Podnikové finance a finanční řízení

Cílem předmětu je vysvětlit podstatu podnikového financování z hlediska získáváni, alokace, efektivního využívání kapitálu a rozdělování finančního výsledku. Napříč celým finančním cyklem je nutno přijímat strategické i operativní finanční rozhodnutí a zkoumat, zda změny v podnikatelském mikroprostředí nebudou mít negativní vliv na finanční výkonnost podniku. Důraz je kladen na podniky, založeny za účelem dosahování zisku a koncentrovány na maximalizaci tržní hodnoty podniku pro vlastníky

Hlavní témata:

 1. Vývoj, charakteristika a obsah podnikových financí. Obsah, principy a postupy finančního řízení podniku. Základní kategorie využívané při finančním řízení. Finanční politika podniku a finanční cíle podnikatelské činnosti. Finanční rozhodování podniku.
 2. Získávaní vlastního kapitálu z externích zdrojů. Vklady vlastníků. Vstup rizikového a rozvojového kapitálu. Získávaní vlastního kapitálu v kapitálových společnostech. Akcie a jejich typy, kmenové, prioritní a zaměstnanecké akcie. Technika emise akcií.
 3. Získávaní vlastního kapitálu z interních zdrojů. Financování podnikových potřeb ze zisku. Způsob vyčíslení zisku. Rozdělování zisku: daně, dividendy, tvorba rezervních fondů, penzijní fondy, samofinancování podniku. Financování podnikových potřeb z odpisů. Odpisy jako zdroj financování. Odpisová politika státu a podniků. Ostatní interní zdroje financování.
 4. Finanční a kapitálová struktura podniku. Faktory ovlivňující finanční strukturu podniku. Optimální finanční struktura podniku.
 5. Získávaní dlouhodobého a střednědobého kapitálu úvěrovou formou.Emise podnikových obligací, jejich typy, krytí, výnos, splácení. Finanční úvěry: termínové půjčky, hypoteční úvěry, půjčky v rámci revolvingového systému, exportní úvěry. Dodavatelské úvěry. Zvláštní formy úvěrů: leasing, forfaiting, franchising.
 6. Získávaní finančních zdrojů z krátkodobých úvěrů. Obchodný úvěr. Směnka jako nástroj obchodního úvěru. Zálohové platby, emise komerčních papírů, krátkodobé bankovní úvěry. Faktoring jako forma krátkodobého financování.
 7. Alokace kapitálu a dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investicí. Vliv inflace na investiční rozhodování. Investiční riziko a výnosnost investičního projektu. Kapitálový rozpočet podniku.
 8. Financování oběžného majetku podniku, jeho charakteristika a struktura. Alokace kapitálu do zásob, do pohledávek, do pohotových peněžních prostředků. Cyklus obratu peněz.

 9. Stanovení hodnoty podniku. Kdy je potřebné stanovovat hodnotu podniku? Základní informační vstupy. Metody oceňování podniku. Oceňování majetku podniku ve zvláštních podmínkách.

 10. Finanční plánování podniku a dividendová politika. Vymezení podstaty a úloh finančního plánu. Struktura, obsah a postupy tvorby finančního plánu. Charakteristika jednotlivých součástí finančního plánu. Metody a modely tvorby plánu. Kontrola plnění, úpravy a změny plánu.

 11. Finanční analýza podniku. Význam a úlohy finanční analýzy při řízení podnikových financí. Retrospektivně zaměřená finanční analýza. Predikčně zaměřená finanční analýza.

 12. Finanční vztahy podniku k zahraničí a faktory, které je ovlivňují. Faktory dlouhodobě a krátkodobě působící na devizový kurs. Působení devizového kursu na finanční rozhodování podniku. Management měnových rizik podniku.