Kriminologické a právní aspekty extremismu a terorismu

Zaměření předmětu:

Obecným cílem předmětu „Kriminologické aspekty extremismu a terorismu“ je seznámit studenty s obsahem kriminologie jako samostatné vědní disciplíny a zejména s pojmy radikalismus, extremismu a terorismus. Specifickým cílem předmětu je pak seznámit studenty s problematikou extremismu a terorismu jako fenoménech současné doby, které jsou produktem současného globalizovaného světa a sebeuvědomování si člověka v této společnosti. V předmětu bude upozorněno na skutečnost, že extremismus a terorismus je jednou z nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb současnosti a umožní studentům vnímat tyto fenomény, identifikovat jejich společenské příčiny a konkrétní projevy, jakož i varovné signály, které jejich příchod na veřejnost předcházejí. Studenti budou seznámeni s možnostmi prevence a případných organizačních opatřeních bezpečnostního managementu v regionech v relaci na hrozby projevů extremismu či terorismu.

Hlavní témata:

1. Úvod do předmětu; kriminologie jako vědní disciplína – obsah a možnosti využití
2. Původy radikalismu, extremismu a terorismu ve společnosti
3. Definice extremismu a terorismu a jejich využití při činnosti bezpečnostního managementu v regionech
4. Možnosti prevence výskytu projevů extremismu a terorismu na regionální, národní a globální úrovni
5. Bezpečnostní management v regionech jako součást boje proti výskytu extremismu a terorismu
6. Způsoby represe výskytu projevů extremismu a terorismu
7. Znalecké a expertní zkoumání projevů extremismu a terorismu z pohledu bezpečnostního managementu v regionech
8. Příklady dobré praxe při řešení problematiky projevů extremismu při konaných veřejných shromážděních
9. Příklady dobré praxe při zajištění veřejného pořádku v regionech s ohledem na problematiku extremismu
10. Součinnost bezpečnostního managementu v regionech a orgánů státní správy při řešení problematiky extremismu
11. Aktuální stav projevů extremismu a terorismu v ČR a v bezpečnostním prostředí
12. Bezpečnostní strategie ČR v oblasti boje proti extremismu a terorismu