Bezpečnostní management

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 34 900 Kč
za semestr

Obor

Bezpečnostní management

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

Přihlaste se na akademický rok 2024/25!

Chcete se podílet na řízení bezpečnosti ve vašem regionu?

Studujte obor, díky kterému získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice ve státní správě a bezpečnostních službách.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Vzdělání, které vaše schopnosti posune dál

V oboru Bezpečnostní management získáte nejen teoretické znalosti, ale zaměříte se především na praktické zvládnutí taktik a metod, které jsou pro řízení bezpečnosti nezbytné.

Studium, které není jen o přednáškách

Studium má mnoho podob a my chceme studentům dopřát co nejpestřejší možnosti. Proto se můžete těšit na kurzy, vzdělávací programy, přednášky a další akce, které Vám pomohou rozšířit si obzory v rámci novinek a trendů v oboru.

Mimo to se můžete podívat i na řadu zajímavých míst, kam se běžně studenti
nedostanou. Zabezpečíme Vám exkurzi do věznice, do hasičské zbrojnice nebo na
letiště.

Zaměření oboru Bezpečnostní management


Kriminalistika
a kriminologie

Právo
a bezpečnost

Kybernetická
bezpečnost


Mezinárodní
bezpečnost

9 studijních oborů
56 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

"Na začátku studia jsem měla mírné obavy, jestli je vysoká škola pro mě to pravé, ale všechny obavy zmizely hned po prvních přednáškách. Díky bohatým zkušenostem našich vyučujících z praxe je mnohem snazší se vžít do daného tématu nebo situace. Přístup vyučujících a celého vedení školy je na perfektní úrovni, vždy pomohou a poradí s jakýmkoliv problémem.

Díky tomu, že je škola menší, cítíte rodinnou a přátelskou atmosféru. Poznáte nové lidi, kteří obohatí váš život. Oceňuji také možnost přístupu ke kvalitním studijním materiálům, zkušenosti vyučujících a možnosti praxe."

- Nicol, Kriminalistika a kriminologie

"Už od útlého věku bylo mým snem pracovat u bezpečnostních složek. Ve výběru vysoké školy jsem měl hned jasno. Na první dobrou mě zaujalo zaměření Kriminalistika a kriminologie. Kriminalistika je velmi zajímavá a vřele bych tento obor všem doporučil. Vyučující nám předávají zkušenosti přímo ze svého profesního života. Věřím, že díky praxi budu pečlivě připraven na své budoucí povolání."

- Adam, Kriminalistika a kriminologie

"Vždy jsem chtěl studovat právo. Právnické fakulty ale neumožňují dálkové studium. Proto jsem hledal možnosti v rámci soukromých vysokých škol a objevil jsem Ambis.  Zaujalo mě zaměření Právo a bezpečnost, které je možné studovat v kombinované formě. To nejlepší na studiu je, že informace a znalosti, které získáváme během přednášek, nevyužijeme pouze v zaměstnání, ale jsou užitečné a obohacující i v běžném životě."

- Martin, Právo a bezpečnost

"Zaměření Kybernetická bezpečnost jsem si vybrala proto, že tohle téma považuji za velmi aktuální, podle mě nabývá na důležitosti každým dnem. Předpokládám, že po ukončení studia budu mít možnost širokého uplatnění v oblasti kybernetické bezpečnosti a hrozeb, například u bezpečnostních sborů. Líbí se mi, že na přednáškách je znát vlastní praktická zkušenost přednášejících s danou problematikou, což je pro nás studenty poutavější než pouhé přednášení obecné teorie."

- Valerie, Kybernetická bezpečnost

"Hned během prvních pár týdnů školy mi bylo jasné, že tohle byla správná volba. Měla jsem ze začátku trochu obavy ohledně předsudků, které občas kolem soukromých škol panují. Ty se ale velmi rychle rozpustily jak pára nad hrncem.

Na škole působí odborníci z praxe, a jak se hned ukázalo, mají skutečně hodně co předat. Příjemná atmosféra školy, kde si nikdo není cizí, je další poměrně příjemnou výhodou, jelikož tu nikdo není jen tvář beze jména, jen další z davu."

- Kateřina, Kriminalistika a kriminologie

Získejte slevu na přihlášku 490Kč

Nechte nám na sebe e-mail a zaplatíme za vás poplatek za přijímací řízení.

Kde mohu realizovat praxe?

Díky našemu partnerství s firmami a institucemi, jako jsou Policie ČR, Letiště Praha, Ministerstvo vnitra ČR a další, nabízíme zajímavé praxe a stáže. S firmami se můžeš seznámit i v rámci našich Career Days, které pořádáme v prostorách školy. Již ve 2. ročníku prezenčního studia budeš mít možnost nastoupit do služebního poměru k PČR se zařazením do záloh pro studující. Dostaneš až 80 % platu policisty.


Kde se obor vyučuje?


PRAHA

BRNO

Garantka oboru

Mgr. Irena Tušer, Ph.D.

Je akademicko-vědeckým pracovníkem zabývajícím se oblastmi krizového řízení. Zaměřuje se zejména na problematiku krizové připravenosti zdravotnické záchranné služby a pobytových zařízení sociálních služeb v ČR.

Výsledky své vědecké práce publikuje v mezinárodních odborných časopisech a konferencích registrovaných v databázích Web of Science a Scopus. Je členem v odborných institucích, redakčních radách a vědeckých výborech.

V praxi spolupracuje se zdravotnickými záchrannými službami      v krajích ČR a odděleními krizového řízení krajských úřadů. Organizovala aktivní účast studentů při rozsáhlých součinnostních cvičeních složek IZS Jihomoravského kraje „Rockový koncert 2019“ a hlavního města Prahy „Anděl“. Profesní kontakty se složkami IZS využívá také při zajišťování odborných exkurzí a stáží studentů bakalářského studia.

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu

1. semestr

Zaměření předmětu:

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům, které se problematiky práva dotýkají a které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

V rámci výuky je cílem, aby student získal znalosti o právním systému v oblasti teorie práv, ústavního systému a veřejné správy, zvláště se zaměřením na bezpečnost včetně legislativy v oblasti krizového řízení.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Právo, právní norma, právní řád
 2. Prameny práva
 3. Ústava
 4. Listina základních práv a svobod
 5. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR
 6. Územní členění státu
 7. Výkonná moc
 8. Zákonodárná moc
 9. Soudní moc
 10. Samospráva
 11. Správa ozbrojených sil a ozbrojených sborů
 12. Správní řízení
povinný

Zaměření předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu znát základní pojmy používané v oblasti analýzy rizik, základní metodologické principy z oblasti analýzy rizika a budou umět vysvětlit principy identifikace a kvantifikace rizika, hodnocení rizika a uplatnění vhodných nástrojů pro hodnocení rizika (například SWOT analýza, UMRA, aj.), predikci rizika, rozhodovací procesy a využití multikriteriální analýzy v procesu rizikové analýzy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti umí obsáhleji popsat, analyzovat a na základní úrovni umí vysvětlit rizika, která mají závažný celospolečenský dopad (ekologické, průmyslové havárie, negativní dopady z antropogenní činnosti, teroristické útoky, denudační území, industriální území).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Definice rizika, pojmy rizikové analýzy
 2. Identifikace a kvantifikace rizika
 3. Hodnocení a hodnotící nástroje rizikové analýzy
 4. Predikce rizika
 5. Rozhodování a rozhodovací procesy
 6. Vícekriteriální rozhodování, multikriteriální analýza
 7. Rizika ekologická
 8. Rizika z antropogenní činnosti
 9. Rizika teroristická
 10. Rizika denudačního území
 11. Rizika industriálního území
 12. Průmyslové havárie
povinný

Zaměření předmětu:

Studenti budou znát teoretické základy kriminalistiky a vybrané metody kriminalistické techniky a kriminalistické taktiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti budou umět vyhledávat a zpracovávat výsledky kriminalistického zkoumání v dokazování a kriminalistické identifikaci objektu. Studenti budou umět identifikovat a analyzovat kriminalistická data a informace v následujících oblastech dle osnovy:

 1. Historie vzniku a dějiny kriminalistiky
 2. Kriminalistické stopy a systém kriminalistiky
 3. Kriminalistické zkoumání a kriminalistická identifikace
 4. Ohledání místa činu
 5. Kriminalistická prohlídka
 6. Výslech, konfrontace, prověrka výpovědi na místě
 7. Kriminalistický experiment
 8. Rekognice
 9. Rekonstrukce
 10. Kriminalistické verze
 11. Krim. technické metody identifikace osoby
 12. Krim. technické metody identifikace objektu

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je vysvětlit studentům přístupy, zájmy a institucionální nástroje České republiky při zajišťování vnitřní bezpečnosti státu.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student bude znát hierarchickou strukturu státních orgánů a orgánů územní samosprávy zajišťujících bezpečnost České republiky. Bude umět vysvětlit jejich vzájemné vazby, funkce a kompetence v bezpečnostním systému České republiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Účel tvorby a naplňování koncepce bezpečnostního systému České republiky
 2. Bezpečnostní strategie České republiky – bezpečnostní zájmy, bezpečnostní prostředí
 3. Formy zajišťující plnění záměrů bezpečnostní strategie České republiky
 4. Ústřední orgány státu v bezpečnostním systému České republiky
 5. Ozbrojené síly České republiky
 6. Ozbrojené bezpečnostní sbory
 7. Záchranné sbory a záchranné a havarijní služby
 8. Systém ochrany obyvatelstva v České republice
 9. Instituce a orgány s územní působností – krajská, obecní a místní úroveň
 10. Ostatní prvky bezpečnostního systému – obecní policie, soukromé bezpečnostní služby
 11. Subjekty kritické infrastruktury, právnické osoby, podnikající fyzické osoby ve vztahu k bezpečnostnímu systému státu orgánům krizového řízení
 12. Příprava bezpečnostního systému na možné nadcházející hrozby

Zaměření předmětu:

Studijní předmět Základy psychologie integruje na úrovni propedeutiky nejdůležitější poznatky tří nejvýznamnějších psychologických věd: obecné psychologie, vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Kromě teoretických poznatků si studenti osvojí také poznatky psychologické metodologie s cílem jejich efektivní implementace do praktické odborné činnosti. Výsledky psychologické přípravy se promítnou v profilu absolventa a následně v efektivním průběhu profesní činnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování studijního předmětu budou absolventi schopni:

 • porozumět základním pojmům a kategoriím výše uvedených psychologických věd,
 • analyzovat osobní i profesní problémy, objasňovat jejich psychologickou podstatu a navrhovat optimální řešení,
 • ovládat vhodné psychologické metody a využívat je při řešení rutinních i výzkumných úkolů,
 • zasvěceně konzultovat s experty.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, struktura a význam psychologických věd.
 2. Historický vývoj a hlavní směry moderní světové psychologie.
 3. Fylogenetický vývoj psychiky.
 4. Metodologie psychologie.
 5. Kognitivní, konativní a motivační procesy.
 6. Základní poznatky vývojové psychologie.
 7. Vývojové determinanty.
 8. Pojetí osobnosti, vlastnosti osobnosti.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty základním pravidlům tvorby odborného textu. Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studentům budou předány zásady tvorby odborné práce, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Předmět rozvíjí schopnosti studentů při výběru tématu, určení cílů, metod a postupů odborné práce. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do metodologie odborné práce;
 2. Typologie a struktura odborných textů, charakteristika odborného textu;
 3. Citační styly, forma citací a způsob citování;
 4. Autorský zákon a publikační etika, plagiátorství;
 5. Tvorba a zásady psaní odborných textů;
 6. Stylistické, formální, gramatické a typografické zásady psaní odborných textů;
 7. Práce s tématem a způsoby vyhledávání informací;
 8. Elektronické informační zdroje – druhy, vyhledávání, rešeršní strategie;
 9. Hodnocení zdrojů, informací a vědecké práce;
 10. Kritická práce s textem, metody kritického myšlení;
 11. Metodologie výzkumu – základy;
 12. Kvalitativní a kvantitativní výzkum – základy.

2. semestr

Zaměření předmětu:

Studenti budou po absolvování předmětu znát teoretické a praktické základy činností v rozhodovacím procesu a procesu řízení rizik v různých hospodářských oblastech ovlivněných činností lidí a v přírodních podmínkách s vlivy antropogenní činnosti. Budou také umět vysvětlit a prakticky využít principy identifikací a kvantifikací rizika, hodnocení rizika a budou schopni na profesionální bázi uplatnit vhodné nástroje pro hodnocení rizika, přičemž základem budou metody RIPRAN, SWOT a UMRA z oblasti metod analyticky vyhodnotitelných a dále pak další prostředky pro hodnocení rizika (HAZOP, FMEA a další).

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student zná, umí definovat a vysvětlit váhování rizika, lineární a nelineární metody hodnocení, rizikové inženýrství, rozhodovací metody – rozhodovací stromy, histogramy - a umí s nimi pracovat při uplatnění základních pojmů rizik a rizikové analýzy a přístupu k riziku, přičemž porozuměl identifikaci a kvantifikaci rizika.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, informace k zadání seminární práce, pravidla práce a termíny, výběr témat seminární práce a způsob jejího zpracování, šablona pro práci, kontaktní informace.
 2. Základní pojmy, názvosloví (opakování z prerekvizity) a základní orientace v problematice hodnocení situací pomocí metod analýzy rizika, technická a ekonomická rizika, váhování rizika, lineární a nelineární metody hodnocení, SWOT analýza jako metoda pro vypracování seminární práce.
 3. SWOT analýza jako metoda pro vypracování seminární práce (zásady) – pokračování, metoda UMRA jako metoda pro vypracování seminární práce (zásady), metoda RIPRAN.
 4. Portfolio rizik. Příčiny vzniku a působení rizik. Čas a prostor. Identifikace nebezpečí, kvalifikace nebezpečí, kvantifikace rizika.
 5. Definice vstupních údajů potřebných pro hodnocení metodami analýzy rizika, vyhodnocení dat, jev a událost; nebezpečí a scénář nebezpečí, újma a škoda, historie, metody, váhování a kritéria metod analýzy rizika.
 6. Definice a modelování rizik podle specifického prostředí a odlišností hospodářského odvětví nebo přírodních podmínek. Druhy rizik a analýza rizika. Bezpečnostní rizika, sociální a demografická rizika.
 7. Cíle rizikového inženýrství a dobrá inženýrská praxe - projekt, objekt, proces; segmenty projektu, zdroje nebezpečí. Závislost mezi jevy a událostmi.
 8. Metody ovládání rizik podniku, ochrana proti zvyšování přírodního rizika z pohledu státní správy, metody, nástroje a techniky pro rizikové inženýrství.
 9. Další expertní metody, rozhodovací metody, rozhodovací stromy, histogramy.
 10. Aplikace proaktivního, strategického a systémového přístupu ve prospěch bezpečí a rozvoje. Aplikace v analýze a managementu rizika. Plánování územní, nouzové a krizové. Rozhodování v technickoekonomické praxi, praktické užití. Využití expertů, expertní a znalecká činnost.
 11. Vady, škody a vyjádření časově nezávislé velikosti škody (praktické ukázky). Alokace rizika projektů, systému výstavby, rizika těchto procesů. Záruční doba objektů a činností ve vazbě na riziko, hodnocení technického stavu na principech rizikové analýzy.
 12. Určení pravděpodobnosti (nebo četnosti) výskytu jmenovaných rizik u jednotlivých procesů a kvantifikace následků, pojistitelná a nepojistitelná rizika.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je umět vymezit a popsat systém subjektů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů, včetně právních institutů jejich součinnosti a spolupráce. Dále umět definovat a podrobně popsat právní základy, postavení, působnost, organizaci, řízení a teritoriální působnost Policie ČR a obecní policie.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student dokáže vyjmenovat, vyložit, komparovat a aplikovat základní oprávnění a povinnosti policisty a strážníka obecní policie s predikcí možných výkladových a aplikačních komplikací. Následně na základě odborných znalostí bude student schopen se samostatně a odpovědně rozhodovat při řešení strukturovaných a nestrukturovaných problémů bezpečnostní praxe a získá způsobilost analyzovat, zdůvodnit, zhodnotit (právně, eticky a takticky) postup strážníků a policistů při úkonu zasahujícího do lidských práv a svobod.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu BOR
 2. Subjekty zajišťující bezpečnost obcí a regionů
 3. Postavení, zřízení a věcná působnost PČR a OP v oblasti bezpečnosti
 4. Teritoriální působnost PČR a OP
 5. Řízení a organizace PČR a OP
 6. Personální substrát PČR a OP
 7. Spolupráce a součinnost PČR, OP a ostatních subjektů v oblasti bezpečnosti
 8. Základní povinnosti policisty a strážníka (zdvořilost, poučování a mlčenlivost)
 9. Základní povinnosti policisty a strážníka (iniciativa, přiměřenost, prokazování příslušnosti a poskytnutí pomoci)
 10. Oprávnění policisty a strážníka k použití donucovacích prostředků (DP)
 11. Oprávnění policisty a strážníka k použití zbraně

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na vývoj informačních systémů veřejné správy včetně systému eGovernment. Předmět rozvíjí vstupní znalosti a dovednosti studentů v oblasti práce s daty a informacemi při využívání IS zaměřených na aplikace ve VS včetně otázek kybernetické bezpečnosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti získají znalosti a dovednosti s cílem definovat informační potřeby a poskytovat uživatelské podněty při zavádění a realizaci IS VS včetně aspektů týkajících se kybernetické bezpečnosti. Studenti budou motivování k dalšímu učení. Získají:

 • schopnost orientace ve vývoji informačních systémů;
 • přehled o systémech eGovernment a jejich využití v praxi;
 • informace o kybernetické bezpečnosti, a to jak z pohledu legislativy, tak praxe;
 • dovednost uplatnit osvojené poznatky nejen ve veřejné správě, ale také v soukromém sektoru;

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do eGovernmentu – vymezení pojmu, základní nástroje
 2. Informační systém datových schránek
 3. Základní registry
 4. Czech POINT, Portál veřejné správy a další projekty eGovernmentu v ČR
 5. Elektronická identifikace a elektronický podpis
 6. Informační systémy z pohledu územní samosprávy
 7. Úvod do kybernetické bezpečnosti – informační systémy jako součást kritické infrastruktury
 8. Základy informační bezpečnosti a její pravidla, ochrana soukromí na internetu
 9. Zákon o kybernetické bezpečnosti
 10. Typy útoků proti IS a možná ochrana proti nim, bezpečnostní týmy CSIRT/CERT
 11. Doménová jména a bezpečnost systému doménových jmen
 12. Digitální agenda pro Evropu a otázky informační společnosti a eGovernmentu
 13. Evropská unie a informační bezpečnost: strategické dokumenty, agentura ENISA

Zaměření předmětu:

Absolventi na základě osvojení klíčových pojmů sociální vědy, teorií mezinárodních vztahů a obecné bezpečnostní problematiky budou znát patřičnou šíři disciplíny bezpečnostních studií a na jednotlivých analytických hladinách mezinárodního systému budou umět identifikovat fenomény/procesy, které jsou rozhodující pro zajištění bezpečnosti aktéra mezinárodních vztahů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Dále absolventi budou umět vysvětlit: 1) jak si státy v rámci mezinárodního systému zajišťují vlastní bezpečnost a 2) jak mezinárodní společenství skrze mezinárodní instituce dokáže konzervovat povahu mezinárodního řádu a předcházet a řešit vnitrostátní i mezinárodní konflikty.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Objektivita v sociální vědě, vědecká vs laická logika, interpretace sociální reality, dilemata sociální vědy;
 2. Teorie mezinárodních vztahů, funkce teorie v mezinárodních vztazích, hlavní směry vývoje teoretické reflexe mezinárodních vztahů;
 3. Realismus/neorealismus, idealismus/neoliberalismus, konstruktivismus/kritická teorie, klíčové debaty v mezinárodních vztazích;
 4. Bezpečnostní studia – základní pojmy oboru, hierarchie bezpečnosti, bezpečnostní sektory;
 5. Předmět zájmu bezpečnostních studií disciplíny – vývoj a rozšiřování/prohlubování bezpečnostního pole, klasifikace nejdůležitějších směrů soudobých bezpečnostních studií;
 6. Způsoby zajištění bezpečnosti státu v anarchickém prostředí mezinárodního systému;
 7. Konflikt v mezinárodní politice – klasifikace, složky a průběh;
 8. Druhy násilí, pozitivní a negativní mír;
 9. Řešení konfliktů – eskalační a deeskalační model;
 10. Mezinárodní společenství a násilí, mezinárodní instituce a stabilita mezinárodního řádu;
 11. OSN a kolektivní management konfliktů, role NATO a EU v prevenci a řešení konfliktů;
 12. Závěrečné shrnutí mezinárodní bezpečnostní problematiky, diskuse.

Zaměření předmětu:

Cíl předmětu je zaměřen na prokázání znalostí: 1) umět na příkladech vysvětlit a kriticky analyzovat vybrané praktické otázky veřejné správy v ČR (zejména základní pojmy, legislativu, struktury, organizaci, cíle, řízení, rozhodování, hospodaření ve veřejné správě), a to i ve vazbě na EU, 2) porozumět procesům a činnostem veřejné správy ve vazbě na odpovědnost zaměstnanců za vykonávané činnosti, za hospodaření, za vnitřní kontrolní systém (včetně příkladů hodnocení efektivnosti), 3) naučit se implementovat a zdůvodnit vybrané postupy, nástroje a techniky využitelné v praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti na základě odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat použití vybraných nástrojů včetně jejich praktického použití, jako je jednoduchý projekt (včetně cílů, termínů a rozpočtu), nástroje k definování cílů, vhodné analýzy (SWOT, analýza cílových skupin, analýza rizik), vše v rámci kontextu profesně zaměřeného studia Bezpečnostního managementu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU
 4. Organizace veřejné správy - státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy, řízení veřejné správy
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě (jejich role, vedoucí zaměstnanci), problematika korupce a etiky
 6. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
 7. Rozhodování a analýza (SWOT, rizik, cílových skupin atd.) ve veřejné správě (obecně, případové studie)
 8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku, dotační management, zásady zdravého finančního řízení samospráv
 9. Veřejné služby, veřejné projekty (projektové řízení) a veřejné zakázky
 10. Kontrola a hodnocení veřejné správy - obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost)
 11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti
 12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa
povinně volitelný

3. semestr

Zaměření předmětu:

Záměrem předmětu je poskytnout vědomosti a další jiné kompetence pro oborové specializované nižší a střední manažerské pozice v oblasti krizového řízení.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolvent po získání teoretických znalostí zná a vysvětluje právní normy z oblasti krizového řízení (krizové zákony), umí definovat odbornou terminologii, obecné zásady, principy a činnosti orgánů krizového řízení. Umí popsat činnost integrovaného záchranného systému, jeho subjekty a jejich role. Zná a umí vysvětlit potřebné prvky pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a krizových situací, pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Odborná terminologie krizového řízení.
 2. Aktuální právní normy, předpisy, standardy a zkušenostní zdroje upravující činnosti krizového řízení, hospodářských opatření, civilní nouzové připravenosti.
 3. Metody a systém krizového řízení.
 4. Typy hrozeb.
 5. Principy a činnosti orgánů krizového řízení.
 6. Integrovaný záchranný systém, jeho subjekty, jejich role.
 7. Hospodářská opatření pro krizové stavy.
 8. Role veřejné správy, neziskových a nestátních organizací, právnických a fyzických osob.
 9. Forma, obsah a tvorba krizových a havarijních plánů; organizační, řídící a plánovací nástroje.
 10. Krizová připravenost a její revize (audit).
 11. Zvládnutí krizové situace a strategie obnovy systému nebo subjektu (plány obnovy). Krizové řízení – specifika a srovnání Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je připravit studenty na aplikaci základních poznatků managementu v orgánech a institucích zajišťujících vnitřní bezpečnost ČR.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po absolvování předmětu budou studenti znát základní principy a zásady managementu, porozumí významu manažerských funkcí a rolí, budou znát základní metody pro řešení manažerských problémů (metody a nástroje strategického managementu, rozhodování, projektového řízení, managementu kvality).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do managementu, základní pojmy.
 2. Vývoj a hlavní rozvojové směry managementu.
 3. Management organizace. Manažerské funkce. Manažerské role.
 4. Strategický management. Metody a nástroje. Přednáška garanta společně s odborníkem z praxe.
 5. Organizování. Procesní řízení.
 6. Rozhodování. Vybrané metody řešení problémů.
 7. Řízení lidí.
 8. Personální politika organizace.
 9. Projektový management.
 10. Metody a techniky managementu kvality. Přednáška garanta společně s odborníkem z praxe.
 11. Time management. Manažerská komunikace.
 12. Etika a kultura práce manažera. Společenská odpovědnost organizace.

Zaměření předmětu:

Absolventi kurzu umí: 1) kriticky analyzovat otázky bezpečnostní problematiky v kontextu současného mezinárodně-politického dění, a to jak na úrovni mezinárodního systému, tak i na úrovni státu; 2) rozeznávat a odlišovat jednotlivé typy hrozeb, chápat procesy, v nichž tyto hrozby vznikají; 3) vyhodnocovat a rozlišovat důležitost bezpečnostních hrozeb s ohledem na bezpečnostní prostředí České republiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolventi tak na základě nabytých odborných znalostí budou schopni navrhovat a zdůvodňovat celou škálu bezpečnostních opatření a jejich funkčních variant k zvládání bezpečnostních hrozeb v rámci mezinárodního systému i teritoriálního státu.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní bezpečnostní pojmy – hrozba vs riziko, referenční objekt, chráněný zájem, negativní vs pozitivní bezpečnost;
 2. Hierarchie bezpečnostních zájmů, teorie sekuritizace, bezpečnostní sektory;
 3. Přírodně sociální problematika bezpečnostních hrozeb – energeticko-surovinová a environmentální bezpečnost;
 4. Antroposociální problematika bezpečnostních hrozeb – populační problém, migrační problém;
 5. Intersociální problematika bezpečnostních hrozeb - státní a nestátní původci hrozeb, mezinárodně-bezpečnostní prostředí po konci studené války do současnosti, velmocenská politika a mezinárodní řád;
 6. Zbraně hromadného ničení a jejich proliferace, teorie jaderného odstrašení;
 7. Kybernetická bezpečnost a síťová (hybridní) válka;
 8. Problematika selhávajících a zhroucených států;
 9. Násilní nestátní aktéři, privatizace bezpečnosti;
 10. Ideologie jako bezpečnostní hrozba – od nacionalismu 19. století až k radikálnímu saláfismu 21. století; terorismus vs státní teror;
 11. Teroristé z al-Káidy vs state makeři z Daeše;
 12. Závěrečné shrnutí problematiky globálních bezpečnostních hrozeb.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti budou po absolvování předmětu znát základní termíny, které slouží pro analýzu stavu, rozsahu, struktury a vývoje kriminality, a dokáží vyjmenovat a charakterizovat nejvýznamnější kriminologické teorie zabývající se příčinami kriminálního chování. Budou schopni samostatně vyhledat a využít různé typy dat o kriminalitě, přičemž k příslušným zdrojům informací zaujmou náležitě kritický postoj a posoudí jejich specifika i vzájemné rozdíly (zejména s ohledem na mediální zpravodajství o kriminalitě, kriminální statistiky a kriminologické výzkumy). V souvislosti s probíranými kriminologickými teoriemi budou schopni uvažovat o jejich silných i slabých stránkách, a to v přímé vazbě na praktické využití těchto konceptů v rámci moderní kriminální politiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem, předmět a charakteristika kriminologie jako oboru
 2. Kriminalita registrovaná a kriminalita latentní
 3. Rozsah, intenzita, struktura a vývoj kriminality
 4. Kriminální statistiky
 5. Viktimologické a self-reportové studie jako zdroj informací o kriminalitě
 6. Média a kriminální zpravodajství
 7. Příčiny kriminality a základní přístupy k jejich zkoumání
 8. Klasická a neoklasická kriminologická škola
 9. Biologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 10. Psychologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 11. Sociologicky orientovaná pozitivistická kriminologie
 12. Multifaktorové teorie a nové přístupy v kriminologii
povinně volitelný
povinně volitelný

4. semestr

Zaměření předmětu:

Cílem je získat znalosti o problematice ochrany osob a majetku technickými a organizačními prostředky, a to v pracovním procesu i volném čase, a především při výskytu závažných nouzových situací.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Pochopení problematiky ochrany osob a majetku; poznání předpisové základny, bezpečnostní dokumentace; ochrany před látkami CBRNE a při pohromách, které mohou nabývat kritických rozměrů a jsou možné v ČR.

Poznání zásad pro ochranu osob, majetku, organizací, státu a EU.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní pojmy. Soubor poznatků pro ochranu osob a majetku.
 2. Komplexní systém řízení bezpečnosti a jeho propojení s ochranou osob a majetku.
 3. BOZP.
 4. Vybrané objekty a zařízení a principy jejich ochrany.
 5. Technologie pro fyzickou bezpečnost, zabezpečovací systémy a hodnocení úrovně zabezpečení objektů.
 6. Vybrané aspekty ochrany nehmotného majetku.
 7. Přehledy právních norem řešících ochranu obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí.
 8. Koncepce ochrany obyvatelstva, varování a vyrozumění, ukrytí, evakuace, nouzové přežití obyvatelstva.
 9. Způsob a rozsah individuální ochrany v ČR, improvizovaná a typizovaná ochrana.
 10. Integrovaný záchranný systém. Právní postavení, povinnosti a oprávnění.
 11. Evakuace obyvatelstva, předcházení vzniku paniky.
 12. Ochrana proti terorismu.
 13. Ochrana obyvatelstva před technologickými haváriemi. Ochrana proti úniku nebezpečných jedovatých a radioaktivních látek.
 14. Systémy komunikace a výstrahy. Humanitární pomoc.

Zaměření předmětu:

Zaměření předmětu je rozšířením znalostí základů managementu a jejich aplikace v organizaci s cílem hlubšího pochopení složitosti, struktur, vazeb a procesů probíhajících v prostředí těchto organizací. Hlavním přínosem bude systémový pohled na strategii řízení lidského kapitálu, důraz bude kladen na osvojení si základních dovedností v procesech vedení lidí (tzv. soft skills).

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolvováním předmětu si studenti osvojí dovednost manažerského myšlení potřebného pro praktickou aplikaci poznatků v oblasti ovlivňování lidí, motivování a komunikace. Po absolvování předmětu by studenti měli znát základní nástroje a techniky úspěšného vedení lidí a řízení lidských zdrojů. Cílem je vybavit studenty relevantními technikami vedení lidí (soft skills) tak, aby je dokázali aplikovat v praxi a byli schopni dalšího sebevzdělávání a byli připraveni na další rozvoj manažerských dovedností. Semináře jsou postaveny na procvičování modelových situací, práci v týmech.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Strategie řízení lidského kapitálu v organizaci.
 2. Personální řízení a jeho úloha v organizaci. Personální administrativa.
 3. Systemizace a popis pracovních míst.
 4. Péče o pracovníky, pracovní podmínky. Vzdělávání pracovníků a rozvoj kvalifikace.
 5. Získávání, výběr a přijímání pracovníků. Adaptace pracovníků. Případová studie (počítačová učebna).
 6. Motivování pracovníků. Metody a nástroje pracovní motivace.
 7. Řízení výkonu. Metody hodnocení pracovníků.
 8. Základní techniky aplikované v řízení a vedení lidí.
 9. Vedení a komunikování.
 10. Systém komunikace v organizaci. Pracovní porady. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 11. Mentorování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 12. Koučování. Případová studie. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z MHMP.
 13. Personální informační systémy a personální dokumentace. Personální audit.

Zaměření předmětu:

Cílem přednášek je seznámit studenty s principy a zásadami prevence kriminality, která je dnes všeobecně chápána jako jeden ze základních pilířů moderní kriminální politiky. Představeny budou jednotlivé typy preventivních opatření, a to s důrazem na informace o jejich reálné účinnosti vyplývající z evaluačních kriminologických studií. Pozornost bude věnována systému prevence v České republice i v zahraničí, stejně jako jednotlivým státním i nestátním subjektům, které se do tohoto systému zapojují. Na konkrétních příkladech budou popsány zásady přípravy i realizace preventivních projektů na místní, krajské, celostátní i mezinárodní úrovni.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student rozumí zásadám a principům preventivního přístupu ke kontrole kriminality a dokáže je adekvátně uplatnit při přípravě konkrétního preventivního projektu na místní či krajské úrovni.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Prevence jako součást systému kontroly kriminality
 2. Preventivní aspekty trestní politiky
 3. Klasifikace prevence podle obsahu preventivních aktivit a podle jejích adresátů
 4. Zásady sociální a vývojové prevence kriminality, typy programů sociální prevence
 5. Situační prevence a její uplatnění
 6. Viktimologická prevence
 7. Primární prevence kriminality a její evaluace
 8. Sekundární a terciární prevence kriminality
 9. Systémy prevence kriminality v ČR a v zahraničí
 10. Příprava a realizace preventivních projektů

Zaměření předmětu:

Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce. Studenti zvládnou koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě zadání bakalářské práce, dále budou umět relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími odborný problém tématu budoucí bakalářské práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního způsobu výzkumu, budou znát základní nástroje těchto výzkumů a budou schopni je vhodně použít. Studenti se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, budou konzultovat postup vzniku zadání bakalářské práce a získají tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma. Zpracováním zadání bakalářské práce se studenti dobře připraví na vlastní psaní bakalářské práce a na obhajobu své bakalářské práce před odbornou komisí.

Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat a konkretizovat téma práce; - vyhledat a zhodnotit relevantní zdroje k tématu; - zvolit a umět použít vhodnou metodologii zpracování empirické části práce; - koncipovat zadání bakalářské práce podle zadané šablony.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do odborného obsahu práce I.
 2. Úvod do odborného obsahu práce II.
 3. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce. Etika výzkumu.
 4. Typy výzkumů - kvalitativní a kvantitativní přístup, metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů.
 5. Stanovení výzkumného problému, výzkumných otázek, hypotéz a designu výzkumu.
 6. Sběr dat, volba výzkumného nástroje, určení výzkumného vzorku.
 7. Proměnné, operacionalizace, hypotézy.
 8. Logika kvantitativního výzkumu, nároky kladené na výzkumné nástroje, tvorba dotazníku.
 9. Kvalitativní výzkum – specifika rozhovorů, zaznamenávání dat, kódování.
 10. Interpretace a zpracování výsledných dat.
 11. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce, formální a obsahová podoba bakalářské práce, charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 12. Time management, efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce, prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu Odborná praxe I – III je umožnit studentům uplatnit a aplikovat získané teoretické znalosti ze studia k rozšíření praktických dovedností v konkrétních výběrových oblastech, tj. dle profesního zaměření sjednané organizace či firmy, které jsou potřebné k řízení a zajišťování bezpečnosti prostředí, hodnocení rizik, ochrany osob a majetku, zpracování a vedení bezpečnostní dokumentace a plánů. Předmět Odborná praxe probíhá ve 4., 5. a 6. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

Student může praxi splnit třemi způsoby:

 • 1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
 • 2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.
 • 3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.
 • Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  povinně volitelný
  povinně volitelný

  5. semestr

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky je objasnit problematiku implementace legislativních norem a dalších standardů hospodářských opatření pro krizové stavy a civilního nouzového plánování v rámci ČR tak, aby studenti uměli vysvětlit působnost orgánů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob v rámci právního systému ČR, vyhledávat a zpracovávat relevantní data a informace pro řešení hospodářských opatření pro krizové stavy.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studenti budou znát a umět vysvětlit strukturu potřebných prvků pro materiální, technické a personální řešení mimořádných událostí a pro zabezpečení ochrany obyvatelstva a majetku. Dílčím cílem je seznámit studenty s úlohou a významem hospodářských opatření při zabezpečování nezbytných a mobilizačních dodávek formou výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. Studenti umí samostatně analyzovat problémy, identifikovat dostupné alternativy řešení bezpečnosti prostředí a realizovat plány zvolených variant při dodržení stávajícího právního rámce. Studenti získají základní vědomosti v následujících oblastech:

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky HOPKS, legislativní základy, HOPKS jako nedílná součást bezpečnostního systému České republiky (pojmy, místo a úloha HOPKS).
  2. Poslání, struktura, tvorba a využití státních hmotných rezerv.
  3. Systém nouzového hospodářství.
  4. Systém hospodářské mobilizace a regulačních opatření.
  5. Použití státních hmotných rezerv.
  6. Systém plánování a vyžadování věcných zdrojů pro řešení krizové situace a jejich informační podpora.
  7. Výstavba a údržba nezbytné infrastruktury.
  8. Fungování a nástroje realizace systému HOPKS na úrovni samosprávy - kraj.
  9. Fungování a nástroje realizace systému HOPKS na úrovni samosprávy - ORP.
  10. Základní charakteristika věcných zdrojů k řešení krizových situací.
  11. Systém plánování potřebných zdrojů pro řešení krizové situace.
  12. Systém vyžadování věcných zdrojů za krizové situace.

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky předmětu je, aby student znal základní fyzikální principy technologií specializovaných pro preventivní ochranu objektů kritické infrastruktury před úmyslnými antropogenními činy. To znamená technické systémy pro bezpečnostní prohlídku osob, zavazadel a zásilek zaměřených na detekci výbušnin, střelných i chladných zbraní a též nebezpečných chemických, biologických a radioaktivních látek.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student dovede navrhnout a zdůvodnit vhodné kombinace detekční techniky pro různé typy bezpečnostních prohlídek a pro různé druhy a stupně ohrožení. Bude umět identifikovat a řešit slabá místa prohlídek s ohledem na kapacitní, ekonomické, právní a etické otázky. Díky znalostem většiny detekčních a analyzačních metod bude i způsobilý chápat většinu problémů vnitřní bezpečnosti z hlediska technologické ochrany před úmyslnými antropogenními činy.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, elmg spektrum, stopové částice.
  2. Detekce kovů.
  3. Rentgenové metody, dvojí energie, zpětný rozptyl, počítačová tomografie, difrakce.
  4. Rentgenové metody - praktické zaměstnání v Laboratoři bezpečnostních technologií.
  5. Neutronové metody.
  6. Magnetická a kvadrupólová rezonance.
  7. Milimetrové a terahertzové vlny.
  8. Detekce stopových částic.
  9. Bezpečnostní prohlídky osob, zavazadel, zásilek. Kombinace detekčních metod.
  10. Výcvik operátorů rentgenových systémů. Profilace osob. Zajištění nebezpečných položek.
  11. Exkurze (pracoviště bezpečnostních prohlídek; výrobce).
  12. Optické metody detekce. Detekce z odstupu.

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je získání znalostí pro aplikaci základního kategoriálního aparátu a stěžejních právních institutů trestního práva a správního trestání. V rámci výuky student získá znalosti o právním systému v oblasti trestního práva a správního trestání. Student bude dále s tvůrčím využitím odborných znalostí umět aplikovat právní rámec při řešení konkrétních činností - zpracování dokumentů a podání návrhů státním orgánům činným v trestním nebo přestupkovém řízení.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Výsledky učení umožní získání požadovaných kompetencí pro výkonné bezpečnostně právní, nižší a střední manažerské pozice v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem trestního práva, trestný čin
  2. Zavinění, nutná obrana, krajní nouze
  3. Zánik trestnosti
  4. Tresty
  5. Přípravné řízení trestní
  6. Řízení před soudem, mimořádné opravné prostředky
  7. Milost, amnestie
  8. Trestní odpovědnost právnických osob a mládeže
  9. Správní trestání, vztah trestního práva a správního trestání
  10. Vybrané přestupky, sankce
  11. Řízení o přestupcích
  12. Škoda a její náhrada v trestním řízení a správním trestání

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – III je umožnit studentům uplatnit a aplikovat získané teoretické znalosti ze studia k rozšíření praktických dovedností v konkrétních výběrových oblastech, tj. dle profesního zaměření sjednané organizace či firmy, které jsou potřebné k řízení a zajišťování bezpečnosti prostředí, hodnocení rizik, ochrany osob a majetku, zpracování a vedení bezpečnostní dokumentace a plánů. Předmět Odborná praxe probíhá ve 4., 5. a 6. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Student může praxi splnit třemi způsoby:

 • 1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
 • 2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.
 • 3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.
 • Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  povinně volitelný
  povinně volitelný

  6. semestr

  Zaměření předmětu:

  Předmět se zaměřuje na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z činnosti státní správy v případě nevojenských i vojenských ohrožení vnitřní bezpečnosti státu.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Po absolvování předmětu student bude znát zásady, právní úpravu a organizaci veřejného pořádku a roli státu při zajištění vnitřní bezpečnosti. Student zná zásady a cíle činnosti aktuálního organizačního a funkčního pojetí veřejné správy v České republice v oblasti vnitřního pořádku; důraz je položen zejména na roli ozbrojených složek státu na ústřední a regionální úrovni. Dále student získá aplikační dovednosti v oblasti specifik organizace a činností státní správy za mimořádných situací (za mimořádných událostí, za krizových situací).

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Ústavní základy veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
  2. Systém a cíle vnitřní bezpečnosti státu
  3. Správní právo jako nástroj k zajištění činnosti veřejné správy
  4. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek ve státní správě a samosprávě
  5. Role ozbrojených sborů při naplnění veřejného pořádku
  6. Veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
  7. Role samosprávy při zajištění místních záležitostí veřejného pořádku
  8. Organizovaný zločin, radikalismus, extrémismus, terorismus
  9. Role prevence kriminality při zajištění vnitřního pořádku
  10. Azylová a migrační politika státu při zajištění vnitřní bezpečnosti
  11. Bezpečnost osob a majetku při krizových situacích
  12. Ochrana „měkkých cílů“ a míst velké koncentrace osob

  Zaměření předmětu:

  Cílem výuky předmětu je znát principy činnosti a možnosti použití technických prostředků ochrany objektů, především mechanických zábranných systémů, elektrických zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových systémů, integrované ochrany zboží a ochrany automobilů. Cílem je, aby student uměl analyzovat rizika pro daný objekt a uměl pro něj navrhnout mechanický zabezpečovací systém a elektrický zabezpečovací systém a zpracovat pro něj dokumentaci.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Student bude umět řešit bezpečnostní problémy spjaté s využíváním technických prostředků ochrany objektů v soukromém a veřejném sektoru.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Teorie ochrany objektů, základní druhy ochrany.
  2. Mechanické zábranné systémy obvodové a plášťové ochrany. Prvky vstupních otvorových výplní.
  3. Cylindrické vložky, doplňkové prvky, mechanická předmětová ochrana a přeprava cenností.
  4. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace prostorové ochrany.
  5. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace obvodové ochrany.
  6. Prvky elektrické zabezpečovací signalizace plášťové a předmětové ochrany. Ústředny.
  7. Elektrická požární signalizace.
  8. Kamerové systémy.
  9. Systémy kontroly vstupů.
  10. Integrovaná ochrana zboží.
  11. Ochrana automobilů.

  Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je individuálně vést studenty, seznámit je se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování konkrétní práce a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

  Zaměření předmětu:

  Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce.

  Výstupy předmětu – výstupy učení:

  Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat se školitelem práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava BP):

 • Teze pro zpracování BP (v přiměřeném rozsahu cca 7-10 stran, obsahující zejména cíl práce, metody a návrh postupu zpracování);
 • Koncept BP (rozpracovaná teoretická i praktická část);
 • Vždy, když chce studující významně změnit postup zpracování.
 • Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu Odborná praxe I – III je umožnit studentům uplatnit a aplikovat získané teoretické znalosti ze studia k rozšíření praktických dovedností v konkrétních výběrových oblastech, tj. dle profesního zaměření sjednané organizace či firmy, které jsou potřebné k řízení a zajišťování bezpečnosti prostředí, hodnocení rizik, ochrany osob a majetku, zpracování a vedení bezpečnostní dokumentace a plánů. Předmět Odborná praxe probíhá ve 4., 5. a 6. semestru studia, čtyři týdny v každém semestru, délka praxe za celé studium je tedy 12 týdnů.

  Student může praxi splnit třemi způsoby:

 • 1. Navrhne si sám organizaci, se kterou se domluví a praxi u ní absolvuje.
 • 2. Student pracuje v organizaci, která svou činností přímo souvisí se studijním programem a je v souladu s profilem absolventa. Pak si praxi může nechat částečně uznat.
 • 3. Student má možnost využít smluvně zajištěné organizace, které se školou spolupracují.
 • Student na konci každého semestru vypracuje Zprávu o realizaci odborné praxe, jejíž součástí bude vlastní zhodnocení působení v organizaci a také přehled projektů a úkolů, na kterých student spolupracoval.

  povinně volitelný

  Povinně volitelné předměty

  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků v oblasti bezpečnostního managementu. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy. Formátování textu. Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
  2. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
  3. Vizuální efekty. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
  4. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvoření štítků, obálek a dopisů. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.
  5. Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
  6. Ovládání tabulkového procesoru – buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek. Automatické funkce – vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
  7. Použití složitějších funkcí – matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce. Funkce pro práci s textem a datem – funkce najít, zleva, zprava, čas, datum, rok, měsíc, den,…. Práce s maticemi - použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
  8. Grafické zpracování numerických dat - tvorba grafů, úpravy grafu.
  9. Vyhledávání a filtrování. Kontingenční tabulky – vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování.
  10. Rozšířené nástroje – hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
  11. Použití textového editoru Open Office. Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Open Office Calc - základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
  12. Použití textového editoru Google Docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí. Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs - základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.

  Zaměření předmětu:

  Cíl předmětu je zaměřen na pochopení problematiky korupce a možností protikorupčního boje. Absolvent bude znát a umět vysvětlit základní mechanismy korupčního jednání, principy, nástroje a techniky boje s korupcí. Bude umět vysvětlit možnosti prevence korupce a zdůvodní vhodné protikorupční strategie. S využitím odborných znalostí bude umět navrhnout vhodnou protikorupční strategii, zhodnotit korupční rizika v organizacích a navrhovat varianty praktického boje proti korupci. Důraz je kladen na problematiku právní úpravy ochrany oznamovatelů korupce a diskriminace. Student bude schopen týmové spolupráce na tvorbě protikorupčních strategií. Celkově bude obecně způsobilý uplatňovat prokazatelné odborné znalosti a dovednosti k řízení a zajišťování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku v kontextu problematiky korupce a s určitou mírou samostatnosti a odpovědnosti, a to i v míře přenositelné mimo studijní program. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi korupčních případů.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Podstata a povaha korupce, vymezení základních pojmů
  2. Historické kořeny korupce a její ekonomické a sociální důsledky
  3. Korupce a legislativa
  4. Korupce ve veřejné správě a její příčiny
  5. Systémová korupce
  6. Společenská odpovědnost firem v boji s korupcí
  7. Měření míry korupce a korupce v globálním měřítku, výzkumy korupce
  8. Vliv korupce na přímé zahraniční investice v globálním měřítku a v České republice
  9. Korupce v mezinárodních obchodních operacích
  10. Protikorupční strategie
  11. Vliv managementu veřejné správy a soukromého sektoru na úspěšnost protikorupčních strategií
  12. Prevence korupce

  Zaměření předmětu:

  Zprostředkovat studentům odborné znalosti o předpokladech, kontextech a důsledcích aktivit násilných nestátních aktérů v široké perspektivě mezinárodní politiky.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Násilní nestátní aktéři (VNSA) jako aktéři mezinárodních vztahů, typologie násilných nestátních aktérů
  2. VNSA a teorie mezinárodních vztahů, předpoklady a důvody vzniku VNSA
  3. VNSA a bezpečnost, kritéria vyhodnocování hrozeb VNSA
  4. Funkce teritoria, mocenský význam kontroly teritoria; typy využití teritoria
  5. Teritoriální vládnutí VNSA, základní teoretické přístupy v literatuře
  6. Ideologie – intelektuální zdroje islámského radikalismu, rozdíly v sunnitském a šíitském pojetí islámské radikality, islám jako náboženství míru vs. náboženství násilí
  7. Terorismus – čtyři vlny terorismu, povstalectví – vznik, charakteristiky, aktivity
  8. Vliv VNSA na mezinárodní systém, škála přístupů/funkčních variant k regulaci VNSA v mezinárodním systému
  9. Empirie I.: Al-Káida Central/Core
  10. Empirie II.: Al-Káida islámského Maghrebu, aš-Šabáb
  11. Empirie III.: Daeš, Hizballáh
  12. Závěrečné shrnutí bezpečnostní problematiky VNSA, diskuse
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, správního práva, s jeho prameny, subjekty a vztahy, též s evropským správním právem. Dále se posluchači seznámí zejména s teoretickými a praktickými aspekty realizace činnosti veřejné správy, se správními akty a s dalšími formami činnosti veřejné správy, s kontrolou a jinými právními zárukami ve veřejné správě a se správněprávní odpovědností čili s tzv. správním právem trestním.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky správního práva jako odvětví právního řádu ČR a jeho postavení v tomto právním řádu. Systematika správního práva a jeho prameny. Správněprávní vztahy.
  2. Veřejná správa. Státní správa a samospráva a jejich orgány. Vykonavatelé veřejné správy. Veřejnoprávní korporace.
  3. Územní samospráva a působnost jejích orgánů.
  4. Správní akty a jejich členění.
  5. Vady správních aktů a způsoby jejich odstraňování.
  6. Správní řízení a jeho zásady.
  7. Opravné prostředky ve správním řízení.
  8. Výkon správních rozhodnutí.
  9. Kontrola veřejné správy.
  10. Přestupky.
  11. Zaměstnanci orgánů veřejné správy a způsoby jejich zapojení do činnosti těchto orgánů.
  12. Evropské správní právo.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kybernetických útoků, které mohou mít znaky protiprávního jednání, jakož i s případnou právní kvalifikací takovéhoto jednání.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do kybernetické trestné činnosti.
  2. Právní normy regulující kybernetickou trestnou činnost.
  3. Porušování práv duševního vlastnictví.
  4. Sociální inženýrství.
  5. Spam, Scam, Hoax.
  6. Botnet.
  7. Kybernetické útoky - hacking, cracking, malware.
  8. Kybernetické útoky - finančně zaměřené útoky typu (phishing pharming, spear phishing, mobile phishing).
  9. Kybernetické útoky – ransomware.
  10. Činnost orgánů činných v trestním řízení – legální limity.
  11. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony.
  12. Spolupráce s bezpečnostními týmy typu CERT/CSIRT. Public Private Partnership.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními kybernetickými útoky, které je možné klasifikovat jako kybernetickou kriminalitu. Samostatným cílem je právní kvalifikace daného protiprávního jednání a stanovení možné odpovědnosti za ně. Stěžejní část předmětu představuje vymezení forem a způsobů páchání kybernetických trestných činů (porušování práv autorských, phishing, malware, ransomware, DoS a DDoS, hacking, kyberterorismus aj.) a hmotně právní aspekty (analýzy vybraných skutkových podstat a způsoby naplňování jejich znaků v souvislosti se zneužíváním informačních technologií). Samostatná pozornost je věnována procesně právním aspektům souvisejícím s touto kriminalitou. Zejména se jedná o specifika místní a věcné příslušnosti orgánů činných v trestním řízení, specifika způsobů zajišťování věcí a informací v trestním řízení o kybernetických trestných činech.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Kybernetické útoky – zločiny proti důvěrnosti, integritě a dosažitelnosti počítačových dat a systémů (např. hacking, cracking)
  2. Kybernetické útoky – malware
  3. Kybernetické útoky – ransomware
  4. Kybernetické útoky – zločiny se vztahem k počítači (finančně zaměřené útoky typu - phishing pharming)
  5. Kybernetické útoky - zločiny se vztahem k počítači (spear phishing, mobile phishing, BEC aj.)
  6. Kybernetické útoky – zločiny se vztahem k obsahu počítače (např. výroba, distribuce, získávání a držení dětské pornografie na datových nosičích aj.)
  7. Darknets a činnost v těchto sítích
  8. Činnost orgánů činných v trestním řízení – legální limity
  9. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
  10. Činnost orgánů činných v trestním řízení – zajišťovací úkony
  11. Spolupráce s bezpečnostními týmy typu CERT/CSIRT. Public Private Partnership.
  12. Případová studie
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámení studujících se základy občanského práva, které je základem soukromého práva a které vyjadřuje vůli účastníků těchto vztahů, tj. osob fyzických a osob právnických, kterou je i stát a další veřejnoprávní korporace. Po absolvování předmětu budou studenti znát základy občanského práva hmotného a procesního. Budou schopni se orientovat v občanskoprávních předpisech a budou schopni použít příslušná ustanovení občanského práva na problematiku bezpečnostního managementu. Budou znát svá oprávnění a povinnosti a budou schopni je použít v krizových situacích. Studující se seznámí i s otázkami civilního práva procesního, tj. s otázkami jak se řeší spory, které vzniknou z občanského práva hmotného. Student bude znát, jak probíhá řízení před soudními a rozhodčími orgány, a bude schopen podat jednoduchou žalobu soudu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, vymezení pojmu občanského práva, historie vývoje občanského práva, vztah nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. k jiným soukromoprávním předpisům
  2. Vznik občanskoprávních poměrů z právních jednání a z jiných občanskoprávních skutečností, právní jednání, zejména uzavírání smluv a náležitosti právních jednání
  3. Význam času jako občanskoprávní skutečnosti, zejména otázky promlčení a prekluze, počítání času
  4. Vymezení subjektů občanskoprávních poměrů (osoby fyzické, právnické, stát)
  5. Otázky zastoupení zákonného a na základě plné moci
  6. Problematika předmětu a obsahu občanskoprávních poměrů
  7. Problematika absolutních majetkových práv - věcných práv, zejména vlastnictví
  8. Věcná práva k věci cizí - věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo
  9. Závazkové právo - pojem, vznik, zajištění závazků, zánik závazků
  10. Důsledky porušení závazkových vztahů (odpovědnost za majetkovou újmu – škodu, nemajetkovou újmu, odstoupení od smlouvy, úroky z prodlení apod.)
  11. Úvod do civilního procesu (soudní a rozhodčí řízení), pravomoc a příslušnost soudů, účastníci řízení
  12. Zahájení a průběh civilního soudního řízení, rozsudek, opravné prostředky

  Zaměření předmětu:

  Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům znalost bezpečnostní situace ve vesmíru, která představuje novou dimenzi mezinárodní bezpečnosti dnešní éry, a schopnost ohodnotit nové hrozby a rizika pro stát, kritickou infrastrukturu a každodenní život obyvatelstva. Student si osvojí pravidla mezinárodní kosmické bezpečnosti v kontextu politickém, strategickém, komerčním a militárním a seznámí se se současnými výzvami, jimž vesmírná bezpečnost čelí. Obeznámí se s kosmickou politikou EU a ESA, multilaterální rolí OSN a národními zájmy ČR a hlavních kosmických hráčů. Získá tak komplexní a kritický pohled na světové dění a bude umět aplikovat mezinárodní pravidla na konkrétní situace a formulovat adekvátní argumentaci.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Mezinárodní kosmická bezpečnost v dnešním světě
  2. Hlavní aktéři: OSN, regionální organizace a státy
  3. Galileo a Agentura pro evropský GNSS v Praze
  4. Základy mezinárodního kosmického práva
  5. Mírové využívání kosmického prostoru
  6. Použití síly ve vesmíru
  7. Hybridní hrozby
  8. Bezpečnostní rizika: řízení kosmického provozu (STM)
  9. Těžba ve vesmíru: Průmysl v. militarizace?
  10. Osidlování kosmického prostoru: mezinárodní spolupráce či konflikt?
  11. Kosmická politika ČR
  12. Vesmírné aktuality
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Posluchači se seznámí s vymezením základních pojmů a s teoretickými a praktickými aspekty různých možností pobytu cizinců na našem území. Prostor bude věnován cizincům z EU a zaměstnávání cizinců. Seznámí se s cestovními doklady k pobytu, průvozem cizince a správním vyhoštěním, přestupky a postupem ve správním řízení a soudním přezkumem. Získají informace o mezinárodní ochraně, o udělování azylu cizincům a činnosti azylových zařízení.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Pojem cizinec, hraniční průvodka, pozvání, vízum, odepření vstupu, postavení občana EU, prostředky nutné pro pobyt na území, přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, náležitosti k pobytu, udělení víza, pobyt nad 90 dnů, zaměstnanecká karta, modrá karta.
  2. Prodloužení pobytu, různé druhy pobytu, podklady pro tento pobyt. Trvalý pobyt na našem území, pobyt občana Evropské unie a jeho rodinných příslušníků, podmínky a zrušení těchto pobytů.
  3. Pobyt cizince narozeného na území ČR, vycestování cizince z území, ohlášení místa pobytu, povinnosti cizince, dopravce, cestovní doklady.
  4. Průkaz povolení k pobytu, správní vyhoštění, zvláštní opatření za účelem vycestování cizince z území a zajištění cizince.
  5. Průvoz cizince a nežádoucí osoba, přestupky, působnost Policie ČR a ministerstva zahraničních věcí a oprávnění policie, správní řízení a soudní přezkum.
  6. Azyl, pojem žádost o udělení mezinárodní ochrany a jeho řízení, rozhovor, podklad a důvody, přezkum rozhodnutí soudem, Úřad vysokého komisaře.
  7. Cestovní doklady, průkaz žadatele k pobytu a cestovní doklady, státní integrační program, evidence, pobyt a hlášení pobytu, azylová zařízení. Státní občanství, podmínky udělení státního občanství cizinci.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studující s forenzní psychologií jako aplikovanou psychologickou disciplínou, jejíž poznatky mohou uplatnit v praxi. Proto je obsah předmětu zaměřen spíše na praktické využití poznatků než na teoretické přístupy a koncepce, které charakterizují forenzní psychologii jako jednu z psychologických věd.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Předmět a metody forenzní psychologie
  2. Psychologie pachatelů trestných činů
  3. Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvých pachatelů
  4. Kriminální jednání a jeho motivace
  5. Jednání s nebezpečnými pachateli
  6. Dopad trestného činu na oběť
  7. Posttraumatická stresová porucha
  8. Poskytování pomoci v situaci tísně
  9. Role oběti při vyšetřování trestného činu
  10. Jednání s obětí trestného činu

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je propojit a dále rozvinout u studentů znalosti získané z jednotlivých předmětů zaměřených na problematiku kybernetické bezpečnosti. Výuka je zaměřena na praktickou aplikaci jednotlivých bezpečnostních pravidel a doporučení v praxi.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu
  2. Kybernetická bezpečnost a právní normy
  3. Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB)
  4. Subjekty dle ZoKB a jejich povinnosti
  5. Bezpečnostní týmy (CSIRT, CERT aj.)
  6. Vyhlášky ZoKB – práva a povinnosti jednotlivých subjektů
  7. Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost
  8. Public Private Partnership
  9. Analýza a aplikování kybernetické bezpečnosti v mikrosítích
  10. Analýza a aplikování kybernetické bezpečnosti v organizaci
  11. Možnosti předávání informací o kybernetických útocích a incidentech
  12. Případové studie

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací institutů práva v oblasti informačních a komunikačních technologií. Student by měl po absolvování předmětu získat základní přehled o problematice občanského, trestního a správního práva, která jsou v podmínkách kyberprostoru používána, a to zejména se zaměřením na praktické využití nabytých znalostí v praxi. Studenti jsou seznámeni nejen s teorií aplikace práva v kyberprostoru a úpravou de lege lata, ale i s praktickým využitím institutů trestního práva v praxi (de lege aplicata). Znalosti studentů, získané v tomto předmětu, představují základ, který je možné využít v rámci zaměření Kybernetická bezpečnost.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu, systém práva, právní norma, právo a internet
  2. Soukromé právo
  3. Smluvní právo, elektronický podpis
  4. Odpovědnost v kyberprostoru
  5. Legální základ činnosti ISP (internet service provider)
  6. Úvod do práva duševního vlastnictví
  7. Autorské právo
  8. Ochrana osobních údajů v kyberprostoru (GDPR aj.)
  9. Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat v kyberprostoru
  10. Případové studie
  11. Domény a doménové spory
  12. Počítačová kriminalita
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Kurz si klade za cíl seznámit studenty/ky se základními problémy a teoriemi politologie a genezí oboru samotného. Pozornost je věnována otázkám historického vývoje oboru a jeho vzniku. Kurz se zaobírá také otázkou dimenzí politiky, veřejné moci, legality, legitimity, dělby moci, politické kultury, rolí voleb a politických stran. Stranou pozornosti nezůstanou ani klasifikace politických stran a hnutí, volebních systémů, politických ideologií a modelů a teorií demokracie.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Vymezení pojmu politologie.
  2. Vznik a vývoj politologie jako vědy.
  3. Stát, státní moc a dělba státní moci.
  4. Političtí aktéři, jejich klasifikace, role a funkce v politickém systému.
  5. Politická kultura, demagogie a populismus.
  6. Cleavages, vznik, vývoj a klasifikace politických stran a hnutí.
  7. Význam a funkce voleb; volební kampaně, politický marketing, volební geografie.
  8. Volební systémy a jejich charakteristika.
  9. Demokratické a nedemokratické politické systémy, liberální demokracie.
  10. Modely a teorie demokracie I (athénská demokracie, demokracie italských městských států, procedurální demokracie a elitismus, pluralismus a neopluralismus, polyarchie R. A. Dahla a Ch. Lindbloma, konsociační a konsenzuální model demokracie A. Lijpharta).
  11. Modely a teorie demokracie II (participativní demokracie, ekonomická demokracie, deliberativní demokracie, agonistický pluralismus, delegativní demokracie, bojeschopná demokracie, postdemokracie, asociativní demokracie, kosmopolitní demokracie).
  12. Základní směry politických ideologií.

  Zaměření předmětu:

  Ovládnutí a porozumění základní terminologii letecké dopravy a její bezpečnostní složky, znalost struktury státní správy a ostatních subjektů podílejících se na bezpečnosti civilní letecké dopravy. Znalost základů právní regulace civilního letectví na mezinárodní i vnitrostátní úrovni včetně právní úpravy boje s nezákonnými činy proti civilnímu letectví. Porozumět podstatě terorismu, znát profil teroristů a strukturu teroristických organizací. Umět popsat typy teroristických útoků proti civilnímu letectví a možné způsoby obrany proti těmto útokům. Dokázat klasifikovat bezpečnostní opatření po formální a materiální stránce, rozumět problematice detekčních kontrol v kontextu kontrol bezpečnostních. Vytvořit základ pro případné profesní zapojení do civilní letecké dopravy či působení na veřejných civilních letištích.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Organizační a administrativní pokyny a podmínky k absolvování předmětu. Základní pojmy: Rozpis odpovědnosti za ochranu civilního letectví ČR před protiprávními činy. Právní regulace civilního letectví a letecké bezpečnosti. Létání, letectví. Klasifikace letectví. Letouny a letadla a jejich klasifikace. Letiště, jeho definice. Klasifikace letišť. Struktura letišť z hlediska bezpečnosti. Pojem bezpečnost v civilním letectví, vztah „Safety“ a „Security“. Ochrana citlivých informací. Odpovědnost orgánů státní správy za ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Ostatní subjekty uplatňující normy letecké bezpečnosti. Mezinárodní a národní letecké právo veřejné a soukromé. Evropské letecké právo, české letecké právo. Principy a prameny leteckého práva, Chicagská úmluva. Mezinárodní vládní a nevládní organizace v civilním letectví. Právní úprava boje s nezákonnými činy proti civilnímu letectví. Mezinárodní úmluvy, relevantní ustanovení českého trestního zákona, zákon o civilním letectví. Letecký předpis L 17, národní bezpečnostní programy.
  2. Terorismus - terorismus obecně, jeho stručná historie, definice terorismu, profil teroristy, struktura teroristických organizací. Analýza teroristické strategie. Letecký a letištní terorismus, typy teroristických útoků proti civilnímu letectví. Klasifikace a charakteristiky ohrožujících cestujících. Kazuistiky (Ann Murphy Case, PANAM 103, Shoe Bomber, Christmas Bomber, ap.).
  3. Bezpečnostní postupy v civilním letectví. Rozdělení bezpečnostních opatření po formální a materiální stránce. Rozdělení bezpečnostních opatření podle typů činnosti: zpravodajská ochrana, objektová ochrana, ověřování spolehlivosti, bezpečnostní a detekční kontroly, bezpečnostní prohlídky a kontroly letadel, palubní bezpečnostní doprovody, přeprava potenciálně nebezpečných cestujících. Řešení zvláštních situací: bomba na palubě, únos letadla, útok v terminálu, indikace vizuální či procesní rozvědky. Reakce na telefonické vyhrůžky.
  4. Problematika zakázaných předmětů v civilním letectví, zbraní a výbušných systémů. Předměty, materiály a látky vyloučené z letecké dopravy, ohrožující předměty přepravované za zvláštních podmínek. Širší a užší pojetí, resp. definice zbraně. Zbraně chladné, střelné a palné, jejich klasifikace a účinnost. Letecká přeprava legálně držených palných zbraní a munice. Výbušné látky, výbušné zbraně a výbušné systémy, jejich konstrukce a účinnost. Improvizované a nástražné výbušné systémy, typy iniciačních nástrah. Reakce na výskyt či nález zbraní, explicitních výbušných systémů a podezřelých neidentifikovaných předmětů, materiálů či látek.
  5. Vybrané druhy, metody a technické prostředky detekčních kontrol. Problém odhalení zakázaného předmětu, klasifikace detekčních kontrol. Vizuální kontrola, fyzická kontrola, detekční kontrola pomocí RTG zařízení, detekce výbušin, detekce kovů, personální scannery. Základy interpretace obrazových výstupů RTG zařízení. Reakce na detekované zakázané a nebezpečné předměty podle priorit. Skrytí a kamufláž zakázaných a nebezpečných předmětů. Rezervy jednotlivých typů detekčních kontrol.
  6. Osobní ochrana pracovníků v civilním letectví. Reakce na střelbu a výbuchy. Situace rukojmích, zásady pro zvýšení pravděpodobnosti přežití. Stockholmský a Londýnský syndrom, syndrom Johna Wayna. Zásady prevence individuálních kriminálních útoků. Závěrečné opakování, diskuse k předmětu.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Student bude znát jednotlivé druhy stop bezpečnostní hrozby a její konkrétní situace. Dokáže kriticky analyzovat jednotlivé druhy stop z místa kriminální události. Bude umět vysvětlit teoretické základy metod bezpečnostního zkoumání a hodnocení výsledku. Bude umět zpracovat dokumentaci pro vyhodnocování konkrétního forenzního zkoumání a aplikovat využití výsledku při dokazování.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Forenzní kynologie
  2. Zkoumání ručního písma
  3. Detektor lži
  4. Kriminalistická biomechanika
  5. Kriminalistická balistika
  6. Kriminalistická pyrotechnika
  7. Analýza DNA
  8. Forenzní toxikologie
  9. Soudní lékařství
  10. Bezpečnostní služby
  11. Práce policie
  12. Práce kriminální policie

  Zaměření předmětu:

  Cílem kurzu je orientace studentů v otázkách budování a rozvíjení evropské bezpečnosti od konce 2. světové války až do současnosti. Studenti se setkají s akademickými modely vývoje procesů evropské bezpečnosti a seznámí se s dopadem vývoje integračního procesu na bezpečnost států v Evropě ve vazbě na reformy a institucionální změny spojené s novelizací zakládajících smluv evropského integračního uskupení. Ve výuce bude prostor i pro reflexi nedostatků při realizaci evropských bezpečnostních politik a budou debatovány perspektivy jejich překonání k zachování evropské bezpečnostní stability i v budoucnu.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Evropa a evropská integrace
  2. Bezpečnost v Evropě před II. světovou válkou
  3. Počátek evropských bezpečnostně-integračních procesů (EOS, ZU)
  4. Evropská bezpečnost a NATO
  5. Struktura evropské vnější bezpečnosti (SZBP/EBOP/SBOP)
  6. Struktura evropské vnitřní bezpečnosti (PSBP)
  7. Současné USA a evropská bezpečnost
  8. Současná Čína a evropská bezpečnost
  9. Současné Rusko a evropská bezpečnost
  10. Východní a středomořské partnerství
  11. Energetická bezpečnost
  12. Nestátní a hybridní hrozby

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je charakterizovat současné sociální sítě a herní prostředí, jakožto digitální dimenzi představující protipól světa reálného. Předmět se zaměří na genezi her a sociálních sítí a postupně rostoucí interakci uživatelů. Následně budou studentům prezentována rizika spojená s interakcí v rámci sociálních sítí a herního prostředí. Open source analýza představí možnosti zisku informací o uživatelích a jiných subjektech v rámci kyberprostoru. Tato analýza pak představí i možnosti redukce informací zveřejňovaných v kyberprostoru.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do předmětu
  2. Kyberprostor a jeho vliv na svět reálný
  3. Geneze sociálních sítí
  4. Geneze her a jejich narůstající sociální interaktivnost
  5. Analýza nejvýznamnějších sociálních sítí (Facebook, Instagram, TikTok)
  6. Analýza nejvýznamnějších sociálních sítí a herních platforem (Google, WhatsApp, Twitter aj.)
  7. Případová studie – analýza zranitelností uživatelských účtů
  8. Případová studie – zabezpečení uživatelských účtů
  9. Open source analýza - zdroje
  10. Open source analýza – zabezpečení
  11. Případová studie – sběr a analýza dat
  12. Případová studie – sběr a analýza dat, preventivní opatření
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům znalost mezinárodněprávního režimu pro studium Mezinárodní bezpečnosti a schopnost ohodnotit bezpečnostní hrozby a dění ve světě z pohledu právního. Student si osvojí pravidla mezinárodní bezpečnosti, a to jak obecných mezinárodních norem, tak specifických v oblasti sankční politiky, použití síly, ochrany míru a bezpečnosti OSN, regionálních organizací, odpovědnosti za protiprávní chování, kosmické bezpečnosti či kybernetické bezpečnosti. Získá tak komplexní a kritický pohled na světové události a bude umět aplikovat mezinárodní pravidla na konkrétní situace a formulovat adekvátní právní argumentaci.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Mezinárodní právo a ochrana mezinárodního míru a bezpečnosti: úvod a pojmy
  2. Vývoj práva mezinárodní bezpečnosti a základy současného systému kolektivní bezpečnosti
  3. Multilaterální diplomacie: Rada bezpečnosti OSN a regionální organizace
  4. Diverzifikace donucovacích prostředků bez použití síly
  5. „Inteligentní“ sankce a mezinárodní trestní právo
  6. Ozbrojené operace autorizované Radou bezpečnosti OSN
  7. Právo na sebeobranu: tendence rozšířit právní normu
  8. Mezinárodní prostory a bezpečnost: moře, vzdušný prostor, póly
  9. Kosmická bezpečnost
  10. Kybernetická bezpečnost
  11. Následky porušení práva mezinárodní bezpečnosti a mezinárodní odpovědnost
  12. Mezinárodní právo v praxi a diplomatický protokol
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Cílem předmětu je seznámit studenty s právní úpravou v oblasti zbraní a střeliva se zaměřením na zákon o střelných zbraních a střelivu včetně předpisů s tímto zákonem přímo souvisejících, jakož i s konstrukcí zbraní a střeliva a principy jejich funkce. Při výuce bude věnována pozornost i zákonnému použití zbraně a okolnostem vylučujícím protiprávnost podle trestního zákona. Předmět je koncipován jako teoretický úvod do problematiky zbraní a střeliva a jako motivace k získání zbrojního průkazu. Po vzájemné dohodě studenta a vedení školy je možno pro studenty zajistit exkurzi u předního českého výrobce zbraní.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Úvod do studia předmětu. Ústavní základy a právní úprava držení a nošení zbraní.
  2. Pojem zbraně, rozdělení zbraní.
  3. Kategorie zbraní a střeliva.
  4. Nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraně a střeliva.
  5. Zbrojní průkaz, zbrojní licence.
  6. Registrace zbraní a průkaz zbraně, střelnice.
  7. Vývoz, dovoz a tranzit zbraní a střeliva.
  8. Zvláštní ustanovení o nakládání se zbraněmi a střelivem.
  9. Informační systémy o zbraních a střelivu.
  10. Delikty a sankce související se zbraněmi, použití zbraně dle trestního zákoníku.
  11. Konstrukce a principy činnosti střelných zbraní.
  12. Konstrukce střeliva a jeho funkce.

  Zaměření předmětu:

  Cílem kurzu je seznámit studenty s definicí konfliktu, oborovou terminologií a historickým vývojem způsobů řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Studenti si osvojí v literatuře uváděné modely způsobů řešení konfliktů a naučí se i postupům, které přinášejí nové trendy z mezinárodně-politické praxe. Absolventi předmětu získávají schopnost kriticky analyzovat bezpečnostní mezinárodně-politické otázky v kontextu problematiky řešení konfliktů, a to jak na úrovni mezinárodního systému, tak i na úrovni státu. Budou znát a rozumět modelům řešení konfliktů a způsobům jejich prevence. Tím, že chápou procesy, v nichž konflikty vznikají, a tím, že dokáží definovat a vyhodnotit typ, fázi a relevanci daného konfliktu, jsou tudíž vybaveni takovými odbornými znalostmi, které jim umožní co nejoptimálněji reagovat v rámci krizového managementu na každou konkrétní konfliktní situaci.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Konflikt v mezinárodní politice – klasifikace, složky a průběh.
  2. Druhy násilí, pozitivní a negativní mír.
  3. Řešení konfliktů – základní terminologie.
  4. Řešení konfliktů – počátky a vývoj pole.
  5. Modely řešení konfliktů.
  6. Peacemaking a peacekeeping.
  7. Peace enforcement a Humanitární intervence, Responsibility to Protect (R2P).
  8. Poválečná rekonstrukce, peacebuilding a usmíření.
  9. Mezinárodní instituce a stabilita mezinárodního řádu.
  10. OSN a kolektivní management konfliktů.
  11. NATO a EU v prevenci a řešení konfliktů.
  12. Závěrečné shrnutí problematiky řešení konfliktů, diskuse.
  povinně volitelný

  Zaměření předmětu:

  Studenti budou znát a umět vysvětlit dělení drog, drogové závislosti a prevenci v této problematice. Budou umět popsat a hodnotit trestněprávní úpravu. Interdisciplinární předmět specializačního charakteru s důrazem na teoretickou i praktickou vyváženost současného stavu naučí studenty vyhledávat a zpracovávat aktuální informace z níže uvedených oblastí: návykových látek (NL), dopingových prostředků (AS, AAS), trestněprávní problematiky, nových trendů v problematice -„NSD“, činnost a zákonná vymezení OČTŘ v procesu dokazování v rámci trestního řízení – zaměřeno na důkazní prostředky: analýzy, odborné expertizy a screeningové metody, poohlédnutí na mezinárodní boj proti drogám, organizování a realizování protidrogové politiky v ČR, prevence apod.

  Hlavní témata – obsah předmětu:

  1. Drogy a společnost – pohled do historie.
  2. Přehled přírodních drog.
  3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
  4. Prekurzory, anabolika, doping.
  5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
  6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
  7. Alkohol a kriminalita.
  8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
  9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
  10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
  11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
  12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).

  Povinně volitelné předměty se vyučují od druhého semestru.

  Chci se přihlásit ke studiu

  Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.