Komercializace polských a českých neziskových organizací počas pandemie


Velkým úspěchem je získání mezinárodního projektu 22-04324L Komercializace polských a českých neziskových organizací počas pandemie, který získala škola v rámci výzvy GAČR LA. Tyto mezinárodní grantové projekty (LA) jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. V tomto projektu je zahraničním partnerem polská National Science Centre. Řešitel projektu spolu s naší školou je Poznań University of Economics and Business.

Hlavním cílem projektu, který začal 1. 1. 2023 a končí 31. 12. 2024, je prozkoumat dopad polského a českého institucionálního prostředí na komercionalizaci a výkonnost nevládních neziskových organizací (NNO) během pandemie COVID-19. Komercionalizace NNO může být jednou z cest, jak čelit celospolečenským výzvám, se kterými se NNO potýkají. Zároveň je jednou z možností, jak zvýšit jejich výkonnost a účinnost při plnění společenských cílů. V době exogenních šoků jako COVID - 19 se to může jevit dokonce jako klíčové. Ačkoli v literatuře probíhá intenzivní diskuse o komercionalizaci NNO, toto téma nebylo doposud dostatečně empiricky ověřeno. Zjištěná výzkumná mezera se týká zejména institucionálních podmínek (specifik) ovlivňujících podnikatelské chování NNO během krize a vztahů komercionalizace NNO s jejich výkonností v různých aspektech jejich fungování.

Hlavní řešitelkou projektu na české straně je doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D. Dalšími řešiteli jsou doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., prof. Dr. Vladislav Valentinov, Ph.D., doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D., Ing. Milan Křápek, Ph.D. a Ing. Michaela Horňáková.