Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy

Termín: říjen 2024 – leden 2026

Uzávěrka přihlášek: 

     - 1. kolo 30. 6. 2024

     - 2. kolo 30. 8. 2024

Cena: 14 900 Kč/semestr

3 semestry

Termín: říjen 2024 – leden 2026

Uzávěrka přihlášek: 

     - 1. kolo 30. 6. 2024

     - 2. kolo 30. 8. 2024

Cena: 14 900 Kč/semestr

Místo konání: Praha – Žižkov, Roháčova 1148/63, Praha 3 nebo Praha – Libeň, Lindnerova 575/1, Praha 8

V souladu s platným zněním školského zákona a podle § 22 odst. 1 písm. a)  zákona  č. 562/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb.,  o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním  systému pedagogických pracovníků, ve znění  pozdějších předpisů.

Cílová skupina

Studium je určené pro:

  • absolventy akreditovaných magisterských programů neučitelského zaměření, kteří působí nebo budou působit jako učitelé odborných předmětů na středních školách,
  • absolventy s úplným středním vzděláním s maturitou v oboru, který odpovídá charakteru vyučovacího předmětu, kteří působí nebo budou působit jako učitelé praktického vyučování a odborného výcviku.

Vzdělávací program zahrnuje předměty, které mají za cíl poskytnout porozumění hlavním teoriím v oblasti výchovy a vzdělávání, osvojit si postupy v pedagogické praxi a získat nezbytné znalosti, dovednosti, návyky a kvality pro plánování, realizaci a hodnocení aktivit v oblasti vzdělávání a výchovy. Jedná se tedy zejména o získání znalostí z pedagogiky, speciální pedagogiky, didaktiky a dovedností potřebných pro úspěšné vedení výuky, včetně přípravy, metod, průběhu výuky a hodnocení. Kromě toho jsou k dispozici další výukové bloky, které doplňují kvalifikaci učitele, jako jsou předměty v oblasti bezpečnosti práce, základů školského práva a managementu nebo výchovného poradenství.

Kompetence absolventa:

Absolvent získá kvalifikaci k výkonu učitelské činnosti v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., v platném znění, a to na základě osvědčení AMBIS vysoká škola, a.s. vydaného podle platného zákona č. 111/1998 Sb.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků – kvalifikační vzdělávání

Nabízené studijní programy se zaměřují především na podporu profesního růstu učitelů a dalších pedagogických pracovníků, kteří aktivně působí v praxi. Pedagogičtí pracovníci si v našich studijních programech mohou zvýšit, nebo rozšířit svou odbornou kvalifikaci.

Veškeré studijní programy DVPP realizované Ambis a.s. jsou držiteli osvědčení Akreditační komise pro další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR.

Účastníci celoživotního vzdělávání podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, nemohou používat statut studenta.

DÉLKA STUDIA

Studium je rozděleno do tří semestrů, které obsahují 172 vyučovacích hodin a 150 hodin řízené praxe.

FORMA STUDIA

Studium je realizováno v prezenční formě. Výuka probíhá výhradně o víkendech, 4-6x za semestr.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Celé studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Povinnou součástí závěrečné zkoušky je pohovor o portfoliu. Zakončení studia se řídí § 2 vyhlášky č.  317/2005 Sb., v platném znění.

Přihláška

  • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech - 2 semestry
  • Oceňování nemovitého majetku - 4 semestry
  • Stavební minimum
  • Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
  • Speciální pedagogika
  • Ekonomika a management podniku - zaměření Bankovní management / Business Economics and Management with a focus on Banking Management


Tel.: 775 890 956

E-mail: kurzy@ambis.cz