Externí projekty

Vědecké projekty jsou nedílnou součástí vědeckého výzkumu a vývoje akademických pracovníků na AMBIS VŠ.

Mohou být financovány různými zdroji, jako jsou grantové agentury, univerzity, průmyslové firmy nebo vládní instituce. V České republice existuje několik grantových agentur, které podporují vědeckou činnost a financují vědecké projekty. Mezi nejvýznamnější patří Grantová agentura České republiky (GAČR) a Technologická agentura České republiky (TAČR). GAČR se zaměřuje zejména na základní výzkum v přírodních, technických, lékařských a společenských vědách, zatímco TAČR se zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj v oblastech informačních technologií, zdravotnictví, energetiky, dopravy a ekonomiky.

Další důležitou evropskou grantovou agenturou je Evropská komise, která spravuje programy financování výzkumu a inovací, jako je program Horizont 2020. Dalším programem je Erasmus+, což je program EU zaměřený na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu.

Visegrádký fond je také zdrojem financování projektů, které jsou zaměřeny na regionální spolupráci ve středoevropském prostoru. Jedná se o země Visegrádského regionu (V4), západního Balkánu a Východního partnerství.

Akademičtí pracovníci na AMBIS VŠ jsou klíčovými aktéry vědecké činnosti. Jejich cílem je provádět kvalitní výzkum, publikovat vědecké články, přednášet na konferencích a přispívat tak k rozvoji svého oboru. Uplatnění vědeckých poznatků a výsledků ve výuce je další důležitou oblastí, kde akademici mohou své projekty využít. Výsledky vědeckého výzkumu mohou sloužit k posílení praktického výukového procesu a rozvoji moderních vzdělávacích metod. Uplatnění výsledků výzkumu ve výuce přispívá k lepší kvalitě vzdělání a inovativnosti výuky.

PROJEKTY ŠKOLY