Název předmětu

1. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty efektivně aplikovat kvantitativní metody v ekonomii. Přitom se předpokládá doplnění teoretických základů moderními numerickými metodami tak, aby byli studenti schopni správně formulovat problém, stanovit správné analytické metody řešení a získat řešení některou z procedur, dostupných v MS Excel. Návaznost témat je následující: metody lineární algebry (řešení soustav rovnic), průběh funkcí jedné a dvou proměnných, modelování závislosti (analýza rozptylu, regresní analýza), testování statistických hypotéz (parametrické testy, testy dobré shody), modelování trendu v časových řadách (regresní metody, adaptivní modely), lineární programování (modely a speciální úlohy), dynamické modely (lineární a nelineární diferenciální rovnice), modely finančních časových řad (ARIMA, GARCH), stochastické procesy (Markovovy řetězce, úlohy hrom. obsluhy), simulační metody (generátory náhodných čísel, metoda Monte Carlo), matematické modelování v demografii a pojišťovnictví.

Zaměření předmětu:

Cílem je rozšířit a prohloubit znalosti ze základního kurzu a zvládnout makroekonomii na úrovni středně pokročilého kurzu. Předmět zahrnuje problematiku rovnováhy ekonomiky v dlouhém období i problematiku krátkodobých hospodářských výkyvů. Výklad zahrnuje charakteristiku a posouzení účinnosti měnové a rozpočtové politiky v uzavřené i otevřené ekonomice s alternativními systémy měnového kurzu.

Hlubší výklad makroekonomických charakteristik a vztahů podává prostřednictvím teoretických modelů v kontextu uzavřené a otevřené ekonomiky. Vedle modelů agregátní poptávky a agregátní nabídky využívá zejména model IS-LM a Mundell-Flemingův model pro otevřenou ekonomiku. Klade důraz na dimenzi otevřenosti moderních ekonomik a kontext globální ekonomiky s akcentem na problematiku malé otevřené ekonomiky odpovídající nejvíce naší ekonomické realitě. Problematiku mezinárodní ekonomie přitom nevyděluje jako samostatnou část kurzu, ale usiluje o její organické včlenění do jednotlivých tematických celků.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu, který navazuje na předmět Podniková ekonomika vyučovaný v bakalářském stupni studia je rozšíření znalostí studenta z pohledu koncepčního řešení podnikových systémů, jejich architektury a orientace na podnikové procesy z pohledu tzv. nové ekonomiky. Prohloubení znalostí spojených s hodnocením celkové podnikové výkonnosti, systémové porozumění roli podnikatelských aktivit a strategiím jejich implementace.
Hlubší pozornost bude zaměřena na koncepci podnikové ekonomiky, cíle podniku a jeho funkce, strukturování podnikových rozhodovacích problémů, manažerské pojetí nákladů, podnikové finance a jejich řízení a investiční rozhodování. Pozornost bude rovněž věnována logistickému zajištění procesů podniku, hodnocení výkonnosti podniku a hodnotě firmy a jejímu měření.

povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s normami, které upravují podnikání. Tyto normy jsou zahrnuty do obchodního práva a souvisejících odvětví, zejména živnostenského práva a také práva, které upravuje ochranu hospodářské soutěže. Student získá znalosti nutné pro zahájení podnikání, a to jak fyzických, tak i právnických osob. Pozornost bude věnována i obchodním společnostem a družstvům. Uvědomí si úlohu práva v těchto vztazích, zejména pokud jde o meze, které právo stanoví, včetně nutnosti dodržovat pravidla týkající se ochrany hospodářské soutěže.
Dále předmět seznamuje studenty se základními pojmy obchodního závazkového práva, s problematikou vzniku obchodních závazkových vztahů, se zajištěním závazků, změnami závazků, zániku závazků a také s jednotlivými smluvními typy v oblasti obchodních závazkových vztahů. Studenti si osvojí základy obchodních závazkových smluv, způsob jejich uzavírání a jejich provádění v praxi. Seznámí se s pojmem a podstatou cenných papírů, s pojmem a funkcí dluhopisů, směnkami a šeky. Součástí předmětu je i úprava náhrady škody a dalších důsledků spjatých s neplněním obchodních závazkových vztahů. Studenti se rovněž seznámí s problematikou rozhodčího řízení při řešení obchodních sporů. Zvláštní pozornost bude věnována problematice exekučního řízení a otázkám insolvenčního řízení.

Zaměření předmětu:

Výuka v předmětu psychologie osobnosti manažera je zaměřena zejména na rozšíření poznatků a dovedností z předchozí výuky psychologie pro ekonomy. Ústředním tématem bude osobnost manažera. Obsahově se týká charakteristiky relevantních psychologických a sociálně psychologických dovedností uplatňujících se v činnosti manažera – umění jednat s lidmi, umění prezentace, asertivního jednání, vedení lidí apod. Rozvoj dovedností manažera je zacílen rovněž do oblasti životního stylu manažera, zvládání stresu a řešení konfliktních situací, a to jak intrapsychických, tak i vyskytujících se v pracovním kolektivu. Studenti budou seznámeni s možnostmi používat relaxační techniky a v rámci cvičení si je sami vyzkouší. Pozornost bude zaměřena i na možnosti a limity osobního rozvoje manažera a seberealizaci v profesi.

V rámci výuky budou používány různé psychologické techniky a postupy směřující k sebepoznání manažera a ke zdokonalení jeho manažerských dovedností.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou sestavení účetní závěrky a následných výkazů podle Koncepčního rámce Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) a podle US GAAP. Smyslem je pochopení základních prvků účetní závěrky, účetních principů a metod, na základě kterých se účetní závěrky sestavují. To umožňuje správné pochopení obsahu jednotlivých položek finančních výkazů a správné posouzení finančního zdraví podnikatelského subjektu.
Tematicky předmět zahrnuje problematiku mezinárodní dimenze tvorby všeobecně uznávaných účetních zásad a jejich úlohu v mezinárodní harmonizaci finančních výkazů. Studenti jsou postupně seznamováni se základními předpoklady nutnými pro sestavení finančních výkazů, s kritérii pro uznání základních prvků těchto výkazů, s pojetím kapitálu, se současnou hodnotou a zveřejňováním finančních výkazů. Studenti budou schopni v případě potřeby přetransformovat takto sestavené výkazy do české účetní legislativy a naopak, rozpoznat výchozí hodnotu daňového základu, ze kterého se dále vychází při výpočtu daně z příjmu.

Cizí jazyk
povinný

2. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami a technikami vědeckého výzkumu použitelnými pro řešení aktuálních manažerských a podnikatelských problémů. Důraz je kladen na zvládnutí potřebného souboru znalostí a dovedností pro zpracování vlastního výzkumného projektu. Přednášky a cvičení předpokládají aktivní participaci studenta a zahrnují níže uvedená témata:
Základy metodologie vědy tj. věda a výzkum, vědecká teorie, metodologie, výzkumný proces, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum, vztah mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem, smíšený výzkum, akční výzkum.
Charakteristika podnikatelského a manažerského výzkumu. Formulace a vyjasnění předmětu výzkumu. Kritická literární rešerše. Rozhodování o přístupu ke zkoumané problematice a výběr výzkumné strategie. Diskuse výzkumného přístupu v relaci k etice výzkumu. Výběr vzorků. Využití sekundárních dat. Sběr primárních dat s využitím techniky pozorování, semi-strukturovaného eventuálně hloubkového interview a dotazníkovou technikou. Analýza kvantitativních a kvalitativních dat. Vypracování a prezentace výzkumné zprávy.

Zaměření předmětu:

Předmět navazuje na předmět Mezinárodní právo v hospodářské praxi, který je vyučován v bakalářském studijním programu. Cílem předmětu je charakterizovat mezinárodní právo veřejné a evropské právo (právo Evropské unie) a vymezit jejich vztah k právu vnitrostátnímu.

Postupně budou studenti seznamováni s pojmem a zvláštnostmi mezinárodního práva veřejného, jeho subjekty a prameny. Pozornost bude věnována problematice mezinárodních smluv a vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu a k právu EU. Dále evropské integraci a vzniku Evropského společenství a Evropské unii, jejich orgánům a pramenům. Pozornost je věnována povaze práva Evropského společenství a Evropské unie, pravomocem Evropského společenství, jakož i základům právní úpravy vnitřního trhu EU. Dále je předmět zaměřen na Evropské mezinárodní právo soukromé.

Předmět dle zaměření 1
povinně volitelný
Předmět dle zaměření 2
povinně volitelný
Předmět dle zaměření 3
povinně volitelný
Cizí jazyk
povinný

3. Semestr

povinný

Zaměření předmětu:

Cílem kursu je seznámit studenty se zaměřením a nástroji moderního finančního řízení, způsoby financování podnikových potřeb a jejich vlivem na zvýšení tržní hodnoty korporací.
V rámci tohoto předmětu se studující seznámí s teorií hodnoty, rizika, praktickými problémy při sestavování rozpočtu, způsoby financování a tržní efektivností, dividendovou politikou a kapitálovou strukturou, opcemi, financováním pomocí dluhu, finančním plánováním, problematikou krátkodobých finančních rozhodnutí, fúzí a mezinárodních financí.

Důraz bude kladen na způsoby ocenění cenných papírů, problematiku investičního rozhodování podle čisté současné hodnoty, vztahy rizika a výnosů, způsoby financování korporace, dluhové financování, interakce mezi investičním a finančním rozhodováním, leasingové financování, dividendovou politiku, finanční analýzu podle tržních hodnot, finanční plánování, krátkodobé finanční rozhodování a očekávané přínosy fúzí..

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je osvojení si základů strategického myšlení a rozhodování. Zvláštní pozornost je věnována metodické výbavě manažera v relaci k požadavkům systematické strategické analýzy a moderním přístupům strategického řízení, managementu změny a managementu znalostí. Základní formou výuky jsou přednášky a cvičení, které předpokládají aktivní participaci studentů ve všech fázích výukového procesu. Součástí výuky je řešení případových studií, zpracování a prezentace projektů, využití brainstormingu a metodiky řízené diskuse.
Tematicky předmět zahrnuje problematiku procesu strategického řízení podnikatelských subjektů a výklad relevantních pojmů: poslání, strategická vize, strategický plán, konkurenční a finanční výhoda, strategická analýza vnějšího a vnitřního prostředí, implementace strategického plánu, firemní kultura. Problematiku strategických map v relaci ke konceptu Balanced Scorecard. Vybrané strategické přístupy managementu změny a managementu znalostí. Teorii inovací, management hodnotové inovace a problematiku inovativního marketingu. Posuny podnikatelského paradigmatu v relaci ke změnám vnějšího podnikatelského prostředí v globalizující se ekonomice.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je prohloubení marketingových znalostí a dovedností získaných na bakalářském stupni studia. Zvláštní pozornost bude věnována problematice marketingové strategie, tržní analýze konkurence, identifikaci stávajících a budoucích konkurenčních pozic a konkurenčním strategiím zaměřeným na umístění produktu. Důraz je kladen na aktivní participaci studentů ve všech fázích výukového procesu.
Tematicky předmět zahrnuje komplexní tématiku marketing managementu: Marketingové prostředí a jeho vliv na podnikání. Strategické plánování a růstové strategie v marketingu. Marketingový strategický výzkum a segmentace trhu. Metody marketingového výzkumu, průběh a řízení marketingového výzkumu, informační zdroje. Segmentace spotřebních trhů. Segmentační strategie, kritéria segmentace trhu spotřebních výrobků, segmentační strategie na průmyslovém trhu. Výběr cílových trhů. Výrobková politika. Výrobkový mix. Fáze cyklu tržní životnosti výrobků. Značková politika firmy. Trendy v oblasti značkové politiky. Strategické řízení značek. Cenové strategie. Faktory ovlivňující volbu cenové strategie. Cenová politika. Cenová politika v průběhu životního cyklu výrobku. Proces tvorby ceny. Distribuční politika. Vývojové trendy v oblasti distribuce. Faktory ovlivňující volbu distribuční politiky. Vliv Internetu na distribuci. Komunikační politika. Komunikační strategie v mezinárodním prostředí. Nástroje komunikačního mixu – reklama, podpora prodeje, public relations, osobní prodej a další komunikační nástroje.

Předmět dle zaměření 1
povinně volitelný
Předmět dle zaměření 2
povinně volitelný
Předmět dle zaměření 3
povinně volitelný
Cizí jazyk
povinně volitelný

4. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout celkový přehled o informatice s respektováním všech nezbytných součástí informačních systémů, jejich podstatných charakteristik a jejich vzájemných vazeb, prakticky zvládnout základní analytické metody a postupy při realizaci podnikových informačních systémů.
Tematicky předmět zahrnuje základní principy a obsah informačních systémů, kategorizaci a podstatné atributy informačních a komunikačních technologií. Nástroje osobní informatiky zde představují základ pro praktické řešení běžných administrativních úloh. Aplikace informatiky v ekonomice a jejich charakteristiky reprezentují současný obsah podnikové informatiky a zahrnují zejména aplikace pro celopodnikové řízení (ERP – Enterprise Resource Planning), elektronické podnikání, řízení a správu podnikového obsahu (ECM – Enterprise Content Management), aplikace pro podporu podnikových analýz a rozhodování, řízení vztahů s obchodními partnery. Předmět uzavírá výklad základních analytických a projekčních metod uplatňovaných v informatice a principy řízení rozvoje podnikových informačních systémů.

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy autorského práva a práva průmyslového vlastnictví. Studenti se seznámí se základními pojmy a systematizací práv k nehmotným statkům, s jejich ochranou a také s důsledky porušování těchto práv a to se zvláštním přihlédnutím k právům autorským. Pozornost je dále věnována právům souvisejícím s právem autorským – práva výkonného umělce, práva výrobce zvukového záznamu, práva výrobce zvukově obrazového záznamu, práva vysílatele, právo nakladatele, právo pořizovatele databáze. Studenti se rovněž seznámí i s problematikou kolektivní správy. Předmět je zaměřen i na práva průmyslová, na patenty a vynálezy, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, ochranu obchodního jména.
Pozornost bude věnována rovněž způsobům nakládání s autorskými právy a s průmyslovými právy. Zvláštní pozornost bude věnována úpravě práv k nehmotným statkům v mezinárodním kontextu a to zejména ve vztahu ke komunitárnímu právu Evropské unie a mezinárodním úmluvám.

povinný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na fungování podniku, podstatu podnikání a podnikatelských rozhodnutí. Předmět aktivizuje studenta k podnikatelské akci, vede ho k samostatnému přemýšlení a rozhodování. Základní formou výuky je sehrávka komplexní manažerské hry s využitím virtuálního počítačového prostředí doplněná blokem seminářů. Absolvování manažerské hry vede k formování základních manažerských dovedností.

Tematicky předmět zahrnuje problematiku podniku a měření jeho výkonnosti (tj. podnik a jeho ekonomická struktura, činnosti podniku, organizační struktura a procesní řízení, manažerský informační systém, diagnostika výkonnosti podniku). Dále analýzu chování podniku v interakci s okolím (tj. systémové myšlení a systémová dynamika). Řízení budoucnosti podniku (tj. východiska strategie a strategie podniku).

Předmět dle zaměření 1
povinně volitelný
Předmět dle zaměření 2
povinně volitelný
Cizí jazyk
povinně volitelný