Green evaluation of food industries in V4 countries from EU Taxonomy perspective

AMBIS Vysoká škola, a. s. je partnerem projektu 22320032 Green evaluation of food industries in V4 countries from EU Taxonomy perspective, projekt ID 22320032, který je podpořen International Visegrad Fund.

Charakteristika projektu

Realizace ekologických cílů EU je důležitá zejména pro potravinářský průmysl zemí V4. Pro rozvoj environmentálně udržitelných činností je zapotřebí jednotný systém kritérií. Po NFRD a Green Deal byla taxonomie EU dalším zásadním krokem k vytvoření zásad tohoto systému. Cíle Taxonomie se staly určujícím prvkem i pro CSRD. Hlavním cílem projektu je poskytnout komplexní poznatky o současné situaci a budoucích možnostech udržitelných cílů a aktivit potravinářského průmyslu v zemích V4 s cílem podpořit řešení šetrná k životnímu prostředí. Spolupráce zemí V4 je důležitá i z geografického a finančního hlediska. V naší oblasti chybí a je naléhavě zapotřebí toto zamýšlené zkoumání. Společným cílem je nalézt co nejefektivnější řešení pro udržitelné zlepšení potravinářského průmyslu v našem regionu a dosáhnout určujících efektů změny chování. Zaměříme se na posílení makroregionální a odvětvové spolupráce pomocí taxonomicky zaměřené, kvalitativní a kvantitativní analýzy dobrovolných a povinných zpráv o udržitelnosti velkých podniků s využitím odvětvové finanční databáze. Plánujeme provést jedinečné vědecké studie a poskytnout nové, vynikající informace pro klíčové zúčastněné strany (odborníky, společnosti, finančníky, spotřebitele, politické činitele) s cílem realizovat účinnější změny v oblasti ekologického přechodu. Podle naší vědecké koncepce může plánované transparentní hodnocení také omezit problém "green washing".

AMBIS Vysoká škola, a. s. se bude společně s koordinátorem projektu Institute of Agricultural Economics Nonprofit Kft., Maďarsko a partnerskými institucemi Széchenyi István University, Albert Kázmér Faculty of Mosonmagyaróvár, Department of Agricultural Economics, Maďarsko; Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development,Institute of Regional Studies and Rural Development, Slovensko; European Rural Development Network (ERDN), European Rural Development Network, Polsko podílet na dílčích úkolech projektu:

1.      na metodice vědeckého výzkumu, metodách analýzy dat, výběru společností, obsahové analýze zpráv o udržitelnosti vybraných společností v příslušných potravinářských odvětvích

2.      na zpracování a analýze dat s cílem vybrat vhodný vzorek velkých společností z potravinářského průmyslu V4 jako základ pro vědecké zkoumání zaměřené na zaplnění mezer

3.      uspořádá vědecký workshop, na kterém budou vědecké výsledky prezentovány kolegům, pozvaným zemědělským odborníkům, firemním a bankovním partnerům a studentům. 

4.      na zpracování vědecké publikace na vysoké úrovni (Q1/Q2) s otevřeným přístupem týkající se analýzy udržitelnosti zaměřené na taxonomii EU v maďarském, slovenském, českém a polském potravinářském průmyslu na makroregionální a odvětvové úrovni. 

5.      na závěrečné konferenci o komplexních výsledcích výzkumu, kde budou představeny vědecké výsledky členům projektu a zainteresovaným skupinám (odborníci na udržitelnost podniků, zemědělští experti, univerzity, zástupci odborných zemědělských rad v potravinářském průmyslu, finančníci, političtí činitelé). 

Koordinátor projektu - doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.


AMBIS Vysoká škola, a. s. is a partner of the project 22320032 Green evaluation of food industries in V4 countries from EU Taxonomy perspective, project ID 22320032, which the International Visegrad Fund supports.

Project description

Implementing the EU environmental targets is particularly important for the food industry in the V4 countries. A uniform system of criteria is needed to develop environmentally sustainable activities. After the NFRD and the Green Deal, the EU taxonomy was the next major step towards establishing principles for such a system. The objectives of the Taxonomy became a defining element for the CSRD. The project's main objective is to provide a comprehensive understanding of the current situation and future possibilities for sustainable objectives and activities of the food industry in the V4 countries to promote environmentally friendly solutions. The cooperation of the V4 countries is also important from a geographical and financial point of view. This intended exploration needs to be improved and is urgently needed in our region. The common goal is to find the most effective solutions for the sustainable improvement of the food industry in our region and to achieve the determining effects of behavioral change. Using a sectoral financial database, we will focus on strengthening macro-regional and sectoral collaboration through a taxonomy-driven, qualitative, and quantitative analysis of large companies' voluntary and mandatory sustainability reporting. We plan to conduct unique scientific studies and provide new, superior information for key stakeholders (practitioners, companies, financiers, consumers, and policymakers) to implement more effective changes in the green transition. According to our scientific concept, planned transparent assessments can also reduce the problem of "greenwashing."

AMBIS Vysoká škola, a. s. will participate in the following project subtasks together with the project coordinator Institute of Agricultural Economics Nonprofit Kft., Hungary and partner institutions Széchenyi István University, Albert Kázmér Faculty of Mosonmagyaróvár, Department of Agricultural Economics, Hungary; Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of European Studies and Regional Development, Institute of Regional Studies and Rural Development, Slovakia; European Rural Development Network (ERDN), European Rural Development Network, Poland.

1. Cooperation on scientific research methodology, data analysis methods, selection of companies, content analysis of sustainability reports of selected companies in relevant food sectors

2. Participation in data processing and analysis to select a suitable sample of large companies from the V4 food industry as a basis for scientific research aimed at filling gaps

3. Organization of a scientific workshop to present the scientific results to colleagues, invited agricultural experts, corporate and banking partners, and students. 

4. Participation in elaborating a high-level (Q1/Q2) open-access scientific publication on sustainability analysis focusing on the EU taxonomy in the Hungarian, Slovak, Czech, and Polish food industries at macro-regional and sectoral levels. 

5. Participation in the final conference on the comprehensive research results, where the scientific results will be presented to project members and stakeholders (corporate sustainability experts, agricultural experts, universities, representatives of professional agricultural councils in the food industry, financiers, and policymakers). 

Project Coordinator - assoc. prof. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D.