Management ve veřejné správě

Zaměření předmětu

Předmět je zaměřen na problematiku řízení ve veřejné správě, prezentaci kompletní struktury veřejné správy s důrazem na management ve veřejné správě rozvoj a na provázání vztahů veřejného sektoru a ostatních aktérů regionálního rozvoje.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Student si osvojí praktické znalosti fungování systému managementu ve veřejné správě z pohledu regionálního rozvoje. Znalost fungování institucí a způsobů jejich řízení vytváří - spolu s dalšími předměty jako je Regionální a municipální ekonomika či Regionální rozvoj a regionální politika předpoklady pro celistvé pochopení systému regionálního rozvoje a jeho řízení. Z hlediska kompetencí bude prohlubováno myšlení v souvislostech, analytické myšlení, týmová práce, kritické myšlení, komunikační a prezentační dovednosti.

Hlavní témata – obsah předmětu

  1. Institucionální a organizační zajištění veřejného sektoru, zákonodárný proces, organizační struktura veřejné správy (horizontální i vertikální), vztahy státní správy a samosprávy
  2. Specifika řízení ve veřejné správě, teoretické přístupy
  3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců veřejného sektoru, kontrolní mechanismy, systém finanční kontroly, případové studie
  4. Řízení lidských zdrojů, kompetenční a výkonnostní management, případové studie
  5. Řízení kvality a řízení změn, případové studie
  6. Řízení projektů, řízení a rozvoj partnerství, případové studie
  7. Vazba na finanční řízení, řízení úspor a řízení rizik, případové studie
  8. Řízení různých typů organizací – obec, město, mikroregion, kraj, příspěvkové organizace, obchodní společnosti zřizované obcemi, případové studie
  9. Manažerské dovednosti