Finanční účetnictví

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s finančním účetnictvím pro podnikatele. Předmět poskytuje posluchačům získání základních znalostí a dovedností v účetnictví. Vytváří ucelený přehled o rozvahových a výsledkových položkách a účetních metodách a jejich praktických aplikacích.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • orientovat se v účetní závěrce pro externí uživatele;
 • definovat a vysvětlit podstatu základních prvků účetních výkazů;
 • zaznamenat nejčastější hospodářské transakce ve výkazech;
 • zvládnout základy účetního cyklu, včetně zápisů transakcí na účty;
 • připravit zjednodušenou verzi účetní závěrky;
 • popsat hlavní znaky regulace a harmonizace účetnictví na národní úrovni i v mezinárodním kontextu.

Hlavní témata:

 1. Bilancování majetku. Aktiva, závazky, vlastní kapitál. Náklady, výnosy.
 2. Zásoby, jejich vymezení a oceňování. Způsoby pořizování zásob a jejich úbytky.
 3. Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finanční majetek - oceňování, pořizování a odpisování majetku.
 4. Zúčtovací vztahy, rezervy. Přechodné účty, časové rozlišení, dohadné účty. Rezervy. Opravné položky.
 5. Vlastní kapitál. Přírůstky vlastního kapitálu. Rozdělování výsledku hospodaření.
 6. Účetní uzávěrka a účetní závěrka. Inventarizace. Časové rozlišení. Opravné položky. Odpisy.
 7. Účetní závěrka. Rozvaha. Výkaz zisku a ztráty. Přehled o peněžních tocích (cash flow).