Udržitelný turismus

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a nepřímých vazeb v krajině a nastínit bezpečnostní souvislosti některých opatření a činností, které je v krajině při řízení investic a zajištění investiční výstavby také vykonávat. Prostředí a příroda okolo tvoří propojený systém a má silný vztah k rozvoji území a jeho citlivým místům, které lze specifikovat jako místa zvýšeného environmentálního rizika regionálního rozvoje. Předmět navazuje na základní poznatky z ochrany životního prostředí, krajinného plánování, veřejné správy a principů udržitelného rozvoje. Cílem je objasnit krajinné, ekonomické a sociální souvislosti regionálních environmentálních rizik jako jsou povodně, požáry, větrné smršti, zemětřesení, pohyby půdy a další. Část předmětu bude věnována genezi a vývoji pohledu na tyto rizika a jejich kalkulaci do regionálního rozvoje. Kromě hlavních environmentálních rizik v ČR budou specifikována světová rizika a potenciální problémové regiony i konkrétní projevy rizik v krajině. Část přednášky bude věnována také snížení rizika v krajině a případné prevenci. Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi environmentálními sférami v krajině a o procesech spojených s hledáním případných rizik a jejich snižováním při přípravě investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální rizika v terénu, najít podklady pro jejich vyhodnocení a určit možný rozsah rizika v konkrétním případu.

Osnova

1. Vztah člověk ? příroda a jeho geneze v prehistorické a historické době
2. Civilizace, kolapsy a jejich příčiny ve vztahu k prostředí a krajině
3. Příroda, její vitalita, omezení a limity rozvoje v přírodním prostředí
4. Rizika z hlediska vod
5. Rizika z hlediska půdy a geologické struktury
6. Rizika povětrnostní, jejich cykly a působení
7. Rizika požárů a fatálních havárií
8. Rizika vzniklá kombinací faktorů přírodního prostředí
9. Ekonomické a sociální dopady rizik na rozvoj regionů
10. Nové skupiny rizik související s činností člověka
11. Globální a u nás neznámá rizika jejich řešení
12. Politika zajištění environmentální bezpečnosti v ČR