Průběh pobytu

Před začátkem mobility

1. Přihláška na zahraniční univerzitu

 • Po vyhlášení výsledků výběrového řízení jsou studenti nominováni ze strany Ambis Erasmus+ koordinátora na vybranou zahraniční univerzitu.
 • Student bude kontaktován ze strany zahraniční univerzity ohledně podmínek nutných k přijetí (zpravidla vyplněný osobní dotazník a Learning agreement). Některé univerzity mají online formuláře, některé požadují zaslání e-mailem nebo i poštou.
 • Student vyplní Learning Agreement poskytnutý Ambis, případně i Learning Agreement zahraniční univerzity.
 • Za správné vyplnění přihlášky a její včasné doručení na zahraniční univerzitu je zodpovědný student. Informace o termínech a formě dodání jsou zpravidla dostupné na webu zahraniční školy.
 • Student je povinen si zjistit, zda zahraniční škola požaduje od Erasmus+ studentů jazykový certifikát (na jaké úrovni) a v jakém jazyce probíhá výuka.
 • Veškeré dokumenty se vyplňují na počítači.

2. Uzavření studijní smlouvy

 • Součástí přihlášky na zahraniční školu bývá studijní smlouva (Learning agreement). Jedná se o třístránkový dokument (student, vysílající instituce a přijímající instituce), na jehož základě probíhá studium v zahraničí. Student vyplní do formuláře osobní informace a také seznam předmětů, které zamýšlí na zahraniční škole studovat, a to podle Návod na vyplnění LA.
 • Student vyplněnou a podepsanou studijní smlouvu přinese k podpisu Erasmus+ koordinátorovi na Ambis a poté pošle k potvrzení na zahraniční školu.
 • Za Ambis v současné době není stanoveno minimální ani maximální množství kreditů, které student může v zahraničí odstudovat. Některé přijímající zahraniční školy však po studentech požadují minimální počet kreditů, které v rámci pobytu absolvuje. Informace jsou dostupné na webových stránkách škol a je zodpovědností studenta si tuto informaci zjistit.
 • Po přijetí na zahraniční školu obdrží student od zahraniční školy akceptační dopis (buď formou oficiálního dopisu, nebo e-mailem) obsahující také začátek a konec mobility. Tento dopis přinese student k podpisu Účastnické smlouvy jako doklad o souhlasu zahraniční školy s pobytem. Pokud student nedostane akceptační dopis, vyžádá si ho od zahraniční instituce za použití Ambis formuláře.

3. Uznání ECTS kreditů

 • Student má nárok na uznání všech ECTS kreditů, které získá po dobu výukového pobytu.
 • Student má nárok na uznání všech předmětů (s ECTS dotací AMBIS) ze zahraničního pobytu, které má před výjezdem schválené v Learning Agreement od AMBIS a partnerské zahraniční instituce.
 • Uznáváním předmětů ze zahraničí je pověřen garant studijního programu.
 • Student si podá Žádost o uznání předmětů v rámci programu Erasmus+, kterou koordinátor předá vedoucímu katedry. Ten je povinen zajistit posouzení, ev. schválení, a zpětné zaslání na oddělení Erasmus+. Žádost o uznání předmětů absolvovaných v rámci mobility Erasmus+ není zpoplatněna.
 • Změny v případě plnění předmětů je třeba zohlednit i v nové (změněné) žádosti o uznání předmětů v rámci programu Erasmus+.

4. Zajištění ubytování

 • Student si po oficiálním přijetí na zahraniční školu zajistí ubytování. Některé univerzity nabízejí ubytování na vlastních kolejích, některé asistují se zařizováním, a v některých případech je nalezení a zajištění ubytování čistě odpovědností studenta. Doporučujeme se o způsobu zajištění ubytování informovat v dostatečném předstihu.

5. Online jazyková podpora

 • Student je povinen před odjezdem do zahraničí a po svém návratu absolvovat online jazykové testování evropské e-learningové platformy OLS, které posoudí jazykové schopnosti. Výsledky jsou dostupné pouze studentovi a koordinátorovi, ne zahraniční univerzitě.
 • Licence bude studentovi přidělena ze strany Erasmus+ koordinátora na Ambis.
 • Odkaz pro přístup k jazykovému testování bude studentovi vygenerován a zaslán na e-mail.
 • Na základě výsledků jazykového testování může být studentovi přidělena licence do e-learningového kurzu OLS za účelem zlepšení jazykových znalostí studenta.
 • Požadovaná úroveň cizího jazyka je na většině zahraničních univerzit B1.

6. Účastnická smlouva

 • Podmínkou pro podpis Účastnické smlouvy je absolvování Online jazykového testování a splnění požadavků pro přijetí stanovených zahraniční univerzitou. Student se k podpisu Účastnické smlouvy dostaví s následujícími dokumenty:
  • Akceptační dopis ze zahraniční univerzity, kde bude uveden začátek a konec mobility (stačí kopie)
  • Všemi stranami potvrzená Studijní smlouva (Learning agreement) (stačí kopie)
  • Potvrzení o sjednání zdravotního pojištění (stačí kopie)
  • Dodání čísla účtu pro převod stipendia
 • Účastnická smlouva by měla být podepsána 2–3 týdny před odjezdem do zahraničí.
 • Smlouva bude připravena k podpisu u Erasmus+ koordinátora.
 • Na základě podpisu Účastnické smlouvy bude studentovi vyplaceno stipendium.
 • Stipendium je vypláceno ve splátkách:
  80 % před odjezdem
  20 % po návratu a splnění podmínek

Během pobytu

Změny studijní smlouvy

 • V případě nutnosti změnit předměty během pobytu je toto možné prostřednictvím Studijní smlouvy (Learning agreement), sekce „During the mobility“. Student o případných změnách informuje koordinátora co nejdříve.
 • Všechny změny Studijní smlouvy musí být písemně odsouhlaseny studentem, vysílající i přijímající institucí.
 • Změny Studijní smlouvy je možné provádět do 1 měsíce od začátku mobility.

Zkrácení studijního pobytu

 • V případě, že by došlo ke zkrácení původně plánované doby pobytu v zahraničí, je student povinen tuto skutečnost co nejdříve oznámit koordinátorovi.
 • Při zkrácení pobytu student vrací poměrnou částku ze stipendia.
 • Při nedodržení minimální délky pobytu (3 měsíce) vrací student celou částku stipendia (toto ustanovení neplatí v případě ukončení pobytu z důvodu tzv. „vyšší moci“).

Prodloužení studia na zahraniční instituci

 • Prodloužení je možné pouze v rámci instituce, na které probíhala současná mobilita.
 • Prodloužení je možné na základě souhlasu vysílající a přijímající instituce.
 • Student si zařídí všechny potřebné náležitosti ohledně svého studia na studijním oddělení Ambis.
 • O prodloužení student žádá prostřednictvím Žádosti o prodloužení pobytu, kterou je třeba mít potvrzenou koordinátorem na Ambis a na zahraniční univerzitě nejpozději 30 dnů před původně plánovaným koncem pobytu.
 • Pokud student prodlužuje o celý semestr, vystaví novou Studijní smlouvu na další semestr, tedy znovu vyplní Learning Agreement, který je nutné potvrdit i se školou v zahraničí.
 • Na finanční podporu formou stipendia nevzniká prodloužením studia automaticky nárok (závisí na objemu zbývajících prostředků).
 • Celková doba mobilit nesmí přesáhnout 12 měsíců v rámci jednoho stupně studia.

Po skončení mobility

 1. Před odjezdem je student povinen nechat si od zahraniční univerzity vystavit Potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of study period), a originál dodá do 10 dnů od vystavení koordinátorovi na Ambis (osobně nebo poštou). Na základě reálného data ukončení mobility v tomto dokumentu bude následně studentovi upravena výše stipendia.
 2. Student vyplní závěrečnou zprávu online a projde finálním jazykovým testováním OLS. Odkaz na závěrečnou zprávu a jazykové testování bude vygenerován automaticky studentovi na e-mail.
 3. Student si od zahraniční univerzity vyžádá Seznam absolvovaných předmětů (Transcript of records) a kopii předloží do 5 týdnů od konce mobility koordinátorovi na Ambis (osobně nebo e-mailem).
 4. Student může žádat o uznání předmětů absolvovaných v zahraničí.

Splnění kroků 1 a 2 po skončení mobility je podmínkou pro vyplacení zbylé částky stipendia.