Finanční účetnictví

Předmět navazuje na účtování běžných hospodářských transakcí vyskytujících se v malých a středních podnicích, které byly probrány v rámci předmětu Účetnictví. Studenti budou seznámeni s detailnějšími postupy účtování o majetku a závazcích podniku. Pozornost bude zaměřena především na oblast zúčtovacích vztahů, vlastního kapitálu, dlouhodobých cizích zdrojů, rezerv a leasingu. Po absolvování předmětu bude student schopen zachytit složitější hospodářské operace a posoudit jejich vliv na výsledek hospodaření společnosti a finanční situaci podniku.

Osnova předmětu:

  1. Účtová třída 0: Dlouhodobý majetek
  1. Účtová třída 0: Dlouhodobý finanční majetek
  1. Účtová třída 1: Zásoby
  1. Účtová třída 2: Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry,
  1. Účtování o zúčtovacích vztazích
  1. Účtování kurzových rozdílů a přechodných položek