Často kladené dotazy

Dostáváme od vás spoustu otázek ohledně studia na AMBIS VŠ. Některé se opakují, a tak jsme vám na ně sepsali odpovědi seřazené do pěti kategorií. Jestli nenajdete, co hledáte, nevadí. Ozvěte se nám.

Výuka


Jaký bude rozvrh?

Na začátku každého semestru si volíte rozvrh dle doporučeného studijního plánu, který je tvořen tak, aby Vám zaručil plynulou návaznost předmětů v rámci celého studia. Proto je dobré se doporučeného studijního plánu držet. V případě zájmu můžete tvorbu rozvrhu konzultovat se Studijním oddělením, které Vám bude k dispozici.

Je docházka na výuku povinná?

V prezenční i kombinované formě studia je výuka rozdělena na přednášky a cvičení. Účast na cvičeních je povinná (zpravidla se jedná o 50 % výuky), pro studenty kombinované formy jsou cvičení organizována o víkendech. Protože studentům v kombinované formě zpřístupníme online přenos přednášek pro prezenční studenty, mohou se k online přednáškám v pracovních dnech připojit také. 

Od nového akademického roku 2024/2025 budou veškeré přednášky u kombinované formy studia dostupné on-line – tedy pokud přednášku nestihnete, můžete si ji pustit na platformě MS Teams později a dohnat tak to, co jste nestihli. V rámci Balíčku on-line podpory jsou přednášky k dispozici i jako videonahrávky.

I přes výše uvedené Vám doporučujeme na výuku pravidelně docházet. Výuku vedou zkušení vyučující i odborníci z praxe a je tak plná poznatků, které z učebnic mnohdy nevyčtete, a o to by byla škoda přijít! Občasná absence však není žádná tragédie. Přesné informace ke každému předmětu a jeho výuce obdržíte před zahájením studia formou sylabů a organizačních pokynů. Sylaby studia obsahují podrobný plán náplně výuky pro daný předmět a studijní program v rámci daného akademického roku.

Kolik pokusů mají studenti na zkoušku?

Studenti mají na zkoušku 3 termíny – jeden řádný a dva opravné. První neúspěch Vás tak nemusí trápit. V případě, že student nesplní zkoušku v rámci těchto tří pokusů, je třeba si předmět znovu zapsat a dostudovat jej v rámci následujících semestrů. Budeme Vám držet palce!

Poskytuje škola studijní materiály?

V rámci školného škola svým studentům ve všech formách studia poskytuje zdarma velké množství dobře strukturovaných studijních materiálů a to v online podobě.

Jedná se o studijní opory k jednotlivým předmětům pdf verzi, čili taková online skripta, která poskytujeme všem našim studentům všech forem (kombinovaná, prezenční, distanční).

Naše online opory zahrnují rozpracovaná jednotlivá témata probíraná v předmětu. K nim mají studenti vždy k dispozici jak klíčová slova, shrnutí i důležité kontrolní otázky, ale i aktivizační, tedy procvičovací úkoly, které jim pomohou ověřit si správné pochopení problematiky. Tyto opory obsahují také přehled další vhodné literatury, odkazy a návodné otázky, pomocí kterých se studenti mohou lépe zorientovat a procvičit se v přípravě na závěrečné atestace v předmětech.

Kromě studijních opor u velké části předmětů pedagogové v informačním systému školy poskytují také své prezentace, které také mohou být studentům oporou pro přípravu na úspěšné zvládnutí zkoušek a zápočtů v předmětu.

U téměř 1/3 předmětů jsou pro studenty v rámci studijních programů také k dispozici pro studenty strukturované e-learningové podpory, tzv. interaktivní osnovy, které přehledně a strukturovaně provedou studenta jednotlivými vyučovacími tématy a opět jim přináší různé podpůrné a procvičovací materiály, včetně audiomateriálů, odkazů apod.

Jak funguje balíček on-line podpory?

Kup si Balíček on-line podpory a měj neustále přístup k vzdělávacím materiálům.

Jednou z výhod u vybraných programů a jejich forem je možnost využít Balíček on-line podpory. Díky této možnosti získáš přístup k záznamům přednášek téměř všech povinných předmětů, e-learningovým materiálům k významné části povinných předmětů. Využij také nadstandardních on-line konzultací s našimi přednášejícími.

Pokud budeš studovat nebo už studuješ jeden z níže uvedených studijních oborů v kombinované formě studia, je tento Balíček přesně pro tebe:

 • Bc. Marketingová komunikace
 • Bc. a Ing. Ekonomika a management podniku
 • Bc. Management a hospodaření ve veřejné správě
 • Bc. Bezpečnostní management
 • Bc. Cestovní ruch
 • Bc. Personální management

Cena Balíčku: 2 900 Kč/semestr

Kde probíhá výuka jednotlivých oborů?

Výuka na AMBIS VŠ probíhá na pobočkách v Praze – Libni a na Žižkově, v Brně na Šujanově náměstí. V případě nutnosti využíváme externích prostor v rámci daného města.

Kdy začíná výuka v novém akademickém roce?

Zahájení výuky probíhá standardně na přelomu září a října. Přesné informace o zahájení dostanete s dostatečným předstihem. Těšíme se na Vás.

Jak probíhá akademický rok?

Akademický rok je rozdělen na dva semestry – zimní a letní.

Zimní semestr začíná na přelomu září a října a trvá 12–13 týdnů. V lednu a v únoru pak probíhá zkouškové období, které trvá 5–6 týdnů.
Letní semestr začíná v polovině února a trvá 12–13 týdnů. Během května a června probíhá zkouškové období, které trvá 5–6 týdnů. Letní zkouškové období dále pokračuje po prázdninách v první polovině září.

Jak probíhá výuka jazyků?

Bakalářské studijní obory
Výuka cizího jazyka probíhá ve většině oborů po dobu 3 semestrů. Studenti prezenční, kombinované a distanční formy studia si povinně volí anglický jazyk.

Výjimkou je:

 • studijní program Resocializační a penitenciární pedagogika, ve kterém studenti kombinované formy mohou volit mezi anglickým a německým jazykem, výuka německého jazyka bude realizována pouze v případě dostatečného počtu přihlášených studentů,
 • studijní program Cestovní ruch, ve kterém studenti prezenční i kombinované formy povinně absolvují 2 cizí jazyky, tedy angličtinu a španělštinu,
 • studijní program Business Economics and Management, který je celý vyučován v anglickém jazyce.

V rámci navazujícího magisterského studia se vyučuje po dobu jednoho semestru jeden předmět v anglickém jazyce.

Přípravné kurzy 
Jak pro bakalářské, tak pro navazující studium nabízíme studentům kombinované formy studia bezplatné přípravné kurzy.

Bakalářské studijní obory: 

 1. zopakujete si základní gramatické struktury, 
 2. pro přihlášení do kurzu je nutná úroveň alespoň A2.

Magisterské studijní obory: 

 1. zaměříte se na terminologii odborných předmětů,
 2. pro přihlášení do kurzu je opět nutná vstupní úroveň alespoň A2.

Jak je to s matematikou na AMBIS VŠ?

Výuka matematiky je součástí některých předmětů v programech Ekonomika a management podniku (Bc. a Ing.), Management a hospodaření ve veřejné správě (Bc. a Ing.) Cestovní ruch (Bc.) a Business Economics and Management (Bc.). Součástí programu Management hotelnictví a cestovního ruchu (Bc.), Personálního managementu (Bc.) a Bezpečnostní management (Mgr.) je výuka statistiky. V rámci programů Bezpečnostní management (Bc.), Marketingová komunikace (Bc.), Veřejná politika (Bc.), Andragogika (Bc.), Speciální pedagogika (Bc.), Resocializační a penitenciární pedagogika (Bc.), Mezinárodní bezpečnostní studia (Bc.), Právo v praxi (Bc.) a Psychologie (Bc.) matematika vyučována není, což ovšem nevylučuje, že se i studenti těchto programů nemohou setkat s potřebou znalostí matematiky či statistiky v jiných předmětech.

Jak probíhá výuka v prezenční a kombinované formě studia?

Prezenční výuka zpravidla probíhá 3–4 dny v týdnu. Časová náročnost prezenčního studia je 20–25 hodin týdně. U pedagogických oborů je studium rozděleno na sudé a liché týdny, kdy zpravidla jeden týden bývá na výuku časově náročnější a druhý naopak volnější. Prezenční formu výuky tedy můžete zvládnout i s brigádou či polovičním úvazkem.

V rámci kombinované formy studia dochází studenti do výuky převážně v sobotu nebo v neděli, případně oba dny. Každý semestr má 12–13 výukových týdnů, z nichž jsou obvykle 3 víkendy volné.

Od nadcházejícího akademického roku 2024/2025 se veškeré studijní obory v kombinované formě přizpůsobí novému trendu a přednášky budou probíhat jak v osobním kontaktu, tak i ON-LINE prostřednictvím platformy MS Teams. Tato novinka bude mít pro studenty zásadní výhody, jelikož ušetří čas, který by strávili docházením na přednášky, a umožní jim zúčastnit se výuky přímo z pohodlí domova. Student si zároveň může zakoupit Balíček on-line podpory. Ten tyto výhody doplní ještě o další, více informací naleznete zde.

Rozvrh na nadcházející semestr se dozvíte na začátku semestru. Výuka může být doplněna e-learningem a konzultacemi s vyučujícími. Studijní materiály (studijní opory) budete mít k dispozici v elektronické formě ZDARMA.

Na AMBIS VŠ můžete nově studovat i distančně (on-line).

Jak je to se zaměřením studia?

Součástí vybraných programů a jejich forem jsou takzvaná zaměření. Zaměření si studenti volí ve Smlouvě o studiu, případně v průběhu prvního semestru studia. Zaměření je složeno z několika volitelných předmětů, které student postupně absolvuje od druhého semestru do konce standardní doby studia. V případě úspěšného absolvování předmětů zvoleného zaměření obdrží student spolu s vysokoškolským diplomem certifikát o absolvování zaměření. Díky tomuto certifikátu se naši absolventi stávají ještě atraktivnějšími pro budoucí zaměstnavatele. Studium v zaměření je zpoplatněno dle aktuálního Sazebníku poplatků spojených se studiem, od zimního semestru akademického roku 2024/2025 je zaměření zpoplatněno částkou 3 900 Kč. Zaměření se otevírá v případě, že o něj projeví zájem minimálně 20 uchazečů/studentů.

Jak probíhá praxe na AMBIS VŠ?

AMBIS VŠ připravuje všechny studijní programy podle akreditačních standardů – odborná praxe a její časová dotace je zařazena v každém profesně orientovaném studijním programu (programy Veřejná politika a Mezinárodní bezpečnostní studia odbornou praxi neobsahují), a to v souladu se zákonem o vysokých školách a platnou akreditací. Rozsah praxe u jednotlivých studijních oborů zjistíte i v níže uvedené tabulce. 

V průběhu praxe si osvojíte důležité pracovní návyky, naučíte se, jak správně komunikovat v pracovním prostředí, poznáte nové lidi z oboru, který Vás zajímá, a navíc můžete získat nové přátele i cenné kontakty.

Rozsah praxe je dán studijním plánem vybraného studijního programu. Student může praxi splnit třemi způsoby:

1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.

2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně, či zcela uznat.

3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.

Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

 

Studijní program počet hodin odborné praxe počet týdnů odborné praxe
Bezpečnostní management Bc. 480 hodin 12 týdnů
Bezpečnostní management Mgr. 240 hodin 8 týdnů
Ekonomika a management Bc. 480 hodin 12 týdnů
Ekonomika a management Ing. 240 hodin 8 týdnů
Management a hospodaření ve veřejné správě Bc. 720 hodin 15 týdnů
Management a hospodaření ve veřejné správě Ing. 480 hodin 12 týdnů
Management hotelnictví a cestovního ruchu Bc. 480 hodin 12 týdnů
Marketingová komunikace Bc. 480 hodin 12 týdnů
Speciální pedagogika Bc. 560 hodin 14 týdnů
Resocializační a penitenciární pedagogika Bc. 480 hodin 12 týdnů

Andragogika Bc. 

160 hodin 4 týdny

Personální management Bc. 

480 hodin 12 týdnů
Právo v praxi Bc. 480 hodin 12 týdnů
Cestovní ruch Bc. 480 hodin 12 týdnů
Psychologie Bc. 120 hodin 3 týdny
Business Economics and Management Bc. 480 hodin 12 týdnů
Veřejná politika Bc. bez praxe bez praxe

Mezinárodní bezpečnostní studia Bc. 

bez praxe bez praxe

Kde nás najdete?

AMBIS VŠ najdete v Praze a v Brně. Kontaktujte nás na e-mail: info@ambis.cz.

Pobočka Praha
Lindnerova 575/1
180 00 Praha 8 - Libeň

Roháčova 1148/63
130 00 Praha 3 – Žižkov

Pobočka Brno
Šujanovo náměstí 356/1
602 00 Brno

Školné


Jak se platí školné?

První školné hradíte převodem na účet na základě faktury, kterou obdržíte e-mailem před zahájením semestru. Další faktury najdete v informačním systému školy před začátkem daného semestru. Podrobné informace o úhradě školného jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu, kterou obdržíte na přijímacím pohovoru.

Standardně hradíte školné na celý akademický rok (2 semestry zároveň). V případě zájmu můžete zažádat o rozložení platby do dvou semestrů. Podrobné informace a výše školného při jednotlivých formách platby jsou předmětem Smlouvy o studiu a níže uvedené tabulky. Obecně platí, že v případě úhrady školného na celý akademický rok dopředu je částka školného na semestr nižší než v případě platby po jednotlivých semestrech. V rámci platby školného máte možnost využít i splátkového kalendáře.

Jak vysoký je poplatek za podání přihlášky?

Za podání přihlášky platíte administrativní poplatek 490 Kč. 

Ale! Nechte nám na sebe zde e-mail a zaplatíme za Vás poplatek za přijímací řízení v plné výši. Musíte to ale stihnout ještě předtím, než pošlete přihlášku, tak směle do toho.

Lze hradit školné prostřednictvím splátkového kalendáře?

Ano, školné je možné hradit ve splátkách, zpravidla se jedná o deset splátek za celý akademický rok. Cena školného se při využití splátek navyšuje od akademického roku 2024/2025 o 15 %. O splátkový kalendář žádáte vždy před začátkem nového akademického roku. Termíny, dokdy je nutné žádost zaslat, Vám sdělí v e-mailové výzvě Studijní oddělení.

Poskytuje škola nějaká stipendia?

V současné době nabízíme ubytovací a sociální stipendium, zažádat o něj lze na Studijním oddělení.

Ubytovací stipendium může být přiřazeno studentovi prezenční formy studia, který studuje v prvním studijním programu nebo který přestoupil z jednoho studijního programu do jiného, stejného nebo obdobného obsahu, nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu a nemá místo trvalého bydliště v okrese, v němž je místo jeho studia. V posledních letech jsme všem našim prezenčním studentům s trvalým bydlištěm mimo pobočku školy, kteří si podali žádost o toto stipendium, vyplatili částku 5400 Kč za rok.

Sociální stipendium může být přiřazeno studentovi prezenční i kombinované formy studia, který má nárok na přídavek na dítě podle § 17 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5 -násobek částky životního minima rodiny.

Tabulka školného

Pro akademický rok 2024/25


Obor Forma studia Cena za semestr při roční platbě Cena za semestr při semestrální platbě
Bc. – Bezpečnostní management prezenční 36 900 Kč 38 900 Kč
kombinované 34 900 Kč 36 900 Kč
Bc. - Mezinárodní bezpečnostní studia prezenční 30 900 Kč 32 900 Kč
Bc. – Ekonomika a management podniku prezenční 30 900 Kč 32 900 Kč
kombinované 28 900 Kč 30 900 Kč
distanční 36 900 Kč 38 900 Kč
Bc. – Management a hospodaření ve veřejné správě prezenční 30 900 Kč 32 900 Kč
kombinované 28 900 Kč 30 900 Kč
distanční 36 900 Kč 38 900 Kč
Bc. - Marketingová komunikace prezenční 35 900 Kč 37 900 Kč
kombinované 32 900 Kč 34 900 Kč
distanční 38 900 Kč 40 900 Kč
Bc. - Veřejná politika prezenční 30 900 Kč 32 900 Kč
kombinované 29 900 Kč 31 900 Kč
Bc. - Andragogika - vzdělávání dospělých  prezenční 34 900 Kč 36 900 Kč
kombinované 32 400 Kč 34 400 Kč
Bc. - Speciální pedagogika  prezenční 34 900 Kč 36 900 Kč
kombinované 33 900 Kč 35 900 Kč
Bc. - Resocializační a penitenciární pedagogika prezenční 34 900 Kč 36 900 Kč
kombinované 33 900 Kč 35 900 Kč
Bc. - Cestovní ruch prezenční 31 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 29 400 Kč 31 400 Kč
Bc. - Právo v praxi prezenční 32 900 Kč 33 900 Kč
kombinované 31 900 Kč 32 900 Kč
Bc. - Personální management prezenční 33 900 Kč 35 900 Kč
kombinované 31 900 Kč 33 900 Kč

Bc. - Psychologie (začátek od května 2024)

prezenční 39 900 Kč 41 900 Kč
Bc. - Psychologie (začátek od října 2024) prezenční 44 900 Kč 46 900 Kč

Mgr. - Bezpečnostní management

prezenční 39 900 Kč 41 900 Kč
kombinované 38 900 Kč 40 900 Kč
Ing. - Ekonomika a management podniku prezenční 35 900 Kč 37 900 Kč
kombinované 32 900 Kč 34 900 Kč
Ing. – Management a hospodaření ve veřejné správě prezenční 35 900 Kč 37 900 Kč
kombinované 32 900 Kč 34 900 Kč

English study programme

Study programme Form of study Price per semester  (annual payment) Price per semester (semesterly payment)
Bc. - Business Economics and Management On-site 48 900 CZK  52 900 CZK

Studium


Budu mít na soukromé škole status studenta?

„Status studenta“ je neformální označení souboru studentských výhod. Tyto výhody se vztahují i na všechny studenty AMBIS VŠ. Status studenta získáváte zápisem do studia; ztrácíte ho ukončením studia a při jeho přerušení. Některé výhody se na Vás vztahují jen do 26 let, některé jen pokud jste v prezenční formě studia.

Všichni studenti do 26 let (v prezenční, kombinované i distanční formě studia) mají především tyto výhody: zdravotní pojištění hrazené státem a (při splnění stanovených podmínek) přídavek na dítě. Sleva na studenta se již v roce 2024 nedá uplatnit

Studenti do 26 let pouze v prezenční formě studia mají nárok na tzv. žákovské jízdné.

Studenti v prezenční formě studia bez ohledu na věk mohou (při splnění dalších podmínek) získat ubytovací stipendium.

Další výhody, například různé slevy v kultuře, bývají vázané na předložení studentského průkazu. Studentům prezenční formy studia vydává AMBIS VŠ průkaz ISIC, studentům kombinované a distanční formy průkaz ALIVE. 

Jak dlouho probíhá studium?

Standardní doba bakalářského studia jsou tři roky. V případě překážek ve studiu můžete studium přerušit a pak znovu do studia nastoupit.

Standardní doba magisterského studia jsou dva roky. I v případě magisterského studia můžete studium přerušit a pak znovu do studia nastoupit.

Mohu si nechat uznat předměty z jiné školy?

Ano, můžete. Pokud přicházíte z jiné VŠ nebo VOŠ, mohou Vám být uznány předměty absolvované v posledních 5 letech od podání žádosti. Společně s žádostí je nutné dodat i oficiálně doložený výpis známek a sylaby jednotlivých předmětů. Žádost o uznání předmětů je zpoplatněná 600 Kč/uznaný předmět, maximálně však 6 000 Kč.

Uchazeči z jiné VŠ: K uznání povinného, povinně volitelného a volně volitelného předmětu je nutná shoda sylabu a úspěšné zakončení předmětu. K uznání předmětů, které jsou na AMBIS VŠ státnicové, je nutná shoda sylabu a zakončení předmětu s hodnocením A, B, C, 1 nebo 2. Předměty s horší známkou uznat nelze. Rovněž nelze uznat státní závěrečnou zkoušku ani její část.

Uchazeči z VOŠ: Studenti přicházející z VOŠ musejí na naší škole studovat minimálně dva roky, aby získali bakalářský titul. Předměty, které jsou na AMBIS VŠ státnicové, uznat nelze. Některé další předměty lze uznat pouze na základě výrazné shody sylabu, či shody sylabu a vykonání rozdílové zkoušky.

Mohu v rámci studia na AMBIS VŠ studovat i v zahraničí?

AMBIS VŠ je součástí programu Erasmus+. Díky tomu můžete studovat jeden až dva semestry na vybraných zahraničních univerzitách. Vycestovat lze např. do Španělska, Portugalska, Dánska, Slovinska, Maďarska, Litvy, Lotyšska nebo Turecka. Výuka probíhá v anglickém nebo španělském jazyce. V průběhu studia v zahraničí navíc pobíráte stipendium, které částečně pokryje náklady na život v zahraničí. Pro více informací kontaktujte erasmus@ambis.cz. Směle do toho.

Mohu se přihlásit na navazující studium, i když jsem Bc. titul získal v jiném oboru?

Určitě ano. Pro přijetí do studia na AMBIS VŠ není důležité, z jakého oboru máte bakalářský titul. Důležité je, že se chcete dále vzdělávat a s tím Vám rádi pomůžeme. 

Přijímací řízení


Zhlédněte dvě krátká videa, kde je vše podrobně vysvětleno. 

Informace pro uchazeče o studium k maturitním zkouškám

Jednou z podmínek nezbytných pro přijetí do bakalářského studia podle podmínek přijímacího řízení stanovených rektorkou AMBIS VŠ je doložení vykonání maturitní zkoušky v termínu stanoveném zákonem o VŠ a Smlouvou o studiu, kterou s AMBIS VŠ uzavíráte. Podstatné je předložení maturitního vysvědčení, nikoliv forma, typ či druh vykonané maturitní zkoušky. Přijímacího pohovoru se však můžete zúčastnit ještě před maturitou. Na potítko tak půjdete alespoň o něco klidnější, protože budete mít jistotu, že Vám držíme místo.

Jakým způsobem mohu podat přihlášku?

Ke studiu se můžete přihlásit on-line pomocí formuláře na webu AMBIS VŠ - zde.  Kompletní přihlášku ke studiu vyplníte při přijímacím pohovoru.

Kdy si mohu podat přihlášku?

Ideálně právě teď, nejpozději však do 15. listopadu 2024 s nástupem do akademického roku 2024/2025. Počet přijatých uchazečů je omezen, kapacity se každým rokem plní rychleji a rychleji, proto Vám doporučujeme podat přihlášku co nejdříve.

Jak probíhá přijímací řízení na AMBIS VŠ?

Rychle, příjemně a jednoduše. Základem je zvolení toho správného oboru. Poté, co nám odešlete přihlášku, můžete si prostřednictvím webového formuláře sami zvolit způsob i termín pohovoru. Případně Vám obratem zavoláme a pozveme Vás na přijímací pohovor. Na něm si budeme povídat hlavně o tom, co Vás ke studiu vede, co od něj očekáváte a co byste chtěli dělat po absolvování. Posléze zodpovíme všechny vaše dotazy. 

Nejraději se s našimi uchazeči vidíme osobně u nás na škole. Chápeme ale, že někteří to máte daleko, proto nabízíme nejen pohovory osobní, ale i telefonické a on-line.

Jaké doklady si mám přinést k přijímacímu pohovoru?

K přijímacímu pohovoru si přineste originál nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (u přihlášky do bakalářského studia). V případě přihlášky do navazujícího magisterského studia přineste originál nebo úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu. V obou případech nahlédneme i do průkazu totožnosti.

K přijímacímu pohovoru si uchazeči - studenti oborů na zahraničních školách - přinesou úředně ověřenou kopii nostrifikace maturitního vysvědčení (pro bakalářské obory) či bakalářského diplomu včetně dodatku (pro navazující magisterský obor), průkaz totožnosti (občanský průkaz/pas).

Co když budu teprve maturovat nebo neudělám maturitu na první pokus?

Přijímacího pohovoru se můžete zúčastnit ještě před vykonáním maturitní zkoušky. Podpisem smlouvy si zajistíte místo ve studiu a maturitní vysvědčení dodáte později. Pokud se první pokus maturitní zkoušky nepovede, nic se neděje, počkáme na Vás až do konce září.

Kdy se stanu studentem AMBIS VŠ?

K přijetí do studia je zapotřebí splnit podmínky přijímacího řízení, po přihlášení absolvovat motivační přijímací pohovor a doložit doklad o absolvovaném předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení, popř. nostrifikaci). 

V případě studijního programu Speciální pedagogika absolvujete v rámci přijímacího řízení znalostní test v rozsahu středoškolského učiva předmětu základy společenských věd. Test absolvujete úspěšně v případě, že získáte minimálně 10 z 20 bodů. V případě neúspěchu v testu můžete zkoušku nahradit úvahou na téma Postavení člověka s postižením v současné společnosti. 

V případě studijního programu Business Economics and Management prokazujete znalosti anglického jazyka přinejmenším na úrovni C1.

Po splnění těchto podmínek Vám do 30 dní vystavíme Rozhodnutí o přijetí do studia. Studentem se pak oficiálně stanete v době zápisu do studia, který stanovuje škola. Po zápisu Vám můžeme vystavit i potvrzení o studiu.

Obecné


Jsou na AMBIS VŠ Dny otevřených dveří?

No jistě! AMBIS VŠ organizuje Dny otevřených dveří pravidelně. Přijďte si prohlédnout zázemí školy a zjistit víc o průběhu studia. Osobní návštěva je možná i v individuálním termínu po dohodě se Zákaznickým oddělením (info@ambis.cz).

Termíny Dnů otevřených dveří najdete zde.

Kolik má škola absolventů?

Od zahájení výuky v akademickém roce 1999/2000 máme již více než 18 000 absolventů.

Je ve škole připojení na Wi–Fi?

Ano, v celé budově je možnost připojení na Wi–Fi.

Poskytuje škola ubytování?

Ačkoliv Ambis VŠ nespravuje vlastní studentská ubytovací zařízení, nabízí se studentům několik možností.

V Praze mohou studenti žádat o ubytování na kolejích VŠE, kde díky domluvě VŠE a Ambis VŠ budou žádosti našich studentů vyřízeny přednostně před studenty ostatních soukromých škol. Dále lze zažádat o koleje ČVUT a koleje Univerzity Karlovy.

V Brně mohou studenti využít koleje Mendelovy univerzity. V případě volných kapacit poskytuje ubytování studentům jiných VŠ i Masarykova univerzita.

Studenti s adresou trvalého bydliště mimo okres, v němž je místo studia, mají nárok na ubytovací stipendium ve výši 5 400 Kč za rok. O ubytovací stipendium žádá student prostřednictvím žádosti v Úřadovně v IS.

Studenti mohou využít možnosti ubytování v rámci naší spolupráce s poskytovatelem ubytování Bro-coli.  

Přestup z jiné VŠ


Můžu přestoupit z jiné vysoké školy?

Ano, přestoupit k nám je snadné. Vyber si obor, vyplň přihlášku a do poznámky napiš "přestup z jiné VŠ".

Jak je to s uznáním předmětů?

Předměty uznáváme na základně výpisu studijních výsledků a v porovnání se sylaby absolvovaných předmětů. Studijní poradkyně tě kontaktuje a společně uděláme vše pro to, aby tvůj přestup a uznání předmětů šel jako po másle.

Do kdy musím poslat přihlášku?

Přihlášky na zimní semestr roku 2024/2025 přijímáme do 15. listopadu 2024.

Je něco, co jste nenašli?

Napište nám co vás zajímá a my vám co nejdříve odpovíme.
Rádi Vám odpovíme na všechny otázky ohledně studia nebo jednotlivých oborů.

Není vám cokoli jasné?

Napište na naše zákaznické oddělení.                           E-mail: info@ambis.cz                                               Telefon: +420 228 227 960

Úřední hodiny zákaznického oddělení:
PO-PÁ: 8:00 - 17:00