Letecká doprava

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 28 900 Kč
za semestr

Obor

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Forma

Kombinovaná

Titul

Bakalář
(Bc.)

Zaměření Letecká doprava vás komplexně připraví na činnosti středního a vyššího managementu civilního letectví, letecké logistiky a dalších dopravních služeb. Seznámíte se s podnikatelskými, manažerskými a marketingovými aktivitami leteckých podniků, aerolinií a zprostředkovatelů dopravních služeb cestovního ruchu.


Uplatnění absolventů

 • Logistik a technik letecké dopravy
 • Operátor letových dat
 • Steward/ka
 • Letecký dispečer
 • Pracovník aerolinie
 • Vedoucí rezervačního úseku

Předměty v rámci zaměření

 • Bezpečnost v letecké dopravě
 • Letecká doprava a letecká technika
 • Ekonomika leteckého podniku
 • Rezervační systémy
 • Management a marketing v letecké dopravě

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Ze školy vyrazíte připraveni na reálný byznys

Pro celý obor je klíčové, abychom vás co nejvíce připravili na následný pracovní život. Během studia vás potkají kreativní projekty a stáže, které vám reálné prostředí přiblíží, a vy se v nich pak následně budete cítit jako ryba ve vodě.

Další zaměření oboru Management hotelnictví a cestovního ruchu

Cestovní kanceláře a agentury

Destinační management

17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

"Díky spojení teoretických a praktických poznatků na manažerské úrovni je Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně výbornou institucí k získání potřebných kompetencí pro orientaci v odvětví hotelnictví, gastronomie nebo cestovního ruchu. Často z této školy osvojené znalosti a dovednosti sám uplatňuji v praxi při jednání s obchodními partnery nebo pro zajištění optimálního fungování společnosti, ve které působím." 

- Ing. Michal Veselský, manažer rezervačního systému a cateringu Quality hotel Brno


"Studium jednoznačně doporučuji. Oceňuji zejména zaměření na využití teorie v praxi a lidský přístup přednášejících. Při uskutečňování svých profesních i osobních cílů z něj těžím dodnes."

- Bc. Martin Vajčner, MSc., vinař, majitel vinařství a člen Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu


"VŠOH mi dala skvělé spolužáky, se kterými se potkávám dodnes, ať už soukromě, nebo profesně. Líbilo se mi, že škola byla malá a atmosféra v ní byla domácí a všechno se dalo vyřídit, zařídit a domluvit bez potřeby běhat po různých katedrách různě po městě. Skvělí učitelé mě ovlivnili svým poctivým přístupem a zápalem jak akademicky, tak lidsky, a byla opravdu radost vnímat, co se snaží předat. Vzpomínám na VŠOH pozitivně."

- Ing. Lukáš Šinogl, ředitel hotelu Unique Beach Resort Zanzibar

Kde mohu realizovat praxe?


Kde se obor vyučuje?


Praha

Brno

Orientační studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět se zaměřuje na posílení studentových znalostí a schopností plně komunikovat v každodenních situacích. Dále na získávání komunikačních dovedností, díky kterým budou studenti schopni hovořit o problémech z profesních oblastí na úrovni B1/B2 dle SERR. Tento předmět také cílí na uvedení studentů do slovní zásoby vyplývající z jednotlivých lekcí, které jim umožní ji užít efektivně v budoucích zaměstnáních.

Obsah předmětu:

 1. Selling dreams
 2. Describing locations
 3. Transport and travel
 4. Types of accommodation
 5. Facilities and services
 6. Dealing with complains
 7. Features and attractions
 8. Statistics for economic development
 9. Offering advice
 10. Geographical features
 11. Calculating entrance fees and prices
 12. Speaking to a group
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je osvojit si základní teoretické poznatky o pojmovém vymezení cestovního ruchu v historickém kontextu, podstatě a významu cestovního ruchu z makroekonomického a mikroekonomického hlediska, fungování systému cestovního ruchu dle jednotlivých prvků systému a okolí systému, typologii a službách cestovního ruchu, cestovním trhu ve spojitosti s marketingem a managementem, cestovním ruchem České republiky, trendech cestovního ruchu v národní i mezinárodní dimenzi. Teoretickou část předmětu doplní studenti formou praktické prezentace reálií českého cestovního ruchu.

Osnova:

 1. Úvod do studia cestovního ruchu
 2. Systém cestovního ruchu
 3. Typologie cestovního ruchu
 4. Vývoj cestování a cestovního ruchu
 5. Udržitelný cestovní ruch
 6. Letecká doprava a její pozice v cestovním ruchu
 7. Lázeňský cestovní ruch a jeho význam pro cestovní ruch
 8. Produkt cestovního ruchu
 9. Ostatní služby cestovního ruchu
 10. Marketing v cestovním ruchu
 11. Cestovní kanceláře a cestovní agentury v cestovním ruchu
 12. Ekonomický a mimoekonomický význam cestovního ruchu
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je koncipován s cílem poskytnout základní znalosti řízení, které budou dále rozvíjeny v navazujících specializovaných předmětech. Součástí náplně předmětu je objasnění podstaty řídícího procesu, náplně řídících funkcí i role manažera v podniku.

Obsah předmětu:

 1. Podstata managementu, management a řízení
 2. Historický vývoj managementu
 3. Profil manažera, osobnostní charakteristiky a předpoklady pro realizaci manažerské funkce
 4. Plánovací proces a metody strategického plánování
 5. Rozhodovací proces a metody rozhodování
 6. Projektování organizace a organizační struktura
 7. Skupiny a týmy v organizaci
 8. Styly řízení a řízení pracovní motivace
 9. Kontrola a kontrolní proces
 10. Komunikace v organizaci
 11. Konflikt v organizaci a krizové řízení
 12. Management změn
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, principy ekonomického chování lidí a fungování trhů. Tyto poznatky umožňují pochopit problémy soudobé hospodářské praxe. V této mikroekonomické části se studenti seznámí s principy rozhodování a chování ekonomických subjektů (domácností a firem), s fungováním trhů, s konkurencí a regulací na trzích, s důsledky cenové regulace, s trhy výrobních faktorů. Cílem výuky je zvládnutí základních ekonomických pojmů, osvojení ekonomického myšlení, pochopení ekonomických vztahů, umožnit chápání a orientaci v současném ekonomickém dění a poskytnutí základny pro hlubší studium ekonomie, osvojit si práci se základními ekonomickými modely a umět analyzovat ekonomické problémy ve vztahu k hospodářské praxi.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do mikroekonomie
 2. Rozhodování spotřebitele
 3. Analýza poptávky
 4. Produkční funkce a náklady v krátkém období
 5. Produkční funkce a náklady v dlouhém období
 6. Příjmy, zisk a rovnováha firmy. Rovnováha trhu.
 7. Nedokonalá konkurence - rovnováha monopolu
 8. Nedokonalá konkurence – rovnováha oligopolního odvětví a monopolistické konkurence. Alternativní cíle firmy.
 9. Obecné principy rozhodování domácností a firem na trzích výrobních faktorů. Rozdělování důchodů.
 10. Rozhodování domácností a firem na trhu práce
 11. Rozhodování domácností a firem na trhu kapitálu
 12. Tržní selhání a mikroekonomická politika státu
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům, které se problematiky práva dotýkají a které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

Obsah předmětu:

 1. Pojem, podstata a funkce práva. Právo české, unijní a mezinárodní z pohledu jednotlivce.
 2. Prameny českého, unijního a mezinárodního práva. Právní normy.
 3. Tvorba práva.
 4. Právní kultury.
 5. Subjekty práva.
 6. Systém práva.
 7. Interpretace práva. Práce s judikaturou.
 8. Realizace právních norem.
 9. Právní skutečnosti. Právní vztahy.
 10. Právní odpovědnost.
 11. Aplikace práva.
 12. Právní stát.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty základním pravidlům tvorby odborného textu. Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studentům budou předány zásady tvorby odborné práce, práce s literaturou, dalšími prameny a informačními zdroji. Předmět rozvíjí schopnosti studentů při výběru tématu, určení cílů, metod a postupů odborné práce. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do tvorby odborných textů
 2. Tvorba a zásady psaní odborných textů
 3. Stylistické, gramatické a typografické zásady
 4. Citace I. - styly, forma a způsoby citování
 5. Citace II. - praktické příklady a využití
 6. Plagiátorství
 7. Práce s tématem
 8. Způsoby vyhledávání informací
 9. Elektronické informační zdroje
 10. Hodnocení zdrojů a informací, etika vědecké práce
 11. Kritické myšlení v práci s informacemi
 12. Publikování a prezentace informací

2. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Klíčovým cílem předmětu je naučit studenty využívat standardy kvality v současném hotelnictví a způsob fungování jednotlivých úseků hotelového provozu – v nezávislých hotelech, ale také ve velkých hotelových společnostech.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do hotelnictví, vývoj hotelnictví, legislativa
 2. Legislativní aspekty pro provozování gastronomických služeb
 3. Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení
 4. Typologie organizačních struktur
 5. Produkt v ubytovacích a stravovacích službách
 6. Podnikatelský plán, pre-opening
 7. Kongresové, lázeňské/spa hotely, apartmánové hotely
 8. Butikové a designové hotely – produkt, standardy služeb
 9. Informační technologie v hotelu
 10. Sdílené ubytovací služby
 11. Bezpečnost v hotelu. Kontrolní činnost – externí a interní.
 12. Integrační procesy v hotelnictví
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět objasňuje účinky makroekonomických politik s využitím základních modelů v podmínkách uzavřené a otevřené ekonomiky. Využívá pokročilejší analýzy problematiky nezaměstnanosti a inflace, jakož i představuje nejběžnější modely ekonomického růstu. Důraz je položen na národohospodářskou dimenzi analýzy forem a faktorů rozvoje národních ekonomik a na aktualizaci mezinárodních souvislostí hospodářského vývoje se specifikací na hotelnictví a cestovní ruch.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do studia makroekonomie
 2. Ukazatele ekonomické výkonnosti
 3. Výdaje a rovnovážný hrubý domácí produkt (model Produkt-výdaje)
 4. Peníze
 5. Agregátní poptávka a agregátní nabídka
 6. Hospodářské cykly a ekonomický růst
 7. Nezaměstnanost
 8. Inflace
 9. Měnový kurz
 10. Platební bilance
 11. Měnová a fiskální politika
 12. Mezinárodní obchod a obchodní politika
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy marketingu uplatňovanými v teorii a praxi cestovního ruchu. Předmět vysvětluje podstatu marketingu, systém marketingu, filozofii, cíle, plánování a organizaci, marketingové nástroje v prostředí cestovního ruchu. Důraz je kladen na rozšířený marketingový mix.

Obsah předmětu:

 1. Marketing cestovního ruchu, jeho podstata a význam
 2. Marketingové prostředí
 3. Cílové trhy a jejich výběr
 4. Marketingový informační systém
 5. Marketingová strategie a marketingový plán
 6. Charakteristika marketingového mixu
 7. Produkt v CR
 8. Cena v CR
 9. Distribuce produktu a tvorba balíčků v CR
 10. Komunikace v CR
 11. Lidské zdroje, procesy, materiální prostředí a partnerství v CR
 12. Digitální marketing
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s elementárními statistickými pojmy a základními postupy zpracování dat. Dalším cílem je studentům ukázat možnosti analýzy a prezentace statistických dat.

Obsah předmětu:

 1. Popisná statistika.
 2. Charakteristiky polohy a variability.
 3. Úvod do teorie pravděpodobnosti. Klasická definice pravděpodobnosti. Statistická definice pravděpodobnosti.
 4. Podmíněná pravděpodobnost. Věty o násobení a sčítání pravděpodobnosti.
 5. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných náhodných veličin.
 6. Základní pravděpodobnostní rozdělení.
 7. Výběrová zjišťování, náhodný výběr. Základy teorie statistických odhadů.
 8. Obecný postup testování statistických hypotéz. Parametrické testy.
 9. Neparametrické testy.
 10. Metody zkoumání závislostí. Analýza v kontingenčních tabulkách.
 11. Úvod do korelační analýzy. Jednorozměrná analýza rozptylu.
 12. Přehled a shrnutí základních statistických metod.
zápočet
povinný
zápočet
volitelný

3. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými formami managementu destinace tak, jak se vyvíjely v čase a jak se postupně utváří i v České republice. V tomto předmětu si studenti prohloubí analytické znalosti z obecného cestovního ruchu z hlediska destinačního jak v souvislostech mezinárodního cestovního ruchu, tak v rovině domácího cestovního ruchu. Pro efektivní využití potenciálu cestovního ruchu je nezbytné profesionální řízení jednotlivých destinací. Destinační management je především o spolupráci a partnerství podnikatelů, místní samosprávy a obyvatelstva a o společném řízení a budování destinace.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do studia
 2. Destinace cestovního ruchu – pojem, definice
 3. Destinace z geografického aspektu
 4. Vývoj a základní trendy v destinačním managementu
 5. Principy destinačního managementu
 6. Využití marketingu a managementu v řízení destinací
 7. Organizace destinačního managementu
 8. Destinační agentura
 9. Kooperace, partnerství, strategické aliance
 10. Marketing destinace
 11. Životní cyklus destinace, turistická destinace a její vliv na životní prostředí
 12. Rozhodování při výběru destinace
 13. Hodnocení kvality destinace
 14. Trvale udržitelný rozvoj destinace

Cíl předmětu:

Předmět představuje úvod do základních kategorií ekonomiky podniku, podnikání, životního cyklu podniku a determinant ekonomického podnikového rozhodování, analýzy a řízení základních činností podniku z hlediska různého zaměření a vytváří tak obsahové i metodologické východisko pro navazující odborně specifikované předměty studijního programu. Cílem předmětu je představit studentům problematiku vztahující se k podniku, včetně seznámení s provázaností a komplexností vztahů v podnikové praxi. Předmět vytváří předpoklady získání orientace v problematice ekonomiky řízení podniků jak v hotelnictví, tak cestovním ruchu.

Obsah předmětu:

 1. Podstata podniku a podnikání, podniky v hotelnictví a cestovním ruchu
 2. Životní cyklus podniku
 3. Podnikání a jeho organizace
 4. Obchodní podniky
 5. Podnikové výrobní faktory
 6. Cíle podniku a jeho funkce, efektivnost podniku
 7. Organizace podniku
 8. Personální činnost v podniku
 9. Majetková a kapitálová struktura podniku
 10. Typologie podniků a specifika podniků v oblasti služeb
 11. Nákup a odbytová politika podniku
 12. Finanční analýza podniku ubytovacích služeb
zápočet
povinný
zápočet
volitelný

4. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit a rozšířit geografické a kartografické poznání podle potřeb profesní přípravy specialistů pro cestovní ruch a hotelnictví a vybavit studenty rozsáhlým souborem praktických dovedností uplatňujících se v cestovním ruchu. Předmět je složen z obecné geografie cestovního ruchu a z regionální geografie cestovního ruchu.

Obsah předmětu:

 1. Obecná geografie cestovního ruchu I.
 2. Obecná geografie cestovního ruchu II.
 3. Poptávka po rekreaci a cestovním ruchu
 4. Nabídka rekreace a cestovního ruchu
 5. Dopady rozvoje cestovního ruchu
 6. Městský cestovní ruch
 7. Venkovský cestovní ruch
 8. Cestovní ruch v národních parcích a chráněných krajinných oblastech
 9. Lázeňství a zdravotní cestovní ruch
 10. Plánování a politika v cestovním ruchu
 11. Regionální geografie cestovního ruchu České republiky
 12. Regionální geografie cestovního ruchu Evropy a dalších světadílů

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty chápat podstatu a význam dopravy a distribučních systémů v cestovním ruchu jako zásadní části materiálně technické základny cestovního ruchu. Předmět vytvoří předpoklady získat studentům orientaci v současné problematice a trendech v oblasti cestovního ruchu a naučí je řešit požadavky, které jsou v současnosti klienty na cestovní ruch kladeny.

Obsah předmětu:

 1. Logistika
 2. Logistické systémy v tržním kontextu
 3. Dopravní a distribuční systémy v tržním kontextu I
 4. Dopravní a distribuční systémy v tržním kontextu II
 5. Využívání dopravních prostředků v CR při přepravě zvířat
 6. Využívání dopravních prostředků v CR při předčasném návratu z cestovní aktivity
 7. Instituce zabývající se mezinárodní přepravou
 8. Přepravní legislativa
 9. Řízení dopravních systémů v cestovním ruchu
 10. Rizika v dopravě
 11. Využívání dopravních prostředků při přepravě potravin
 12. Identifikace a balení jako součást přepravy
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce. Studenti zvládnou koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě zadání bakalářské práce, dále budou umět relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími odborný problém tématu budoucí bakalářské práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního způsobu výzkumu, budou znát základní nástroje těchto výzkumů a budou schopni je vhodně použít. Studenti se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, budou konzultovat postup vzniku zadání bakalářské práce a získají tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma. Zpracováním zadání bakalářské práce studenti se dobře připraví na vlastní psaní bakalářské práce a na obhajobu své bakalářské práce před odbornou komisí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do odborného obsahu práce I.
 2. Úvod do odborného obsahu práce II.
 3. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce. Etika výzkumu.
 4. Typy výzkumů - kvalitativní a kvantitativní přístup, metody získávání dat a údajů: výhody a nevýhody jednotlivých postupů.
 5. Stanovení výzkumného problému, výzkumných otázek, hypotéz a designu výzkumu.
 6. Sběr dat, volba výzkumného nástroje, určení výzkumného vzorku.
 7. Proměnné, operacionalizace, hypotézy.
 8. Logika kvantitativního výzkumu, nároky, kladené na výzkumné nástroje, tvorba dotazníku.
 9. Kvalitativní výzkum – specifika rozhovorů, zaznamenávání dat, kódování.
 10. Interpretace a zpracování výsledných dat.
 11. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce, formální a obsahová podoba bakalářské práce, charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 12. Time management, efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce, prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Student získá základní teoretické znalosti z oblasti účetnictví, bude seznámen se současnou právní úpravou účetnictví pro podnikatele v České republice. Hlavní důraz je kladen na základní účetní operace na účtech rozvahových, vznik nákladů a výnosů, vznik a vykázání výsledku hospodaření, což je společné pro všechny světově respektované účetní systémy. Po absolvování předmětu bude student schopen zachytit běžné hospodářské operace vyskytující se v malých a středních podnicích, sestavit účetní závěrku, dále bude umět využívat informace obsažené v účetních výkazech pro účely řízení a rozhodování.

Obsah předmětu:

 1. Podstata a význam účetnictví. Nástroje účetnictví.
 2. Bilanční teorie. Bilance: funkce a obsah. Odvození rozvahových účtů, otevírání účtů.
 3. Náklady a výnosy. Účetní dokumentace, chronologie, systematika.
 4. Kontrola správnosti účetních zápisů. Uzavírání účetních knih. Výkaznictví, výkaz zisku a ztrát: struktura a možnosti uspořádání.
 5. Dlouhodobý majetek (rozpoznání, oceňování, vykazování), způsoby pořizování dlouhodobého majetku.
 6. Dlouhodobý majetek (vyjádření opotřebení, způsoby vyřazování a jejich účtování a vykazování).
 7. Zásoby nakupované (definice, členění, rozpoznání, oceňování, účtování způsob A, B).
 8. Finanční majetek (pokladna, bankovní účet, peníze na cestě, finanční majetek dlouhodobý, krátkodobý).
 9. Dodavatelsko-odběratelské vztahy, účtování DPH, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
 10. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, rezervy.
 11. Proces účetní uzávěrky.
 12. Účetní závěrka.
zápočet
povinný
zápočet
volitelný

5. Semestr

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na osvojení základních poznatků z oblasti zajištění výživy – tedy dostatku potravin pro jedince základní individuální potřebou. Z hlediska zajištění bezpečnosti státu a ekonomického rozvoje společnosti je nutné chápat zajištění dostatečného přísunu stravy jako základní společenskou potřebu. Potravinová bezpečnost má své místo i v problematice gastronomie a hotelnictví, v první řadě je součástí potravinové bezpečnosti bezpečnost potravin z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti, která je v gastronomických provozech stěžejní, dále pak v širším kontextu je oblast gastronomické nabídky součástí veřejného stravování. Systematické uspořádání učiva sleduje jednotlivé faktory, které ovlivňují nutriční hodnotu stravy, což usnadňuje celkovou orientaci v problematice zdravé výživy.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky bezpečnosti potravin – základní terminologie
 2. Legislativa v oblasti bezpečnosti potravin v ČR
 3. Biologické nebezpečí v potravinách
 4. Chemická nebezpečí v potravinách
 5. Fyzikální nebezpečí v potravinách
 6. Alergeny v potravinách – klasifikace, legislativní rámec
 7. Křížová kontaminace v potravinách
 8. Správná hygienická praxe, Hygienický balíček, HACCP systém
 9. Strategie bezpečnosti potravin v ČR
 10. Systém zajištění bezpečnosti potravin (koordinační skupina, EFSA, kontrola potravin a krmiv)
 11. Systém zajištění bezpečnosti potravin (monitoring cizorodých látek, systém RASFF, varování před závadnými potravinami)
 12. Environmentální techniky, technologie a bezpečnost potravin
 13. Systém managementu bezpečnosti potravin ISO 22000
 14. Inspekční standard BRC, International Food Standard IFS, Sytém FSSC 22000
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o principech fungování finančních trhů v rámci ekonomického systému. Dále znalosti o finančních institucích, působících na finančních trzích, finančních instrumentech a metodách jejich oceňování. Studenti získají dovednosti základního investičního rozhodování a využití finančních instrumentů a nástrojů, a to jak v soukromém životě, tak v profesní praxi.

Obsah předmětu:

 1. Finanční systém a finanční trh
 2. Struktura finančního trhu
 3. Úrokové sazby a jejich funkce ve finančním a ekonomickém systému
 4. Bankovní systém a bankovní instituce
 5. Vybrané přístupy pro měření a řízení rizika na finančních trzích
 6. Analýza dluhového trhu
 7. Analýza akciového trhu
 8. Trh s deriváty
 9. Risk management: Termínové kontrakty typu forward, futures a swap
 10. Risk management: Oceňování opcí
 11. Instituce kolektivního investování
 12. Regulace finančních trhů
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Pro řešení závěrečné práce si umět vybrat tematiku studijního oboru (hotelnictví, gastronomie a cestovní ruch). Definovat zásady a přístupy ke zpracování odborných prací. Najít cíl a způsoby řešení tématu. Popsat teoretická východiska řešeného problému. Určit obsah (osnovu) řešeného tématu a způsob zpracování. Umět vyhledávat a použít odborné zdroje a literaturu k tématu.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům klíčové informace k problematice služeb v segmentu pohostinství (gastronomii a hotelnictví). Důraz je kladen na legislativu upravující gastronomické a hotelové služby, typologii služeb v hotelech a gastronomických provozech. Studenti se naučí využívat nové formy nabídky a technologie (jak ve výrobní praxi, tak v hotelových službách). Absolventi zvládnou vytvořit relevatní cateringovou nabídku, menu engineering a rovněž se naučí implementovat standardy hygieny a bezpečnosti.

 1. Úvod do hotelového provozu
 2. Úvod do gastronomických služeb
 3. Legislativa upravující poskytované služby v restauraci
 4. Organizační struktura a typologie služeb v hotelech
 5. Typologie gastronomických služeb
 6. Marketing v hotelnictví
 7. Řízení stravovacích služeb
 8. Principy řízení gastronomické nabídky v hotelu
 9. Menu engineering
 10. Řízení cateringových služeb v hotelu
 11. Řízení služeb v lázeňských hotelech
 12. Systémy a způsoby obsluhy
zápočet
volitelný

6. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními kategoriemi: lázeňství, lázeňský cestovní ruch a wellness turismus, služby v daném oboru ekonomických aktivit s důrazem na gastronomické služby. Poukázat na význam uvedených činností v místní, regionální a národní ekonomice z hlediska trendů vývoje společnosti v rámci evropského ekonomického prostoru.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky – pozice lázeňství v hospodářství České republiky
 2. Podmínky a faktory rozvoje léčebného lázeňství
 3. Rekreační lázeňství – lázeňství a wellness
 4. Organizace a řízení lázeňství v České republice
 5. Lázeňské služby
 6. Wellness služby
 7. Gastronomické služby v lázeňství a wellness
 8. Léčebná výživa v lázních
 9. Lázeňský a wellness produkt na trhu cestovního ruchu – marketingové aktivity v lázeňství a wellness
 10. Evropské lázeňství – komparace lázeňství vybraných evropských států
 11. Ekonomický a mimoekonomický význam lázeňských služeb a wellness služeb
 12. Trendy v lázeňství ve 21. století
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Sjednocení a rozšíření znalostí použití tabulkových kalkulátorů Microsoft Excel, Open Office calc či Google docs. Hlavním cílem je získání praktických znalostí o využívání funkcí, grafů a dalších nástrojů tabulkových kalkulátorů.

Obsah předmětu:

 1. Ovládání tabulkového procesoru – buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek.
 2. Automatické funkce – vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
 3. Použití složitějších funkcí – matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací funkce.
 4. Funkce pro práci s textem a datem – funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc den, ….
 5. Práce s maticemi - použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
 6. Grafické zpracování numerických dat - tvorba grafů, úpravy grafu.
 7. Vyhledávání a filtrování.
 8. Kontingenční tabulky – vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování.
 9. Rozšířené nástroje – hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.
 10. Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs.- základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
 11. Open Office Calc - základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.
zápočet
povinný
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce).

zápočet
volitelný

Volitelné předměty se vyučují od druhého semestru.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.