Možnosti a podmínky inovace ISPV

V rámci programu Éta technické agentury České republiky získala Ambis jako spoluřešitel projekt č. TL03000657 Možnosti a podmínky inovace ISPV, hlavním řešitelem projektu je Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Členové týmu Ambis: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc., PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D., JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Doba trvání: 2020 - 2022

Cílem projektu je analýza a návrh způsobu inovace Informačního systému o průměrném výdělku (dále jen ISPV), aby umožnil dlouhodobě sledovat vliv faktorů, které dosud nebyly dostatečně sledovány ani evidovány. Pozornost bude věnována zejména začlenění proměnných týkajících se péče. Podle dosavadních zjištění v ČR i zahraničí se tyto charakteristiky významnou měrou podílejí na genderových rozdílech v odměňování. Hlavním výstupem projektu bude návrh inovace ISPV v podobě konkrétních nových proměnných a postupů jejich evidence a analýzy. Tento návrh bude analyticky a odborně podložen a podmínky jeho realizace budou diskutovány se všemi relevantními aktéry (zaměstnavatelé, MPSV, Trexima). Výsledky projektu budou využity MPSV ČR, které je zadavatelem sběru dat ISPV a zároveň aplikačním garantem.