Krizový management

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je rozšířit či obohatit jejich dosavadní poznatky z managementu o oblast prevence, řešení ekonomických krizových situací podniků, popř. postupy vyhlášení konkurzu, vyrovnání a likvidace firmy. Prezentace příkladů z praxe. Získat a osvojit si poznatky z aplikace teorie krizového managementu do praxe hospodářské sféry a veřejné správy.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti umět:

 • popsat a vysvětlit metody a nástroje komplexního integrovaného systému řízení rizik a řízení krizí;
 • navrhnout vhodná opatření pro jednotlivé krizové stavy;
 • popsat fáze firemní krize a důsledky krize;
 • popsat preventivní opatření předcházení krizím, vč. systémů včasného varování a vysvětlit jejich účinnost a aplikaci;
 • formulovat základní principy řízení krizových situací a podnikových restrukturalizací;
 • aplikovat zásady krizového řízen a restrukturalizace firmy v modelovém ekonomickém prostředí;

Hlavní témata

 • Podnikové ekonomické krize, jejich příčiny, průběh, důsledky.
 • Prevence krizových situací -- monitoring, indikátory krizových situací, systémy včasného varování, riziková strategická rozhodnutí a operace.
 • Kontrolní systémy a jejich účinnost.
 • Řízení krizových situací a restrukturalizací v podniku -- krizový management, diagnostika dané krizové situace.
 • Postup firemní restrukturalizace (převzetí kontroly, obnova podpory podílníků, zajištění budoucího financování, stabilizace firmy a jejích procesů).
 • Obnova společnosti. Konkurz, vyrovnání a likvidace firmy -- právní aspekty, řízení a fungování firmy v podmínkách konkurzu a likvidace firmy.