Často kladené dotazy

Dostáváme od vás spoustu otázek ohledně studia na AMBIS VŠ. Některé se opakují, a tak jsme vám na ně sepsali odpovědi seřazené do pěti kategorií. Jestli nenajdete, co hledáte, nevadí. Ozvěte se nám.

Výuka


Jaký bude rozvrh?

Na začátku každého semestru si volíte rozvrh dle doporučeného studijního plánu, který je tvořen tak, aby Vám zaručil plynulou návaznost předmětů v rámci celého studia. Proto je dobré se doporučeného studijního plánu držet :). V případě zájmu můžete tvorbu rozvrhu konzultovat se studijním oddělením, které Vám bude k dispozici.

Je docházka na výuku povinná?

V prezenční i kombinované formě studia dělíme výuku na přednášky a cvičení. Účast na přednáškách je zpravidla nepovinná, na cvičeních povinná (zpravidla se jedná o 60 % - 75 % výuky).

I přes výše uvedené Vám doporučujeme na výuku pravidelně docházet. Výuku vedou odborníci z praxe a je tak plná poznatků, které z učebnic mnohdy nevyčtete, a o to by byla škoda přijít! Občasná absence však není žádná tragédie :). Přesné informace ke každému předmětu a jeho výuce obdržíte před zahájením studia formou sylabů a organizačních pokynů. Sylaby studia obsahují podrobný plán náplně výuky pro daný předmět a studijní program v rámci daného akademického roku.

Kolik pokusů mají studenti na zkoušku?

Studenti mají na zkoušku 3 termíny - jeden řádný a dva opravné. První neúspěch Vás tak nemusí trápit :). V případě, že student nesplní zkoušku v rámci těchto tří pokusů, je třeba si předmět znovu zapsat a dostudovat jej v rámci následujících semestrů. Budeme Vám držet palce!

Poskytuje škola studijní materiály?

Samozřejmě, že ano. V rámci každého studijního programu jsou studentům zdarma poskytovány veškeré studijní materiály v podobě studijních opor, interaktivních osnov, prezentací z přednášek nebo cvičení. K tomu mají studenti možnost po celou dobu studia zdarma využívat balíček MS Office v plné, tedy i v offline verzi.

Pro studenty prvního ročníku Ekonomiky a managementu podniku máme nad rámec těchto materiálů ještě připraven balíček studijní podpory.

Balíček je zdarma a obsahuje:

  • e-learning, který obsahuje vzorové zkušební otázky
  • online shrnující lekce
  • předtočené audiomateriály

Právě i díky těmto formám studijní podpory jsou naši studenti lépe připraveni ke zkouškám i úspěšnému zakončení studia.

Kde probíhá výuka jednotlivých oborů?

Výuka na AMBIS VŠ probíhá na pobočkách v Praze - Libni a Brně na Šujanově náměstí. V případě nutnosti využíváme externích prostor v rámci daného města.

Kdy začíná výuka v novém akademickém roce?

Zahájení výuky probíhá standardně na přelomu září a října. Přesné informace o zahájení dostanete s dostatečným předstihem. Těšíme se na Vás :)!

Jak probíhá akademický rok?

Akademický rok je rozdělen na dva semestry – zimní a letní.

Zimní semestr začíná na přelomu září a října a trvá 12 - 13 týdnů. V lednu a v únoru pak probíhá zkouškové období, které trvá 5 - 6 týdnů.

Letní semestr začíná v polovině února a trvá 12 - 13 týdnů. Během května a června probíhá zkouškové období, které trvá 5 - 6 týdnů. Letní zkouškové období dále pokračuje po prázdninách v první polovině září.

Jak probíhá výuka jazyků?

Studenti bakalářských oborů prezenční formy studia si povinně volí jeden cizí jazyk (angličtinu). Studenti bakalářských oborů kombinované formy studia si povinně volí jeden cizí jazyk z nabídky (angličtina, němčina, ruština). Výuka německého a ruského jazyka bude realizována pouze v případě dostatečného počtu přihlášených studentů. Výuka cizího jazyka probíhá po dobu 3 semestrů. Studenti magisterských studijních programů mají podle studijních plánů povinný vždy jeden předmět v anglickém jazyce. Jak pro bakalářské, tak pro navazující studium nabízíme studentům bezplatné přípravné kurzy. Tyto přípravné kurzy se týkají opakování základních gramatických struktur, pro přihlášení do kurzů je tedy nutná úroveň alespoň A2.

Jak je to s matematikou na AMBIS VŠ?

Bojíte se matematiky? Není důvod :)! Matematika je u nás povinnou součástí studijních programů Ekonomika a management podniku a Management a hospodaření ve veřejné správě. V rámci bakalářských oborů Bezpečnostní management, Marketingová komunikace a Veřejná politika není matematika vyučována. Součástí navazujícího studijního programu Bezpečnostní management je jednosemestrální předmět Vybrané statistické metody analýzy a zpracování dat, tedy předmět obsahující prvky statistiky.

Jak probíhá výuka v prezenční a kombinované formě studia?

Prezenční výuka probíhá 3 - 4 dny v týdnu. Garantujeme Vám minimálně jeden volný den v týdnu. Časová náročnost prezenčního studia je 20 - 25 hodin týdně. Prezenční formu výuky tedy bez problému zvládnete i s brigádou či polovičním úvazkem.

V rámci kombinované formy studia dochází studenti do výuky převážně v sobotu nebo v neděli, případně oba dva dny. Každý semestr má 12 - 13 výukových týdnů, z nichž garantujeme minimálně 3 volné víkendy.

Rozvrh na nadcházející semestr se dozvíte na začátku semestru. Výuka může být doplněna e-learningem a konzultacemi s vyučujícími. Veškeré studijní materiály budete mít k dispozici v elektronické formě.

Nyní na Ambis můžete nově studovat i distančně (online)

Jak je to se zaměřením studia?

Součástí studijních programů, které lze studovat na AMBIS VŠ, jsou tzv. zaměření. Zaměření si volíte v prvním semestru studia. Zaměření je složeno z několika volitelných předmětů, které si postupně volíte k povinným předmětům a tím tak zvýšíte důraz na oblast, která Vás zajímá nejvíc :). Zaměření se otevírají na základě zájmu ze strany studentů, minimální počet studentů potřebný pro otevření zaměření je 20. Studium se zaměřením je od druhého semestru studia zpoplatněno cenou 3 500 Kč za semestr.

Jak probíhá praxe na AMBIS VŠ?

Praxe je povinnou součástí profesně zaměřeného studia na všech vysokých školách, a to jak v rámci bakalářského, tak v rámci magisterského studia. Do akademicky zaměřeného studijního programu Veřejná politika není odborná praxe zařazena.

V průběhu praxe si osvojíte důležité pracovní návyky, naučíte se, jak správně komunikovat v pracovním prostředí, poznáte nové lidi z oboru, který Vás zajímá, a navíc můžete získat nové přátele i cenné kontakty!

Rozsah praxe je dán studijním plánem vybraného studijního programu. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně, či zcela uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

Obor Délka praxe za celé studium
Bezpečnostní management Bc. 12 týdnů
Ekonomika a management podniku Bc. 12 týdnů
Management a hospodaření ve veřejné správě Bc. 18 týdnů
Marketingová komunikace Bc. 12 týdnů
Veřejná politika Bc. bez praxe
Bezpečnostní management Mgr. 6 týdnů
Ekonomika a management podniku Ing. 6 týdnů
Management a hospodaření ve veřejné správě Ing. 12 týdnů

Kde nás najdete?

AMBIS VŠ najdete v Praze a v Brně. E-mailový kontakt na obě pobočky je info@ambis.cz.

Pobočka Praha
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8 - Libeň

Pobočka Brno
Šujanovo náměstí 356/1
602 00 Brno

Školné


Jak se platí školné?

První školné hradíte převodem na účet na základě faktury, kterou obdržíte e-mailem před zahájením semestru. Další faktury najdete v informačním systému školy před začátkem daného semestru. Podrobné informace o úhradě školného jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu, kterou obdržíte na přijímacím pohovoru.

Standardně hradíte školné na celý akademický rok (2 semestry zároveň). V případě zájmu můžete zažádat o rozložení platby do dvou semestrů. Podrobné informace a výše školného při jednotlivých formách platby jsou předmětem Smlouvy o studiu a níže uvedené tabulky. Obecně platí, že v případě úhrady školného na celý akademický rok dopředu je částka školného na semestr o 1 000 Kč nižší, než v případě platby po jednotlivých semestrech. V rámci platby školného máte možnost využít i splátkového kalendáře.

Jak vysoký je poplatek za podání přihlášky?

Za podání přihlášky platíte administrativní poplatek 490 Kč.

Lze hradit školné prostřednictvím splátkového kalendáře?

Ano. Školné je možné hradit ve splátkách, zpravidla se jedná o deset splátek za celý akademický rok. Cena školného se tím navyšuje o 20 %. O splátkový kalendář žádáte vždy před začátkem nového akademického roku. Termíny, do kdy je nutné žádost zaslat, Vám sdělí v e-mailové výzvě studijní oddělení.

Poskytuje škola nějaká stipendia?

V současné době nabízíme ubytovací a sociální stipendium, zažádat o něj lze na studijním oddělení.

Ubytovací stipendium může být přiřazeno studentovi prezenční formy studia, který studuje v prvním studijním programu nebo který přestoupil z jednoho studijního programu do jiného, stejného nebo obdobného obsahu, nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu a nemá místo trvalého bydliště v okrese, v němž je místo jeho studia. V posledních letech jsme všem našim prezenčním studentům s trvalým bydlištěm mimo pobočku školy, kteří si podali žádost o toto stipendium, vyplatili částku 5400 Kč za rok.

Sociální stipendium může být přiřazeno studentovi prezenční i kombinované formy studia, který má nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5-násobek částky životního minima rodiny.

Tabulka školného


Obor Forma studia Cena za semestr při roční platbě Cena za semestr při semestrální platbě
Bc. – Bezpečnostní management prezenční 34 900 Kč 35 900 Kč
kombinované 33 900 Kč 34 900 Kč
Bc. – Ekonomika a management podniku prezenční 28 900 Kč 29 900 Kč
kombinované 27 900 Kč 28 900 Kč
distanční 29 900 Kč 30 900 Kč
Bc. – Management a hospodaření ve veřejné správě prezenční 28 900 Kč 29 900 Kč
kombinované 27 900 Kč 28 900 Kč
distanční 29 900 Kč 30 900 Kč
Bc. - Marketingová komunikace prezenční 32 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 31 900 Kč 32 900 Kč
distanční 33 900 Kč 34 900 Kč
Bc. - Veřejná politika prezenční 27 900 Kč 28 900 Kč
kombinované 26 900 Kč 27 900 Kč
Bc. - Management hotelnictví a cestovního ruchu prezenční 28 900 Kč 29 900 Kč
kombinované 27 900 Kč 28 900 Kč
Mgr. - Bezpečnostní management prezenční 37 900 Kč 38 900 Kč
kombinované 36 900 Kč 37 900 Kč
Ing. - Ekonomika a management podniku prezenční 32 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 31 900 Kč 32 900 Kč
Ing. – Management a hospodaření ve veřejné správě prezenční 32 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 31 900 Kč 32 900 Kč

Studium


Budu mít na soukromé škole status studenta?

„Status studenta“ je neformální označení souboru studentských výhod. Tyto výhody se vztahují i na všechny studenty AMBIS VŠ. Status studenta získáváte zápisem do studia; ztrácíte ho ukončením studia a při jeho přerušení. Některé výhody se na vás vztahují jen do 26 let, některé jen pokud jste v prezenční formě studia.

Všichni studenti do 26 let (v prezenční, kombinované i distanční formě studia) mají především tyto výhody: zdravotní pojištění hrazené státem, daňovou slevu na studenta a (při splnění stanovených podmínek) přídavek na dítě.

Studenti do 26 let pouze v prezenční formě studia mají nárok na tzv. žákovské jízdné.

Studenti v prezenční formě studia bez ohledu na věk mohou (při splnění dalších podmínek) získat ubytovací stipendium.

Další výhody, například různé slevy v kultuře, bývají vázané na předložení studentského průkazu. Studentům prezenční formy studia vydává AMBIS VŠ průkaz ISIC, studentům kombinované a distanční formy průkaz ALIVE. 

Jak dlouho probíhá studium?

Standardní doba bakalářského studia je tři roky. V případě překážek ve studiu můžete studium přerušit a pak znovu do studia nastoupit.

Standardní doba magisterského studia je dva roky. I v případě magisterského studia můžete studium přerušit a pak znovu do studia nastoupit.

Mohu si nechat uznat předměty z jiné školy?

Ano, můžete. Pokud přicházíte z jiné VŠ nebo VOŠ, můžete si o uznání předmětů zažádat na zákaznickém oddělení. Uznány mohou být předměty absolvované studentem v posledních 5 letech od podání žádosti. Společně s žádostí je nutné doložit i oficiálně doložený výpis známek a sylaby jednotlivých předmětů. Žádost o uznání předmětů je zpoplatněná 600 Kč/uznaný předmět, maximálně však 6 000 Kč.

Uchazeči z jiné VŠ: K uznání povinného, povinně volitelného a volně volitelného předmětu je nutná shoda sylabu a úspěšné zakončení předmětu. K uznání předmětů, které jsou na AMBIS VŠ státnicové, je nutná shoda sylabu a zakončení předmětu s hodnocením A, B, C, 1 nebo 2. Předměty s horší známkou uznat nelze. Rovněž nelze uznat státní závěrečnou zkoušku ani její část.

Uchazeči z VOŠ: Studenti přicházející z VOŠ musejí na naší škole studovat minimálně dva roky, aby získali bakalářský titul. Předměty, které jsou na AMBIS VŠ státnicové, uznat nelze. Některé další předměty lze uznat pouze na základě výrazné shody sylabu, či shody sylabu a vykonání rozdílové zkoušky.

Mohu v rámci studia na AMBIS VŠ studovat i v zahraničí?

AMBIS VŠ je součástí programu Erasmus+. Díky tomu můžete studovat jeden až dva semestry na vybraných zahraničních univerzitách. Vycestovat lze např. do Španělska, Portugalska, Dánska, Slovinska, Maďarska, Litvy, Lotyšska nebo Turecka. Výuka probíhá v anglickém nebo německém jazyce. V průběhu studia v zahraničí navíc pobíráte stipendium, které částečně poryje náklady na život v zahraničí. Pro více informací kontaktujte erasmus@ambis.cz. Směle do toho :)!

Mohu se přihlásit na navazující studium, i když jsem Bc. titul získal v jiném oboru?

Určitě ano. Pro přijetí do studia na AMBIS VŠ není důležité, z jakého oboru máte bakalářský titul. Důležité je, že se chcete dále vzdělávat a s tím vám rádi pomůžeme. Přístup k studijním materiálům z bakaláře je samozřejmostí :)

Přijímací řízení


Zhlédněte dvě krátká videa, kde je vše podrobně vysvětleno. 

Informace pro uchazeče o studium k maturitním zkouškám

Jednou z podmínek nezbytných pro přijetí do bakalářského studia podle podmínek přijímacího řízení stanovených rektorkou AMBIS VŠ je doložení vykonání maturitní zkoušky v termínu stanoveném zákonem o VŠ a Smlouvou o studiu, kterou s AMBIS VŠ uzavíráte. Podstatné je předložení maturitního vysvědčení, nikoliv forma, typ či druh vykonané maturitní zkoušky. Přijímacího pohovoru se však můžete zúčastnit ještě před maturitou. Na potítko tak půjdete alespoň o něco klidnější, protože budete mít jistotu, že Vám držíme místo :)

Jakým způsobem mohu podat přihlášku?

Ke studiu se můžete přihlásit online pomocí formuláře na webu AMBIS VŠ. Kompletní přihlášku ke studiu vyplníte při přijímacím pohovoru.

Kdy si mohu podat přihlášku?

Ideálně právě teď :), nejpozději však do 30. 9. 2023 s nástupem do AR 2023/2024. Počet přijatých uchazečů je omezen, kapacity se každým rokem plní rychleji a rychleji, proto Vám doporučujeme podat přihlášku co nejdříve.

Jak probíhá přijímací řízení na AMBIS VŠ?

Rychle, příjemně a jednoduše :). Základem je zvolení toho správného oboru! Poté, co nám odešlete přihlášku, můžete si prostřednictvím webového formuláře sami zvolit způsob i termín pohovoru. Případně Vám obratem zavoláme a pozveme Vás na přijímací pohovor. Na něm si budeme povídat hlavně o tom, co Vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli dělat po absolvování. Posléze zodpovíme všechny vaše dotazy. 

Nejraději se s našimi uchazeči vidíme osobně u nás na škole. Chápeme ale, že někteří to máte daleko, proto nabízíme pohovory osobní i online formou.

Jaké doklady si mám přinést k přijímacímu pohovoru?

K přijímacímu pohovoru si přineste originál nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (u přihlášky do bakalářského studia). V případě přihlášky do navazujícího magisterského studia přineste originál nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. V obou případech nahlédneme i do průkazu totožnosti :).

K přijímacímu pohovoru si uchazeči - studenti oborů na zahraničních školách - přinesou úředně ověřenou kopii nostrifikace maturitního vysvědčení (pro bakalářské obory) či bakalářského diplomu včetně dodatku (pro navazující magisterský obor), průkaz totožnosti (občanský průkaz/pas).

Co když budu teprve maturovat nebo neudělám maturitu na první pokus?

Přijímacího pohovoru se můžete zúčastnit ještě před vykonáním maturitní zkoušky. Podpisem smlouvy si zajistíte místo ve studiu a maturitní vysvědčení dodáte později. Pokud se první pokus maturitní zkoušky nepovede, nic se neděje, počkáme na Vás až do konce září.

Kdy se stanu studentem AMBIS VŠ?

K přijetí do studia je zapotřebí splnit podmínky přijímacího řízení, po přihlášení absolvovat motivační přijímací pohovor a doložit doklad o absolvovaném předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, popř. nostrifikaci). Po splnění těchto podmínek Vám vystavíme rozhodnutí o přijetí do studia. Studentem se pak oficiálně stanete v době zápisu do studia, který stanovuje škola. Po zápisu Vám můžeme vystavit i potvrzení o studiu :).

Obecné


Jsou na AMBIS VŠ Dny otevřených dveří?

No jistě! AMBIS VŠ organizuje Dny otevřených dveří pravidelně. Přijďte si prohlédnout zázemí školy a zjistit víc o průběhu studia. Osobní návštěva je možná i v individuálním termínu po dohodě se zákaznickým oddělením (info@ambis.cz).

Termíny Dnů otevřených dveří najdete zde.

Kolik má škola absolventů?

Od zahájení výuky v akademickém roce 1999/2000 máme již více než 18 000 absolventů.

Je ve škole připojení na Wi–Fi?

Ano, v celé budově je možnost připojení na Wi–Fi.

Poskytuje škola ubytování?

Ačkoliv Ambis VŠ nespravuje vlastní studentská ubytovací zařízení, nabízí se studentům několik možností.

V Praze mohou studenti žádat o ubytování na kolejích VŠE, kde díky domluvě VŠE a Ambis VŠ budou žádosti našich studentů vyřízeny přednostně před studenty ostatních soukromých škol. Dále lze zažádat o koleje ČVUT a koleje Univerzity Karlovy.

V Brně mohou studenti využít koleje Mendelovy univerzity. V případě volných kapacit poskytuje ubytování studentům jiných VŠ i Masarykova univerzita.

Studenti s adresou trvalého bydliště mimo okres, v němž je místo studia, mají nárok na ubytovací stipendium ve výši 5 400 Kč za rok. O ubytovací stipendium žádá student prostřednictvím žádosti v Úřadovně v IS.

Přestup z jiné VŠ


Můžu přestoupit z jiné vysoké školy?

Ano, přestoupit k nám je snadné. Vyber si obor, vyplň přihlášku a do poznámky napiš "přestup z jiné VŠ".

Jak je to s uznáním předmětů?

Předměty uznáváme na základně výpisu studijních výsledků a v porovnání se sylaby absolvovaných předmětů. Studijní poradkyně tě kontaktuje a společně uděláme vše pro to, aby tvůj přestup a uznání předmětů šel jako po másle.

Do kdy musím poslat přihlášku?

Přihlášky na zimní semestr roku 2023 přijímáme do konce září.

Je něco, co jste nenašli?

Napište nám na Messenger.  
Rádi vám odpovíme na všechny otázky ohledně studia nebo jednotlivých oborů.

Není vám cokoli jasné?

Napište na naše zákaznické oddělení.                           E-mail: info@ambis.cz                                               Telefon: +420 228 227 960

Úřední hodiny zákaznického oddělení:
PO-ČT: 8:00 - 17:00                                                         PÁ: 8:00 - 16:00