Finanční trhy

Cílem předmětu je vybavit studenta specifickými znalostmi z oblasti fungování finančního systému. Student získá vědomosti o funkcích finančního systému, o jeho vazbě na ekonomický systém, dále znalosti o typech institucí ve finančním systému. Absolvent předmětu získá specifické kompetence v oblasti užití základních finančních instrumentů, jejich vazby na investiční strategie, jejich možností při financování firem i vlád. Předmět rozšiřuje potenciál studenta o znalost použití specifických typů analýz v oblasti financí. Získané kompetence zlepší absolventům předmětu orientaci v současném finančním prostředí a umožní využití získaných vědomostí pro osobní i profesní rozvoj.

Obsah předmětu:

 1. Podstata ekonomického a finančního systému, jejich vzájemné interakce, finanční a reálné investice, přímé a nepřímé financování, finanční inovace, jejich přínosy a rizika.
 2. Typologie trhů ve finančním systému, proces integrace trhů, jeho příčiny a důsledky.
 3. Finanční instituce – bankovní instituce, pojišťovací instituce, instituce kolektivního investování, ostatní finanční instituce.
 4. Úrokové sazby, funkce úrokových sazeb, typy úrokových sazeb, faktory ovlivňující vývoj úrokových sazeb, aktuální vývoj úrokových sazeb a důsledky pro ekonomický růst.
 5. Finanční instrumenty, bankovní, pojišťovací a investiční instrumenty, typologie a základní charakteristiky.
 6. Základní faktory investiční strategie – riziko, výnos, likvidita finančních instrumentů, transakční náklady, daňové aspekty.
 7. Dluhové cenné papíry, jejich charakteristiky, členění, význam pro tvorbu investičního portfolia, možnosti jejich užití k financování soukromých subjektů, k financování veřejných výdajů, stáních dluhů, rizika dluhového financování.
 8. Akciové cenné papíry a akciové trhy, faktory a metody oceňování.
 9. Finanční deriváty, jejich podstata, typy derivátů, jejich použití a rizika, vliv regulace na derivátové obchody.
 10. Podstata fundamentální analýzy, její využití, předpoklady a efekty.
 11. Podstata technické a psychologické analýzy, její využití, předpoklady a efekty.
 12. Východiska a principy využití finanční matematiky pro investiční rozhodování, vybrané problémy z oblasti finanční matematiky.