Věda a výzkum na AMBIS VŠ

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí aktivit školy a jejích akademických pracovníků. Ambicí vysoké školy Ambis je etablovat se jako výzkumná instituce přinášející výsledky vysoké kvality v oblasti základního, aplikovaného i smluvního výzkumu.

Rozvoje své vědecké a výzkumné činnosti dosahuje Ambis prostřednictvím interní grantové agentury (IGA), projektů smluvního výzkumu realizovaných pro soukromé firmy i složky státní správy, participace v projektových výzvách domácích i mezinárodních agentur.

Své zaměstnance i studenty motivuje Ambis k výzkumným a publikačním aktivitám skrze soutěž o nejlepší publikační počin a studentskou odbornou soutěž. Součástí činnosti Ambis v oblasti vědy a výzkumu je také organizace řady domácích i mezinárodních odborných konferencí z oblastí zaměření kateder školy a vydávání několika odborných časopisů.

Vysokoškolský vzdělávací systém

Vysoké školy představují nejvyšší úroveň vzdělávacího systému v České republice. Nabízejí akreditované studijní programy tří typů – bakalářské, magisterské a doktorské. Další možností je také celoživotní vzdělávání. Vysoké školy v ČR jsou rozděleny univerzitní a neuniverzitního. 

Vysoká škola univerzitní uskutečňuje všechny tři typy studijních programů a v souvislosti s tím i vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 

Vysoké školy neuniverzitní se zaměřují převážně na bakalářské studium. V současné době je možné na těchto školách studovat i magisterské studijní programy, a i zde je možné propojení s výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností. Vysoká škola neuniverzitní se nečlení na fakulty.

V České republice jsou vysoké školy veřejné, státní a soukromé. Veřejné a soukromé vysoké školy spadají do působnosti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, státní instituce (vojenské vysoké školy a policejní akademie) spadají do působnosti Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Seznamy vysokých škol jsou k dispozici ZDE. Vysokoškolské vzdělání se získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Forma studia může být prezenční, distanční nebo jejich kombinace.

AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola je nejstarší a současně největší soukromou vysokou školou v České republice. Je školou neuniverzitního typu a poskytuje vzdělávání v bakalářských a magisterských studijních programech. Škola vznikla v roce 1999 z původní společnosti Bankovní institut, a. s., která byla založena skupinou subjektů v čele s Českou národní bankou. Tato vysoká škola se v roce 2017 spojila s Vysokou školou regionálního rozvoje. Později došlo také k fúzím se Soukromou vysokou školou ekonomických studií a s Vysokou školou obchodní a hotelovou.

AMBIS vysoká škola je součástí německého vzdělávacího holdingu Carl Remigius Freseniue Education Group (dříve COGNOS AG), který sdružuje vzdělávací instituce, školy a subjekty zabývající se dalším vzděláváním v několika zemích.

V současné době nabízí vzdělávání ve studijních programech Bezpečnostní management, Ekonomika a management podniku, Marketingová komunikace, Veřejná politika, Management hotelnictví a cestovního ruchu, Management a hospodaření ve veřejné správě. 

AMBIS vysoká škola také nabízí kurzy celoživotního vzdělávání, které splňují kritéria kvalifikačního a rekvalifikačního studia:

Posláním AMBIS VŠ je poskytovat kvalitní studijní programy a kurzy celoživotního vzdělávání a přispívat ke zkvalitnění vzdělanosti, prohloubení internacionalizace studia, k rozvoji výzkumné, publikační a poradenské činnosti a rozšiřovat spolupráci s akademickou a podnikatelskou sférou doma i v zahraničí. AMBIS VŠ usiluje o to stát se mezinárodně uznávanou interdisciplinární vysokoškolskou institucí, která podporuje vynikající výsledky ve výzkumu a výuce. Transformuje se do moderní instituce sloužící potřebám všech typů studentů na jejich cestě celoživotního vzdělávání, která aktivně provádí základní a aplikovaný mezinárodní výzkum a pozitivně ovlivňuje společnost. Své absolventy připravuje na vedoucí funkce v globální znalostní společnosti a přispívá k prosperitě a udržitelnému rozvoji komunit doma i v zahraničí. 

Všechny její činnosti a cíle se budou nadále zakládat na zásadách nediskriminace, transparentnosti a začlenění, spravedlivého přístupu pro všechny a udržitelnosti zdrojů. Principy jejího jednání zůstanou hluboce zakořeněny v krédu akademických svobod a spolupráce. AMBIS VŠ je institucí podporující výměnu názorů, společný rozvoj a výměnu znalostí, jak ve výzkumu, tak ve výuce a stane se centrem konvergence pro národní a mezinárodní znalosti, kulturu a humanismus, otevřená pro všechny, kteří dodržují přísné požadavky kvality a jsou nakloněni inovacím. V této podobě bude schopna naplnit vzdělávací a výzkumný účel a plnit své společenské poslání.

Výzkum na AMBIS VŠ

Výzkumné a tvůrčí aktivity jsou kontinuální součástí procesu zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání. 

Na seznam výzkumných organizací ČR byla AMBIS vysoká škola, a.s., zapsána dne 18. prosince 2018, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-27159/2018-6. AMBIS VŠ své aktivity orientuje do výzkumných projektů základního a aplikovaného výzkumu a do oblasti smluvního výzkumu. Tyto výzkumné aktivity jsou základními zdroji podpory při zaměření jak profesních studijních programů, tak i univerzitních. Vlastní institucionální výzkum AMBIS VŠ je realizován Interní grantovou agenturou, která je otevřeným systémem jak pro pedagogy, tak i studenty AMBIS VŠ. Dále jsou podporovány projekty v rámci Studentské interní grantové agentury. Každoročně jsou také vypisovány soutěž o Nejlepší závěrečnou práci a o Nejlepší publikační počin akademiků. 

AMBIS VŠ vydává dva odborné vědecké časopisy. Prvním z nich je časopis „Socioekonomické a humanitní studie“, vydávaný od roku 2011, který je indexován v databázi ERIH+, EBSCO a ICI Journals Master List database. Časopis usiluje o zařazení do databáze Web of Science. Druhým časopisem je odborný vědecký časopis „Právo a bezpečnost“, jehož vydávání převzala AMBIS VŠ v polovině roku 2019 od Vysoké školy Karla Engliše, a.s. Časopis usiluje o zařazení do databáze ERIH+.