Krajinné plánování

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny v regionálním rozvoji do jejího rozvoje a geneze, do historie jkrajiny, působení člověka dříve a dns v době postagrární a postindustriální. V rámci předmětu budou prezentovány základní datové zdroje, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí krajiny, jejímu plánování a také pro zajištění odpovídajících investic pro rozvoj krajiny, sídel i investic. Cílem předmětu je seznámit studenty s koncipováním a strukturou krajinného plánu. Předmět se zabývá možnostmi navrhování optimálního prostorového uspořádání krajiny. S důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných a rekreačních hodnot území. Posluchač získá základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Posluchač získá v rámci výuky předmětu základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny, dále bude schopen zajistit si data pro regionální rozvoj jednak z veřejné správy, veřejných zdrojů a databází a také vlastním pozorováním a měřením. Student bude seznámen se základními technikami pro práci s krajinou.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Prostorové plánování - legislativní rámce a zdroje
 2. Metody krajinného plánování a jejich využití, ekosystémové služby
 3. Geneze krajiny globálně, a v ČR
 4. Vliv člověka a času na krajinu, rozložení ploch v krajině a jeho význam
 5. Obsah a standardy krajinného plánu, hodnocení krajinných prvků v ekonomice
 6. Pozemkové úpravy – zemědělská krajina
 7. Lesní krajina – lesní hospodářské plány
 8. Plánování průmyslových a těžebních oblastí, rekultivace a revitalizace krajiny
 9. Vodohospodářské úpravy a jejich plánování
 10. Zvláště chráněná území a jejich plány péče
 11. ÚSES a krajinné mapování, hodnocení
 12. Krajinotvorné programy v EU a ČR a agroekologické programy
 13. Krajinný ráz a jeho podpora, ochrana a geneze