Základy bankovnictví

Student bude po absolvování předmětu vybaven základními znalostmi z oblasti bankovního podnikání a bankovní trhu. Získá vědomosti o postavení banky jako podnikatelského subjektu, o předmětu bankovního podnikání, o požadavcích na vstup do bankovního odvětví, o organizaci banky a kompetencích orgánů banky. V návaznosti na základní informace o postavení a struktuře banky rozšíří student svůj znalostní potenciál o oblast bankovního trhu, jeho základních parametrů a vývojových trendů s aplikací na strukturu a vývoj českého bankovního trhu a vybraných aspektů evropského bankovního trhu. Důraz je kladen na porozumění současným jevům a procesům v bankovním podnikání. Získané znalosti zlepší absolventům předmětu orientaci v současném bankovnictví a umožní využití získaných vědomostí pro osobní i profesní rozvoj.

Obsah předmětu:

 1. Charakter činnosti banky a principy bankovního podnikání.
 2. Legislativní požadavky a proces založení banky, regulace bankovní činnosti.
 3. Orgány a organizace banky
 4. Struktura majetku a finanční zdroje banky, bankovní specifika v oblasti majetku a zdrojů.
 5. Rizika bankovního podnikání, jejich typologie, vliv na stabilitu banky.
 6. Bankovní systémy, role centrálních a obchodních bank, specializace a universalizace bank, aktuální trendy ve vývoji.
 7. Koncentrace bankovního trhu, její měření a regulace, důsledky koncentrace na konkurenční prostředí.
 8. Bankovní trh v CR, jeho základní parametry, historická retrospektiva.
 9. Finanční krize, příčiny, důsledky pro bankovní podnikání.
 10. Finanční stabilita a systémové riziko v bankovnictví.
 11. Podstata a základní pilíře Bankovní unie, důvody a proces jejího vzniku.
 12. Aktuální trendy ve vývoji evropského a českého bankovního trhu.