Reportáž z konference GIS 2018

Letošní - již čtvrtý ročník konference GIS v plánování měst a regionů, se konal dne 14. září 2018 v prostorách Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu (AMBIS, a.s.). Konferenci společně uspořádaly Česká asociace pro geoinformace (CAGI) a vysoká škola AMBIS.

Zahájení letošní konference obstaral Ing. Pavel Struha z pořádající školy AMBIS, a.s., který seznámil přítomné s původní vizí konference, a to je spojení oborů a hlavně odborníků z prostředí GIS a územního plánování. Nynější konference se vyvinula z předchozí konference pořádané Českou asociací pro geoinformace „GIS a územní plánování“ pořádané na Bítově.

Hlavním tématem letošní konference byl GIS při zajištění bezpečnosti v regionech. Na vystoupení Pavla Struhy navázala prorektorka pro pedagogickou činnost vysoké školy AMBIS, Mgr. Daniela Červenclová, která představila strukturu a fungování vysoké školy AMBIS, poděkovala za přípravu konference a popřála účastníkům inspirativní zážitek z přednášek. Na předešlá vystoupení navázal poslední z úvodních řečníků, předseda České asociace pro geoinformace, Ing. Karel Janečka, Ph.D., který prvně poděkoval organizátorům za přípravu konference, posteskl si nad menší účastí a poprosil účastníky o zpětnou vazbu, aby byla příště účast hojnější. Za doc. Čadu, vedoucího katedry geomatiky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, který se z účasti na konferenci musel omluvit, předal Karel Janečka informaci, že na ZČU v Plzni je již akreditován i navazující studijní program územní plánování. Po tomto vystoupení Pavel Struha seznámil přítomné s organizací a programem konference.

První přednáškový blok následně zahájil Pavel Struha svou přednáškou s názvem „GIS jako účinný nástroj při vizualizaci a řešení některých aspektů klimatické změny“. Ve svém příspěvku se zaměřil hlavně na dva hlavní aspekty klimatické změny, a to na „VODU“ a „SUCHO“. U vodní problematiky byly zmíněny hlavně mapy povodňových rizik, informace o jejich vzniku, tvorbě, podkladech, směrnicích, atd. U problematiky sucha byl zmíněn hlavně projekt Intersucho, který existuje od srpna roku 2012, a to zejména díky spolupráci řady vědců a odborných pracovníků, kteří právě v době vzniku projektu navázali na více než 10 letý výzkum v oblasti monitoringu a klimatologie sucha v ČR, Evropě a USA. Tento projekt je podporován řadou institucí, agentur a komisí. Na tento příspěvek navázal Miroslav Lupač z Agentury Koniklec svou přednáškou s názvem „Adaptace sídel na změnu klimatu - asistent místních adaptačních RoadMaps“. Zde byla zmíněna hlavně myšlenka toho, že změna klimatu ve městech a urbanizované krajině je v současnosti největší bezpečností výzvou. Byl představen projekt „Adaptace sídel na změnu klimatu“, který se touto problematikou do hloubky zabývá. Posledním přednášejícím v této sekci byl Ing. Vladimír Špaček ze společnosti Intergraph CS, který vystoupil se svojí přednáškou na téma „Infrastruktura města ve 3D“. V úvodu Vladimír Špaček seznámil účastníky se zaměřením společnosti, portfoliu nabízených služeb. V současnosti je trend stěhování GIS systémů a technologií z vnějšku do vnitřního prostředí. V příspěvku se objevila instruktážní videa, která se týkala témat 3D (použití při určování vlivu staveb, využívání mračen bodů u zaměřování skutečného provedení staveb, využívání modelů, atd.), rozšířené reality, Smart City a oblasti průmyslové infrastruktury (PSIM+).

Po krátké přestávce, kterou vyplnilo občerstvení, zahájil druhý blok přednášek ing. Jáchym Čepický, s přednáškou „Problematika otevřených dat a praktické ukázky v software QuantumGIS“. Ve svém příspěvku Jáchym Čepický pohovořil o software programu QGIS, o jeho vzniku, komunitě tvůrců a několika praktických ukázkách zásuvných modulů (tzv. pluginů), které souvisí s tématem konference a jsou nyní součástí daného programu. Mezi tyto zajímavé moduly patří zásuvné moduly pro práci s výměnným formátem katastru nemovitostí (VFK), dále s výměnným formátem RÚIAN (VFR), modulem pro výpočet ztráty půdy, pozemkové úpravy, nebo stahování katastrálních map přímo z úložiště ČÚZK. V závěru svého příspěvku se Jáchym Čepický taktéž zmínil o chystaných novinkách v daném programu, zejména o práci s 3D daty. Následoval příspěvek RNDr. Evy Sovjákové s názvem „Různé aspekty standardizace geografické informace“. Přednášející se v tomto příspěvku zabývala několika zajímavými tématy. Namátkou hlavně vysvětlením, co to standardizace vůbec je, jak jsou vytvářeny standardy, co je to norma a kdo je vydává, proč normy potřebujeme a jaký vztah mají normy k veřejné správě. Ke všem těmto stěžejním tématům Eva Sovjáková poskytla podrobné informace a praktické příklady z praxe. Po tomto příspěvku následovala prezentace s názvem „Implementace nástrojů GIS do informačního systému pro operační řízení HZS“, kde společně vystoupili Vladimír Maršík ze společnosti T-Mapy a David Roušal z Krajského ředitelství HZS ČR Hradec Králové. David Roušal seznámil přítomné se základními procesy operačního řízení HZS ČR, kde se využívá GIS systém, který je vytvářen a implementován firmou T-Mapy. Vladimír Maršík z této společnosti poté nastínil začlenění tohoto GIS systému do dalších systémů ISOŘ a jeho praktické fungování.

Po krátké přestávce na občerstvení a kávu následovala poslední sekce, která byla koncipována jako workshop a týkala se praktické ukázky využívání dronů při krizových situacích. Tuto ukázku měli na starosti Jiří Frelich (manager divize UAV) a Petr Sejkora (pilot divize UAV) ze společnosti KELCOM International. Jiří Frelich zahájil příspěvek teoretickým představením a rozdělením dronů, jejich použitím a seznámením s nezbytnou legislativou. Poté již následovala praktická ukázka systému „Drone Dual BRIDGE“, což je systém obousměrné komunikace, kdy pilot dronu může na dálku komunikovat ze svého ovládacího panelu přímo s okolím v místě, kde se dron nachází a naopak například ohrožení lidé na místě výskytu dronu komunikují s pilotem. Toho se nejvíce využívá u živelných pohrom, jako jsou požáry, povodně, hromadné nehody, nebo demonstrace. Dalším důležitým využitím dronů jsou například monitoring komínů, vysílačů, staveb, nebo při použití termokamery i termovize (rozvody tepla, zateplení domů, tepelné ostrovy, atd). Jak je vidět, použití dronů je velice rozmanité a v blízké době se s rozvíjející technikou bude jistě dále rozšiřovat.

Po této praktické ukázce následovala vizitková tombola o malé propagační ceny a zakončení konference Pavlem Struhou, který ještě krátce pohovořil o snaze managementu katedry regionálního rozvoje, vytvořit v budoucnu na škole AMBIS GIS laboratoř a rozvíjet dále praktickou výuku GIS, kde prvním počinem byl nákup dronu Phantom 4 od firmy DJI.

Účastníci konference a pořadatelé se shodli na tom, že tato akce je vhodnou platformou pro setkávání úředníků státní a veřejné správy, projektantů a techniků s „gisáky“ a zástupci komerčních firem, pro předávání zkušeností, neboť koncepce regionálního rozvoje je věcí a dílem všech těchto profesních skupin.

Věřme, že se příští rok uskuteční neméně zajímavá konference s mnohem větší účastí.

Prezentace, které na konferenci zazněly, jsou dostupné na webu konference:

http://www.cagi.cz/konference-gis-v-planovani-mest-a-regionu-2018?show=program

Ing. Tomáš Vacek

VÚGTK v.v.i.