Management rozvoje měst a regionů

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 27 900 za semestr

Obor

Management rozvoje měst a regionů

Lokalita

Praha/Brno

Forma

Prezenční
a kombinovaná 

Titul

Bakalář
(Bc.)

Přihlaste se na akademický rok 2024/25!

Studujte obor, díky kterému získáte manažerské dovednosti potřebné pro vedoucí pozice ve státní správě a samosprávě. Vyberte si zaměření podle toho, čemu se v budoucnu chcete věnovat.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou pracovních dnů ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Vzdělání, které se vám bude hodit

Naučte se řídit region strategicky a transparentně. V oboru Management rozvoje měst a regionů vás čeká nejen teoretická příprava, ale především praktické zpracování projektů a plánů.

Zaměření oboru Management rozvoje měst a regionů


Management
evropských projektů

Management
cestovního ruchu

Management
a rozvoj lidských zdrojů


Management
ve veřejné správě

Územní
management

Životní prostředí
a rozvoj


17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

"Studium mě nejen velmi bavilo. Přednášky byly skutečně poutavé a především přínosné. Jednoznačný přínos tohoto studia u sebe vidím v propojení s praxí.

Ve funkci starostky, kterou zastávám, získané teoretické znalosti jednoznačně doplnily praktické zkušenosti a velmi mi to v mé práci pomohlo."

- Mgr. Jitka Synková, absolventka oboru Management rozvoje měst a regionů, starostka Městské části Praha 17


Orientační studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu

1. Semestr

povinný

Zaměření předmětu:

Rozšíření a sjednocení znalostí pro použití textových komponent kancelářských programů (MS Office, Open Office, Google) s cílem dosáhnout efektivního a kvalitního užívání těchto programových balíků. Získané znalosti a dovednosti budou využity jak v průběhu studia, tak i v praxi.

WORD

 1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy.
 2. Formátování textu: Rozložení stránky, písmo, odstavce, úpravy textu, použití stylů, šablony, záhlaví a zápatí, číslování stránek.
 3. Použití automatických funkcí: Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát.
 4. Práce s tabulkou: Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty.
 5. Vizuální efekty: Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
 6. Hromadná korespondence: Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvořen štítků, obálek a dopisů.
 7. Spolupráce uživatelů: Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.

ALTERNATIVY K MICROSOFT WORD

 1. Použití textového editoru Google docs: Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí.
 2. Použití textového editoru Open Office
 3. Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí.

POWERPOINT

 1. Prezentace: Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení.
 2. Prezentace: Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.

Zaměření předmětu:

Předmět má za cíl studentům představit prostředí a možnosti využití vybraných geografických informačních systémů (GIS). Nedílnou součástí tohoto cíle je seznámit studenty se základy kartografie a geoinformatiky. Pochopení vztahů mezi realitou a mapovým zobrazením bude probíhat primárně s využitím prostorových dat vázaných, v souladu se zaměřením studia, na problematiku regionálního rozvoje a prostorového charakteru krajiny.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do kartografie (vývoj, historické mapy pro využití v regionálním rozvoji, základy matematické kartografie).
 2. Úvod do GIS (základní pojmy a představení softwaru).
 3. Nejpoužívanější datové modely.
 4. Mapové služby.
 5. Základní operace s vektorovými daty.
 6. Základní operace s rastrovými daty (georeferencování).
 7. Mapy v regionálním rozvoji.
 8. GIS a územní plánování.
 9. Metody tematické kartografie pro znázornění kvantitativních a kvalitativních údajů.
 10. Kompozice mapy.
 11. Úvod do nových GIS technologií využitelných v regionálním rozvoji.
 12. Samostatná práce.

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se základními výpočetními postupy a možnostmi jejich využití v ekonomii, investování a rozhodování. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního oboru.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Číselné množiny a operace s čísly: reprezentace čísel, operace s reálnými čísly, absolutní hodnota reálného čísla a její geometrický význam, znázornění reálného čísla nebo jeho aproximace na číselné ose, množiny (základní pojmy, množinové operace sjednocení, průnik, rozdíl), intervaly reálných čísel a operace s nimi.
 2. Proměnná, algebraické výrazy: zavedení, definiční obor, mnohočleny a operace s nimi, úpravy výrazů, zápis závislostí pomocí proměnných, modelování reálné situace pomocí výrazů.
 3. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice: řešení lineárních rovnice a nerovnice s jednou neznámou, řešení kvadratických rovnic s jednou neznámou, součinový a podílový tvar rovnice a nerovnice.
 4. Rovnice s absolutní hodnotou, rovnice vyššího řádu: lineární rovnice a kvadratické rovnice s absolutní hodnotou, nulové body mnohočlenů vyššího stupně.
 5. Soustavy rovnic: sčítací a dosazovací metoda, maticová algebra, využití matic a determinantů při řešení soustav lineárních rovnic, (Gaussova eliminační metoda, Cramerovo pravidlo).
 6. Výroková logika, kombinatorika: výroková logika, tabulky pravdivostních hodnot složených výroků, zavedení pojmu faktoriál, kombinační číslo, Pascalův trojúhelník, binomická věta, základy kombinatoriky.
 7. Číselné posloupnosti a jejich vlastnosti: hledání závislostí, jejich matematická interpretace a zápis, grafické znázornění posloupností, vlastnosti posloupností (monotonie, omezenost, limita), posloupnost aritmetická a geometrická.
 8. Funkce a jejich vlastnosti I: zavedení pojmu, definiční obor, obor hodnot, graf funkce, základní vlastnosti funkcí, lineární, kvadratická a lineární lomená funkce.
 9. Funkce a jejich vlastnosti II: inverzní funkce, mocninné funkce a odmocnina, exponenciální a logaritmická funkce, funkce s absolutní hodnotou, limita funkce.
 10. Derivace funkce: definice a základní vlastnosti, derivace elementárních funkcí a funkcí složených, tečna a normála
 11. Využití derivací funkce: využití první a druhé derivace (monotonie funkce, extrémy, konvexnost a konkávnost).
 12. Průběh funkce: zakreslení grafu funkce, která nepatří mezi elementární funkce.

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín, osvojit si základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni pochopit hospodářský mechanismus a analyzovat ekonomická fakta a činit z této analýzy závěry pro chování subjektů z pohledu mikroekonomického i analyzovat hospodářství jako celek. Dále budou studenti schopni činit závěry pro hospodářskou politiku a pochopit propojení národních ekonomik.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Ekonomické principy; základní kategorie a vazby z pohledu nejnovějších vědeckých poznatků.
 2. Koncept poptávky a nabídky, elasticita poptávky a nabídky.
 3. Trh a tržní rovnováha, cenový mechanismus, příčiny tržních selhání.
 4. Základy rozhodování ekonomických subjektů na různých typech trhů.
 5. 444Základní makroekonomická východiska k pochopení fungování ekonomiky.444
 6. Makroekonomická rovnováha, základy teorie otevřené ekonomiky.
 7. Trh peněz, inflace, nezaměstnanost, hospodářský růst a stabilizační, resp. zahraničně-ekonomické politiky.
povinný

Zaměření předmětu:

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce ke speciálním bezpečnostním, kriminologickým, kriminalistickým a právním disciplínám, které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Posluchači jsou seznámeni se základními atributy právního státu, ústavního systému a fungování veřejné moci v České republice a tím je jim umožněno prohloubit si v širokém kontextu společenských věd základy vlastního právního vědomí souvisejícím s výkonem veřejné moci.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Právní stát (vázanost státu právem, lidská práva, dělba moci, demokratický charakter státu).
 2. Ústavní pořádek ČR (Ústava, ústavní zákony, hierarchie právních norem)
 3. Ústavní zakotvení moci zákonodárné
 4. Ústavní zakotvení moci výkonné
 5. Ústavní zakotvení moci soudní
 6. Ústavní zakotvení samospráva v ČR, speciální ústavní orgány, Veřejný ochránce práv
 7. Listina základních práv a svobod, zakotvení základních lidských práv v mezinárodních dokumentech
 8. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR a další ústavní předpisy
 9. Správní právo a veřejná správa
 10. Trestní právo a orgány činné v trestním řízení
 11. Finanční právo a finanční správa ČR
 12. Mezinárodní právo veřejné a vztah právního řádu ČR k právu mezinárodnímu
 13. Právo Evropské unie, členství ČR v Evropské unii
povinný

Zaměření předmětu:

Regionální geografie a regionalistika vytvářejí postupy zabývající se vymezováním, typologií, hierarchií, charakteristikou, hodnocením, srovnáváním a vývojem regionů. Studenti by se s těmito postupy měli seznámit, neboť regionální rozvoj se uskutečňuje v mozaice regionů různých typů a hierarchie. Uvedené disciplíny se, mimo jiné, zabývají regionálními disparitami. Otázkou je, zda tyto disparity při tvorbě regionální politiky a uskutečňování regionálního rozvoje zachovat, tlumit nebo odstraňovat, tak, aby další vývoj byl pozitivní a trvale udržitelný.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

333Studenti pochopí pojem region v jeho různých formách a variantách. Naučí se vymezovat regiony, charakterizovat je, nalézat regionální rozdíly, tak, aby tyto schopnosti pak mohli uplatnit v rámci regionální politiky a regionálního rozvoje.333

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod – definice.
 2. Sídla a osídlení.
 3. Region (charakteristiky a typologie).
 4. Region a regionalizace.
 5. Regiony a jejich základní charakteristiky.
 6. Řádovostní hierarchizace regionů.
 7. Regionální rozdíly.
 8. Regionální procesy.
 9. Migrace
 10. Urbanizace a sídelní dělba práce.
 11. Sociálně geografický systém
 12. Modely prostorového uspořádání území.

Zaměření předmětu:

Předmět se zaměřuje na osvojení si zásad odborné práce při zpracování vybraného odborného tématu na základě vyhledání, selekce a utřídění zdrojů a využití získaných znalostí z dosavadního studia včetně dovednosti jejich samostatné aplikace při řešení konkrétního problému. Studenti se seznámí s metodami tvorby odborné práce a základními přístupy kvantitativního a kvalitativního výzkumu, práce s literaturou a dalšími prameny a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší metody efektivního učení a práci s odborným textem. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni efektivně vyhledávat a třídit zdroje, vybrat vhodné metody zpracování odborného textu, formulovat základní východiska řešeného problému, formulovat výzkumné otázky, psát a publikovat odborný text.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do metodologie vědecké práce.
 2. Psaní odborného textu – formální a stylistické zásady zpracování textu.
 3. Práce s tématem, stanovení cílů, tvorba textu.
 4. Formy odborných/akademických textů.
 5. Zdroje a způsoby získávání informací – vyhledávání v EIZ a na internetu.
 6. Citace a plagiátorství.
 7. Hodnocení vědy, hodnocení kvality zdrojů.
 8. Etika vědecké práce.
 9. Výzkumné metody, výzkumné otázky, design výzkumu, hypotézy, proměnné.
 10. Kvalitativní výzkum – metody, rozhovory.
 11. Kvantitativní výzkum – metody, dotazníky.
 12. Metody vyhodnocování a interpretace dat, statistické vyhodnocení dat.
Cizí jazyk I
povinně volitelný

2. Semestr

povinný

Zaměření předmětu:

Sjednocení a rozšíření znalostí použití tabulkových kalkulátorů Microsoft Excell, Open Office calc, či Google Docs. Hlavním cílem, je získání praktických znalostí o využívání funkcí, grafů, a dalších nástrojů tabulkových kalkulátorů. Schopnost efektivně zpracovat rozsáhlá data pomocí filtrování, řazení, kontingenčních tabulek či databázových funkcí.

Hlavní témata – obsah předmětu:

MICROSOFT EXCEL

 1. Ovládání tabulkového procesoru: Buňky, formát buněk, adresování relativní a absolutní, stavový řádek.
 2. Automatické funkcí: Vkládání funkcí, vyhledání vhodných funkcí ze seznamu, kopírování buněk.
 3. Použití složitějších funkcí: Matematické funkce, statistické funkce, funkce když, countif, sumif, vyhledávací
 4. funkce.
 5. Funkce pro práci s textem a datem: Funkce najít, zleva, zprava, část, datum, rok, měsíc den.
 6. Práce s maticemi: Použití maticového zápisu a výpočtu základních maticových operací jako výpočet
 7. determinantu, součtu a součinu matic, inverzní matice, transponované matice.
 8. Grafické zpracování numerických dat
 9. Tvorba grafů, úpravy grafu.
 10. Vyhledávání a filtrování
 11. Kontingenční tabulky: Vytváření, modifikace, použití, vícerozměrné tabulky, filtrování.
 12. Rozšířené nástroje: Hledání řešení, tabulka dat, scénáře, řešitel, analytické nástroje.

ALTERNATIVY K MICROSOFT EXCEL

 1. Aplikace tabulkového kalkulátoru Google Docs: Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí,
 2. pokročilé nástroje.
 3. Open Office Calc: Základní přehled, formátování buněk, použití funkcí, pokročilé nástroje.

Zaměření předmětu:

Předmět je základním kurzem v oblasti studia prostorově – organizační stránky regionů, měst a vesnic a úvod do věd, které se touto problematikou zabývají tj. urbanismu a územního plánování. Předmět se soustředí na seznámení studenta s fyzickou podstatou měst a regionu (vývoj stavby měst, struktura, kompozice, funkce a fungování).

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolventi předmětu získají orientaci v metodách, základních urbanistických principech a postupech a v nástrojích, procesech a dokumentech územního plánování, úloze jednotlivých aktérů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Urbanismus - úvod, pojmy, teorie
 2. Sídelní struktury - uspořádání a organizace sídla
 3. Vývoj stavby měst
 4. Uspořádání a organizace sídla
 5. Urbanistická kompozice
 6. Funkce bydlení
 7. Funkční složky území - občanská vybavenost
 8. Funkce výroba pracovní příležitosti
 9. Zeleň v území a v sídle
 10. Funkce rekreace
 11. Doprava
 12. Technická infrastruktura v sídle
povinný

Zaměření předmětu:

Zaměřením přednášek předmětu Management je vybavit studenty znalostmi a technikami teoretických a praktických základů manažerských činností (vybraný průřez relevantních manažerských funkcí, metod a technik managementu). Cílem předmětu je připravit studenty na aplikaci poznatků pro nižší a střední stupeň řízení podnikatelských a neziskových subjektů a vytvořit předpoklady pro jejich další rozvíjení. Teoretické přednášky budou doplněny případovými studiemi praktických manažerských přístupů. Obsah předmětu je dále rozšiřován navazujícími předměty Management lidských zdrojů, Projektový management, Marketing, Strategické plánování a Organizace v regionálním rozvoji.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti znalosti o základních funkcích managementu včetně dovednosti jejich praktického využití při řízení organizací. Studenti si osvojí principy, nástroje a techniky základních manažerských činností v souladu se žádoucími kompetencemi vykonávání manažerské práce ve standardních podmínkách i v podmínkách změn.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Podstata managementu, vymezení základních pojmů.
 2. Historické kořeny managementu, vývoj a hlavní rozvojové směry.
 3. Management organizace. Společenská odpovědnost firem.
 4. Manažerské funkce.
 5. Metody a techniky managementu.
 6. Rozhodování a řešení problémů
 7. Strategický management.
 8. Management změn a inovací.
 9. Management znalostí.
 10. Management rizik.
 11. Management kvality (TQM, EFQM, CAF). Přednáška garanta společně s představitelem managementu KÚ.
 12. Time management. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z KÚ.
 13. Etika a kultura práce manažera. Přednáška garanta předmětu společně s představitelem managementu z KÚ.

Zaměření předmětu:

Hlavním cílem je seznámit studenty s formami sběru geografických dat a se základními informačními zdroji o území. Dalším cílem je naučit základním analýzám získaných dat v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Studenti budou seznámeni se základními mapovacími a interpretačními metodami. Prakticky se naučí vytvořit mapový projekt pro územně plánovací dokumentaci. Součástí výuky bude úvod do Dálkového průzkumu Země. Předmět se v praktické rovině zabývá prostorovým charakterem krajiny, kde je kladen důraz analýzu geografických dat, popisujících její ekologické, produkční, obytné a další hodnoty.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Přehled hlavních mapovacích metod v regionalistice.
 2. Základní zdroje dat, základy statistiky, veřejně dostupné databáze.
 3. Databáze, jako součást geografických dat, nástroje pro jejich správu, atributové dotazy.
 4. Prostorové analýzy v GIS.
 5. Pokročilé metody georeference prostorových dat.
 6. Územně analytické podklady, katalog jevů, struktura dat, metadata.
 7. Tvorba projektů územně plánovací dokumentace v prostředí GIS.
 8. Metody Dálkového průzkumu Země – příklady využití, metody klasifikace dat DPZ.
 9. Digitálních modely terénu – sběr dat a tvorba.
 10. Tvorba ortofotomap – příprava, ortogonalizace, mozaika, radiometrie, verifikace.
 11. Interpretace geodat a grafické výstupy.
 12. Samostatná práce – tvorba projektu hlavního výkresu Územního plánu obce.

Zaměření předmětu:

Předmět obsahuje poznatky z veřejné správy, její struktury, organizace, řízení, rozhodování, hospodaření, poznatky správního práva a další legislativy ve vazbě na problematiku veřejné správy, součástí předmětu jsou též aspekty EU. Posluchači se seznámí s teoretickými a zejména s praktickými aspekty fungování veřejné správy (obecně a zejména ve vztahu k samosprávám); s jejím hospodařením a správou; se subjekty, s rozhodováním a vztahy; se správní vědou a relevantní legislativou; s organizační výstavbou veřejné správy, s veřejnou službou a rolí úředníků ve veřejné správě. Dále se posluchači seznámí s problematikou úkolů a cílů veřejné správy, s rozhodováním uvnitř tohoto systému a s fenoménem efektivnosti veřejné správy. Posluchači se též seznáme s relevantními aspekty těchto témat ve vazbě na EU.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy.
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa.
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU.
 4. Organizace veřejné správy - státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy.
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě, problematika korupce a etiky.
 6. Úkoly a cíle veřejné správy - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné
 7. správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů.
 8. Rozhodování a analýza ve veřejné správě (obecně, ve vazbě na samosprávu).
 9. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku.
 10. Veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky.
 11. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
 12. Přednáška odborníka z praxe: Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy.
 13. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa
povinný

Zaměření předmětu:

Seznámit posluchače s elementárními statistickými pojmy a základními postupy zpracování dat; základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky; Princip regresní a korelační analýzy. Ukázat možnosti analýzy a prezentace statistických dat. Po úspěšném absolvování budou studenti rozumět obsahu a umět používat základní statistické nástroje, které budou využívat v navazujících odborných předmětech a využijí je v praxi.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Popisná statistika.
 2. Charakteristiky polohy a variability.
 3. Kombinatorika. Úvod do teorie pravděpodobnosti.
 4. Klasická definice pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost.
 5. Náhodné jevy. Věta o násobení a sčítání pravděpodobnosti.
 6. Náhodné veličiny. Popis rozdělení pravděpodobností náhodných veličin. Charakteristiky jednorozměrných
 7. náhodných veličin.
 8. Základní pravděpodobnostní rozdělení.
 9. Náhodný výběr, výběrová zjišťování.
 10. Základy teorie statistických odhadů a testování statistických hypotéz.
 11. Úvod do matematické statistiky, základní pojmy.
 12. Úvod do regresní a korelační analýzy, jednorozměrná analýza rozptylu, analýza v kontingenčních
 13. tabulkách.
 14. Metody analýzy časových řad (elementární metody popisu dekompozice časových řad, adaptivní přístupy
 15. k modelu časových řad).

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, do pojmové problematiky a s tím spojených právních norem ČR a direktiv EU, případně aktuálních podkladů OSN. Součástí přípravy na problematiku bude vysvětlení historie pojmu a postupu k udržitelnosti, dále pak smyslu světové konference v Riu 1992 a jejích důsledků, pojmů a aktivit Agenda 21, lokální Agenda 21, postupy při stanovení MDG a přechodu na Agendu 2030, strategie rozvoje ČR 2030 a provázání s dalšími dokumenty. V dalším rozvoji myšlenky udržitelného rozvoje jsou posluchači seznámeni s dalšími principy a aplikacemi ve světě, v Evropě a také v ČR.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Udržitelný rozvoj, vznik, definice, prosazování a instituce, zákony.
 2. Vývoj myšlenky UR ve světě i v ČR, navazující evropské aktivity.
 3. Indikátory udržitelnosti a jejich využití a rozvoj.
 4. Seznámení s environmentální geografií, bezpečností a postupy prevence krizových situací v prostředí.
 5. Úvod do využití datových zdrojů.
 6. Globální oteplování, omezení CO2, mitigace, Resilient Cities a Covenant Cities, Pact of Mayors, Adaptační strategie.
 7. Koncepce environmentální bezpečnosti a přizpůsobení se vlivům změny klimatu.
 8. Směry a myšlenky v aktuální světové, evropské a české politice v ochraně životního prostředí a udržitelném rozvoji.
 9. Zákony ČR a směrnice EU a doporučení udržitelného rozvoje.
 10. Odborná exkurze: Návštěva ÚČOV Praha na Císařském ostrově (čistička odp.vod) jako zásadního provozu pro čistotu vod v Pražské kotlině a na toku řeky Vltavy k soutoku
 11. Aktuální trendy jako jsou Smart Cities, Digital City, Adaptace na změnu klimatu, resilience měst, strategie adaptace, organizace na světové úrovni a rozvoj myšlenek u nás.
 12. Města a globální rozvojové cíle, cíle Milenia a další, včetně Agendy 2030 a strategického rámce UR v ČR 2030, ICLEI..
Cizí jazyk II
povinně volitelný

3. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou základů účetnictví a podnikové ekonomiky tak, aby byli schopni porozumět existenci a principu fungování podnikatelských subjektů v České republice. Předmět je zaměřen na vymezení majetku a zdrojů jeho krytí, jejich oceňování, funkci v rámci ekonomické činnosti podniku a zobrazení v rámci koloběhu těchto prostředků. Hlavní důraz je kladen na prezentaci informací v podobě účetních výkazů pro potřeby uživatelů. Dále studenti získají informace pro výběr optimální právní formy podnikání o majetkové a kapitálové strukturře podniku jako důležitých faktorech pro úspěšné fungování podnikatelského subjektu. Význam oceňování majetku a závazků pro účetní výkaznictví.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Podstata podniku a podnikání, okolí podniku.
 2. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 3. Zachycování hospodářské činnosti podniku.
 4. Náklady, jejich klasifikace a výnosy podniku.
 5. Současný funkční model účetnictví pro podnikatele v ČR.
 6. Dlouhodobý majetek. Hodnocení jeho využití.
 7. Zásoby. Řízení zásob.
 8. Účtování o finančním majetku. Zúčtovací vztahy. Cash Flow.
 9. Zdroje krytí majetku a účtování o nich.
 10. Účetní závěrka a uzávěrka.
 11. Finanční plánování.
 12. Externí přednáška: Funkce a náplň práce ekonoma, využití informací pro ekonomické rozhodování, řízení a hodnocení

Zaměření předmětu:

Předmět je zaměřen na strategické plánování a řízení obcí, regionů a krajů včetně potřebných souvislostí a vazeb. Budou využívány relevantní případové studie z praxe. Vzhledem ke skutečnosti, že nejvýznamnější procesy podpory regionálního rozvoje se odehrávají právě prostřednictvím strategického plánování, seznamuje tento předmět studenty oboru s jedním ze stěžejních nástrojů praktické aplikace regionálního rozvoje a regionální politiky.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student získá základní přehled o metodách a technikách plánování, znalosti pro zpracování analýz i návrhové části strategických dokumentů, včetně akčních plánů a projektů. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce při tvorbě případových studiích, kritické myšlení při jejich obhajobě, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Strategické plánování v kontextu plánování rozvoje.
 2. Teorie a přístupy ke strategickému plánování a řízení
 3. Strategické plánování ve veřejné správě se zaměřením na obce a kraje, případové studie
 4. Nástroje strategického plánování
 5. Proces strategického plánování
 6. Správní komunikace a participace veřejnosti v procesu strategického plánování
 7. Profil města, obce, regionu, SWOT analýza, analýza rizik, finanční analýza
 8. Strategická vize, tvorba návrhové části plánu – vize, struktura plánu, cíle
 9. Akční plány a programy, projekty
 10. Zpětná vazba ve strategickém plánování, indikátory
 11. Implementační pravidla a řízení změn
 12. Systémové myšlení, systémová dynamika, metoda Balanced Scorecard

Zaměření předmětu:

V průběhu studia se posluchači seznámí s předmětem a metodami socioekonomické geografie a regionální ekonomie. Studium umožňuje pochopit vývoj, současný stav a hlavní trendy v rozmístění hospodářství a dalších sociálně ekonomických aktivit člověka, vazbu na problematiku regionálního rozvoje, územního plánování a managementu rozvoje obcí, měst a regionů. Studenti pochopí pozici a roli socioekonomické geografie a regionální ekonomie při charakteristice území, regionálních analýzách a v rámci lokálního a regionálního rozvoje.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do socioekonomické geografie a regionální ekonomie.
 2. Teorie regionu. Vývoj názorů na koncepci regionu. Činitelé a aktéři regionální ekonomiky.
 3. Obyvatelstvo: jeho struktura a vývoj. Prostorová mobilita.
 4. Sídelní systém a jeho dynamika. Městský region a jeho vývoj
 5. Prostorová struktura měst a její vývoj.
 6. Zemědělství. Lokalizační faktory a lokalizační teorie (von Thünen). Prostorové uspořádání zemědělství.
 7. Průmysl. Lokalizační faktory a lokalizační teorie. Prostorové uspořádání průmyslu. Trendy.
 8. Maloobchod a služby. Teorie centrálních míst (W. Christaller). Postupy výběru obslužných středisek.
 9. Doprava a cestovní ruch. Odvětví a budoucnost dopravy, systémy veřejné dopravy. Prostorová nabídka a poptávka po cestovním ruchu.
 10. Přednáška odborníka z praxe: zástupce vybraného ministerstva (MPO, MMR, MV, MD) .
 11. Klasické teorie regionálního růstu a rozvoje (neoklasická teorie, teorie exportní báze, teorie polarizovaného vývoje)
 12. Novější teorie regionálního rozvoje: regionální rozvoj v podmínkách znalostní ekonomiky (klastry, regionální inovační systémy, globální hodnotové řetězce a produkční sítě).

Zaměření předmětu:

Stěžejním cílem výuky předmětu Veřejné finance je získání základních informací o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami a nástroji fiskální politiky a základními pojmy. Součástí přednášek budou případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami daňové, rozpočtové, mzdové oblasti.

Pozornost bude věnována rovněž mezinárodním aspektům veřejných financí, krátkodobé i dlouhodobé fiskální nerovnováze, exportnímu financování, auditu a ratingu.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Po úspěšném absolvování předmětu získají posluchači základní znalosti v oblasti fiskální gramotnosti, sestavování veřejných rozpočtů na místní, regionální i národní úrovni, osvojí si racionální přístupy ke způsobům hospodaření s veřejnými prostředky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Ekonomika veřejného sektoru a její financování
 2. Rozpočtová a fiskální politika v ČR
 3. Rozpočtová soustava
 4. Veřejné výdaje, projekty a programy
 5. Financování obcí
 6. Financování vybraných odvětví ekonomiky ČR
 7. Mezinárodní aspekty veřejných financí
 8. Partnerství veřejného a soukromého sektoru
 9. Financování sociálního zabezpečení
 10. Exportní financování
 11. Rating
 12. Audit
 13. Nelegální jevy ve veřejných financích 

Zaměření předmětu:

Předmět je pokračujícím kurzem v oblasti studia prostorově – organizační stránky regionů, měst a vesnic. Předmět se soustředí na seznámení studenta s podstatou zásad managementu územního rozvoje. Studijní předmět vymezuje management územního rozvoje jako součást regionalistiky a řízení regionálního rozvoje. Předmět se věnuje problematice managementu územního rozvoje a plánování od jeho širších společensko – historických souvislostí, přes legislativní rámec až po jeho nástroje, aktéry a podstatu územně plánovacího procesu v současné praxi.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Management územního rozvoje jako jeden z druhů plánování rozvoje.
 2. Prvky managementu územního rozvoje.
 3. Vývoj managementu územního rozvoje.
 4. Legislativní rámec v ČR a současná legislativní úprava.
 5. Aktéři managementu územního rozvoje.
 6. Nástroje managementu územního rozvoje 1.
 7. Nástroje managementu územního rozvoje 2.
 8. Územně plánovací proces 1.
 9. Územně plánovací proces 2.
 10. Regulativy a limity rozvoje.
 11. Přednáška odborníka z praxe na téma Současné trendy v územním managementu a územním plánování tj. pracovníka úřadu Obce s rozšířenou působností na úseku územního plánování (např. z ORP Hradec Králové, Kolín apod.)
 12. Terénní exkurze na téma Limity územního rozvoje např. do území Českého nebo Moravského krasu, do suburbánních lokalit velkých měst (Prokopské nebo Radotínské údolí Prahy apod.) Cílem exkurze je seznámit studenty s vybranými limity územního rozvoje, ať již přírodními (inundační území, území ochrany přírody a krajiny – CHKO, přírodní rezervace), tak i urbanistickými (památková ochrana území, urbánní struktura sídel atd.)
Cizí jazyk III
povinně volitelný

4. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky krajiny v regionálním rozvoji do jejího rozvoje a geneze, do historie jkrajiny, působení člověka dříve a dns v době postagrární a postindustriální. V rámci předmětu budou prezentovány základní datové zdroje, které jsou nutné pro pochopení zákonitostí krajiny, jejímu plánování a také pro zajištění odpovídajících investic pro rozvoj krajiny, sídel i investic. Cílem předmětu je seznámit studenty s koncipováním a strukturou krajinného plánu. Předmět se zabývá možnostmi navrhování optimálního prostorového uspořádání krajiny. S důrazem na respektování ekologických, produkčních, obytných a rekreačních hodnot území. Posluchač získá základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Posluchač získá v rámci výuky předmětu základní přehled o metodických postupech v plánování krajiny, dále bude schopen zajistit si data pro regionální rozvoj jednak z veřejné správy, veřejných zdrojů a databází a také vlastním pozorováním a měřením. Student bude seznámen se základními technikami pro práci s krajinou.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Prostorové plánování - legislativní rámce a zdroje
 2. Metody krajinného plánování a jejich využití, ekosystémové služby
 3. Geneze krajiny globálně, a v ČR
 4. Vliv člověka a času na krajinu, rozložení ploch v krajině a jeho význam
 5. Obsah a standardy krajinného plánu, hodnocení krajinných prvků v ekonomice
 6. Pozemkové úpravy – zemědělská krajina
 7. Lesní krajina – lesní hospodářské plány
 8. Plánování průmyslových a těžebních oblastí, rekultivace a revitalizace krajiny
 9. Vodohospodářské úpravy a jejich plánování
 10. Zvláště chráněná území a jejich plány péče
 11. ÚSES a krajinné mapování, hodnocení
 12. Krajinotvorné programy v EU a ČR a agroekologické programy
 13. Krajinný ráz a jeho podpora, ochrana a geneze

Zaměření předmětu:

Jedná se o jeden ze stěžejních předmětů studijního oboru. Navazuje a dále rozvíjí poznatky z předchozích kurzů jako Regionalistika, Management územního rozvoje, Veřejná správa a Evropská unie aj. Předmět se zaměřuje na procesy regionálního rozvoje a možnosti jejich usměrňování prostřednictvím regionální politiky a jejích nástrojů. Studenti získají potřebné znalosti a dovednosti, potřebné pro analyzování a koncepční (strategické, politické) řešení problémů rozvoje obcí, měst a regionů.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Lidský systém,
 2. Aktiva lidského systému
 3. Pojmy, pojetí a cíle řízení bezpečnosti
 4. Řízení bezpečnosti území či organizace
 5. Krizové řízení-jeho cíle, nároky, postavení, zásady, specifika a srovnání s EU a NATO; organizační, personální, legislativní, finanční, materiální a technické zajištění
 6. Role IZS, veřejné správy a privátních organizací
 7. Plánování nouzové a krizové; speciálně povodňové plány, havarijní plány, krizové plány, plány provozovatelů kritické infrastruktury.
povinný

Zaměření předmětu:

Povinný jednosemestrální předmět Správní právo obsahuje poznatky z obecné části správního práva, ze správního práva procesního a správního práva trestního.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Posluchači se seznámí s teoretickými a praktickými aspekty veřejné správy, správního práva, s jeho prameny, subjekty a vztahy, též s evropským správním právem. Dále se posluchači seznámí zejména s teoretickými a praktickými aspekty realizace činnosti veřejné správy, se správními akty a s dalšími formami činnosti veřejné správy, s kontrolou a jinými právními zárukami ve veřejné správě a se správněprávní odpovědností čili s tzv. správním právem trestním.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika správního práva a veřejné správy
 2. Prameny a normy správního práva
 3. Subjekty a vztahy ve správním právu
 4. Pojem a charakteristika evropského správního práva
 5. Charakteristika činnosti veřejné správy, funkce veřejné správy
 6. Správní akty, správní řízení a opatření obecné povahy
 7. Veřejnoprávní smlouvy
 8. Faktické úkony a organizační formy realizace veřejné správy
 9. Charakteristika právních záruk ve veřejné správě, kontrola veřejné správy
 10. Zrušení, změna, sistace vadných správních aktů a jiných opatření ve veřejné správě
 11. Uplatňování odpovědnosti za porušení právních povinností, přímé donucení ke splnění právní povinnosti
 12. Charakteristika správněprávní odpovědnosti
 13. Odpovědnost za přestupky a jiné správní delikty
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Studenti si osvojí zásady a metody odborné práce, práci s literaturou a prameny a dalšími heuristickými materiály a informačními zdroji. Prakticky si vyzkouší práci s odborným textem a samostatnou tvůrčí činnost. Budou individuálně konzultovat své dílčí kroky k naplnění cíle práce s vedoucím práce a s vedoucím semináře. Výstupem je zpracování pracovní verze bakalářské práce.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je pochopit základy současných procesů globalizace případně protichůdných procesů probíhajících v rámci světové ekonomiky a politiky a jejich vazby na mezinárodní obchod a další formy mezinárodních ekonomických vztahů, které představují vnější ekonomické prostředí vývoje české ekonomiky.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do studia, předmět a metody zkoumání globální ekonomiky.
 2. Vznik a vývoj světové ekonomiky.
 3. Strukturální změny ve světové ekonomice.
 4. Mezinárodní dělba práce a mezinárodní ekonomické vztahy.
 5. Mezinárodní obchod a vývojové tendence světových trhů.
 6. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (kapitálu a pracovní síly) a jejich vývoj.
 7. Mezinárodní měnový a finanční systém a jejich vývoj.
 8. Transnacionální korporace a jejich role ve světové ekonomice a politice.
 9. Integrační procesy ve světové ekonomice.
 10. Změny v rozložení ekonomického potenciálu ve světové ekonomice a geopolitice.
 11. Globální problémy světové ekonomiky.
 12. Vztah politiky a ekonomiky ve světovém hospodářství.
povinně volitelný

5. Semestr

Zaměření předmětu:

Cílem je rozvíjet a prohlubovat znalosti z oblasti managementu o teoretické a praktické poznatky zaměřené na problematiku řízení ve veřejné správě. V rámci studia student získá základní přehled o metodách a technikách různých druhů řízení ve veřejné správě. Student si osvojí praktické znalosti interního fungování systému řízení veřejné správy včetně mnohých specifik, úskalí, příkladů dobrých praxí i chyb.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základní pojmy a vymezení z hlediska managementu.
 2. Veřejná správa – státní moc a její dělba, státní správa a samospráva.
 3. Specifika řízení ve veřejné správě, teoretické přístupy.
 4. Povinnosti vedoucích zaměstnanců, problematika etiky a korupce, řízení rizik.
 5. Manažerské funkce.
 6. Manažerské role, dovednosti, řešení problémů, analýzy.
 7. Kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly (hospodárnost, efektivnost, účelnost).
 8. Strategické řízení.
 9. Řízení lidských zdrojů.
 10. Řízení kvality.
 11. Vazba na finanční řízení, řízení různých typů organizací.
 12. Přednáška odborníka z praxe: Řízení projektů, dotační management.
povinný

Zaměření předmětu:

Problematika rozvoje venkova jako prostoru, který pokrývá 90% území evropské Unie a žije v něm více jak 60% obyvatel EU, je velice diverzifikovaná. Je třeba k ní přistupovat v širších souvislostech, které zahrnují sociálně-ekonomické, přírodní i kulturní faktory rozvoje venkova. Tento přístup bude i základem zaměření celého předmětu. Součástí výuky bude politika rozvoje venkova, která se relativně nedávno stala samostatnou částí, oddělenou od politiky zemědělské. S politikou souvisí i další oblast výuky, která se bude týkat výše a formy finanční podpory venkova z evropských fondů. Důležitou součástí předmětu bude i rozvoj a formy komunitní spolupráce, jako jsou místní akční skupiny, sdružení obcí, nebo Síť zdravých měst. Venkov je spojen s krajinou a jejím vývojem jak z hlediska estetického tak funkčního využití od převážně zemědělského k rekreační funkci krajiny. V předmětu bude zahrnuta i krajina jako prostor ekonomických aktivit včetně indexu ekologické stability. Dalším tématem bude problematika venkova a koexistence venkovského a městského prostoru při zajišťování udržitelného rozvoje regionů.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student bude po absolvování předmětu odborníkem schopným uvažovat v širších souvislostech o vlivu ekonomických rozhodnutí, která se týkají venkova a jeho rozvoje. Bude schopen rozpoznat sociální a ekologické dopady těchto rozhodnutí. Bude mít také představu o finanční podpoře venkova i o tom jakou formou lze získat peníze na jeho další rozvoj, ať už infrastruktury nebo kulturního života. Bude připraven pro činnost ve státní správě nebo nevládních organizacích, místních akčních skupinách i poradenských orgánech Ministerstva zemědělství. Absolvent bude ale zároveň připraven i pro navazující studium, které rozvíjí danou problematiku.

Hlavní témata – obsah předmětu:

Teoretický rámec- venkov a udržitelný rozvoj, Hlavní rozvojové faktory venkova, Základní politické a plánovací dokumenty zabývající se problematikou venkova, Venkov ve finančních souvislostech- finance pro venkov, Technická infrastruktura – vodní hospodářství, odpadové hospodářství, energie a ovzduší v území, Měření rozvoje venkova prostřednictvím indikátorů, Rozvojový potenciál- endogenní a exogenní faktory rozvoje, Kvalita přírodního prostředí jako faktor rozvoje regionu a obce – „brownfields“, Venkov a multifukční zemědělství, Hodnocení územní spolupráce - Mas, Agenda 21, Zdravá města, Krajina a index ekologické stability, Koexistence města a venkova při zajišťování udržitelného rozvoje regionů

povinně volitelný

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, řízení výkonu a systém odměňování. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí a příklady z praktického uplatnění poznatků v manažerské praxi.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení organizace.
 2. Organizační management, role a osobnost manažera v ŘLZ.
 3. Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje.
 4. Výběr zaměstnanců a využívané metody.
 5. Adaptace zaměstnance a její oblasti.
 6. Řízení výkonu a jeho determinanty.
 7. Vzdělávání a rozvoj.
 8. Pracovní kariéra a její možnosti.
 9. Systémy odměňování.
 10. Hodnocení zaměstnanců a jeho metody.
 11. Přednáška odborníka z praxe o realizaci ŘLZ v organizaci a nových přístupech.
 12. Činnosti personalisty a manažera v managementu lidských zdrojů v organizaci.

Zaměření předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Odborná praxe I
povinný
Cizí jazyk V
povinně volitelný

6. Semestr

Zaměření předmětu:

Hlavním přínosem předmětu je naučit studenty základní principy, postupy a pravidla projektového managementu. Studenti si osvojí základní pojmy, nástroje, technickou a procedurální stránku zpracování projektu a základy projektového řízení. Účastník kurzu získá jasnou představu o logice projektového řízení, struktuře projektů, konkrétních aplikacích (v rámci Strukturálním fondů EU) a úspěšném vedení projektového týmu.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Absolventi kurzu si osvojí schopnost projektového myšlení, budou umět systematicky analyzovat problém v širším kontextu, naučí se využívat základní nástroje a metody plánování a zpracování projektů. Získají kompetence k participaci v projektovém týmu. Budou schopni samostatně řídit méně složité projekty, příp. být kvalifikovaným členem projektového týmu. Výstupem bude týmové zpracování vlastního (firemního) jednoduchého projektu (logického rámce).

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Základy projektového managementu.
 2. Vybrané metody a nástroje projektového managementu.
 3. Logický rámec projektu.
 4. Procesy projektového managementu – zahájení projektu.
 5. Plánování projektu.
 6. Realizace (implementace) projektových prací.
 7. Kontrolní postupy projektu.
 8. Uzavření projektu, závěrečné analýzy a učení se z realizace projektu.
 9. Kompetence manažera projektu a složení projektového týmu.
 10. Fondy Evropské unie.
 11. Případová studie - zpracování projektové žádosti (počítačová učebna).
 12. Práce s programem Microsoft Project.
 13. Seminář a konzultace ke zpracovávání projektů (individuální práce s týmem).

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s jednotlivými aspekty a dopady veřejné správy na fungování a rozvoj regionů a zejména s aktuálními tématy, ketami se veřejná správa při implementaci regionálního rozvoje v praxi potýká. Jedním ze stěžejních prvků rozvoje regionů je dobré fungování jejich jader tj. měst a obcí a jejich zázemí. Jejich dobré fungování a prostorový rozvoj se úzce váže na aktivity veřejné správy.

Výstupy předmětu – výstupy učení:

Student po absolvování předmětu bude schopen orientace v současných aktuálních problémech a tématech regionálního rozvoje. Seznámí se se základními řešenými okruhy a přístupy.

Hlavní témata – obsah předmětu:

 1. Role veřejné správy v podpoře implementace regionálního rozvoje.
 2. Podpora a rozvoj pracovních příležitostí v regionech.
 3. Koncepce bytové politiky.
 4. Problematika suburbanizace v regionálním rozvoji.
 5. Vliv veřejné správy na rekonverzi a revitalizaci brownfields.
 6. Koncepce podpory místního cestovního ruchu.
 7. Místní koncepce v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit.
 8. Koncepce rozvoje dopravní a technické infrastruktury sídla.
 9. Rozvoj venkova a programy na rozvoj venkova.
 10. Indikátory kvality fungování území jako nástroj měření dopadů regionální politiky.
Zpracování bakalářské práce
povinný
Povinná praxe II
povinný

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám do dvou pracovních dnů ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Proč studovat zrovna u nás?

Přes 50

zahraničních partnerských univerzit 

82%

studentů doporučuje studium na Ambis

Až 98%

našich absolventů se uplatní na trhu práce

32 let

praktických zkušeností ve vzdělávání 

18k +

úspěšných absolventů od roku 2001

6 rokem

po sobě jsme největší soukromá VŠ v ČR