Právní aspekty životního prostředí v regionech

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky správních postupů v oblasti životního prostředí a jeho vlivu na investice v regionech. Zvláštní pozornost bude věnována posuzování vlivů investiční výstavby a koncepcí (strategií) na životní prostředí (biologické hodnocení, hodnocení Natura 2000, proces SEA a EIA). Proces posuzování vlivů je nedílnou součástí regionálního rozvoje počínaje přípravou strategických dokumentů a konče realizace veřejné nebo soukromé investice, záměru. Důraz je kladen na pochopení podmínek a postupů, které jsou v průběhu všech posuzování v daném území uplatňovány. Důraz je kladen na proces SEA a jeho spojení s plánováním, jeho jednotlivé aktéry, kroky a výsledky ústící do dílčích EIA a jiných hodnocení území. Nedílnou součástí jsou multikriteriální analýzy, odkaz na postupy v EU a právní podklad těchto procesů. V rámci předmětu a objasnění posuzování bude provedena exkurze do všech dotčených zákonů spojených s ochranou životního prostředí tak aby byly objasněny základní souvislosti.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Po absolvování předmětu budou mít studenti přehled o právních normách v oblasti životního prostředí a procesech spojených s přípravou investice a posuzování posuzováním jejího vlivu na prostředí, budou schopni rámcově identifikovat a vyhodnotit základní environmentální, ale i socioekonomické impakty a určit rozsah vlivu.

Hlavní témata – obsah předmětu

1. Historie vzniku zákonů o ochraně ŽP a jejich aplikace, kompetence
2. Zákon o posuzování vlivů na ŽP, Definice, platná legislativa ČR, certifikace.
3. Navazující složkové zákony k ŽP
4. Zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho dikce a odkazy spojené s posuzováním vlivů
5. Odkazy do dalších zákonů jako je Lesní, stavební, aj.
6. SEIA jako proces a postup posuzování, taktiky, kritéria, analýzy, praktické odkazy.
7. EIA jako proces multikriteriálního hodnocení a s ním spojené zákony (ochrana přírody a krajiny, Hygiena, odpady, ovzduší) a obecné hodnocení dopadů investic ve vztahu k efektivitě.
8. Vlivy přeshraniční, komplikované investice, dlouhodobé záměry, specielní příklady procesu, apod.