Drogová kriminalita

Zaměření předmětu

Představuje interdisciplinární předmět specializačního charakteru, který bude realizován tak, aby byla vyvážena teoretická i praktická složka. Průběžně bude využíváno aktuálních informací. Rapidní šíření závislostí, zejména návykových látek (alkohol, drogy, dopingové prostředky s hormonálním účinkem) představuje v současnosti rostoucí bezpečnostní rizika, neboť užívání těchto látek proniká razantně i do pracovních činností a začíná ohrožovat nejen jednotlivce, ale i zdraví a životy skupin občanů a působí též velké hmotné ztráty (havárie v dopravě, průmyslových podnicích apod.).

Výstupy předmětu – výstupy učení

 1. Student řeší aktuální zadání v kontextu se současnou drogovou scénou v ČR a EU. Všímá si též vlivu výroby a distribuce drog na globální bezpečnostní rizika (praní špinavých peněz, výcvik teroristů a další).
 2. Hlavní témata – obsah předmětu
 3. Drogy a společnost – pohled do historie.
 4. Přehled přírodních drog.
 5. Přehled základních druhů syntetických drog, zneužívání léčiv.
 6. Prekurzory, anabolika, doping.
 7. Identifikace OPL v zadržených zásilkách a v biologickém materiálu.
 8. Drogová kriminalita, drogová scéna ve věznicích.
 9. Alkohol a kriminalita.
 10. Právní úprava drogové problematiky v ČR a v EU.
 11. Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR na léta 2010-2018.
 12. Vývoj mezinárodní spolupráce od počátku 20. st. po současnost.
 13. Zdravotní a sociální aspekty závislostí.
 14. Přístupy k řešení drogového problému ve vybraných zemích (USA, Švýcarsko, Holandsko).