Informace a přístup k osobním údajům

Správce osobních údajů: AMBIS vysoká škola, a.s. (dále jen „AMBIS VŠ“)

Sídlo: Lindnerova 575/1, 180 00 Praha 8 IČ: 61858307, DIČ CZ61858307

Kontaktní údaje správce:

e-mail: info@ambis.cz

tel.: +420 228 227 960, +420 605 222 975

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Milan Hála

Kontaktní údaje pověřence: e-mail: milan.hala@ambis.cz, tel: +420 778 403 716

A. Účel pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které mohou být použity k identifikaci subjektu údajů, nebo které jsou s fyzickou osobou spojeny. AMBIS VŠ zpracovává osobní údaje zejména za těmito účely:

 1. Vzdělávání na AMBIS VŠ:
  1. studium,
  2. výuka,
  3. přijímací řízení,
  4. studentské mobility,
  5. celoživotní vzdělávání,
  6. knihovní služby.
 2. Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost:
  1. výzkumná a vývojová činnost,
  2. pořádání odborných konferencí a seminářů,
  3. publikační činnost.
 3. Certifikace ve vybraných ekonomických oborech.
 4. Provoz AMBIS VŠ:
  1. personalistika,
  2. mzdy,
  3. účetnictví,
  4. správa majetku,
  5. informační zabezpečení.
 5. Komerční činnosti:
  1. provoz e-shopu,
  2. komerční činnosti.
 6. Ochrana majetku a bezpečnost:
  1. kamerové systémy,
  2. bezpečnostní monitoring počítačové sítě.
 7. Marketingová a informační činnost:
  1. webové stránky,
  2. klub absolventů a dalších studentských spolků,
  3. marketingová činnost a propagace.

B. Kategorie osob, jejichž údaje jsou zpracovávány

 1. Zaměstnanci,
 2. Studenti,
 3. Uchazeči o studium,
 4. Účastníci CŽV,
 5. Absolventi,
 6. Externí spolupracovníci.
 7. Zákazníci.

C. Sběr informací

Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás (a to i v případě, že s námi komunikujete např. prostřednictvím e-mailu). Dále můžeme osobní údaje získávat od třetích stran, jako jsou státní orgány, veřejně dostupné záznamy apod.

D. Základní zásady zpracování osobních údajů

 1. Zásada zákonnosti – při zpracování osobních údajů vždy dodržujeme platné právní předpisy.
 2. Zásada korektnosti a transparentnosti – osobní údaje zpracováváme otevřeně a transparentně – o zpracování údaje informujeme, zároveň jsme např. povinni Vás informovat o porušení bezpečnosti při zpracování.
 3. Zásada účelového omezení – údaje zpracováváme jen pro účel, pro který je sbíráme a který jsme veřejně sdělili.
 4. Zásada minimalizace údajů – sbíráme jen nezbytně nutné údaje.
 5. Zásada přesnosti – děláme vše pro to, abychom zpracovávali jen platné a aktualizované údaje.
 6. Zásada omezení uložení – údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou, poté jsou zničeny či archivovány.
 7. Zásada anonymizace – pokud to je možné, pracujeme s daty tak, aby nebylo možné identifikovat jeho subjekt.
 8. Zásada integrity a důvěrnosti – data zpracováváme s maximální mírou obezřetnosti a zabezpečení, přístup k nim mají jen osoby, které jsou k tomu pověřeni.

E. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud:

 1. Plnění právní povinnosti – vyžaduje to zákon nebo jiný právní předpis (např. zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a další.).
 2. Souhlas – údaje jsou potřebné pro jeden či více konkrétních účelů a Vy jste nám k tomu udělili souhlas.
 3. Plnění smlouvy – údaje jsou nutné např. pro plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.
 4. Plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.
 5. Oprávněný zájem správce – údaje jsou nutné např. pro ochranu bezpečnosti či majetku.

F. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme, zahrnují především:

 1. základní informace, jako je Vaše jméno, titul a Váš vztah k nám, datum narození, rodné číslo,
 2. kontaktní údaje, například poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo,
 3. finanční informace, například informace týkající se úhrad poplatků spojených se studiem, bankovního účtu,
 4. studijní informace – informace týkající se studia na AMBIS VŠ (předchozí vzdělání, přijímací zkoušky, konkrétní studijní program, znalost jazyků, zapsané předměty, jejich výsledky, atd.),
 5. údaje o aktivitách – např. publikační a další tvůrčí činnost,
 6. fotografie, případně audiovizuální záznamy,
 7. informace týkající se využívání našich internetových stránek,
 8. případně další informace, které nám sami poskytnete.

G. Předávání a sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme předávat nebo sdílet s třetími stranami, pokud:

 1. máme právní nebo jinou povinnost (například za účelem plnění požadavků zákona o VŠ, zákona o státní statistické službě nebo provádění auditu či finanční kontroly);
 2. je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním, nebo k výkonu nebo ochraně zákonných práv;
 3. z důvodu organizačních změn uvnitř AMBIS VŠ nebo přenesení veškeré nebo části naší činnosti budeme muset předat Vaše informace novým subjektům nebo třetím stranám;
 4. v případech, kdy je důležité předat informace partnerským univerzitám a stranám, s nimiž spolupracujeme (např. výměnné pobyty),
 5. jste nám k tomu dali souhlas,
 6. předáváme anonymizované statistické informace o uživatelích našich webových stránek spolehlivým třetím stranám.

H. Doba uchování údajů

Osobní údaje jsou uchovány po nezbytně nutnou dobu danou vztahem k dané činnosti zpracování osobních údajů v souladu s platným skartačním plánem a poté jsou zlikvidovány nebo archivovány.

I. Zabezpečení údajů

AMBIS VŠ uplatňuje nezbytná opatření k zabezpečení uchovávaných informací v elektronické nebo listinné podobě a k zamezení neoprávněnému přístupu k nim. Data jsou uložena v prostorách s omezeným přístupem nebo v databázích vyžadujících autorizaci a autentizaci. Se všemi zpracovateli osobních údajů jsou uzavřeny dohody o zabezpečení a správě dat.

J. Práva související se zpracováním osobních údajů

Při zpracování osobních údajů má subjekt následující zákonná práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům, které znamená právo vyžadovat informaci, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud je zpracováváme, máte právo je od nás získat spolu s dalšími informacemi týkajícími se jejich zpracování.
 2. Právo na opravu, které představuje naši povinnost bez zbytečného odkladu opravit Vaše osobní údaje, pokud nám oznámíte jejich nepřesnost.
 3. Právo na výmaz představuje naši povinnost zlikvidovat osobní údaje (pokud tomu nebrání podmínky dané Nařízením), které o Vás zpracováváme, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění naší právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

4. Právo na omezení zpracování představuje vaše právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost Vašich osobních údajů ověřit,
 • zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale Vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • zpracování Vašich osobních údajů již není z naší strany potřebné, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků; nebo
 • jste vznesli námitku proti zpracování z důvodu rozhodování pouze na základě automatizovaného zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5. Právo na přenositelnost údajů představuje Vaše právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že

 • zpracování osobních údajů je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

6. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud práva využijete, nebudeme dále Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme závažné a oprávněné důvody, které musí převažovat nad Vašimi právy a zájmy. Dále můžeme takovéto osobní údaje zpracovávat, pokud je to potřebné pro výkon a obhajobu právních nároků.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.