Environmentální aspekty regionálního rozvoje

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky přímých a zpětných vazeb v životním prostředí, které tvoří propojený systém okolo nás a má silný vztah k rozvoji území. Předmět navazuje na základní poznatky z makro a mikroekonomie, veřejné správy, principů udržitelného rozvoje a prostorové ekonomie. Cílem je objasnit ekonomické souvislosti regionálního a globálního znečištění životního prostředí, jejich genezi a postupy při odstraňování s důrazem na evropský, ale i globální ekonomický prostor. V rámci předmětu a objasnění posuzování bude dotčena problematika propojení zákonů spojených s ochranou životního prostředí tak aby byly objasněny základní souvislosti a souvztažnosti v problematice a stanovování vazeb mezi oblastmi.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o vazbách a vztazích mezi sférami v oblasti životního prostředí a procesech spojených s přípravou investic a budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální, ale i socioekonomické impakty, ekonomické vlivy a určit rozsah vazeb v konkrétním případu.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Vztah příroda-ekonomická činnost-obyvatelstvo, vývoj strategií ochrany ŽP, pojem udržitelný rozvoj
 2. Pojem životní prostředí jako veřejný statek, zákonné pojetí a pojem externí efekty a možnosti jejich internalizace.
 3. Struktura nástrojů environmentální politiky, principy jejich fungování.
 4. Přímé (administrativní) nástroje, právní úprava ochrany ŽP v EU a v ČR jako celku.
 5. Nepřímé (ekonomické nástroje) a jejich fungování.
 6. Poplatky uplatňované na ochranu ovzduší, vod, půdy, nerostného bohatství a za uložení odpadu, jejich fungování.
 7. Veřejná správa v oblasti ochrany ŽP; Financování péče o životní prostředí.
 8. Oceňování přírodních zdrojů (netržní oceňování, vliv času), indikátory impaktů na ŽP a jejich prokazatelnost
 9. Možnosti vyčíslování škod na ŽP, ekologická újma.
 10. Problematika stanovení efektivnosti investic a opatření ochrany ŽP. Multikriteriální hodnocení projektů.
 11. Environmentální systémy řízení a jejich využití. Využití pro řízení rozvoje území.
 12. Environmentální aspekty úřadů, ekologická stopa a jiné nástroje.