Drogová kriminalita

Zaměření předmětu:

Představuje interdisciplinární předmět specializačního charakteru, který bude realizován tak, aby byla vyvážena teoretická i praktická složka. Průběžně bude využíváno aktuálních informací. Rapidní šíření závislostí, zejména návykových látek (alkohol, drogy, dopingové prostředky s hormonálním účinkem) představuje v současnosti rostoucí bezpečnostní rizika, neboť užívání těchto látek proniká razantně i do pracovních činností a začíná ohrožovat nejen jednotlivce, ale i zdraví a životy skupin občanů a působí též velké hmotné ztráty (havárie v dopravě, průmyslových podnicích apod.).

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student řeší aktuální zadání v kontextu se současnou drogovou scénou v ČR a EU. Všímá si též vlivu výroby a distribuce drog na globální bezpečnostní rizika (praní špinavých peněz, výcvik teroristů a další).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Drogy a společnost – pohled do historie.
 2. Přehled přírodních drog.
 3. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
 4. Prekurzory, anabolika, doping.
 5. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
 6. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
 7. Alkohol a kriminalita.
 8. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
 9. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
 10. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
 11. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
 12. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).