Často kladené dotazy

Dostáváme od vás spoustu otázek ohledně studia na Ambis. Některé se opakují, a tak jsme vám na ně sepsali odpovědi a seřadili do pěti kategorií. Jestli nenajdete, co hledáte, nevadí. Ozvěte se nám.

Výuka


Jaký bude rozvrh?

Na začátku každého semestru studenti dostanou rozvrh podle studijního plánu. Studenti si mohou samostatně volit povinně volitelné předměty nebo přidat předměty nad rámec povinných kreditů.

Je docházka na výuku povinná?

V prezenční formě studia se výuka dělí na přednášky a semináře. Účast na přednáškách je nepovinná, na seminářích povinná (zpravidla se jedná o 60% - 75% výuky).

V kombinované formě studia se výuka dělí na přednášky a semináře. Účast na přednáškách je nepovinná, na seminářích povinná (zpravidla se jedná o 60% - 75% výuky).

Studentům doporučujeme na výuku docházet. Přesné informace ke každému předmětu a jeho výuce studenti obdrží před zahájením studia formou tematických plánů. Tematické plány studia obsahují podrobný plán náplně výuky pro daný předmět a obor v rámci daného akademického roku. .

Kolik pokusů mají studenti na zkoušku?

Studenti mají na zkoušku 3 termíny - jeden řádný a dva opravné. V případě, že student nesplní zkoušku v rámci těchto tří pokusů, je třeba si předmět znovu zapsat. Opětovné zapsání předmětu je možné ob semestr.

Kde probíhá výuka jednotlivých oborů?

Výuka na Ambis probíhá na pobočkách v Praze - Libni a Brně.
 

Kdy začíná výuka nového semestru?

Zahájení výuky je standardně na přelomu září a října. Zahájení výuky pro studenty prezenční formy studia v akademickém roce 2019/2020 bude dne 30. 9. 2019.

Jak probíhá akademický rok?

Akademický rok je rozdělen na dva semestry – zimní a letní. Zimní semestr začíná na konci září a trvá 12 - 13 týdnů. V lednu a v únoru pak probíhá zkouškové období, které trvá 5 - 6 týdnů.

Letní semestr začíná v polovině února a trvá 12 - 13 týdnů. Během května a června je zkouškové období, které trvá 5 - 6 týdnů.

Jak probíhá výuka jazyků?

Studenti bakalářských oborů i navazujícího magisterského oboru Management si povinně volí jeden cizí jazyk z nabídky daného oboru. Další cizí jazyk si mohou vybrat nad rámec povinně volitelného cizího jazyka.

Cizí jazyk je vyučován na úrovni mírně až středně pokročilí a je doplněn o odbornou část podle oboru. V případě, že uchazeč projeví pouze minimální znalost cizího jazyka ve Znalostním testu z cizího jazyka, který se koná před zahájením studia v termínech stanovených Studijním oddělením, má možnost studovat první dva semestry anglický jazyk od úplných začátků ve volitelném předmětu Anglický jazyk pro začátečníky.

Tento předmět je nad rámec povinně volitelného předmětu Cizí jazyk, který student začne studovat až ve třetím semestru. Dále nabízíme pokročilým studentům volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce, kde se mohou zdokonalit v komunikaci na současná globální témata.

Jak je to s matematikou u oboru EMP a MNG?

Studenti prezenční i kombinované formy studia absolvují pouze v 1. semestru u EMP předmět „Nástroje pro ekonomická rozhodování“ a u MNG "Matematické metody v ekonomii".

Jak probíhá výuka v prezenční a kombinované formě studia?

Prezenční výuka probíhá podobně, jako na střední škole. Cca 3-4 dny v týdnu. Jeden den volna v týdnu je garantovaný. Časová náročnost prezenčního studia je 20 - 25 hodin týdně. Prezenční formu výuky tedy bez problému zvládnete i s brigádou či polovičním úvazkem.

Výuka studentů bakalářského oboru Bezpečnostní management v regionech (Praha) v kombinované formě bude probíhat ve výukových seminářích – max. 12 - 13 výukových dní/semestr, a to o víkendu (celý den) nebo konkrétní den v pracovním týdnu (v odpoledních hodinách a navečer). Student si na začátku semestru nezávazně zvolí, zda bude do výuky docházet o víkendu či ve všední den.

Výuka v rámci ostatních oborů v kombinované formě bude probíhat pouze o víkendu (sobota a neděle). Každý semestr má 12 - 13 výukových týdnů, z nichž Vám garantujeme minimálně 3 volné víkendy. Výuka navíc bude probíhat ve dvou skupinách, kdy se studenti budou na výuce střídat.

Výuka kombinované formy studia oborů vyučovaných v Brně bude probíhat pouze o víkendu (sobota a neděle). Každý semestr má 12 - 13 výukových týdnů, z nichž Vám garantujeme minimálně 3 volné víkendy. 

Ve všední den je výuka zahájena po poledni, zpravidla od 13:15 hod., a trvá 8 vyučovacích hodin. O víkendu výuka probíhá celý den, zpravidla od 8:00 hod. do 20:00 hod., celkem se jedná o 8 vyučovacích hodin s přestávkou na oběd.

Rozvrh na nadcházející semestr se dozvíte na začátku semestru. Vše doplněno e-learningem a konzultacemi s vyučujícími. Veškeré studijní materiály budete mít k dispozici v elektronické formě

Jak probíhá praxe na bakalářském studiu?

Odborná praxe je volitelný předmět pro bakalářské obory, který probíhá během druhého roku studia. Je možné ho absolvovat dvěma způsoby:

Můžete absolvovat 80 hodin praxe ve vybrané společnosti a následně zpracovat projekt (studenti si mohou společnost vybrat sami, ale musí odpovídat jejich oboru studia).

Můžete se zúčastnit školou pořádaného terénního cvičení, které je rovněž zakončeno zpracováním projektu.

Jako odbornou praxi lze uznat i zaměstnání na pozici, která odpovídá oboru studia.

Kde nás najdete?

Ambis najdete v Praze a v Brně. Kontakt na obě pobočky je info@ambis.cz

Pobočka Praha - Libeň
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8 - Libeň

Pobočka Brno
Mezírka 775/1
602 00 Brno - střed

Školné


Jak se platí školné?

Školné se hradí převodem na účet na základě faktury, kterou nový student obdrží e-mailem vždy před zahájením semestru. Podrobné informace a podklady pro platby jsou uvedeny ve smlouvě o studiu. Je možné využití splátkového kalendáře.

Jak vysoký je poplatek za podání přihlášky?

Za podání přihlášky se platí administrativní poplatek 490 Kč.

Je možnost splátkového kalendáře?

Školné je možné hradit ve splátkách, zpravidla se jedná o pět měsíčních splátek za jeden semestr. Cena školného se tím navyšuje o 15 %. O splátkový kalendář lze zažádat na každý semestr zvlášť.

Poskytuje škola nějaká stipendia?

V současné době nabízíme ubytovací a sociální stipendium, zažádat o něj lze na studijním oddělení.

Ubytovací stipendium může být přiřazeno studentovi prezenční formy studia, který studuje v prvním studijním oboru nebo přestoupil z jednoho studijního oboru do jiného, stejného nebo obdobného obsahu, nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním oboru a nemá místo trvalého bydliště v okrese, v němž je místo jeho studia.

Sociální stipendium může být přiřazeno studentovi prezenční i kombinované formy studia, který má nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5-násobek částky životního minima rodiny.

Studium


Budu mít na soukromé škole status studenta?

Všichni studenti Ambis prezenční i kombinované formy do 26 let mají status studenta.

Jak dlouho probíhá studium?

Standardní doba bakalářského studia je tři roky. Student může ve studiu postupovat podle standardního studijního plánu, při dodržení stanovených podmínek si však také může vytvořit vlastní studijní plán. V případě překážek ve studiu může student studium přerušit a pak znovu do studia nastoupit. Celková doba studia však nesmí překročit maximální dobu studia, tj. 6 let, s výjimkou prodloužení studia v souvislosti s uznanou dobou rodičovství.

Standardní doba magisterského studia je dva roky. Student může ve studiu postupovat podle standardního studijního plánu, při dodržení stanovených podmínek si také může vytvořit vlastní studijní plán. V případě překážek ve studiu může student studium přerušit a pak znovu do studia nastoupit.

Jsou všechny obory akreditovány?

Ano, všechny nabízené obory jsou akreditovány u MŠMT do roku 2024.

Mohu v rámci studia na Ambis studovat i v zahraničí?

Ambis je součástí programu Erasmus+. Studenti tak mohou již od 1. ročníku studovat jeden nebo dva semestry na vybraných zahraničních univerzitách. Vycestovat mohou např. do Španělska, Portugalska, Dánska, Slovinska, Maďarska, Litvy, Lotyšska nebo Turecka. Výuka probíhá v anglickém nebo německém jazyce. Pokud studenti absolvují zkoušky v zahraničí, předměty jim Ambis uzná a již nemusí skládat zkoušky znovu.

Přijímací řízení


Jak probíhá přijímací řízení?

Po tom, co nám odešlete přihlášku, vám do 2 pracovních dnů zavoláme a pozveme vás přijímací pohovor. Na pohovoru si budeme povídat hlavně o tom, co vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli dělat po absolvování.

Jakým způsobem mohu podat přihlášku?

Ke studiu se můžete přihlásit online pomocí formuláře na webu Ambis.

Jaké doklady mám přinést k přijímacímu pohovoru?

K přijímacímu pohovoru si přineste úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (u přihlášky do bakalářského studia). V případě přihlášky do navazujícího magisterského studia přineste i úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu.

Kdy je možné podat přihlášku?

Přihlášku je možné vyplnit už teď online, přihlášky však přijímáme nejpozději do 31. 10. 2019 s nástupem do AR 2019/2020. Počet přijatých uchazečů je omezen, tak se přihlaste co nejdříve.

Co když ještě nemám maturitní vysvědčení nebo neudělám maturitu?

Uchazeči o studium na bakalářském stupni mají možnost být podmínečně přijati ke studiu ještě před úspěšným složením maturitní zkoušky. Toto podmínečné přijetí se změní v přijetí faktické, jakmile uchazeč doloží doklad o úspěšném absolvování maturitní zkoušky na studijní oddělení. To musí být nejpozději do ukončení příslušného přijímacího řízení.

Jak se dozvím termín příjímacího pohovoru a co když se mi nebude hodit?

Po odeslání přihlášky vám do 2 pracovních dnů zavoláme a nabídneme vám nejbližší termín přijímacího pohovoru. V případě, že se vám termín přijímacího pohovoru nehodí, můžete si domluvit individuální termín na e-mailu info@ambis.cz nebo na telefonu 605 222 975.

Co se stane po odeslání přihlášky?

Vaši přihlášku zaevidujeme a do pracovních 2 dnů vám zavoláme. Na váš e-mail pak zašleme pozvánku na vybraný termín přijímacího pohovoru. V e-mailu najdete informace o tom, co je třeba k přijímacímu pohovoru přinést. Po přijímacím pohovoru vám při splnění podmínek do 14 dní pošleme rozhodnutí o přijetí.

Jsem cizinec, jaké dokumenty k přijímacímu pohovoru potřebuji?

K přijímacímu pohovoru si uchazeči – cizinci přinesou úředně ověřenou kopii nostrifikace maturitního vysvědčení (pro bakalářské obory) a bakalářského diplomu včetně dodatku (pro navazující magisterský obor), průkaz totožnosti (občanský průkaz/pas).

Pokud nostrifikaci ještě nemáte vyřízenou, je nutné dodat alespoň žádost o nostrifikaci. Jazykové osvědčení není zapotřebí, ale vzhledem k tomu, že výuka probíhá v českém jazyce, je nutná znalost češtiny minimálně na úrovni A2 .

Co když předchozí studium probíhalo v zahraničí?

Maturitní zkoušku složenou v zahraničí musíte prokázat tzv. nostrifikační doložkou. Tu předložíte u přijímacího pohovoru, nejpozději při podpisu smlouvy o studiu. Když ještě nemáte nostrifikaci vyřízenou, je nutné předložit Žádost o nostrifikaci.

Obecné


Kolik má škola absolventů?

Od zahájení výuky v akademickém roce 1999/2000 do konce akademického roku 2017/2018 absolvovalo úspěšně studia na Ambis téměř 14 000 studentů.

Jsou na Ambis Dny otevřených dveří?

Ano, Ambis organizuje Dny otevřených dveří pravidelně. Přijďte si prohlédnout zázemí školy a zjistit víc o průběhu studia. Osobní návštěva je možná i v individuálním termínu po dohodě se zákaznickým oddělením.

Termíny Dnů otevřených dveří najdete zde.

Je možné přestoupit během studia na jiný obor nebo změnit formu studia?

Během studia je možné jednou změnit formu nebo obor, a to vždy před začátkem semestru. Doporučujeme pečlivě volit formu a obor, přestupy hlavně mezi obory bývají náročné.

Je ve škole připojení na Wi–Fi?

Ano, v celé budově je možnost připojení na Wi–Fi.

Není vám cokoli jasné?

Napište Láďovi ze zákaznického oddělení na email: info@ambis.cz

Nebo mu zavolejte na telefon:
+420 228 227 960