Koherence politik pro rozvoj – varianty doporučených postupů na základě analýzy zahraniční praxe TIRAMZV314


Hlavním cílem je přispět ke komplexnímu uchopení Koherence politik pro rozvoj (Policy Coherence for Development - PCD) ve veřejné sféře ČR a naplnit tak jeden z cílů Agendy 2030 a Strategického rámce Česká republika 2030.

Základní náplní činnosti je uskutečnit co nejpodrobnější analýzy vstupního hodnocení, které jsou nezbytné pro posouzení současného stavu poznání, dosavadních způsobu řešení českých a mezinárodních dopadu veřejných politik. Důležitá budou vzešlá doporučení v kontextu příkladu dobré a špatné praxe realizovaných politik. V tomto výsledku se očekává podrobná rešeršní činnost ve smyslu vyhodnocení poznatku z vybraných zemí – Dánsko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko v provazbě na ČR obsahující kritickou rešerši stávajících řešení. V rámci projektu je umožněna rešeršní návštěva uvedených zemí nebo těch z nich, kde to bude předběžně vyhodnoceno jako účelné.

Realizace: 1. 2. 2024 – 31. 7. 2024

Hlavní řešitel: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Další řešitel: Ambis vysoká škola, a.s.

Řešitelský tým za AMBIS: PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.

                                                Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.