Název předmětu

1. Semestr

povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je rozvíjet a prohlubovat znalosti získané při studiu základního kurzu managementu o teoretické a praktické poznatky zaměřené na strategické řízení, inovace a metody zvyšování výkonnosti organizace. Součástí předmětu jsou i případové studie a přednášky odborníků z praxe na aktuální manažerská témata.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování navazujícího předmětu získají studenti dovednost řešit dílčí problémy manažerské praxe v oblasti strategických analýz a inovací a budou schopni lépe rozumět a reagovat na potřebu managementu změn a řešit a rozhodovat jeho důsledky. Rozšíří si znalosti a ujasní logiku procesního přístupu a vytvoří pozitivní vztah k moderním metodám a přístupům v oblasti sociální a etické úlohy managementu organizace.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Strategická analýza a rozhodování
 2. Organizační změny, rozvoj a inovace
 3. Manažerské řešení problémů
 4. Procesní řízení
 5. Řízení vztahů se zákazníky
 6. Metody a techniky managementu kvality
 7. Hodnocení výkonnosti a prosperity organizace
 8. Manažerská komunikace a vyjednávání
 9. Řízení času
 10. Organizační kultura
 11. Sociální a etická úloha managementu

Zaměření předmětu:

Výuka bude navazovat na předmět Socioekonomická geografie I v bakalářském studiu a na další předměty. Po úspěšném absolvování obou předmětů budou studenti schopni pracovat s objekty, jevy, strukturami a zákonitostmi vyskytujícími se v sociogeografických reálně fungujících systémech. V Socioekonomické geografii II bude pozornost věnována zejména novým procesům měnícím sociogeografickou realitu - procesům demografických změn a jejich dopadům, procesům spojených s migrací, chudobou a sociálním vyloučením v území, procesům rozrůznění a novým formám venkova a urbanizovaných struktur, změnám v uspořádání průmyslu a služeb v území, otázkám regionální diferenciace, i různým rizikovým procesům. Zdůrazňována bude vazba na problematiku regionální politiky, regionálního rozvoje, územního plánování, regionalistiky a urbanismu. Studenti budou schopni se orientovat v oboru sociální geografie a pochopí jeho pozici, strukturu a vybrané postupy v rámci multidisciplinárního systému regionálního a územního rozvoje.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod – stručný přehled látky ze Socioekonomické geografie I a vazeb na navazující předmět.
 2. Specifika geodemografických procesů s jejich dopady na společnost a rozvoj území
 3. Problémy související se zahraniční a vnitrostátní migrací, trendy pohybu za prací
 4. Geografie sociální exkluze, chudoby a nezaměstnanosti
 5. Stabilizace a rozvoj venkova, typy venkova a venkovských sídel
 6. Rozvoj měst, příměstských území a městských regionů a příslušné procesy
 7. Geografie průmyslu a nové formy industrializace v území
 8. Rozvoj služeb pro obyvatelstvo a komerci v území
 9. Proměny dopravních systémů v území, proměny městské a příměstské dopravy
 10. Vývoj zemědělství v měnících se sociálních a ekonomických podmínkách období globalizace
 11. Regionální konkurenceschopnost
 12. Nové projevy regionální diferenciace v území, dopravní a rozvojové osy
 13. Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních přírodních změn
 14. Geopolitika a geografie konfliktů a bezpečnostních hrozeb v území Informace ke kombinované nebo distanční

Zaměření předmětu:

Základní teoretický předmět v oblasti studia prostorově – organizační stránky sídel (regionů, měst a vesnic) a rozbor věd, které se touto problematikou zabývají tj. urbanismu a územního plánování. Seznámení se s fyzickou podstatou města (struktura, kompozice, funkce a fungování města) a rozbor vývoje měst od jejich počátků až po současnost. Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit teoretické znalosti a seznámit studenty s vědami, které se zabývají problematikou prostorové organizace sídel tj. urbanismem a územním plánováním, seznámení se s územně plánovacím procesem tak, aby studenti byly v praxi schopni činnosti v oblasti územního plánování samostatně vykonávat.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Urbanismus - úvod, pojmy
 2. Sídelní struktury - uspořádání a organizace sídla
 3. Zonální struktury
 4. Vývoj stavby měst ve starověku
 5. Vývoj stavby měst ve středověku
 6. Renesanční a barokní stavba měst
 7. Industriální město 19. století
 8. Moderní stavba měst
 9. Urbanistické teorie
 10. Funkční složky sídel
 11. Územní plánování – vývoj, trendy, situace v zahraničí
 12. Nástroje a aktéři územního plánování
 13. Územně plánovací proces
 14. Účast veřejnosti v územně plánovacím procesu
 15. Vazby územního a strategického plánování
 16. Aktuální otázky rozvoje měst a obcí

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům hlubší teoretické poznání problematiky regionálního rozvoje. Předmět je zaměřen na teoretické přístupy k zásadním otázkám regionálního rozvoje, zejména pokud jde o jeho ekonomické součásti. Výklad těchto přístupů se opírá o základní znalosti hlavních směrů ekonomického myšlení. Student získá nové znalosti, nezbytné pro kritické hodnocení regionálních rozvojových procesů a prostorové organizace ekonomiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Vývoj teoretických představ o regionálním vývoji, hlavní současné směry studia a hlavní teoreticko-metodologická východiska regionálních teorií a jejich přehled.
 2. Druhy a klasifikace teorií regionálního rozvoje.
 3. Lokalizační teorie; směry a přístupy, teorie prostorového uspořádání. Hamplova teorie řádovostní hierarchie prostorových systémů.
 4. Neoklasické modely a neoliberální teorie regionálního rozvoje.
 5. Keynesiánsky orientované teorie regionálního rozvoje.
 6. Strukturalistické přístupy k regionálnímu rozvoji. Srovnání neomarxistických a neoliberálních přístupů.
 7. Kriticko-realistické přístupy k regionálnímu rozvoji. Institucionální ekonomie a teorie regionálního rozvoje.
 8. Nová ekonomické geografie, růstové modely, regionální rozměr znalostní ekonomiky.
 9. Regionální konkurenceschopnost, teoretické a praktické otázky.
 10. Současná regionální politika ve vazbě na teorie regionálního rozvoje. Informace ke kombinované nebo distanční formě

Zaměření předmětu:

Cílem kurzu je naučit posluchače získávat přehled o veřejných zdrojích data a dalších informací důležitých pro regionální analýzu, a to především v podmínkách ČR, ale také na úrovni regionů EU a zároveň aby posluchači měly patřičné znalosti o využitelnosti statistických dat a dalších informací ve veřejné správě, při strategickém plánování a regionálním rozvoji. Prezentovány budou metody a techniky regionální socioekonomické analýzy. Půjde také o seznámení se s hlavními institucemi vedoucími statistiky v různých oborech a publikujících je formou tištěných i elektronických nosičů (Český statistický úřad, výzkumné ústavy, veřejné a výzkumné instituce, ministerstva apod.). Cílem je představit posluchačům dostupné zdroje dat pro analýzu území z hlediska vývoje a stavu základních ukazatelů týkajících se vybraných socioekonomických charakteristik, tedy např. stavu, pohybu a struktury obyvatelstva a bydlení, vývoje trhu práce, ekonomiky, dopravy, úrovně vzdělávání, zdravotní a sociální péče, pozice cestovního ruchu a kvality životního prostředí. Součástí bude rovněž upozornění na změny v systému sledování některých základních ukazatelů a nástrahy při interpretaci získávaných údajů. Na konci kurzu bude student umět: aplikovat metody socioekonomické analýzy v praxi; vědět, jaké existují zdroje dat pro socioekonomickou analýzu regionů ČR; je správně interpretovat; popsat libovolné území v ČR z hlediska základních socioekonomických charakteristik.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Prezentovány budou rovněž další analytické metody a techniky regionální socioekonomické analýzy (vícerozměrná analýza, pravděpodobnostní statistika regionálního rozvoje), ale také ekonometrické metody, strategické přístupy a metody, kartografická vizualizace a další přístupy využitelné při tvorbě koncepčních a strategických dokumentů ve veřejné správě a v podnikatelské sféře. Na konci kurzu bude student umět: za pomoci veřejně dostupných dat a informací vyhodnocovat úroveň regionů z hlediska vybraných socioekonomických ukazatelů; vytvářet podklady pro další možný rozvoj regionů různé velikosti v různých oblastech rozvoje a pro formulaci strategických rozvojových cílů a priorit.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní pojmy, metody a techniky socioekonomické analýzy regionů (základní metody výzkumu území).
 2. Hlavní instituce poskytující statistická data a další informace na mezinárodní úrovni a v ČR.
 3. Zdroje dat a informací o obyvatelstvu, vybrané ukazatele vývoje, změn, pohybu a struktury obyvatelstva a o bydlení.
 4. Zdroje dat a informací o regionální ekonomice – průmysl, zemědělství a o dopravě a cestovním ruchu v regionech.
 5. Zdroje dat a informací o regionálním trhu práce – ekonomická aktivita, zaměstnanost a nezaměstnanost a o sociálním prostředí (vzdělávání, sociální a zdravotní péči).
 6. Zdroje dat a informací o životním prostředí v regionech. Techniky terénního průzkumu území.
 7. Orgány veřejné správy jako zdroje dat a informací – státní orgány a orgány samosprávy.
 8. Další data a informace využitelné při hodnocení úrovně regionů pro potřeby regionálního rozvoje a strategického plánování.
 9. Problémy při získávání dat (dostupnost, objektivnost, reprezentativnost) a při interpretaci vybraných ukazatelů.
 10. Vybrané problémy při interpretaci časových řad a dalších zdrojů dat.
 11. Vybrané metodické přístupy strategického plánování a regionálního rozvoje.
 12. Analytické a strategické přístupy a metody v regionálním rozvoji (např. SWOT analýza, metoda

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s vybranými aspekty praktického fungování obcí, měst a potažmo celé veřejné správy v České republice

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Posluchači by měly být schopni se lépe orientovat ve fungování ale i problémech komunální samosprávy, zejména s ohledem na financování a řízení obcí. Pozornost je věnována také rozvoji obcí v podobě vnější spolupráce i strategického rozvoje. Cílem by měl být rozšiřující pohled na teoretické aspekty fungování veřejné správy. 

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, požadavky na jeho absolvování
 2. Fungování měst a obcí: legislativní rámec
  Principy a rozhodovací mechanismy obecní samosprávy
  Rozdíl mezi samosprávnou a přenesenou rolí měst
  Zákon o obcích, zákon o volbách do zastupitelstev obcí, zákon o přezkumu hospodaření obcí
 3. Vše začíná a končí u peněz - financování obcí
  Příjmy obcí
  Rozpočtové určení daní
  Financování přenesené působnosti v současnosti a možné změny do budoucna
  Zadluženost, platební neschopnost obcí a měst
 4. Vnější spolupráce obcí a měst
  Formy a možnosti spolupráce obcí a rozvojových aktivit
  Meziobecní spolupráce
  Spolupráce se soukromým sektorem
 5. Obec jako zřizovatel a pečovatel o vše
  Výdaje obcí
  Příspěvkové organizace
  Obchodní společnosti
  Obecní policie
  Školství
 6. Rozvojové aktivity obce
  Financování z evropských programů - OPZ/IROP
  Strategické plánování
  Řízení kvality na úřadech samospráv
 7. Rozvoj veřejné správy v České republice se zamřením na územní samosprávu
  Strategický rámec rozvoje veřejné správy
  Administrativní členění státu
  Správní role obcí
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Problematika rozvoje venkova jako prostoru, který pokrývá 90% území evropské Unie a žije v něm více jak 60% obyvatel EU, je velice diverzifikovaná. Je třeba k ní přistupovat v širších souvislostech, které zahrnují sociálně-ekonomické, přírodní i kulturní faktory rozvoje venkova. Tento přístup bude i základem zaměření celého předmětu. Součástí výuky bude politika rozvoje venkova, která se relativně nedávno stala samostatnou částí, oddělenou od politiky zemědělské. S politikou souvisí i další oblast výuky, která se bude týkat výše a formy finanční podpory venkova z evropských fondů. Důležitou součástí předmětu bude i rozvoj a formy komunitní spolupráce, jako jsou místní akční skupiny, sdružení obcí, nebo Síť zdravých měst. Venkov je spojen s krajinou a jejím vývojem jak z hlediska estetického tak funkčního využití od převážně zemědělského k rekreační funkci krajiny. V předmětu bude zahrnuta i krajina jako prostor ekonomických aktivit včetně indexu ekologické stability. Dalším tématem bude problematika venkova a koexistence venkovského a městského prostoru při zajišťování udržitelného rozvoje regionů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student bude po absolvování předmětu odborníkem schopným uvažovat v širších souvislostech o vlivu ekonomických rozhodnutí, která se týkají venkova a jeho rozvoje. Bude schopen rozpoznat sociální a ekologické dopady těchto rozhodnutí. Bude mít také představu o finanční podpoře venkova i o tom jakou formou lze získat peníze na jeho další rozvoj, ať už infrastruktury nebo kulturního života. Bude připraven pro činnost ve státní správě nebo nevládních organizacích, místních akčních skupinách i poradenských orgánech Ministerstva zemědělství.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Teoretický rámec- venkov a udržitelný rozvoj,
 2. Hlavní rozvojové faktory venkova,
 3. Základní politické a plánovací dokumenty zabývající se problematikou venkova,
 4. Venkov ve finančních souvislostech- finance pro venkov,
 5. Technická infrastruktura - vodní hospodářství, odpadové hospodářství, energie a ovzduší v území,
 6. Měření rozvoje venkova prostřednictvím indikátorů,
 7. Rozvojový potenciál- endogenní a exogenní faktory rozvoje,
 8. Kvalita přírodního prostředí jako faktor rozvoje regionu a obce (brownfields),
 9. Venkov a multifukční zemědělství,
 10. Hodnocení územní spolupráce - Mas, Agenda 21, Zdravá města,
 11. Krajina a index ekologické stability,
 12. Koexistence města a venkova při zajišťování udržitelného rozvoje regionů

2. Semestr

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na problematiku řízení samospráv (zejména obcí, měst, krajů) a jimi zřizovaných (zejména ve formě příspěvkové organizace) nebo případně zakládaných organizací včetně potřebných vazeb.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student si osvojí praktické znalosti interního fungování systému řízení měst, obcí, krajů a jejich organizací včetně mnohých specifik, úskalí, příkladů dobrých praxí i chyb. Kromě systému řízení si osvojí či prohloubí prvky projektového řízení, řízení změn, řízení úspor, řízení lidských zdrojů. Na příkladech a případových studií pochopí role a odpovědnosti zaměstnanců a samosprávných politiků. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Specifika řízení ve veřejné správě ve vazbě na řízení samospráv, teoretické přístupy, systém řízení, efektivní a neefektivní řízení – úskalí, příklady, studie
 2. Legislativa ve vazbě na management obcí a krajů - povinnosti vedoucích zaměstnanců a samosprávných politiků, kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly, případové studie
 3. Vnitřní řídící systém (směrnice, procesy, postupy atd.) – zkušenosti, příklady, studie
 4. Analytické metody ve vazbě na řízení samospráv, zdroje dat – úskalí, příklady, studie
 5. Řízení rizik a nástroje boje proti korupci a podvodům, vazby na finanční řízení – úskalí, příklady, studie
 6. Strategické řízení obcí a krajů – úskalí, příklady, studie
 7. Řízení projektů, veřejných zakázek, investic – úskalí, příklady, studie
 8. Řízení lidských zdrojů, kompetenční a výkonnostní management, odměňování – úskalí, příklady, studie
 9. Řízení kvality a řízení změn – úskalí, příklady, studie
 10. Řízení různých typů organizací - úskalí, příklady, studie
 11. Jednotlivá témata na sebe navazují a doplňují se. Studenti v rámci předmětu získají mnoho vzorů a dokumentů, které jsou používány v praxi.

Zaměření předmětu:

Obsahem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti teorie i praxe územního rozvoje a prostorového plánování.
Jedním ze stěžejních prvků rozvoje regionů je dobré fungování měst a obcí, které se v regionu nachází. Jejich dobré fungování a prostorový rozvoj se úzce váže na aktivity veřejné správy. Předmět se zabývá jednotlivými aspekty a dopady veřejné správy na fungování územního rozvoje a prostorového plánování v jeho jednotlivých složkách.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Systém plánování a řízení územního rozvoje
 2. Trvale udržitelné prostorové plánování
 3. Principy územního rozvoje a prostorového plánování v Evropě
 4. Ekonomické principy územního rozvoje
 5. Participace veřejnosti v územním rozvoji a prostorovém plánování
 6. Aktuální témata územního rozvoje: suburbanizace a urban sprawl, deurbanizace, reurbanizace koncepce bytové politiky
 7. rekonverze a revitalizace brownfields
 8. veřejné prostory jako indikátory kvality fungování sídla

Zaměření předmětu:

Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, správního práva, s jeho prameny, subjekty a vztahy, též s evropským správním právem. Dále se posluchači seznámí zejména s teoretickými a praktickými aspekty realizace činnosti veřejné správy, se správními akty a s dalšími formami činnosti veřejné správy, s kontrolou a jinými právními zárukami ve veřejné správě a se správněprávní odpovědností čili s tzv. správním právem trestním.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Zásady správního práva a veřejné správy
 2. Základní zsady správního řízení
 3. Prameny a normy správního práva
 4. Správní orgány a správní řízení
 5. Práva a povinnosti účastníků správního řízení
 6. Doručování a lhůty ve správním řízení
 7. Správní řízení v prvním stupni
 8. Dokazování a rozhodování ve správním řízení
 9. Opravné prostředky a jejich druhy
 10. Exekuce ve správním řízení
 11. Zvláštní ustanovení o správních orgánech a dotčené orgány
 12. Veřejnoprávní smlouvy, správní akty a opatření obecné povahy
 13. Charakteristika správně právní odpovědnost
 14. Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty
 15. Zásady řízení o přestupcích
 16. Soudní přezkum rozhodování správních orgánů
 17. Rozhodování a řízení ve správním soudnictví
 18. Právní záruky ve veřejné správě,
 19. Kontrola veřejné správy
 20. Pojem a charakteristika evropského správního práva

Zaměření předmětu:

Stěžejním cílem výuky předmětu Veřejné finance je získání základních informací o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami a nástroji fiskální politiky a základními pojmy. Součástí přednášek budou případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami daňové, rozpočtové, mzdové oblasti.

Pozornost bude věnována rovněž mezinárodním aspektům veřejných financí, krátkodobé i dlouhodobé fiskální nerovnováze, exportnímu financování, auditu a ratingu.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu získají posluchači základní znalosti v oblasti fiskální gramotnosti, sestavování veřejných rozpočtů na místní, regionální i národní úrovni, osvojí si racionální přístupy ke způsobům hospodaření s veřejnými prostředky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Ekonomika veřejného sektoru a její financování
 2. Rozpočtová a fiskální politika v ČR
 3. Rozpočtová soustava
 4. Veřejné výdaje, projekty a programy
 5. Financování obcí
 6. Financování vybraných odvětví ekonomiky ČR
 7. Mezinárodní aspekty veřejných financí
 8. Partnerství veřejného a soukromého sektoru
 9. Financování sociálního zabezpečení
 10. Exportní financování
 11. Rating
 12. Audit
 13. Nelegální jevy ve veřejných financích 

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je demonstrovat studentům v konkrétním ukázkovém regionu (krajině, sídlech) na příkladech poznatky, které načerpali nebo získají v průběhu studia; zároveň je také úkolem terénním šetřením nasbírat případná data a praktické poznatky potřebné pro další studium nejen navazujících předmětů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Posluchači jsou seznámeni s metodami hodnocení a prognózování regionálního rozvoje v krajině nebo jinde v terénu a jsou schopni základního srovnání a analýzy poznatků. Studenti jsou schopni provést odpovídající syntézu a zvolit vhodné a efektivní pracovní metody pro vyhotovení prognóz. Součástí dovedností je primární pochopení vztahů a souvislostí a správná prezentace relevantních výstupů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Současná struktura krajiny a osídlení, interregionální vztahy
 2. Rozvojové trendy osídlení a vývoje urbanizace
 3. Souvislosti distribuce struktur v prostoru a jejich rozvoj
 4. Strategické dokumenty na úrovní státu, krajů a obcí
 5. Plánování rozvoje měst a urbanistická praxe a realita rozvoje
 6. Rozvoj v krajině a jeho směry a tendence, vlivy na prostředí
 7. Územní ekonomické a hospodářské souvislosti a vazby
 8. Přírodní rámec pro rozvoj a jeho průmět do města a regionu
 9. Historický vývoj krajiny a sídel v příkladech doby
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

V rámci předmětu si studenti osvojí základy praktického plánování v krajině, budou schopni vytvořit si vlastní analytickou mapu a doplnit ji o syntézu poznatků o krajině z jiných zdrojů. Součástí výuky budou i praktické techniky jako je mentální mapa krajiny, vytvoření rozvojové skici, vytvoření náhledů a rozvojové mapy. V rámci předmětu si studenti dále osvojí, jaké jsou možné fyzickogeografické, legislativní a majetkové bariéry rozvoje v krajině a dozvědí se o struktuře krajinné matrice a jejím rámci pro tvorbu rozvojových konceptů a plánů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Krajinné plánování a ekologická matrice krajiny
 2. Mapování ekologické stability a tvarů v krajině
 3. Krajinné útvary, významné krajinné prvky a liniové struktury
 4. Územní systém ekologické stability a Natura 2000
 5. Chráněné části krajiny, ochranná pásma a koridory
 6. Dopravní stavby, vodní toky a bariéry v krajině, propustnost
 7. Specifická území, divočina, devastované plochy, brownfields
 8. Revitalizace, rekultivace, renaturalizace, naturalizace a financování prací
 9. Postup při zajištění záměru v krajině a jeho příprava (územní plánování)
 10. Prostory pro realizaci záměrů a rozvojových projektů v krajině, rizika, nedotknutelné prostory
 11. Soft opatření, udržitelná turistika, podpora bio zemědělství a agroturistiky, revoluce krajiny
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Předmět umožňuje studentům poznat specifické problémy řízení lidských zdrojů v regionálních, národních i mezinárodních souvislostech. Studenti se učí prostřednictvím přednášek, seminářů, případových studií a demonstrování. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit:

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojetí, význam a rozdíly lidských zdrojů a lidského kapitálu.
 2. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu v dokumentech vlády ČR a strategiích EU.
 3. Pojetí, vývoj a souvislosti řízení lidských zdrojů a řízení lidského kapitálu.
 4. Činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.
 5. Fungování trhu práce a odlišné přístupy k zaměstnávání lidí.
 6. Význam a opatření státní politiky zaměstnanosti.
 7. Zásady a metody odhadování poptávky po práci a nabídky práce.
 8. Příčiny a řešení nedostatku nebo nadbytku pracovní síly a druhy nezaměstnanosti.
 9. Pojetí a nástroje řízení znalostí.
 10. Pojetí a nástroje řízení talentů.
 11. Pojetí a nástroje řízení diverzity.
 12. Problémy a příležitosti mezinárodního řízení lidských zdrojů.
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Cílem je získat pokročilé znalosti z managementu integrovaného do prostředí vztažných (zejména bezpečnostních) standardů ISO, ČSN, EN, STANAG, Českých obranných standardů, Standardních operačních postupů, Typových scénářů cvičení a dalších. Tyto znalosti budou porovnávány s aktuálními českými a evropskými legislativními normami z oblasti integrovaného managementu, controllingu a procesního auditu s cílem posouzení míry jejich vzájemné souvztažnosti, interoperability, operability a proveditelnosti. Integrální součástí probírané problematiky budou standardy českého krizového řízení i globálně pojatého krizového managementu. Výukové metody budou koncepčně, systémově a procesně řešit prioritní cíle a úkoly krizového řízení s respektováním a aplikováním: - odlišnosti od běžných způsobů řízení  státní/ veřejné správy a samosprávy/ služby a organizací; - zásad ochrany obyvatelstva; - krizové připravenosti kritické infrastruktury; - zachování kontinuity organizací v krizích. Role jednotlivých zúčastněných entit budou proritně posuzovány z hlediska zajištování kontinuální bezpečnosti s použitím organizačních, personálních, legislativních, finančních, materiálních a technických opatření. Možnost výuky v anglickém jazyce.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Komplexní znalost úkolů, systémů, procesů a cílů krizového řízení organizací, integrovaných do prostředí standardizace;

Schopnost modelovat systémy a procesy včetně identifikace jejich kritických a krizových rozhraní, vymezujících krizové situace a určujících zranitelnost či odolnost konkrétní organizace vůči krizím;

Schopnost testovat organizace v odolávání konkrétním ohrožením a v efektivním vykonávání činností prevence, čelení a zdolávání krizových situací, znovuobnovení a oživení kritických funkcí organizace v mimořádných událostech a krizových situacích.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Osvojení si metody DYVELOP (Dynamická vektorová logistika procesů)
 2. Management integrovaný do prostředí vztažných (zejména bezpečnostních) standardů ISO, ČSN, EN, STANAG, Českých obranných standardů, Standardních operačních postupů, Typových scénářů cvičení a dalších.
 3. Posuzování míry vzájemné souvztažnosti, interoperability, operability, zranitelnosti a odolnosti bezpečnostních prostředí ve světě a ČR.
 4. EU a NATO, jejich úloha a místo v systému krizového řízení
 5. Aktéři bezpečnostního systému ČR a jejich role ve zdolávání krizí
 6. Zadání individuální případové studie krizové připravenosti organizací veřejné/ státní správy/ služby
 7. Řešení individuální případové studie metodou DYVELOP s podporou počítače

3. Semestr

Zaměření předmětu:

Využití vnitřního potenciálu lokality/mikroregionu jako faktoru lokálního rozvoje
Cílový prostor: geograficky - mezi regionem a lokalitou (včetně)
organizačně a manažersky – až po mikroregiony a místní akční skupiny

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolvent by měl, kromě získání teoretických znalostí v oboru, získat i dovednost praktické orientace v regionální politice na ose Evropská unie – lokalita. Dále by měl zvládnout i zásady managementu rozvoje na lokální úrovni, včetně jeho účelového financování z veřejných prostředků.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Regionální/lokální rozvoj a základní teoretické koncepty s ním spojené (koncept udržitelného rozvoje, lokalizační faktory, lokalizační strategie, lokální/regionální multiplikátor, sociální, kulturní a přírodní kapitál, sítě jako efektivní lokální/regionální organizační struktury, principy učících se regionů, regionální/lokální inovační systémy, triple helix).
 2. Regionální politika jako rámec lokálního rozvoje (osa EU – Česká republika – regiony)
 3. Lokální/municipální politika, její management a financování, mikroregiony, místní akční skupiny.
 4. Zdroje účelového financování lokálního rozvoje (dostupná programová schémata vč. operačních programů) – jejich zaměření, principy fungování/řízení, výzvy a projekty, pravidla realizace projektů.

Semináře
Praktické zvládnutí vypracování projektové žádosti do vybraného grantového schématu

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je regionálně-ekonomické hodnocení struktur a zásadních problémů Evropy a České republiky. Kurz vybaví posluchače znalostmi zásadních témat o socioekonomickém systému a jeho formování v Evropě a ČR. Přednášky jsou zaměřené na teoretická východiska studia regionální struktury, klasifikace, hierarchizace a typologizace evropských a českých regionů. Studenti budou po absolvování předmětu schopni pracovat s důležitými pojmy a problémy regionů komplexněji a v širších souvislostech. Kurz má dále za cíl předat posluchačům komplexní znalosti o regionech v ČR a základní dovednosti, kterými lze posuzovat a měřit regionální disparity v ČR. V rámci cvičení budou studenti provádět vlastní regionalizaci zvoleného území s využitím různých metod. Smyslem předmětu je připravit studenty pro vysoce odbornou práci analytiků ve veřejném i soukromém sektoru, kde se předpokládá zpracování komplexních regionálních analýz nebo práci manažerskou, při níž budou využívat pro rozhodovací procesy evropské a české regionální reálie a souvislosti.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Geografická poloha ČR, geopolitické a geoekonomické postavení ČR v rámci Evropy. Geografické, geopolitické a historické aspekty české státnosti.
 2. Geografická a geopolitická poloha Evropy, rozvojové jádra a osy.
 3. Hierarchie prostorových struktur a problémů (lokální až globální) v Evropě.
 4. Problematika surovinové základy – závislost versus soběstačnost. Energetika v Evropě a ČR.
 5. Rozhodující environmentální témata a problémy v Evropě a ČR. Příklady regulačních mechanismů.
 6. Demografické problémy a migrační toky v Evropě a ČR.
 7. Strukturální změny v ekonomice v Evropě a ČR, demonstrace rozhodujících trendů.
 8. Restrukturalizace průmyslových struktur v Evropě a ČR. Staré průmyslové regiony.
 9. Problémy spojené s rozvojem dopravy v Evropě a ČR (dopravní toky a koridory, nadnárodní sítě, doprava v aglomeracích)
 10. Problémové regiony v Evropě – komparace, příčiny a řešení problémů.
 11. Problémové regiony v ČR, regiony se soustředěnou podporou státu.
 12. Sídlení struktury v Čechách a na Moravě, geografická a historická podmíněnost sídelních struktur v ČR, sídelní (koncentrační) areály a periferní regiony v ČR.
 13. Faktory lokálního rozvoje na úrovni měst a obcí, svazků obcí a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
 14. Územně správní členění ČR, historický vývoj, současný stav a návaznost na územně správní jednotky v EU.
 15. Regionální disparity a jejich vliv na prostorové uspořádání socioekonomických aktivit v ČR.

Zaměření předmětu:

Předmět je koncipován jako nadstavbový v otázkách regionálního rozvoje a regionální politiky. Je koncipován jako podrobný s detailnějším výkladem o zásadních problémech regionálního rozvoje a regionální politiky. Po úvodním opakování terminologického, teoretického a metodologického definování regionálního rozvoje bude pozornost věnována využitelným nástrojům regionálního rozvoje i demonstraci relevance tématu v regionech nejvyspělejších států i ČR. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zvládat náročnou orientaci v tématech regionálního rozvoje a regionální politiky a budou rozumět fundamentálním poznatkům disciplíny.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Regionální rozvoj, teoretické koncepty, aplikace a definování regionálního rozvoje.
 2. Vztah regionálního rozvoje k dalším odborným disciplínám. Knihy, odborné časopisy, instituce a osobnosti.
 3. Vztah regionálního rozvoje a regionální politiky, pojetí regionální konkurenceschopnosti.
 4. Exogenní a endogenní koncepce regionálního rozvoje.
 5. Principy a aktéři regionálního rozvoje.
 6. Regionální rozvoj a tržní ekonomika, přerozdělovací procesy a regulační mechanismy.
 7. Konceptualizace regionální politiky, vývoj, cíle a principy regionální politiky.
 8. Vnější souvislosti a doktrinální přístupy k regionální politice.
 9. Regionální data, ukazatele, indikátory, deskriptory.
 10. Nástroje regionální politiky. Monitorování a implementace regionální politiky.
 11. Programy a strategie regionálního a municipálního rozvoje.
 12. Konceptualizace a východiska regionální a kohezní politiky Evropské unie.
 13. Programování a financování regionální a kohezní politiky Evropské unie.
 14. Formování, působnost a realizace české regionální politiky. Nezávislé hodnocení Strategie regionálního rozvoje ČR, jejích přínosů a dopadů do rozvoje regionů v ČR.
Odborná praxe
povinný

Zaměření předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování diplomové práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze diplomové práce.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690-2 (elektronické dokumenty nebo jejich části).
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování diplomové práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí diplomové práce.
 7. Vnitřní podoba diplomové práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí diplomové práce.
 9. Vnější podoba diplomové práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání diplomové práce.
 11. Prezentace diplomové práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby diplomové práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.

Zaměření předmětu:

Předmět prohlubuje znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a umožňuje studentům získat přehled a vědomosti o pojetí, zásadách, procesu, formách a souvislostech řízení pracovního výkonu a rozvoje pracovníků a systémů kvality v personálních činnostech v organizaci.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni vysvětlit pojetí pracovního výkonu, východiska, zásady a proces řízení pracovního výkonu, formy, kritéria a metody rozvoje pracovníků, pojetí, smysl, strategie, politiky řízení kvality.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Řízení rozvoje pracovníků, pracovního výkonu a kvality v organizaci.
 2. Strategie, pojetí, smysl a právní úprava řízení kvality v organizaci.
 3. Zásady a postupy řízení kvality v organizaci.
 4. Podstata řízení kvality v personálních činnostech
 5. Pojetí pracovního výkonu a východiska řízení pracovního výkonu.
 6. Zásady a proces řízení pracovního výkonu.
 7. Formy, kritéria a metody hodnocení pracovního výkonu pracovníků.
 8. Příprava a vedení hodnoticího rozhovoru.
 9. Vztah strategického řízení a rozvoje lidských zdrojů organizace.
 10. Modely a osy strategie rozvoje lidských zdrojů.
 11. Aplikace kompetenčního přístupu v rozvoji a vzdělávání pracovníků.

Přínosy rozvoje pracovníků, řízení pracovního výkonu a kvality v organizaci.

povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty, jak zajistit bezpečnost regionů zacílenou na bezpečí a rozvoj lidí. Bezpečnost (angl. Safety) je komplexní, tj. zahrnuje všechny dosud rozlišované druhy bezpečnosti, tj. vnitřní, vnější, jadernou, ekologickou, pracovní atd. Řízení bezpečnosti (Safety Management) v regionu je cílené řízení rizik zvažující všechny možné pohromy v daném regionu a stanovená chráněná aktiva. Jedná se o strategické, systémové a proaktivní řízení, které komplexním pojetím rizik od všech relevantních živelních a jiných pohrom pro dané území a zahrnutím principu předběžné opatrnosti je vyšším typem řízení než řízení rizik, na kterém je založena většina dosavadních norem a standardů používaných v praxi.

Vypořádání rizik ve sledovaném pojetí znamená realizaci opatření a činností na snížení rizik a udržení přijatelné úrovně bezpečnosti. Při řízení se rozlišuje zabezpečený systém a bezpečný systém. Velký důraz je kladen na monitoring a na schopnost zvládat rizika v dynamicky proměnném světě.

Proto se studenti učí v obou oblastech vybrané metody, techniky a postupy a ověřují je zpracováním praktických úloh.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Modely řízení rizik zacílené na bezpečí a rozvoj lidí a regionů. Modely vypořádání rizik zacílené na bezpečí a rozvoj lidí a regionů. Základní normy, standardy a legislativa

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Model práce s riziky.
 2. Způsoby realizace zpětných vazeb.
 3. Modely řízení rizik.
 4. Modely řízení bezpečnosti.
 5. Bezpečnostní plán.
 6. Modely vypořádání rizik.

Modely pro zajištění bezpečnosti v regionu a v čase a vybrané metodiky

4. Semestr

Zaměření předmětu:

Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, správního práva, s jeho prameny, subjekty a vztahy, též s evropským správním právem. Dále se posluchači seznámí zejména s teoretickými a praktickými aspekty realizace činnosti veřejné správy, se správními akty a s dalšími formami činnosti veřejné správy, s kontrolou a jinými právními zárukami ve veřejné správě a se správněprávní odpovědností čili s tzv. správním právem trestním. 

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Ústavní rámec zajištění bezpečnosti ve státě a v regionech
 2. Pojmy, pojetí a cíle řízení bezpečnosti v regionech
 3. Systém orgánů podílejících se na zajištění bezpečnosti obcí a regionů
 4. Právní a organizační rámec činnosti bezpečnostního managementu v regionech
 5. Řízení bezpečnosti území či regionální organizace
 6. Cíle, nároky, postavení, zásady a specifika krizového řízení
 7. Nouzové plánování v regionech
 8. Tvorba povodňových plánů, havarijní plány
 9. Plány provozovatelů kritické infrastruktury
 10. Právní a organizační rámec integrovaného záchranného systému
 11. Oprávnění a povinnosti obecní (městské) policie
 12. Spolupráce obecní policie s dalšími orgány při zajišťování bezpečnosti obcí a regionů
 13. Role soukromých bezpečnostních služeb v regionální bezpečnosti
 14. Systém součinnosti bezpečnostních složek na regionální úrovni
 15. Prevence před projevy extremismu a terorismu na regionální úrovni
 16. Právní rámec realizace práva shromažďovacího na regionální úrovni
 17. Řízení lidských zdrojů v oblasti bezpečnostního managementu
 18. Vzdělávání bezpečnostního managementu v regionech
 19. Bezpečnostní management v rámci zákona o úřednících
 20. Bezpečnostní projekty v činnosti bezpečnostního managementu Informace ke kombinované nebo distanční

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty a dopady veřejné správy na fungování a rozvoj regionů a zejména s aktuálními tématy, kterými se veřejná správa při implementaci regionálního rozvoje v praxi potýká. Jedním ze stěžejních prvků rozvoje regionů je dobré fungování jejich jader tj. měst a obcí a jejich zázemí. Jejich dobré fungování a prostorový rozvoj se úzce váže na aktivity veřejné správy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student po absolvování předmětu bude schopen orientace v současných aktuálních problémech a tématech regionálního rozvoje. Seznámí se se základními řešenými okruhy a přístupy.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Role veřejné správy v podpoře implementace regionálního rozvoje.
 2. Podpora a rozvoj pracovních příležitostí v regionech.
 3. Koncepce bytové politiky.
 4. Problematika suburbanizace v regionálním rozvoji.
 5. Vliv veřejné správy na rekonverzi a revitalizaci brownfields.
 6. Koncepce podpory místního cestovního ruchu.
 7. Místní koncepce v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.
 8. Koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury sídla.
 9. Rozvoj venkova a programy na rozvoj venkova.
 10. Aktuální témata v době výuky např. Kohezní politika EU, Regionální politika ČR apod.
 11. Indikátory kvality fungování území jako nástroj měření dopadů regionální politiky.

Zaměření předmětu:

Předmět je určen studentům magisterského studia. Jeho absolvováním studenti získají hlubší teoretické poznatky o městě, o podstatě vzniku, funkcích, geografickém, ekonomickém a sociálním vývoji. Budou schopni identifikovat město v rámci hierarchie sídelní struktury a rozlišovat jednotlivé typy městských sídel. Studenti budou vedeni ke schopnosti identifikovat a analyzovat hlavní příčiny a dopady změn ve velikosti a struktuře městských oblastí s cílem rozpoznat faktory ovlivňující rozvoj měst a městských oblastí. Součástí předmětu je také přiblížení klíčových rozdílů mezi sídelními strukturami v celosvětovém rámci a v kontextu ekonomických, sociálních a environmentálních souvislostí. Předmět je zaměřen především na aktuální problémy urbánních oblastí a způsoby jejich řešení v rámci jednotlivých politik Evropské unie v návaznosti na aktuální programové období. Součástí kurzu je exkurze do vybraného města v ČR, jejímž obsahem je mimo jiné rozhovor s představiteli města o aktuálních urbánních problémech a možnostech jejich řešení.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, definice města a městského sídla, funkce města, vznik prvních měst, historický kontext, současné legislativní zakotvení města v ČR.
 2. Česká a světová sídelní geografie, vybrané teoretické přístupy v urbánním rozvoji
 3. Specifika urbánního prostoru ve střední Evropě a ČR a komparace mezi zeměmi. Formy a klasifikace sídel, typologie městských sídel, urbánní prostor v rámci EU. Aglomerace, konurbace, megalopole.
 4. Sídelní struktury v rozvojových zemích a jejich specifika.
 5. Formování urbánních regionů, urbanizace, suburbanizace, reurbanizace, desurbanizace a další související pojmy. Faktory rozvoje sídel.
 6. Ekonomické, sociální a environmentální důsledky rozvoje sídel, aktuální problémy městských oblastí, specifika suburbánních pásem.
 7. „Ghetizace“ měst, segregace v rámci městských společenství, příčiny a důsledky, mezinárodní srovnání a specifika.
 8. Exkurze do vybraného města
 9. Urbánní politika EU v rámci jednotlivých programových období a v kontextu ostatních politik EU.
 10. Aplikace urbánní politiky v ČR.
 11. Dopravní obslužnost v městských oblastech.
 12. ESPON- obsah, využití
 13. Regenerace městských jader – nejvýznamnější české a zahraniční projekty a jejich výsledky
Zpracování diplomové práce
povinný

Zaměření předmětu:

Studenti se naučí orientovat v problematice environmentálních aspektů rozvoje regionů a dozvědí se základní informace o environmentálních problémech regionů v ČR a posléze také v EU a s přihlédnutím k problémům ve světě (po kontinentech SA, Asie, JA, apod.). Environmentální geografie propojená se základními poznatky o vývoji regionů a území ČR o ekosystémech a jejich vývoji spojená s informací o základních environmentálních a ekologických pojmech jako je klimax, sukcese, revoluce v krajině, deprivace, resistence a adaptace jsou základní osou předmětu.
Holistické, tedy celostní pojetí rozvoje regionu v souvislostech přírodních a to biotických i abiotických podmínek a výslednice vývoje v času, podpořeného činností člověka pak dá základ vědomostem studentů v praktické rovině.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Environmentalistika a ekologie jako obory
 2. Základy ekologie a ekosystémové chápání vývoje
 3. Ekosystémy, sukcese a další pojmy pro pochopení vývoje
 4. Vývoj území ČR v holocénu
 5. Člověk a jeho vliv na rozvoj území
 6. Regionální environmentální rozvoj ve světě a v Evropě
 7. Regionální environmentální charakteristiky regionů ČR
 8. Ochrana přírody a krajiny – vývoj a perspektiva z pohledu rozvoje regionů
 9. Indikátory a data o environmentálním vývoji území
 10. Environment a člověk ve světle industriálního věku, filosofie, trendy, směry vývoje
 11. Environmentální rozvoj regionů v ČR a ve světě za posledních 25 let
 12. Trendy ochrany přírody a udržitelného rozvoje v Evropě v ČR
 13. Souhrn Environmentálních otázek v souvislosti s legislativou a udržitelností

Zaměření předmětu:

Předmět připraví studenty k praktickému využití poznatků získaných v předmětech zaměřených na teorii regionálního rozvoje, politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU, územního plánování a veřejné správy a poznatků nabytých vlastním empirickým pozorováním daného územního celku. Studenti se naučí vnímat jednotlivé aspekty územního rozvoje v širších souvislostech a vyzkouší si aplikaci syntetizovaných poznatků do praktické regionální politiky. Po absolvování předmětu budou studenti schopni prakticky se orientovat v oblasti projektování a programování v rámci evropské i české regionální a kohezní politiky, v související legislativě EU a ČR, dále budou schopni v praxi identifikovat a vhodným způsobem volit nástroje regionální politiky v návaznosti na specifika konkrétního území, především na lokální úrovni. Studenti získají přehled o programových dokumentech v oblasti regionální politiky a aktuálních výzvách v rámci daného programového období, budou schopni orientace mezi jednotlivými hierarchickými složkami v rámci územního rozvoje a deskripce klíčových regionálních disparit v České republice a Evropské unii. Klíčovým prvkem předmětu je příprava návrhu projektu pro dané území v návaznosti na jeho reálné socioekonomické podmínky, legislativní zázemí a platné programové dokumenty. Nedílnou součástí předmětu je exkurze do vybraného regionu či jeho specifické části a diskuze s hlavními aktéry místní regionální politiky a místního rozvoje.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky projektování, programování a strategického plánování. Historický kontext a příčiny vzniku regionálního projektování na území EU a ČR. Seznámení s požadavky v rámci předmětu a podmínkami úspěšného absolvování
 2. Indikátory hodnocení socioekonomické úrovně regionů. Identifikace rozvojového potenciálu a bariér v lokalitě/regionu.
 3. První programy v rámci Evropského společenství, formování společných cílů a priorit v rámci Společenství, historický kontext
 4. Legislativa EU v oblasti programování. Společný strategický rámec.
 5. Regionální operační programy- vyjednávací procesy, schvalování, aplikace principu partnerství
 6. Tematické operační programy - vyjednávací procesy, schvalování, aplikace principu partnerství
 7. Iniciativy současnosti: Jaspers, Jessica, Jeremie; Evropský nástroj pro mikrofinancování, Evropská investiční banka, Evropský investiční fond.
 8. Strategie Evropa 2020
 9. Programování a projektování v ČR: předvstupní období, legislativa ČR
 10. Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020. Účel, obsah, strategie, cíle a indikátory rozvoje regionů ČR
 11. Regionální programové dokumenty v ČR, odpovědné orgány, schvalovací procesy, implementační systémy
 12. Tematické programové dokumenty v ČR, odpovědné orgány, schvalovací procesy, implementační systémy
 13. Poskytovatelé a systémy financování projektů a programů v ČR Informace ke kombinované nebo distanční