstnanců.
 9. Definovat náležitosti pracovní smlouvy a naplánovat realizaci adaptační programu nového zaměstnance.
 10. Specifikovat optimální přístup k řízení a hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců.
 11. Charakterizovat systém a vysvětlit uplatnění jednotlivých forem odměňování zaměstnanců.
 12. Vymezit smysl, identifikovat potřebu, zpracovat plán a hodnotit výsledky vzdělávání zaměstnanců.
 13. Objasnit pojetí a oblasti péče o zaměstnance a pracovní podmínky.