Krizové řízení

Předmět je zaměřen na pochopení psychických jevů, které ovlivňují vnímaní, myšlení, komunikaci a rozhodování v krizových situacích. Předmět umožní studentům pochopit chování, reakce a emoce během krizové situaci. Poskytne studentům praktické znalosti a zručnosti potřebné pro zvládání různých krizových situací, a také průvodních jevů jako stres, frustrace, agrese, trauma a jevů, které přichází po krizové situaci. Důraz bude kladen na pochopení vlivu sociálního prostředí na chování člověka. Studenti se seznámí s koncepty krizového managementu a psychické odolnosti manažera v době krize. Studenti budou aplikovat znalosti na konkrétních situacích a simulacích, tak aby pochopili dynamiku krizové situace, jejich limity a také příležitosti, které krizové situace přináší.

Obsah předmětu:

  1. Principy krizového řízení.
  2. Aplikace psychologických konceptů a teorií v krizových situacích - vývin psychiky, vnímaní, učení a osobnost.
  3. Psychosociální faktory ovlivňující chovaní, myšlení a cítění.
  4. Sociálně-kulturní aspekty ovlivňující konflikty v krizových situacích.
  5. Zvládaní konfliktů v krizi.
  6. Zásady krizové komunikaci.
  7. Týmová spolupráce v období krize – aktívní naslouchaní, spolupráce, týmové role, vedení diskuse.
  8. Efektivní strategie sebepoznání a sebezdokonalování.
  9. Úrovně a způsoby krizové intervence.
  10. Etické aspekty v krizových situacích.
  11. Psychické potíže a poruchy během krize a po krizi, a její zvládaní – stresové reakce, post-traumatický stres, trauma, psychická odolnost.