Trestní právo

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí z oblasti trestního práva. Studenti jsou seznámeni nejen s teorií trestního práva a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata).

Výstupy předmětu - výstupy učení

Student by měl získat základní přehled o problematice trestního práva a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v aplikační praxi. Znalosti studentů, získané v to tomto předmětu, představují základ, pro pracovní uplatnění v oborech, které se trestního práva týkají (Policie ČR, Vězeňská služba ČR a další bezpečnostní sbory).

Hlavní témata - obsah předmětu

  1. Systém sankcí v právním řádu ČR, předmět trestního práva a základy trestní odpovědnosti (působnost trestních zákonů, pojem trestného činu, vymezení přečinů a zločinů, základní teoretické zásady trestního práva).
  2. Objekt trestného činu, objektivní stránka trestného činu, subjekt (pachatel) trestného činu, subjektivní stránka (zavinění) trestného činu.
  3. Okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti.
  4. Zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku a rozbor trestů a ochranných opatření podle trestního zákoníku.
  5. Trestní odpovědnost a trestání mladistvých, soudnictví ve věcech mládeže.
  6. Rozbor zvláštní části trestního zákoníku: trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné činy proti rodině a dětem.