Bezpečnost a rozvoj v krajině

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a nepřímých vazeb v krajině a nastínit bezpečnostní souvislosti některých opatření a činností, které je v krajině při řízení investic a zajištění investiční výstavby také vykonávat. Prostředí a příroda okolo tvoří propojený systém a má silný vztah k rozvoji území a jeho citlivým místům, které lze specifikovat jako místa zvýšeného environmentálního rizika regionálního rozvoje. Předmět navazuje na základní poznatky z ochrany životního prostředí, krajinného plánování, veřejné správy a principů udržitelného rozvoje. Cílem je objasnit krajinné, ekonomické a sociální souvislosti regionálních environmentálních rizik jako jsou povodně, požáry, větrné smršti, zemětřesení, pohyby půdy a další. Část předmětu bude věnována genezi a vývoji pohledu na tyto rizika a jejich kalkulaci do regionálního rozvoje. Kromě hlavních environmentálních rizik v ČR budou specifikována světová rizika a potenciální problémové regiony i konkrétní projevy rizik v krajině. Část přednášky bude věnována také snížení rizika v krajině a případné prevenci.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi environmentálními sférami v krajině a o procesech spojených s hledáním případných rizik a jejich snižováním při přípravě investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální rizika v terénu, najít podklady pro jejich vyhodnocení a určit možný rozsah rizika v konkrétním případu.

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Vztah člověk – příroda a jeho geneze v prehistorické a historické době
  2. Civilizace, kolapsy a jejich příčiny ve vztahu k prostředí a krajině
  3. Příroda, její vitalita, omezení a limity rozvoje v přírodním prostředí
  4. Rizika z hlediska vod
  5. Rizika z hlediska půdy a geologické struktury
  6. Rizika povětrnostní, jejich cykly a působení
  7. Rizika požárů a fatálních havárií
  8. Rizika vzniklá kombinací faktorů přírodního prostředí
  9. Ekonomické a sociální dopady rizik na rozvoj regionů
  10. Nové skupiny rizik související s činností člověka
  11. Globální a u nás neznámá rizika jejich řešení
  12. Politika zajištění environmentální bezpečnosti v ČR