Kohezní politika

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí a orientace v problematice kohezní politiky EU a navazujících politik důležitých pro regionální rozvoj, včetně průmětu kohezní politiky EU do podmínek ČR. Navazující a prakticky orientované téma je dotační management.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student získá základní přehled o vývoji a přístupů ke kohezní politice, včetně znalostí týkající se dotačního managementu. Z hlediska kompetencí budou prohlubovány dovednosti v oblasti projektového řízení a dotačního managementu, analytické myšlení, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Teoretická východiska a vývoj kohezní politiky EU
  2. Navazující politiky EU ve vztahu k regionálnímu rozvoji
  3. Zásady a cíle kohezní polity EU, odpovědnosti a role
  4. Průmět kohezní politiky EU do podmínek ČR, odpovědnosti a role
  5. Dotační management a tvorba projektů financovaných ze zdrojů EU, případové studie
  6. Monitoring, reportování, kontrolní mechanismy a zpětná vazba