Marketingová komunikace

Zaměření předmětu:

Marketingová komunikace je důležitou součástí firemních strategií. Jednotlivé komunikační aktivity pak představují aplikaci postupů a procesů pro utváření výhodných firemních pozic v konkurenčním prostředí, při zodpovědném dodržování etických pravidel. Předmět tedy umožní absolventům získat teoretické a praktické znalosti a zároveň pochopit širší souvislosti marketingové komunikace tak, jak jsou koncipovány v ekonomickém prostoru.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • Ovládat a používat jednotlivé komunikační aktivity v podnikové praxi;
  • Plánovat a realizovat marketingové komunikační kampaně v rámci podniku;
  • Zakomponovat marketingové komunikace do kontextu firemních strategií;
  • Zohledňovat etické principy při přípravě a realizaci marketingových kampaní v rámci konkurenčního prostředí na trhu.

Hlavní témata:

  1. Cíle a strategie marketingové komunikace.
  2. Plánování marketingové komunikační kampaně.
  3. Marketingové nástroje komunikačního mixu.
  4. Public relations, osobní prodej a sponzoring.
  5. Internetová a on-line marketingová komunikace.
  6. Trendy v moderní marketingové komunikaci.