Management médií

Předmět přináší studentům praktickou formu výuky ucelený přehled o jednotlivých typech médií, jejich rolích a odpovídajících mediálních formátech. Studenti získají širší povědomí o fungování mediálního prostředí, z oblasti obsahového a produkčního managementu médií a marketingu mediálních organizací. Cílem je na praktických příkladech a případových studiích seznámit studenty s principy fungování jednotlivých článků managementu médií, poukázat na specifika těchto oblastí, včetně specifik novinářské práce a práce v mediálních organizacích, vydavatelstvích a agenturách. Na konkrétních příkladech poukázat na pravidla komunikace firmy s médií, reputace firmy, šíření informací, demonstrovat příležitosti i hrozby související s jednotlivými mediálními formáty. Součástí výuky jsou příklady aktuálních trendů a vývoje mediální komunikace, včetně exkurze do mediálního zastoupení nebo vydavatelství.

Studenti jsou po ukončení předmětu schopni orientovat se v rozdělení a typologii médií, znají specifika a příležitosti jednotlivých mediálních formátu, chápou role a význam mediálních institucí, jejich marketingu, včetně produkčního, distribučního a obsahového managementu.

Cílem je demonstrovat a pomoci studentům pochopit nejrůznější role a pozice v oblasti mediálního managementu, jejich specifika a potřeby v měnícím se světě médií. Studenti budou chápat rozdělení jednotlivých nástrojů, znát moderní trendy v mediální komunikaci.

Obsah předmětu:

 1. Role médií, typy médií, vliv médií
 • Základní rozdělení médií, postavení médií ve společnosti
 • Význam nezávislosti médií ve společnosti, zpravodajská, informativní a kulturotvorná role médií ve společnosti
 1. Veřejnoprávní sdělovací prostředky, privátní mediální instituce, jejich specifika a příležitosti
 2. Obrazová média, internetová média, regionální média, specifika a role
 3. Obsahový a produkční management médií
 4. Distribuční a prodejní management
 • Role vydavatelů, inzerentů a dalších článků managementu médií
 1. Marketing mediálních organizací
 • Význam marketingu v médiích, druhy příjmu mediálních organizací, příklady z praxe v ČR a ve světě
 • Ekonomický a společenský tlak, vlivy a dopady na kvalitu médií
 1. Mediální formáty, jejich specifika, záměry, využití
 • Různé typy reklamních, marketingových a komerčních sdělení, product placement a další
 1. Specifika mediální a novinářské práce
 • Práce s informacemi, informační zdroje, výběr a nastolování témat, copywritte
 • Objektivita, podložení informací, nezávislost, etický kodex, občanský žurnalismus, investigativní novinářská práce
 1. Příprava podkladů a textů v médiích a pro média, principy, hrozby jako dezinformace, manipulace, destruktivní informace, zkreslování informací, destabilizace, povrchově mělké informace, emotivní sdělení, racionální a iracionální sdělení
 • Externí komunikace, komunikace firmy se zástupci médií
 1. Mediální plány, formáty, marketingový výzkum, průzkum trhu a veřejného mínění
 • Mediální výstupy, analýzy, media monitoring, follow up
 • Role a příležitosti
 1. Exkurze do vydavatelství nebo mediální organizace
 1. Aktuální trendy, vývoj a příležitosti mediální komunikace
 1. Jednotlivá specifika rolí a jejich postavení v managementu médií, potřebné předpoklady, příležitosti a možnosti dalšího rozvoje