Status studenta a jeho výhody

Být studentem je super. Žít studentský život mimo jiné znamená i čerpat spoustu výhod a slev. Studenti se nemusí o některé věci starat, protože je za ně vyřizuje stát. Během studií hradí stát zdravotní pojištění, studentům vzniká nárok na slevy v dopravě, kultuře, ale i na daňová zvýhodnění.


Mezi vysokoškoláky se často používá termín status studenta, faktem ale je, že nic takového formálně vzato neexistuje. Tenhle obrat se používá pro popis toho, že je někdo prostě studentem. Co to znamená, jaké konkrétní výhody z toho plynou nebo třeba kdy status studenta zaniká, na to všechno se společně v tomhle článku podíváme.

Do kdy jsem studentem po maturitní zkoušce?

Úspěšně jste složili maturitní zkoušku na střední škole a po prázdninách nastupujete na vysokou školu? Máte vyhráno, status studenta vám platí po celou dobu letních prázdnin. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se v tomto případě považuje i období letních prázdnin bez ohledu na to, jestli student vykonává výdělečnou činnost nebo ne. 

Ale pozor. Pokud po ukončení střední školy v dalším studiu nepokračujete (na VOŠ, VŠ ani pomaturitním studiu jazyků), po maturitě jste z pohledu hrazení pojištění a dalších úlev sice považováni za studenta až do konce letních prázdnin, ale jen v případě, že po celý kalendářní měsíc (od 1. 7. do 31. 7. nebo od 1. 8. do 31. 8.) nepracujete s výdělkem, který by zakládal účast na nemocenském pojištění, nebo nemáte nárok na podporu.


Jak získat status studenta?

Status studenta získáváte zápisem do studia na vysokou školu. To platí pro všechny studenty (v prezenční, kombinované i distanční formě studia) do dovršení věku 26 let.


Kdy status studenta zaniká?

Studentem přestáváte být dnem úspěšného absolvování poslední části státní závěrečné zkoušky. 

Ale mohou nastat i další situace, při kterých status studenta zaniká. Nutno na to pamatovat při přerušení studia, ukončení studia pro nesplnění podmínek pro pokračování ve studiu (například když nemáte dost kreditů pro zápis do dalšího semestru), případně při vyloučení ze studia (třeba pro podvodné jednání a jiné disciplinární přestupky).


Jak je to po státnicích?

V případě řádného ukončení vysoké školy za vás ještě celý měsíc následující po tom, ve kterém jste složili státnice, platí zdravotní pojištění stát. Pak už je to na vás. Co se ostatních slev týče, většina souvisí se studentskou kartičkou ISIC nebo ALIVE, kde máte měsíc ukončení platnosti uvedený. 


A teď to nejdůležitější: Jaké jsou ty konkrétní výhody?

  1. Státem hrazené zdravotní pojištění (do věku 26 let),

  2. sleva na dani z příjmů (do 26 let), v případě doktorského studia v prezenční formě do věku 28 let,

  3. sociální dávky (např. sirotčí důchod) do 26. roku věku,

  4. slevy na MHD nebo na kulturní akce.


Zařiď si studentskou průkazku

Studenti mají nárok na tzv. žákovské jízdné a slevu na dopravu. Další výhody, převážně slevy na kulturu (kino, divadlo, festivaly), sport, jídlo a další, bývají vázané na předložení studentského průkazu. Studentům prezenční formy studia vydává AMBIS VŠ průkaz ISIC, studentům kombinované a distanční formy průkaz ALIVE. 

Zjistěte si také, jestli váš mobilní operátor poskytuje výhodnější paušál pro studenty a jaké banky umožňují založit studentský bankovní účet, který je bez poplatků. A to určitě není vše. Čerpejte veškeré studentské výhody na maximum, u platby čehokoliv si ověřte, zda nemáte studentskou cenu. Už nikdy v životě tolik výhod čerpat nebudete, tak si výhody nenechávejte zbytečně proklouznout mezi prsty.


Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní pojištění za vás po celou dobu studia platí stát. Z hlediska placení zdravotního pojištění je status studenta uplatnitelný pouze do 26 let. Po dovršení tohoto věku jste povinni platit si zdravotní pojištění sami (v případě, že za vás pojištění neodvádí zaměstnavatel).

Změnu na zdravotní pojišťovně hlásí při vašem nástupu do studia daná škola. Sociální pojištění se v době studia neplatí vůbec (nepřihlásí-li se k němu student dobrovolně).


Daňové zvýhodnění

Student může uplatnit slevu na dani sám na sebe jako na studenta a současně jeho rodič může uplatnit slevu na dítě, se kterým žije ve společné domácnosti.

„Nárok na příplatek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,7násobek životního minima rodiny. V případě zletilého nezaopatřeného dítěte o dávku žádá toto dítě samo. Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle však do 26. roku věku,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Když je student výdělečně činný, může uplatnit slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob jako jakýkoliv jiný poplatník. „Navíc může při splnění zákonných podmínek uplatnit slevu na studenta. Tuto slevu, která činí 4 020 Kč za rok (335 Kč měsíčně), může uplatnit poplatník po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání, až do dovršení věku 28 let,“ upřesňuje Klára Křehlová z Generálního finančního ředitelství.