Aktuální otázky regionálního rozvoje

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty a dopady veřejné správy na fungování a rozvoj regionů a zejména s aktuálními tématy, ketami se veřejná správa při implementaci regionálního rozvoje v praxi potýká. Jedním ze stěžejních prvků rozvoje regionů je dobré fungování jejich jader tj. měst a obcí a jejich zázemí. Jejich dobré fungování a prostorový rozvoj se úzce váže na aktivity veřejné správy.

Obsah předmětu:

  1. Role veřejné správy v podpoře implementace regionálního rozvoje.
  2. Podpora a rozvoj pracovních příležitostí v regionech.
  3. Koncepce bytové politiky.
  4. Problematika suburbanizace v regionálním rozvoji.
  5. Vliv veřejné správy na rekonverzi a revitalizaci brownfields.
  6. Koncepce podpory místního cestovního ruchu.
  7. Místní koncepce v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.
  8. Koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury sídla.
  9. Rozvoj venkova a programy na rozvoj venkova.
  10. Indikátory kvality fungování území jako nástroj měření dopadů regionální politiky.