Personální management

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 31 400 Kč
za semestr

Obor

Personální management

Lokalita

Praha/Brno

Forma

Prezenční, Distanční
Kombinovaná (Připravujeme)

Titul

Bakalář
(Bc.)

Přihlaste se na akademický rok 2024/25!

Zajímá tě práce s lidmi? Studuj obor Personální management a prozkoumej nejnovější trendy v oblasti HR.

Po absolvování tohoto oboru budeš rozumět tradičním, ale zejména i moderním přístupům a metodám personálního řízení, které pak kvalitně uplatníš ve své profesní praxi. Staň se úspěšným lídrem svého týmu.

Uplatnění:

 • Personalista
 • HR business partner
 • HR generalista
 • HR specialist
 • Pracovník personální agentury

Klíčové oblasti studia:

 • Nábor a výběr zaměstnanců
 • Řízení lidských zdrojů
 • Mezinárodní personální management
 • Talent management
 • Řízení konfliktů a vyjednávání

Minimální důraz na matematiku

důraz na praxi a znalost trhu práce

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Jaké “dveře” ti toto studium otevře?

S tímto oborem najdeš skvělé uplatnění na rozmanitých pozicích na personálních (Human Resources) odděleních ve velkých nadnárodních společnostech, ale i v malých a středních firmách a ve veřejné správě. Uplatníš se také v personálních a poradenských agenturách.

Pomůžeme ti s přípravou na tvou budoucí kariéru!

Během studia se seznámíš s nejvýznamnějšími metodami a postupy v oblasti lidských zdrojů, naučíš se správně připravit výběrová řízení a připravit se na ně i jako uchazeč. Získáš také dovednosti pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v rámci adaptačního období, budování kariéry a manažerského myšlení. Dalším důležitým tématem bude práce s týmovou dynamikou.

Jak poznáš, že tento studijní obor je ta správná volba pro tebe?

Tento obor je ideální pro studenty s dobrými sociálními schopnostmi, schopností analytického myšlení a komunikačními dovednostmi. Také je fajn, jestli máš zájem o strategické organizování a získání schopnosti týmové spolupráce.

17 studijních oborů
70 zaměření

Kde mohu realizovat praxe?


Zaměření oboru

Nábor a adaptace
zaměstnanců

Strategický HR
management

Vzdělávání a rozvoj
zaměstnanců


Manažerská psychologie

O oboru 

Získejte slevu na přihlášku 490Kč

Nechte nám na sebe e-mail a zaplatíme za vás poplatek za přijímací řízení.

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do základů personálního řízení a umožnit jim pochopit širší kontext vztahu člověka a organizace.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat postavení lidí v organizacích a jejich vliv na úspěch těchto organizací.
 2. Popsat faktory ovlivňující jednání zaměstnanců, jejich rozhodování a případné konflikty.
 3. Vysvětlit podstatu a formování organizační kultury.
 4. Diskutovat rozdíly mezi skupinami a týmy a řízení diversity.
 5. Vysvětlit principy rozvoje organizace na předloženém příkladu.

Obsah předmětu:

 1. Podstata řízení lidských zdrojů.
 2. Řízení intelektuálního kapitálu.
 3. Lidé a organizace I.: vzájemný vztah a psychologická smlouva.
 4. Lidé a organizace II.: rozhodování a hlas zaměstnance.
 5. Práce, organizace, formování pracovního místa a flexibilita.
 6. Rozhodování, jednání a řešení konfliktů.
 7. Organizační kultura a kultura.
 8. Faktory ovlivňující jednání zaměstnanců I.
 9. Faktory ovlivňující jednání zaměstnanců II.
 10. Skupiny a týmy v organizacích.
 11. Diversity management v řízení lidských zdrojů.
 12. Rozvoj organizace.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je předat studentům základní poznatky z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti, které patří k základním psychologickým disciplínám.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit základní pojmy z obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti.
 2. Na příkladech ilustrovat jednotlivé aspekty osobnosti, její vývojové fáze, strukturu a dynamiku.
 3. Aplikovat teoretické poznatky na příklady z konkrétního pracovního prostředí.

Obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd.
 2. Historie psychologie a hlavní směry současné psychologie.
 3. Základy metodologie a metody psychologie.
 4. Kognitivní procesy.
 5. Emoce a motivace.
 6. Paměť a učení.
 7. Základy ontogenetické psychologie, determinanty psychického vývoje.
 8. Člověk v předivu interpersonálních vztahů.
 9. Osobnost – vznik, vývoj, utváření, struktura, dynamika.
 10. Zvládání náročných životních situací.
 11. Aplikovaná psychologie I – psychologická diagnostika.
 12. Aplikovaná psychologie II – psychologická intervence.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními principy sociologického přístupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy a osobnostmi sociologického myšlení.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit základní sociologické pojmy a perspektivy, paradigmata a přístupy.
 2. Porovnat hlavní sociologické teoretické směry.
 3. Aplikovat znalosti v českém i evropském kontextu.

Obsah předmětu:

 1. Předmět, úkoly, členění a význam psychologických věd.
 2. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie.
 3. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy.
 4. Kultura, jedinec a společnost, socializace.
 5. Konformita, deviace a sociální kontrola.
 6. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita.
 7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace.
 8. Politický systém a jeho provázání s ekonomickým systémem.
 9. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU.
 10. Skupiny, organizace a byrokracie.
 11. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu.
 12. Urbanizace a životní prostředí.
 13. Masová média a komunikace.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je sjednotit a rozšířit odborné znalosti a dovednosti studentů při využívání textových editorů, tabulkových kalkulátorů a informačních systémů pro personalisty.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Připravit dokument v MS Word a Excel podle zadané specifikace.
 2. Graficky zpracovat numerická data.
 3. Vysvětlit hlavní funkce vybraných digitálních technologií v práci personalisty a popsat konkrétní využití na daném příkladu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do digitálních technologií, typologie aplikací a přístupů k digitálním nástrojům, zásady bezpečnosti v digitálním prostředí, způsoby ukládání dat.
 2. Práce s textovými editory – Použití automatických funkcí. Práce s tabulkou, vizuální efekty, hromadná korespondence, spolupráce uživatelů, sdílení dokumentů, automatické vyplnění.
 3. Tabulkové kalkulátory – Výpočty v tabulkách, Použití funkcí.
 4. Tabulkové kalkulátory – Rozšířené nástroje pro zpracování výstupů z účetních softwarů, docházkových systémů (řazení dat, filtrování dat, hromadná úprava dat, grafické zpracování numerických dat, kontingenční tabulky).
 5. Prezentační software – vytvoření prezentace, nastavení animací, nahrávání audio stopy, spuštění a řízení prezentace.
 6. Možnosti využití digitálních komunikačních technologií.
 7. Sociální sítě v praxi personalisty, digitální marketing.
 8. Datová analytika (Data mining).
 9. Robotika a umělá inteligence.
 10. Možnosti využití vybraných digitálních technologií v práci personalisty. Digitální imigranti a nativci.
 11. Personalizace obsahu na webu a při vyhledávání.
 12. Gamifikace v personalistice.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty základním pravidlům tvorby odborného textu a aplikaci těchto pravidel v konkrétních příkladech v akademickém prostředí. Předmět rozvíjí znalosti a schopnosti studentů potřebné při výběru tématu, určení cílů, metod a postupů odborné práce včetně hodnocení zdrojů, autorské etiky a prezentace výsledků.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Efektivně vyhledávat a třídit zdroje na základě jejich přesnosti a spolehlivosti.
 2. Znát metody a formy citování a eliminovat případné možnosti plagiátorství.
 3. Definovat základní charakteristiky odborného textu a vybrat vhodné metody zpracování odborného textu.
 4. Aplikovat zásady odborné práce na konkrétní tvorbu požadovaného odborného textu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do tvorby odborných textů.
 2. Tvorba a zásady psaní odborných textů.
 3. Stylistické, gramatické a typografické zásady.
 4. Citace I. – styly, forma a způsoby citování.
 5. Citace II. – praktické příklady a využití.
 6. Plagiátorství.
 7. Práce s tématem.
 8. Způsoby vyhledávání informací.
 9. Elektronické informační zdroje.
 10. Hodnocení zdrojů a informací, etika vědecké práce.
 11. Kritické myšlení v práci s informacemi.
 12. Publikování a prezentace informací.

2. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi jako základem pro další studium navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Naučit je vycházet při analýze ekonomických činností lidí ze základního ekonomického problému společnosti; posoudit selhání tržní alokace zdrojů; ukázat dopady ekonomických fluktuací pomocí makroekonomických ukazatelů

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat základní ekonomické teoretické přístupy rozhodování v daných oblastech ekonomie.
 2. Vysvětlit rovnováhu a efektivnost trhu a jejich možná selhání.
 3. Definovat determinanty makroekonomické rovnováhy.
 4. Popsat a zhodnotit možnosti léčení makroekonomických nerovnováh.

Obsah předmětu:

 1. Základní ekonomický problém společnosti, ekonomický koloběh.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Trh peněz. Bankovní soustava.
 8. Měření makroekonomické výkonnosti. Hrubý domácí produkt. Hospodářský cyklus.
 9. Inflace. Nezaměstnanost. Fiskální a monetární politika.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy. Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky managmentu od jeho podstaty a významu pro organizace až po konkrétní strukturalizaci a procesy manažerského systému s konkrétním zaměřením na strategické plánování, organizační struktury, kontrolu a zlepšování.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat manažerské systémy, procesy a modely.
 2. Odlišit jednotlivé manažerské úrovně řízení a zařadit je v rámci dané organizační struktury.
 3. Identifikovat manažerské schopnosti a dovednosti v návaznosti na nové trendy.

Obsah předmětu:

 1. Podstata a význam managementu (systémy managementu ve světě, hlavné koncepce managementu, přístupy k formování managmentu).
 2. Management jako proces (struktura a proces manažerského systému, obsah procesu managmentu).
 3. Klasifikace a druhy rozhodovacích procesů a rozhodnutí (fáze rozhodovacího procesu, postupy a metody rozhodování, metody rozhodování).
 4. Strategické plánování (funkce plánování, druhy plánú, vymezení procesu strategického managmentu v rámci hierarchie organizace, metody strategické analýzy, implementace strategie).
 5. Organizování a organizační struktury (podstata a poslání organizační struktury, konfigurace a členitost organizační struktury, základní modely organizačního členění).
 6. Formalizace organizační struktury a organizační normy.
 7. Kontrola (podstata a obsah, kontroly, klasifikace kontroly, fáze kontrolního procesu).
 8. Zlepšování – reenginiering a management změn.
 9. Integrované manažerské systémy.
 10. Manažerské schopnosti a dovednosti.
 11. Management zaměřený na malé podniky – specifika a trendy.
 12. Nové trendy v oblasti managementu organizace.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je předat studentům znalosti z oboru psychologie, aplikovatelné v manažerské a organizační praxi, zejména z oblastí komunikace a zpětné vazby, motivace, pracovní efektivity, práce s emocemi a leadershipu.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit hlavní psychologické přístupy zlepšování manažerské práce.
 2. Porovnat jednotlivé psychologické metody v kontextu manažerské práce, zejména v oblastech komunikace a zpětné vazby, motivace, typologie pracovníků a pracovní efektivity.
 3. Demonstrovat (diskutovat) vhodné postupy a metody vedení pohovorů a zpětné vazby, řešení konfliktů a péče o spokojenost i efektivitu pracovníků.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do manažerské psychologie.
 2. Manažerské výzvy v 21. století.
 3. Osobnost a psychologický profil manažera, typologie pracovníků.
 4. Sebeřízení a time management.
 5. Motivace na pracovišti.
 6. Vedení (leadership) a jeho uplatnění v praxi.
 7. Komunikace, zpětná vazba a pohovory.
 8. Zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření.
 9. Zvládání emocí a konfliktů na pracovišti.
 10. Patologické jevy na pracovišti a jejich prevence.
 11. Happiness management: Pozitivní psychologie v organizační praxi.
 12. Agilní řízení týmů a samořízení.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit schopnosti studentů v oblasti kritického myšlení a informační a mediální gramotnosti. Osvojení informační gramotnosti a dovednost kritického myšlení, zejména z hlediska posuzovaní kvality informací a práce s nimi, je předpokladem pro úspěšné rozhodování a řešení problémů v každodenním životě. V rámci praktických cvičení budou studenti provedeni procesem vyhledávání, hodnocení, použití a šíření kvalitních informací. Další snahou bude přispět k hlubšímu porozumění fungování médií v informačním věku. Důležitou roli v předmětu hraje i kritická četba odborných i mediálních textů, společné hledání argumentů a vzájemné sdílení názorů formou debat.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat principy kritického myšlení v konkrétních situacích a projektech.
 2. Vyhledat a porovnat informace v zadané oblasti na základě kritérií pro posuzování kredibility a kvality.
 3. Vysvětlit nejčastější typy možných zkreslení a způsobů úpravy informací.

Obsah předmětu:

 1. Informační a digitální gramotnost – úvod do tematiky, praktické ukázky.
 2. Mediální gramotnost – úvod do tematiky, praktické ukázky.
 3. Kritické myšlení a kritický přístup k informacím, mapování tématu v ČR i ve světě.
 4. Kritické myšlení při získávání, zpracovávání a posuzování informací, relevantnost informačních zdrojů, publikování vědeckých výstupů – praktický výstup.
 5. Kritické myšlení při porozumění textu, identifikace klíčových myšlenek a zpracování textových výstupů.
 6. Konspirace, dezinformace, fake news, hoaxy, trolling – praktické ukázky.
 7. České dezinformační a propagandistické weby, české proti-dezinformační a proti-propagandistické weby – praktická komparace.
 8. Argumentace a argumentační fauly – příklady.
 9. Kognitivní zkreslení při rozhodování – příklady.
 10. Výzkumy a případové studie v oblasti kritického myšlení, metody kritického myšlení používané ve výuce – praxe
 11. Prezentace a obhajoba závěrečných týmových prací.
 12. Prezentace a obhajoba závěrečných týmových prací.

3. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami personální práce při uplatnění principů etického řízení.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit hlavní personální funkce.
 2. Zpracovat případovou studii v dané oblasti personální práce.

Obsah předmětu:

 1. Koncept personální práce a jejich strategická návaznost na směřování organizace.
 2. Personální strategie, personální politika a personální plánování.
 3. Analýza pracovních míst a katalog pracovních pozic v praxi.
 4. Prognózování a plánování lidských zdrojů, dovedností a kompetencí.
 5. Moderní nástroje k získávání zaměstnanců.
 6. Onboarding zaměstnanců a potenciál chatbotů.
 7. Švarcsystém vs. outsourcing.
 8. Etické řízení organizace a lidských zdrojů.
 9. Etický program organizace.
 10. Sociální odpovědnost organizace vůči zaměstnancům.
 11. Tvorba a implementace filantropické odpovědnosti organizace.
 12. Etické budování značky zaměstnavatele na trhu práce.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům odborné znalosti a dovednosti v oblasti mzdového účetnictví s využitím účetního softwaru a následné analýzy dat dle výstupů ERP a Business Inteligence.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Provádět základní výpočty v oblasti mzdového účetnictví podle specifického zadání.
 2. Aplikovat základní zpracování ročního zúčtování daně z příjmu fyzických osob dle platné legislativy na konkrétní případ.
 3. Připravit účetní výkazy pro daný soubor dat s využitím kmenových dat a mzdových údajů (dle výstupů ERP, Business Inteligence).

Obsah předmětu:

 1. Podstata a funkce účetnictví, právní úprava účetnictví, obecné účetní zásady. Úprava finančního účetnictví v České republice.
 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, vzájemné vazby.
 3. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na její strukturu.
 4. Náklady a výnosy účetní jednotky, výsledek hospodaření, výkaz zisku a ztráty, struktura výkazu a vazby na rozvahu.
 5. Metodické prvky účetnictví, účet a soustava účtů, účtová osnova a účtový rozvrh.
 6. Účetní doklady v rámci HR, Mzda/plat a její složky a jejich vliv na výsledek hospodaření.
 7. Účtování obvyklých hospodářských operací ve vybraných účetních třídách, účtování závazků a pohledávek vůči zaměstnancům.
 8. Daň z příjmů fyzických osob, povinností zaměstnavatelů odvádět zálohy na daň z příjmů, zdaněním různých typů pracovních smluv (dle aktuální legislativy), roční zúčtování daně z příjmů.
 9. Personalistika v ERP – kmenová data, personalistika.
 10. Personalistika v ERP – mzdové údaje, zúčtování mezd.
 11. Business Inteligence – Business intelligence - podpora analýz, datové kostky (OLAP), přehledové zobrazení.
 12. Business Inteligence – Účetní výkazy a využití účetních dat pro HR rozhodování.

Cíl předmětu:

Předmět se zaměřuje na prohloubení znalostí studentů v oblasti pracovního práva a sociálního zabezpečení a ukazuje jejich praktickou aplikaci v konkrétních situacích a prostředí. K tomu se zorientují v základních otázkách práva sociálního zabezpečení. Rozpoznají základní zásady a funkce sociálního zabezpečení, uvědomí si rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi adresátů (osvč; zaměstnanec; osoba bez zdanitelných příjmů apod.) a dokáží se zorientovat v systému zajišťujícím sociální ochranu v případě různých sociálních událostí. To celé v kontextu propojení pracovního práva a sociálního zabezpečení a jejich postavení v systému práva.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Identifikovat hlavní oblasti pracovněprávní problematiky a specifika zaměstnávání jednotlivých kategorií osob.
 2. Sestavit návrh pracovní smlouvy podle daného zadání pro specifické prostředí.
 3. Diskutovat finanční otázky spojené se zaměstnáváním včetně odměňování a náhrad újmy.
 4. Navrhnout ukončení pracovního poměru pro danou situaci.
 5. Rozlišit pojistné a nepojistné systémy sociálního zabezpečení na konkrétních příkladech.

Obsah předmětu:

 1. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení obecně, postavení v systému práva, účel, funkce zásady.
 2. Předmět (závislá práce), systematika vztahů, prameny.
 3. Vznik pracovního a změna pracovního poměru.
 4. Skončení pracovního poměru I (objektivní skutečnosti; dohoda, zrušení ve zkušební době, výpověď).
 5. Skončení pracovního poměru II (výpověď, okamžité zrušení PP, souvislosti a následky vadného rozvázání).
 6. Pracovní doba.
 7. Odměňování.
 8. Povinnost k náhradě majetkové a nemajetkové újmy.
 9. Kolektivní pracovní právo a sociální dialog.
 10. Specifika služebního poměru státního zaměstnance a příslušníka bezpečnostních sborů.
 11. Pojistné systémy sociálního zabezpečení.
 12. Nepojistné systémy sociálního zabezpečení; obecné souvislosti.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy sběru, popisu a vyhodnocování HR dat a návaznými postupy matematické statistiky. Důraz bude kladen na interpretaci výsledků a schopnost jejich prezentace vhodné pro praxi v rámci zaměření studijního programu.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat statistické výpočty na konkrétní praktické případy z personálního prostředí.
 2. Interpretovat výsledky HR analýzy a vysvětlit jejich vliv na organizaci a její další rozvoj.
 3. Připravit vizualizaci výsledků pro specifický personální projekt.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, seznámení se s typickými úlohami v práci personalisty, jež se řeší nástroji popisné a matematické statistiky.
 2. Datové typy, filtrování v tabulkách, čištění a příprava dat.
 3. Popisná statistika univariantní včetně vhodné vizualizace.
 4. Popisná statistika pro dvojrozměrné úlohy včetně vhodné vizualizace.
 5. Základy pravděpodobnosti, rozdělení náhodných veličin potřebných pro matematickou statistiku, kvantily náhodných veličin.
 6. Populace, výběrový soubor, náhodný výběr (jednoduchý, systematický, stratifikovaný, klastrový), náhodné a nenáhodné výběrové chyby.
 7. Úvod do matematické statistiky, odhady v matematické statistice.
 8. Obecný princip testování statistických hypotéz.
 9. Parametrické testy jednovýběrové.
 10. Parametrické testy dvojvýběrové a párové.
 11. Analýza závislosti pro kvantitativní proměnné.
 12. Analýza závislosti v kontingenčních tabulkách.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je posílit aktivní komunikativní dovedností v každodenních pracovních situacích. Důraz je kladen na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikativní dovednosti, tak i pasivní schopnosti porozumět a zvládnout odbornou literaturu na úrovni B1 dle CEFR.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Používat základní odbornou terminologii v angličtině.
 2. Vysvětlit obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Porozumět diskusi v angličtině na dané téma.

Obsah předmětu:

 1. Job descriptions.
 2. Person specification.
 3. Personal qualities.
 4. The recruitment process.
 5. Recruitment sources and advertising.
 6. Job advertisements.
 7. Application forms.
 8. A curriculum vitae.
 9. The job interview.
 10. Ageism.
 11. Employment contracts.
 12. Disciplinary and grievance procedures.

4. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami, principy, nástroji a technikami využívanými v řízení lidských zdrojů a vedení pracovníků v organizacích. Student bude umět objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci. Umí porozumět významu jednotlivých procesů řízení lidských zdrojů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit úlohu a činnosti manažera a personalisty v organizaci v závislosti na oboru a prostředí.
 2. Popsat procesy, metody a techniky z příslušné oblasti řízení lidských zdrojů v organizacích.
 3. Diskutovat vztah motivace zaměstnanců k pracovnímu výkonu, případné výpovědi a chápání organizace jako dobrého zaměstnavatele.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení firmy.
 2. Činnost manažera a personalisty v managementu lidských zdrojů.
 3. Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje.
 4. Výběr zaměstnanců a využívané metody.
 5. Adaptace zaměstnance a její oblasti.
 6. Vzdělávání a rozvoj, pracovní kariéra a její možnosti.
 7. Hodnocení a odměňování pracovního výkonu.
 8. Podpora pracovního výkonu: pracovní postoje, angažovanost, design pracovní pozice.
 9. Pracovní motivace a její typy.
 10. Pracovní stres, well-being zaměstnanců.
 11. Fluktuace zaměstnanců, její prevence a řešení.
 12. Odchod zaměstnance ve vztahu k budování značky zaměstnavatele.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je rozšířit znalosti a dovednosti moderní personální praxe o případové studie z personální práce a personálních činností týkajících se talent managementu, řízení a hodnocení pracovního výkonu, nástupnictví, následnictví a mezigenerační spolupráce, dále využití gamifikace ve vybraných personálních procesech, problematiku spravedlivého odměňování, péče o zaměstnance, personální strategie, controlling až po úlohu personálního řízení v případě řízení změn.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat znalosti z oblasti talent managementu, řízení a hodnocení pracovního výkonu, plánovaného nástupnictví a mezigenerační spolupráce na konkrétní příklady z praxe.
 2. Zhodnotit systém odměňování v konkrétní případové studii a navrhnout relevantní změny.
 3. Načrtnout možnost využití gamifikace nebo inovace v péči o zaměstnance pro konkrétní organizaci.
 4. Diskutovat vliv personálního controllingu na řízení změn.

Obsah předmětu:

 1. Talent management a práce s talenty I.
 2. Talent management a práce s talenty II.
 3. Řízení a hodnocení pracovního výkonu.
 4. Nástupnictví a následnictví.
 5. Mezigenerační spolupráce.
 6. Gamifikace ve vybraných personálních činnostech.
 7. Spravedlivé odměňování I. – přístupy.
 8. Spravedlivé odměňování II. – metody hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací.
 9. Péče o zaměstnance.
 10. Tvorba personální strategie.
 11. Personální controlling.
 12. Řízení změn a úloha personálního řízení.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním veřejné správy a řízením jejích zaměstnanců v České republice a v Evropské unii.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat základní prvky a členění veřejné správy ČR a EU včetně hlavní legislativy.
 2. Vysvětlit vybrané procesy a činnosti veřejné správy ve vazbě na odpovědnosti jejích zaměstnanců.
 3. Rozebrat vztah mezi cíli organizace veřejné správy a jejím managementem z pohledu rozhodování, lidských zdrojů a případné korupce.
 4. Diskutovat použití vybraných manažerských nástrojů na konkrétním příkladu z oblasti veřejné správy.

Obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy.
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa.
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU.
 4. Organizace veřejné správy – státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy, řízení veřejné správy.
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě (jejich role, vedoucí zaměstnanci), problematika korupce a etiky.
 6. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) - pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy, transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů.
 7. Rozhodování a analýza (SWOT, rizik, cílových skupin atd.) ve veřejné správě (obecně, případové studie).
 8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku, dotační management, zásady zdravého finančního řízení samospráv.
 9. Veřejné služby, veřejné projekty (projektové řízení) a veřejné zakázky.
 10. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
 11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti.
 12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a základními metodami a technikami sociálně vědního výzkumu.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat hlavní principy metodologie vědecké a výzkumné práce v oblasti společenských věd
 2. Vysvětlit principy volby vzorku a jeho vliv na validitu výsledků výzkumu.
 3. Porovnat přínosy a limity jednotlivých výzkumných metod a vybrat vhodné kvalitativní či kvantitativní metody pro daný typ výzkumu.
 4. Připravit výzkumný projekt.

Obsah předmětu:

 1. Výzkum ve společenských vědách, jeho etika.
 2. Základy teorie a metodologie vědy a hlavní koncepty.
 3. Vědecký přístup a principy vzniku teorií ve výzkumu.
 4. Výzkumný proces a stanovení výzkumné otázky, design výzkumu.
 5. Sampling (získávání a volba vzorků).
 6. Hlavní principy kvantitativní analýzy dat.
 7. Hlavní principy kvalitativní analýzy dat.
 8. Projekt výzkumu a výzkumná zpráva.
 9. Vybrané metody výzkumu: dotazníkové šetření.
 10. Vybrané metody výzkumu: Focus groups, hloubkové rozhovory.
 11. Vybrané metody výzkumu: pozorování.
 12. Ostatní vybrané metody výzkumu: case study, desk research, data mining, experiment.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Studenti si osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce, práci s tématem a zejména se zaměří na výběr metod výzkumné části své kvalifikační práce.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat téma a zadání závěrečné práce.
 2. Vytvořit seznam kvalitních a relevantních zdrojů.
 3. Zpracovat plán výzkumu včetně vhodné metodologie zpracování empirické části práce.
 4. Načrtnout obsah a strukturu své závěrečné práce podle zadané specifikace.

Obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je rozšířit aktivní komutativní dovednosti v každodenních pracovních situacích.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Používat rozšířenou odbornou terminologii v angličtině.
 2. Interpretovat obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Prezentovat v angličtině dané téma.

Obsah předmětu:

 1. HR development practices.
 2. Health and safety at work.
 3. Dealing with staff problems.
 4. Appraisal interview and reports.
 5. Training courses.
 6. Equal opportunities and diversity.
 7. Salary and fringe benefits.
 8. Salary reviews.
 9. The role of trade unions.
 10. Labour relations.
 11. A wage negotiation.
 12. Company positions.

5. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vést studenty k pochopení vazeb mezi ekonomickými a sociálními souvislostmi zaměstnávání, co ovlivňuje funkce politiky pracovního trhu, jakou pozici mají na pracovním trhu zaměstnanci a jakou roli vykonávají zaměstnavatelé. Studenti absolvující tento kurz se budou učit na příkladech z reálného života, aby pochopili klíčové výzvy politiky zaměstnanosti, úlohu institucí trhu práce a moderní trendy na trhu práce.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Prezentovat na konkrétním příkladu vazby mezi ekonomickými a sociálními souvislostmi zaměstnávání.
 2. Analyzovat specifickou politiku pracovního trhu a její funkce.
 3. Analyzovat příčiny nezaměstnanosti na konkrétním příkladu a možnosti boje s ní z pohledu společnosti a jednotlivce.
 4. Rozebrat důsledky a souvislosti specifických moderních jevů spojených s trhem práce (např. rovné příležitosti, práce na dálku, mobilita, robotizace).

Obsah předmětu:

 1. Cíle a strategie trhu práce. Politika trhu práce: účel a smysl zaměstnání.
 2. Pasivní a aktivní politika pracovního trhu. Zásady a typy opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Ekonomické důsledky zaměstnávání.
 3. Politika zaměstnávání: zaměstnanec a zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečné činné. Odbory, tripartita, zaměstnavatelské organizace.
 4. Formy zaměstnanosti. Nestandardní pracovní smlouvy, ohrožené skupiny na trhu práce. Nelegální práce.
 5. Parafiskální systém v ČR a v zahraničí (situace ve vybraných státech).
 6. Nezaměstnanost a hledání zaměstnání: efektivita hledání a doporučování zaměstnání, stigma nezaměstnanosti, hlavní strategie odstraňování/snižování nezaměstnanosti, regulace trhu práce, flexicurity, práce ve vězení.
 7. Rovné podmínky: dělba práce v rodině práce v domácnosti, segregace (vertikální a horizontální), teorie diskriminace.
 8. Diskriminace na trhu práce: diskriminace při přijímání do práce, diskriminace z důvodu pohlaví.
 9. Segmentace na trhu práce: nejistá práce, důstojná práce, nepravidelná pracovní doba.
 10. Mobilita na trhu práce a pracovní migrace. Mezinárodní pracovní migrace. Globalizace. Flexibilita.
 11. Pracovní a životní role – preference pracovního a soukromého života a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Proměna placené a neplacené práce. Neplacená práce – v domácnosti a dobrovolná práce.
 12. Budoucnost trhu práce. Robotizace a automatizace, celoživotní vzdělávání.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými moderními tématy v personální práci.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Analyzovat aktuální situaci na trhu práce v daném segmentu.
 2. Navrhnout plán pro budování značky zaměstnavatele na trhu práce.
 3. Porovnat vhodnost spolupráce s personální agenturou pro konkrétní zadání a konkrétní parametry.
 4. Zvážit přínosy certifikace SO a kvality pro specifickou organizaci z hlediska lokálního a mezinárodního.

Obsah předmětu:

 1. Pojetí, význam a rozdíly lidských zdrojů a lidského kapitálu.
 2. Význam a opatření státní politiky zaměstnanosti.
 3. Strategie rozvoje lidského kapitálu a potenciálu.
 4. Fungování trhu práce.
 5. Employer branding.
 6. Personální marketing.
 7. Spolupráce s personálními agenturami.
 8. Zaměstnávání cizinců.
 9. Odpovědné a udržitelné chování (společenská odpovědnost) v personálním managementu.
 10. Certifikace v oblasti společenské odpovědnosti.
 11. Certifikace v oblasti kvality v personálním managementu.
 12. Příklady mezinárodního řízení lidských zdrojů.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět seznamuje studenty s problematikou psychologie práce a organizace, jejími základními koncepty, vývojem a mezioborovými vztahy.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Posoudit aplikaci daných teorií motivace a práce se stresem.
 2. Interpretovat koncepty vysvětlující sociální strukturu a dynamiku organizace v dané situaci.
 3. Navrhnout psychologické intervence směřující ke zvyšování produktivity a pracovního well-being.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do psychologie práce a organizace – základní koncepty, aplikace, mezioborové vztahy.
 2. Osobnost, individuální rozdíly v oblasti práce a organizace.
 3. Pracovní motivace.
 4. Pracovní stres – základní modely a aplikace.
 5. Pracovní well-being, pozitivní psychologie práce.
 6. Pracovní kariéry.
 7. Účení, trénink a osobní rozvoj v rámci organizace.
 8. Skupiny, teamy a teamová práce.
 9. Vedení – základní modely a aplikace.
 10. Organizační kultura a organizační změna.
 11. Hodnocení a evaluace v kontextu práce a organizace.
 12. Psychologické intervence v kontextu práce a organizace.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metody odborné práce a jeho cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat téma, jeho rámec a kontext pro účely bakalářské práce.
 2. Vyhledat relevantní odborné zdroje v požadované kvalitě a rozsahu.
 3. Zpracovat teoretická východiska bakalářské práce na základě kritické analýzy vybraných zdrojů.
 4. * Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s., (Směrnice rektorky VP-R-01 – Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je rozvíjet jazykové pracovní dovednosti na vyšší odborné úrovni s ohledem na odbornou stránku programu.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Argumentovat s využitím odborné terminologie v angličtině.
 2. Analyzovat obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Diskutovat v angličtině dané téma.

Obsah předmětu:

 1. Working hours.
 2. Rewards and benefits 1.
 3. Rewards and benefits 2.
 4. Holidays and other time off work.
 5. Letters.
 6. Industrial relations.
 7. Discipline and problems at work.
 8. Making recommendations.
 9. Asking and giving feedback.
 10. Talking about figures and numbers.
 11. The language of negotiating.
 12. Agreeing, disagreeing, clarifying.

6. Semestr

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava a zpracování bakalářské práce pod vedením vedoucí/ho práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucí/m práce prostřednictvím osobních či online konzultací anebo e-mailem, přičemž minimálně by měla proběhnout konzultace struktury práce a rešerše literatury, výzkumného designu, sběru a analýzy dat, interpretace a diskuse výsledků a závěrečná konzultace před odevzdáním práce (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Výstupy z učení:

 1. Definovat téma, jeho rámec a kontext pro účely bakalářské ráce.
 2. Vyhledat relevantní odborné zdroje v požadované kvalitě a rozsahu.
 3. Zpracovat teoretická východiska bakalářské práce na základě kritické analýzy vybraných zdrojů.
 4. * Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s., (Směrnice rektorky VP-R-01 – Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, konkrétně potřebami personální práce a napomoci studentům se lépe připravit na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých institucí zejména v oblasti firem a veřejné správy, získat zcela nové poznatky, které studentovi pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Po úspěšném absolvování praxe budou studenti schopni:

 1. Posoudit aplikovatelnost nabytých znalostí a dovedností v konkrétním pracovním prostředí.
 2. Zhodnotit získané pracovní zkušenosti.
 3. Reflektovat vlastní silné a slabé stránky v souvislosti s pracovním prostředím a pracovním profilem.

  Osnova:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Plán odborné praxe.
 2. Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

Garantka oboru

Ing. Renata Skýpalová, Ph.D., MBA

Je odbornicí na řízení lidských zdrojů. Kromě přednášení na AMBIS vysoké škole poskytuje významné přednášky na domácích i zahraničních univerzitách. Navíc aktivně spolupracuje s partnerskými firmami pro studentské praxe, zejména s vybranými firmami a jejich HR odděleními. Je členkou Svazu personalistů České republiky a externě spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí jako evaluátorka projektů OPZ+, s důrazem na oblasti HR.

Jsme největší soukromá vysoká škola.

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět, abychom vás pozvali na přijímací pohovor.

Proč studovat zrovna u nás?

Přes 50

zahraničních partnerských univerzit 

82%

studentů doporučuje studium na Ambis

Až 98%

našich absolventů se uplatní na trhu práce

32 let

praktických zkušeností ve vzdělávání 

18k +

úspěšných absolventů od roku 2001

6 rokem

po sobě jsme největší soukromá VŠ v ČR