Finanční analýza

Zaměření předmětu:

Seznámit posluchače s formalizovanými metodickými nástroji finanční analýzy, podporujícími systémové využívání údajů z finančního účetnictví a z kapitálových trhů k predikci finanční důvěryhodnosti podniku. Seznámit posluchače s metodickými přístupy zajišťujícími promítání podnikové strategie do nástrojů finančního řízení (finanční politika, finanční plán, finanční kontrola).

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět účetním výkazům pro potřeby finanční analýzy;
 • analyzovat a interpretovat data poskytovaná v účetních výkazech;
 • provádět výpočet různých klíčových ukazatelů v jednotlivých oblastech;
 • získat informace o celkové finanční situaci podniku;
 • posuzovat a kvantifikovat rizika (provozní, finanční);
 • předpovídat budoucí cash flow podniku;
 • zvládnout metodologii finančního plánování;
 • sestavit "master budget";
 • sestavit dlouhodobý a krátkodobý finanční plán.

Hlavní témata:

 • Zdroje vstupních informací pro finanční analýzu, ekonomické okolí, účetnictví podniku a kapitálový trh.
 • Postupy zpracování účetních vstupů finanční analýzy.
 • Metody finanční analýzy. Sofistikované metody finanční analýzy.
 • Výstupy z finanční analýzy. Vypovídací schopnost výsledků finanční analýzy.
 • Koncepční rámec finanční analýzy. Základní (poměrová) analýza a její aplikace.
 • Soustavy ukazatelů finanční analýzy. Odvětvová analýza.
 • Příprava podkladů a hodnocení výstupů controllingu